Інвестиційна діяльність банків

Інвестиційна діяльність банків

1. Банковский портфель - 1: Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора / Авт.: О. Н. Антипова, Я. Н. Дубенецкий, А. Н. Жуков и др.; Промстрой России, Ассоциация экономических вузов; Моск.междунар.ун-т бизнеса и информац.технол. ; Отв.ред. Ю. И. Коробов, Ю. Б. Рубин ; ред. В. И. Солдаткин. - М. : Соминтэк, 1994. - 746 c
2. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 9. - С. 12-20.
3. Бернс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс,  П. М. Хавранек ; пер. А. О. Гридин, И. В. Модестов, Н. В. Сараева (англ.). - М. : АОЗТ "Интерэксперт": ИНФРА-М, 1995. - 527 c.
4. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман,  С. Шмидт ; пер. Л. П. Белых (англ.), под ред. Л. П. Белых. - М. : Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. - 631 c.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - К.; М.; Лондон : МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. - 448 c.
6. Бобиль В. Сек'юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком / В. Бобиль, М. Соловей // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 22-25. - Бібліогр. у кінці ст.
7. Боди Э. Финансы : учеб. пособ. : пер. с англ. / Э. Боди, Р. Мертон ; ред. В. А.  Кравченко. - М. ; СПб ; К. : Вильямс, 2000. - 584 c.
8. Боди Э. Принципы инвестиций : научно-популярная литература / Э. Боди, А. Кейн, Алан Дж. Маркус; пер. с англ. Э. В. Кондуковой и др. - 4-е изд. - М.; СПб.; К. : Вильямс, 2002. - 982 с.
9. Борщ Л. М. Інвестиції в Україні : стан, проблеми і перспективи / Борщ - К. : Знання, 2002. - 318 с
10. Василенко Д. Основи теорії диверсифікації інвестиційної діяльності / Д. Василенко, О. Диба // Ринок цінних паперів. - 2006. - № 9/10. - С. 35-43. - Библиогр. в конце ст.
11. Васильченко З. М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності / З. М. Васильченко; І. П. Васильченко // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 35-46.
12. Воробйова О. І Регіональні особливості кредитної діяльності банків України / О. І. Воробйова // Фондовий ринок. - 2010. - № 12. - С. 12-19. - Бібліогр. у кінці ст.
13. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 10. - С. 13-15. - Библиогр. в конце ст.
14. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций / В. Н. Глазунов. - М. : Финстатинформ, 1997. - 135 c.
15. Глібко С. Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій / С. Глібко // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 4. - С. 150-157. - Бібліогр. в підрядк.
16. Гулик Т. Тенденції розвитку ринку банківських послуг з кредитування корпоративних клієнтів в Україні / Т. Гулик // Банківська справа. - 2007. - № 6. - С. 12-25. - Бібліогр. в підрядк. прим.
17. Дмитренко М. Ощадно-кредитна система у контексті формування в Україні власної інвестиційно-інноваційної політики / М. Дмитренко // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 1. - С. 16-18. - Бібліогр. в підрядк. прим.
18. Драган І. В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні / І. В. Драган // Фондовий ринок. - 2010. - № 4. - С. 22-27. - Бібліогр. у кінці ст.
19. Игонина Л. Л. Инвестиции : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит"/ Л. Л. Игонина; Под ред. В. А. Слепова. - М. : Экономистъ, 2004. - 478 с.
20. Игошин Н. В. Инвестиции: Организация управления и финансирование : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по эконом. спец. / Н. В. Игошин. - М. : Финансы: ЮНИТИ, 2000. - 413 c.
21. Кравець В. М. Західноєвропейський банківський бізнес : становлення і сучасність / В. М. Кравець, О. В. Кравець ; за ред. В. І.  Міщенка. - К. : Знання-Прес, 2003. - 470 с.
22. Кредитний ризик комерцiйного банку : навч. посiб. / за ред. В. В. Вiтлiнський, О. В. Пернарiвський, Я. С. Наконечний, Г. Великоiваненко. - К. : Знання, 2000. - 251 c.
23. Кредиты. Инвестиции / авт.: А. Г. Куликов, В. В. Голосов, Б. Е. Пеньков. - М. : Приор, 1994. - 144 c
24. Левицький Р. Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій / Р. Й. Левицький // Фондовий ринок. - 2009. - № 8. - С. 20-23. - Бібліогр. у кінці ст.
25. Липсиц И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: учебно-справочное пособие / И. В. Липсиц,  В. В. Коссов. - М. : БЕК, 1996. - 304 c.
26. Липсиц И. В.  Экономический анализ реальных инвестиций : учеб. для студ. / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2003. - 347 с.
27. Лунев Н. Н. Бизнес-план для получения инвестиций : методические рекомендации Моск. филиала Средневолжского коммерческого акционерного банка начинающим и профессионалам / Н. Н. Лунев,  Л. М. Макаревич. - М. : ТОО "Внешнсигма", 1995. - 112 c.
28. Мартиненко В Ф. Формування інвестиційного середовища суспільного розвитку в Україні : методологічний аспект / В.Ф. Мартиненко // Стратегічні пріоритети. - 2010. - № 2. - С. 115-123. - Бібліогр. у кінці ст.
29. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран : В 2 т.:Пер.с фр. - [Б. м.] ; М. : АО"Финстатинформ". - Т.1, кн.1 : Банки. - 1994. – 325 с.
30. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран : В 2 т.:Пер.с фр. - [Б. м.] ; М. : АО"Финстатинформ". - Т.1, кн.2 : Банки. - 1994. - 363 c.
31. Матюшенко І. Ю. Іноземні інвестиції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ І. Ю. Матюшенко; В. П. Божко; Міністерство освіти і науки України; відп. ред. Г. Д. Наваліхін - К. : Професіонал, 2005. - Бібліогр.: с. 329. - 336 с.
32. Медвідь Т. Фінансові інновації банків: зворотний бік медалі / Т. Медвідь // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 5. - С. 52-56. - Бібліогр. у кінці ст.
33. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов / Я. С. Мелкумов. - М. : ИКЦ "ДИС", 1997. - 160 c.
34. Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні / О. Олійник // Банківська справа. - 2007. - № 6. - С. 81-87. - Бібліогр. в підрядк. прим.
35. Поливода К. Капітальні інвестиції : фінансово-економічна сутність та форми прояву / К. Поливода // Банківська справа.. - 2009. - № 3. - С. 46-55. - Бібліогр. в підрядк. прим.
36. Прімєрова О. К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України / О. К. Прімєрова // Статистика України. - 2008. - № 4. - С. 54-58. - Бібліогр. у кінці ст.
37. Резнікова Н. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 5. - С. 23-27. - Бібліогр. у кінці ст.
38. Смирнов А. Л. Оганизация финансирования инвестиционных проектов / А. Л. Смирнов; отв. ред. Ю. В. Полетаев; Банк внешнеэкономической деятельности. - М. : Консалтбанкир, 1993. - 104 с.
39. Смовженко Т. Управління процесом зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України / Т. Смовженко, О. Другов // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 1. - С. 16-19. - Бібліогр. у кінці ст.
40. Стечишин Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Фондовий ринок. - 2010. - № 15. - С. 8-13. - Бібліогр. у кінці ст.
41. Тимоти У. К. Управление банком : В 6 ч. - Уфа : Спектр, 1992.  -  Ч. 3, 4. - 1993. - 211 c.
42. Усоскин В. М.  Современный коммерческий банк : управление и операции / В. М. Усоскин. - М. : ИПЦ "Вазар-ферро", 1994. - 320 c.
43. Фабоцци Ф. Дж. Управление инвестициями / Ф. Дж. Фабоцци ; пер. П. П. Бочаров, Е. В. Гаврилов и др. (англ.), ред. И. В. Башнина. - М. : Инфра-М, 2000. - 930 c.
44. Холт Р. Н. Планирование инвестиций : учеб. пособ. : пер.с англ. / Р. Н. Холт,  С. Б. Барнес. - М. : Акад.нар.хоз-ва: Дело, 1994. - 116 c.
45. Цивилизационная структура современного мира : в 3 т. - К. : Наук. думка, 2006 - Т. 1: Глобальные трансформации современности / С. Б. Крымский, А. И. Ковалева, П. В. Кутев и др. - 2006. - 687 с.
46. Чистилин Д. К. Самоорганизация мировой экономики : Евразийский аспект / Д. К. Чистилин. - М. : Экономика, 2004. - 237 с. : табл., рис.
47. Шарп У. Ф. Инвестиции / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли; пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Васина. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 1024 c.
48. Штольце П. Инвестиционные фонды / П. Штольце; пер. с нем. М. З. Штернгарц. - М. : АОЗТ "Интерэксперт", Финстатинформ, 1996. - 165 c.

Довідка виконана 18.02.2012 . Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30