Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси

1. Біллінгтон Дж. Г. Гуманізація інформаційної революції / Дж. Г. Біллінгтон ; пер. з англ. С. Чачка // Бібліосвіт. - 2005. - № 2. - С. 3-9.
2. Гончаров М. В. Введение в Интернет : учеб. пособ.: в 9 ч. / М. В. Гончаров ; Я. Л. Шрайберг ; под общ. ред. Я. Л. Шрайберга ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. - М. : ГПНТБ России, Ч. 1 : Общие сведения. - 2000. - 61 с. : рис.
3. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Грехов ; ред. Л. Г.  Василенко ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т післядипломного навчання, Бізнес-шк. НАУ. - К. : Кондор, 2008. - 302 с. : рис., табл., портр.
4. Гуров В. В. Интернет для бизнеса / В. В. Гуров. - М. : Электронинформ, 1997. - 224 c.
5. Дайсон Е. Життя за доби інтернету: Release 2.1/ Е. Дайсон ; пер. П. Таращук (англ.), ред. Н. Сурич. - К. : Альтернативи, 2002. - 342 c.
6. Данилова О. В. Мультимедіа власноруч : текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. В. Данилова, В. В. Манако, Д. В. Манако ; редкол.: Н.  Вовковінська та ін. - К. : Шк. світ : Вид. Л. Галіцина, 2006. - 120 с. : рис.
7. Економіка в мережі Інтернет : вебліогр. список / Івано-Франківська обласна універсальна наукова б-ка ім. І. Франка, Центр електрон. засобів інформації ; упоряд. : Л.  Шепета, О.  Люба. - Івано-Франківськ : ОУНБФ, 2005. - 6 с.
8. Калініна Л. М. Генезис інформаційного менеджменту як галузі наукового знання / Л. М. Калініна // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 4. - С. 71-76 : рис. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук ; М-во освiти i науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 184 с. : рис., табл.
10. Марутян Р. Р. Інформаційна інфраструктура глобального суспільства / Р. Р. Марутян // Віче. - 2007. - № 16. - С. 17-18. - Библиогр. в конце ст.
11. Маслянко П. П. Дослідження засобів і розробка технології продукування інформаційних ресурсів / П. П. Маслянко // Наукові Вісті Національного Технічного університету України. - 2008. - № 4. - С. 76-90.
12. Маслянко П. П. Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи / П. П. Маслянко // Наукові Вісті Національного Технічного університету України. - 2008. - № 3. - С. 25-33.
13. Мировые информационные ресурсы. Интернет : практикум для студ. вузов / В. А. Королев и др.; под общ. ред. П. В.  Акинина. - М. : КноРус, 2008. - 256 с. : ил., табл.
14. Мультимедиа / ред. А. И. Петренко. - К.; М. : Торгово-изд.бюро BHV, БИНОМ, 1994. - 272 c.
15. Муштоватый И. Ф. Интернет для начинающих. / И. Ф. Муштоватый. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 320 c.
16. Основи організації роботи в мережі Internet : [посібник] / Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держ. адмін., Публіч. б-ка ім. Л. Українки ; редкол.: Л. І. Ковальчук, Р. М. Коваленко, І. М. Баньковська ; упоряд. Л. В.  Проценко. - К. : ПБУ, 2006. - 84 с. : ілюстр.
17. Остропицкий В. М. INTERNET - технологии / В. М. Остропицкий, И. В. Мозговая. - Днепропетровск : Инновация, 2004. - 192 с.
18. Порсев А. А. Современные технологии зарабатывания денег в интерсетевом бизнесе / А. А. Порсев, В. Л. Пимахов ; под ред. В. М. Макаренко. - Херсон : Персей, 2001. - 112 с.
19. Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні / Ю. Приймак // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - N4. - С. 102-110. - Бібліогр. у кінці ст.
20. Ратбон Э. Мультимедиа и CD-ROM для "чайников" / Э. Ратбон; пер. А. В. Пестова (англ.). - К. : Диалектика, 1995. - 268 c.
21. Соснін О. Державний компас на інформаційних шляхах: сучасні аспекти інформаційного суспільства в Україні / О. Соснін // Науковий світ. - 2010. - № 1. - С. 2-5 : табл.
22. Соснін О. Інформаційний ресурс - головний чинник державної політики в умовах глобалізації / О. Соснін // Віче. - 2008. - № 5/6. - С. 63-66. - Бібліогр. у кінці ст.
23. Соснін О. Оглядаючи контури інформаційного суспільства / О. Соснін // Зовнішні справи. - 2009. - № 6/7. - С. 41-44 : цв.ил. - Бібліогр. у кінці ст.
24. Соснін О. Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні / О. Соснін // Віче. - 2010. - № 4. - С. 24-28 : фото.
25. Федорчук А. Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних те електронних ЗМІ / А. Федорчук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 21-25. - Бібліогр. у кінці ст.

Довідка виконана 23.06.2013. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031