Правова природа інституту нотаріату в Україні

Правова природа інституту нотаріату в Україні

 1. Бадила О. О. Суб'єкти, які беруть участь у забезпеченні доказів: нотаріальна та судова практика / О. О. Бадила // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 7. - С. 85-93.
 2. Бондарчук Н. В. Проблеми реформування інституту нотаріату в Україні як об'єктивного явища в сучасній правничій парадигмі / Н. В. Бондарчук // Юридична Україна. - 2018. - N 1/2. - С. 74-80
 3. Бородовський С. О. Роль і значення інституту нотаріату в сфері надання юридичної вірогідності правочинам / С.О. Бородовський // Часопис Київського університету права. - 2011. - N 2. - С. 126.
 4. Васильєв В. В. Роль нотаріуса в забезпеченні реалізації учасниками цивільних правовідносин правової свободи в контексті співвідношення типів правового регулювання / В.В. Васильєв // Право і суспільство. - 2018. - N 6 ч. 2. - С. 19-24.
 5. Гончарова А. С. До питання кримінальної відповідальності нотаріуса / А. С. Гончарова // Молодий вчений. - 2018. - N 10 ч. 2. - С. 227-231.
 6. Денисяк Н. М. Нотаріальна таємниця як одна з важливих складових діяльності нотаріуса / Н. М. Денисяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. - 2014. - N 7. - С. 135-137.
 7. Денисяк Н. М. Особливості проблематики та шляхи реформування системи нотаріату в Україні / Н.М. Денисяк // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - N 2 т. 1. - С. 46-48 - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Досінчук К. Ф. Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти / К. Ф. Досінчук // Часопис Київського університету права. - 2013. - N 1. - С. 131-134.
 9. Дьомкіна Г. С. Правовий статус нотаріуса та перекладача у процедурі легалізації документів для дії за кордоном / Г.С. Дьомкіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 9. - С. 28-35.
 10. Дякович М. М. Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин / М. М. Дякович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 9. - С. 20-27.
 11. Дякович М. М. Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України / М. М. Дякович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 7. - С. 73-77.
 12. Єфіменко Л. Реформа нотаріату - виклики сьогодення / Л. Єфіменко // Право України. - 2008. - N8. - С. 110-114.
 13. Желіховська Ю. В. Етика нотаріуса у сфері професійної діяльності / Ю.В. Желіховська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2013. - N 21 ч.2. - С. 194-198.
 14. Захандревич О. М. Нотаріус - спеціальний суб'єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / О. М. Захандревич // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 12. - С. 28-30.
 15. Захарова С. І. Нотаріат та адвокатура України: навч.-метод. посіб. для виконання самост. роботи студ. напрямку підгот. 6.030401/ С.І. Захарова; Міністерство освіти і науки України; уклад. С.І. Захарова - Херсон : ХДУ, 2015. - 90 с.
 16. Кармаза О. О. Особливості оформлення прав на спадщину в органах місцевого самоврядування: проблеми застосування норм закону / О.О. Кармаза // Право і суспільство. - 2015. - N 1. - С. 75-80.
 17. Когутич І. І. Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні: монографія / І.І. Когутич; заг. ред. О.Ю. Дрозд - Київ : [б. в.], 2019. - 235 с.
 18. Коломис В. В. Особливості визнання виконавчого напису, вчиненого нотаріусом, таким, що не підлягає виконанню / В. В. Коломис; Ю. В. Петняк // Карпатський правничий часопис. - 2013. - N 2. - С. 30-34.
 19. Коротюк О. В. До питання про правовий статус нотаріуса як спеціального суб'єкта злочинів / О. В. Коротюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2015. – № 14 т.2. - С. 86-88.
 20. Курило Т. С. Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні: монографія/ Т.С. Курило; заг. ред. К.І. Чижмарь - Київ : Наук.-дослід. ін-т публ. права, 2018. - 175 с.
 21. Лавренчук Т.  М. "Нотаріальна таємниця" як принцип нотаріату: юридична природа та відповідальність за його порушення / Т. М. Лавренчук // Право і суспільство. - 2015. - N 5 ч.3. - С. 86-91.
 22. Нелін О. І. Нотаріальна діяльність в Україні в умовах зближення правових систем і глобалізації права: виклики часу / О. І. Нелін // Юридична Україна. - 2019. - N 8. - С. 43-48.
 23. Нелін О. І. Правова модель інституту нотаріату в системі механізму забезпечення (реалізації, охорони та захисту) цивільних прав фізичних і юридичних осіб в Україні / О. І. Нелін // Юридична Україна. - 2017. - N 11/12. - С. 84-90. 
 24. Нелін О. І. Медіація як один із альтернативних способів вирішення нотаріальних конфліктів / О. Нелін // Юридична Україна. - 2013. - N 8. - С.4-7.
 25. Нелін О. І. Нотаріат і квазінотаріат в Україні: окремі дискусійні питання / О. Нелін // Юридична Україна. - 2012. - N 8. - С. 19-22.
 26. Орзіх В. М. Нотаріус як суб’єкт застосування аналогії / В. М. Орзіх // Право і суспільство. - 2017. - N 5 ч. 2. - С. 87-90.
 27. Орловська І. Г. Адміністративно-правовий статус суддів, прокурорів, адвокатів і нотаріусів / І. Г. Орловська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2013. - N 22 ч.1. - С. 205-208.
 28. Петрова С. М. Участь нотаріусів в процесі доказування в цивільних справах / С. М. Петрова // Держава і право. – 2014. – № 64. – С. 237-244.
 29. Продіус К. В. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав / К. В. Продіус // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. – № 12. - С. 31-33.
 30. Сибірцева О. В. Статус нотаріуса у цивільному процесі / О .В. Сибірцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - N 8. - С. 11-13.
 31. Скомороха О. О. Нотаріат в Україні: практичне заняття факультативу "Світ юридичної професії" / О. О. Скомороха // Історія та правознавство. - 2016. - N 33. - С. 27-31.
 32. Стрілько В. Ю. Підстави та межі застосування нотаріусом норм іноземного права / В.Ю. Стрілько // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 1 т. 2. – С. 69-72.
 33. Теорія нотаріального процесу: наук.-практ. посіб./ заг. ред. С.Я. Фурса. – К. : Прав. єдність, 2012. – 919 с.
 34. Тищенко В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні / В. Тищенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 4. – С. 62-66.
 35. Україна. Закони. Закон України «Про нотаріат» [Електронний документ] : чинний, ред. від 23.05.2020 // Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 (дата звернення 29.05.2020)
 36. Фріс І. П. Умисне знищення або пошкодження майна нотаріуса чи помічника нотаріуса / І. П. Фріс // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 28 т.3. – С. 41-42.
 37. Череватенко І. Принципи безпосередності та диспозитивності у нотаріальному провадженні щодо посвідчення безспірних прав / І. Череватенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - N 11. - С.53-57.
 38. Черниш В. Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів / В. Черниш // Юридична Україна. - 2013. - N 2. - С. 21-25.
 39. Черниш В. Нотаріат як наука та навчальна дисципліна / В. Черниш // Юридична Україна. - 2013. - N 1. - С. 17-21.
 40. Чижмар К. І. Нотаріат як інститут попереджувального правосуддя / К.І. Чижмар // Право і суспільство. - 2014. - N 6/1 ч.2. - С. 76-83.
 41. Чижмар К. І. Підвищення кваліфікації нотаріусів: порівняльно-правовий аналіз / К.І. Чижмар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2014. - N 24 т.1. - С. 162-165.
 42. Чижмарь К. І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина: монографія/ К.І. Чижмарь - Ужгород : [б. в.], 2013. - 303 с.

Довідка виконана 12.06.2020. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30