Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України

Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України

Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України

 1. Артюх Т. М. Аналіз державного й технічного регулювання якості та безпечності ковбасної продукції на вітчизняному і світовому ринках / Т. М. Артюх, Ю. А. Борщевська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - № 7 ч. 1. - С. 44-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Баль-Прилипко Л. Вдосконалення біотехнології солених м'ясних продуктів з використанням багатокомпонентних розсолів / Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова, Е. Старкова // Продовольча індустрія АПК. - 2016. - № 5. - С. 4-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Безнесюк Я. М. Моделювання стратегії розвитку м'ясопереробних підприємств / Я. М. Безнесюк // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - № 28 ч.3. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Бергер А. Д. Сучасні тенденції розвитку м'ясопереробної галузі України / А. Д. Бергер // Інтелект XXI. - 2017. - № 1. - С. 41-51 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Бондарчук К. І. Дослідження маркетингового забезпечення м'ясопереробних підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку / К. І. Бондарчук, А. К. Мідляр // Економічні студії. - 2017. - № 1. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Васильєва Н. К. Економіко-математичні моделі розвитку регіонального м'ясо-молочного кластеру / Н. К. Васильєва // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 429-435. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Вербицкий С. Б. Гидромеханическая обработка мясного сырья / С. Б. Вербицкий // Мясной бизнес. - 2016. - № 10. - С. 44-48. - Библиогр. в конце ст.
 8. Використання каротиновмісної сировини в технології кулінарних напівфабрикатів з м'яса птиці / Д. М. Одарченко [и др.] // Молодий вчений. - 2016. - № 12.1 ч. 1. - С. 50-52 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Використання рослинної сировини у виробництві м'ясних продуктів оздоровчо-профілактичного призначення / Ю. П. Крижова [и др.] // Мясной бизнес. - 2015. - № 11. - С. 20-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Волощук Л. Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу / Л. Волощук // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 269–274.
 11. Драган О. Формування інноваційної стратегії на підприємствах м’ясної промисловості / О. Драган // Економіка ринкових відносин. – 2015. – № 7. – С. 158–162.
 12. Драган О. І. Концептуальні підходи до забезпечення високої якості продукції на підприємствах м’ясної галузі / О. І. Драган // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Укр. акад. аграр. наук, Навч.-наук.-вироб. комплекс "Херсон. агроун-т"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) та ін. - Херсон : Айлант, 1996 - Вип. 48. - 2007. - 324 с. : табл.
 13. Дьяченко Ю. В. Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України / Ю. В. Дьяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - № 16 ч. 1. - С. 94-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Жукорський О. М. Комплексне оцінювання впливу діяльності підприємств з виробництва продукції тваринництва на стан навколишнього природного середовища / О. М. Жукорський, О. В. Никифорук, Н. П. Болтик // Вісник аграрної науки. - 2017. - № 1. - С. 29-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Замлинський В. А. Досягнення інвестиційної привабливості інноваційних проектів на підприємствах продовольчої сфери: управлінський аспект / В. А. Замлинський // Причорноморські економічні студії : наук. журн. - 2016. - № 5. - С. 104-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Инновационная биотехнология аутентичных мясных продуктов с пролонгированными сроками хранения / Р. Д. Денискин [и др.] // Мясной бизнес. - 2017. - № 1. - С. 34-37.
 17. Кишенько И. И. Новые возможности использования нанотехнологий для мясоперерабатывающей промышленности / И. И. Кишенько, Ю. П. Крыжова, А. И. Скачко // Мясной бизнес. - 2016. - № 9. - С. 38-40 ; № 10. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст.
 18. Коваленко О. М. Особливості стратегічного управління розвитком м'ясопродуктового комплексу регіону / О. М. Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 2. - С. 32-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Козирь В. С. Чому Україні потрібне м'ясне скотарство? / В. С. Козирь // Ефективне тваринництво. - 2013. - № 6. - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Коляда А. Л. Аналіз сучасного стану м'ясопереробної галузі України / А. Л. Коляда // Статистика України. - 2016. - № . - С. 66-71 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Коляда А. Л. Шляхи підвищення ефективності функціонування м'ясопереробних підприємств / А. Л. Коляда // Причорноморські економічні студії. - 2016. - № 5. - С. 114-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Корж А. П. Биокулинарный инжиниринг в мясной отрасли / А. П. Корж, Р. Д. Денискин, Ю. Г. Базарнова // Мясной бизнес. - 2018. - № 1. - С. 26-28.
 23. Кривошей В. М. М'ясні вироби в Україні (ринок, тенденції, упаковка) / В. М. Кривошей // Мясной бизнес. - 2017. - № 2. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Лисенко Г. П. Сучасний стан і перспективи розвитку м'ясопереробної галузі / Г. П. Лисенко // Вісник аграрної науки. - 2017. - № 1. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Луцій К. М. Розвиток інтеграційних зв'язків у м’ясопродуктовому підкомплексі / К. М. Луцій // Причорноморські економічні студії. - 2017. - № 14. - С. 69-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Науково-технічні розробки в галузі тваринництва / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова". Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства ; уклад. В. М. Бова та ін., фотогр. А. В. Самойленко. - Нова Каховка : Пиел, 2006. - 184 с. : рис., табл.
 27. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. П. Желібо, Д. В. Анопко, В. М. Буслик та ін.; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 715 с. : рис., табл.
 28. Применение эмульсий в технологии мясных продуктов // Мясной бизнес. - 2017. - № 1. - С. 28-29.
 29. Роль упаковки у збереженні якості харчових продуктів / Л. Баль-Прилипко [и др.] // Продовольча індустрія АПК. - 2016. - № 5. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Технологические нюансы производства мясных изделий эконом сегмента // Мясной бизнес. - 2017. - № 3. - С. 34-35.
 31. Тимчак В. С. Комплексне використання відходів харчової промисловості в умовах інноваційних викликів / В. С. Тимчак // Причорноморські економічні студії. - 2016. - № 10. - С. 57-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Толстая Н. В. Інноваційний потенціал як важливий елемент стратегічного потенціалу харчових підприємств / Н. В. Толстая // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - № 8 ч. 2. - С. 102-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
 33. Удосконалення системи теплоенергозабезпечення на м'ясопереробних підприємствах України / В. І. Павелко [и др.] // Мясной бизнес. - 2016. - № 2. - С. 50-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Ульянченко О. В. Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м'ясо-молочного скотарства / О. В. Ульянченко, І. В. Лозинська // Економіка АПК. - 2016. - № 3. - С. 44-51 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 35. Химия цвета мясных продуктов // Мясной бизнес. - 2018. - № 1. - С. 36-37.
 36. Шклярук Ю. Є. Основні аспекти впливу якості молока на розвиток інвестиціної привабливості молокопереробних підприємств / Ю. Є. Шклярук // Причорноморські економічні студії : наук. журн. - 2017. - № 22. - С. 141-145 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 37. Янковий В. О. Аналіз випуску продукції на м'ясопереробному підприємстві за допомогою виробничих функцій / В. О. Янковий // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - № 5 ч. 2. - С. 139-143. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 25.06.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930