Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні

Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні

1. Березов П. И. Первопечатник Иван Федоров / П. И. Березов. – М. : Моск. рабочий, 1952. – 230 с.
2. Бондар Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідж., попримірниковий опис / Н. П. Бондар ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - 310 с. : ілюстр.
3. Бондар Н. П. Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібл. Фондів. – К. : НБУВ, 2009. – Вип. 13. – С. 3-21.
4. Борзаковский П. К. Московский книгопечатник XVI века Иван Федоров : сообщ. сделано в торжеств. собр. Одес. славян. благотвор. о-ва им. св. Кирилла и Мефодия 11 мая 1884 г. / сост. П. Борзаковский. – Одесса : тип. Е. Фесенко, 1884. – 24 с. : портр.
5. Видашенко М. Б. Місцями Івана Федорова на Україні : путiвник  / М. Б.Видашенко, Я. Д. Ісаевич, О. Я. Мацюк. – Львів : Каменяр, 1982. – 273 с.
6. Визуальная пропаганда книжних памятников : Сб. науч.тр. / Редкол. Т. И. Кондракова и др. – ГБЛ.-М. : Б.И., 1989. – 158 c.
7. Гаврюшин Н. Первая российская «Логика» : [о первой русской переводной книге по логике А. М. Курбского, изданной Иваном Федоровым] // Альманах библиофила / сост. В. В. Кунин. – М. : Книга, 1983. – Вып. 15. – С. 238-242.
8. Галактионов И. И. Первопечатник Иван Федоров / И. И. Галактионов. – Пг. : Тип. им. И. Федорова, 1922. – 88 с. : ил.
9. Глухов А. Ради научения детского: [425 лет азбуке Ивана Федорова ] / А.Глухов // Библиотека. – 1999. – № 9. – С. 82-83.
10. Головин Р. П. Першодрукар Іван Федоров (до 400-річчя вітчизняого книгодрукування / Р. П. Головин // Українська мова і література в школі. – 1964. – № 4 – С. 91-93.
11. Гуцол Г. Документально-інформаційні потоки Книжкової палати України імені Івана Федорова : характеристика, стан і перспективи / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. –  2005. – №5. – C. 31-35.
12. Євтушенко А. Про рідкісний примірник острозького видання Івана Федорова : (з фонду Наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2003. – Вип. 10. – С. 139-149.
13. Запаско Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова: [Іл. огляд і альбом репрод. шрифтів і прикрас] / Я. П. Запаско. – Львів : Вища шк. – 1974. – 223 с.
14. Запаско Я. П. Першодрукар Іван Федоров : Нарис / Я. П. Запаско. – Л. : Каменяр, 1964. – 258 c.
15. Засновник книгодрукування в Україні : До 420-річчя із дня смерті Івана Федорова ( 1525-1583 ) // Календар знаменних і пам'ятних дат : Рекомендаційний бібліографічний довідник. – К.,  2003. – ІV кв. – C. 62-67.
16. Иван Федоров и восточно-славянское книгопечатание / сост.: М. Б. Ботвинник, А. Ф. Коршунов. - Мн. : Наука и техника, 1984. - 224 с.
17. История памятника [первопечатнику И. Федорову] // Юность. – 1964. – № 3. – С. 96.
18. Ісаєвич Я. Д. Виникнення і розвиток друкарства в Україні : Львівська друкарня Івана Федорова // Історія української культури : у 5 т. / голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 2.- С. 608-629
19. Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища шк., 1989. – 191 с.
20. Ісаєвич Я. Д. Нові знахідки видань Івана Федорова / Я. Д. Ісаєвич // Радянське літературознавство. – 1966. – № 12. – С. 75-76.
21. Ісаєвич Я. Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел : Іван Федоров та львівський "Буквар": (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.") / Я. Ісаєвич // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – C. 22-23.
22. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища шк., 1983. – 155 с.
23. Кацпржак Е. И. Первопечатник Иван Федоров / Е. И. Кацпржак. – М. : Книга, 1964. – 96 с.
24. Кириллические издания старообрядческих типографий  конца ХVII – начала XIX века : Каталог / Сост. А.В.Вознесенский. – Л. : ЛГУ, 1991. – 159 с.
25. Книгопечатание как искусство : Типографы и издатели ХVIII-XX вв. о секретах своего ремесла. – М. : Книга, 1987. – 382 с.
26. Кобрин В. Просветитель Иван Федоров [к 400-летию русского книгопечатания] / В. Кобрин // Знание-сила. – 1964. – № 3. – С. 50-52.
27. Коляда Г. І. «Друкар книг пред тим невиданих» у Львові / Г. І. Коляда // Радянське літературознавство. – 1959. – № 6. – С. 106.
28. Кухарук М. Іван Федоров : «...Завдяки людинолюбному промислу...» / М. Кухарук // Віче. – 2011. – № 1. – С. 13-15.
29. Кучерик О. Походження, становлення, належність друкаря ранніх українських книг Івана Федоровича / О. Кучерик // Пам’ять століть. –  2004. – № 1. – C. 117-126.
30. Ломонос-Рівна Г. І. Примірники львівського Апостола Івана Федорова у фондах Центральної наукової бібліотеки АН УРСР / Г. І. Ломонос-Рівна // Архіви України. – 1974. – №3. – С. 66-69.
31. Мацюк О. Я. Іван Федоров на Поділлі / О. Я. Мацюк // Пам'ятки України. – 1992. – №. 4. – С. 37-38.
32. Мельников О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова : огляд публікацій останніх років / О. Мельников // Вісник Книжкової палати. –  2006. – №4. – C. 10-13.
33. Мицько І. З. Нові сторінки з життя першодрукаря : До 400-річчя від дня смерті Івана Федорова / І. З. Мицько // Жовтень. – 1983. - № 11. – С. 99-106.
34. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Жизнь и деятельность первопечатника Ивана Федорова : указ. лит., 1574-1974 / сост. Е. Л. Немировский. – М. : ГБЛ, 1975. – 197 с.
35. Наш друг книга / ред. В. О. Палажченко ; вступ. ст. Є. С. Шабліовського ; фотогр. І. Щура [та ін.]. – К. : Реклама, 1977. – 207 с.
36. Немировский Е. Л. Документальне материалы львовских архивов о последнем периоде жизни и деятельности Ивана Федорова / Е. Л. Немировский // Исторический архив. – 1961. – № 4. – С. 229-235.
37. Немировский Е. Л. Иван Федоров в Белоруссии / Е. Л. Немировский. – М. : Книга, 1979. – 176с., ил.
38. Немировский Е. Л. Иван Федоров, около 1510-1583 / Ред. А. А. Чеканов, Е. С. Немировский. – М. : Наука, 1985. – 318 с.
39. Немировский Е. Л. Когда умер и где похоронен первопечатник Иван Федоров / Е. Л. Немировский // Вопросы истории. – 1964. – № 6. – С. 213-215.
40. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / Е. Л. Немировский. – М. : Книга, 1974. – 224 с.
41. Немировский Е. Л. Педагогические взгляды Ивана Федорова / Е. Л. Немировский //  Советская педагогика. –  1985. –  № 12. – С. 100-105.
42. Немировский Е. Л. По следам первопечатника / Е. Л. Немировский. – М. : Современник, 1983. – 214 с. – Памяти первопечатника Ивана Федорова - в год 400-летия со дня его смерти.
43. Низовой Н. Кто такой Иван Федоров (Федорович)? / Н. Низовой // День. – 2011. – № 9/10. – С. 20
44. Низовий М. "Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова?": ( Хто ставить це запитання і як на нього відповідають) / М. Низовий // Вісник Книжкової палати. –  2006. – № 9. – C. 32-37.
45. Німчук В. Іван Федоров і початок світського книгодрукування / В. Німчук // Мовознавство. – 1975. – № 1. – С. 73-78.
46. Овсянников Ю. М. Ради братий своих…Иван Фёдоров : ист. повесть / Ю. М. Овсянников. – М. : Мол. гвардія, 1975. – 144 с.
47. Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та прим. М. С. Тимошик. – К. : Либідь, 1994. – 445 с. : портр.
48. Осетров Е. И. Мир первопечатника : к 400-летию со дня смерти Ивана Федорова / Е. И. Осетров. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
49. Осипов К. Русский первопечатник Иван Федоров : пособие для учащихся / К. Осипов. – М. : Учпедгиз, 1955. – 72 с. : портр., ил.
50. Острожская азбука Ивана Федорова : исследование: словоуказатель / Е. Л. Немировский, А. М. Молдован. – М. : Книга, 1983. – 158 с.
51. Пам’ятки книжкового мистецтва : Кат. стародруків, вид. на Україні / Я. Запаско, Я. Прохорович, Я. Ісаєвич, Я. Дмитрович. – Л. : Вища шк., 1984. – 239 с.
52. Панченко Є. Життя, віддане книзі / Є. Панченко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 1. – С. 48-49.
53. Первопечатник Иван Федоров : комплект открыток / Фото С. Булавский и др. – М. : Планета, 1983. – 12 c.
54. Первопечатник Иван Федоров : описание изд. и указ. лит. о жизни и деятельности / ред. Е. Л. Немировская. – Львов : [б. и.], 1983. – 70 с.
55. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні : (ХVI-перша пол. ХVII ст.) : зб. док. / Голов. арх. упр. при Раді Міністрів УРСР, Центр. держ. іст. арх. УРСР у Львові. – К. : Наук. думка, 1975. – 343 с.
56. Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами / Н. Н. Покровский. – М : Книга, 1984. – 191 с.
57. Прибитков В. С. Іван Федоров, 1520-1583 рр. : про першого книгодрукаря / В. С. Прибитков ; пер. з рос. : І. Щербини, М. Видиш ; худож. В. В. Василенко. – К. : Дніпро, 1974. – 238 с.
58. Прибытков В. С. Иван Федоров / В. С. Прибытков. – М. : Мол. гвардия, 1964. – 301 с.
59. Росовецкий С. Первопечатник Иван Федоров как администратор, предприниматель и изобретатель / С. Росовецкий // Персонал. – 2002. – № 4. – С.61-67.
60. Ружицький Е. Й. До біографії Івана Федорова / Е. Й. Ружицький // Архіви України. – 1971. –  № 4. – С. 81-83.
61. Русский первопечатник : краткое жизнеописание / сост. А. Андреев. – М. : Сполохи, 2000. – 51, [2], 112, [1] с. : ил., карты, портр.
62. Самвелян Н. «...Воскресения из мертвых чаю…». К 400-летию выхода в свет «Букваря» И. Федорова / Н. Самвелян // Звезда. – 1974. – № 12. – С. 175-180.
63. Самвелян Н. Гимн мудрому городу : к увековечению памяти Ивана Федорова во Львове / Н. Самвелян // Новый мир. –  1983. – № 12. – С. 202-206.
64. Слободяник А. Апостол. 425-річчя першої точно датованої видрукованої в Україні книжки / А. Слободяник // Друкарство. – 1999. – № 4. – С. 10-13.
65. Сокуров-Величко С. Про першість взагалі і зокрема : [Полеміка про першість  Івана Федорова] / С. Сокуров-Величко // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 1. – C. 25-27.
66. Тихомиров М. Н. Первый печатник [Иван Федоров] / М. Н. Тихомиров. – М. : Посредник, 1934. – 85 c.
67. Тумялис Ю. Г. Некоторые экземпляры Острожкой Библии в книгохранилищах Литвы // Федоровские чтения : ежегодник 1981 / отв. ред. Е. Л. Немировский. – М. : Наука, 1985. – 248 с.
68. Федоренко Д. Національна святиня : Буквар Івана Федорова в Україні та за її межами // Освіта. – 1998. – 25 листоп. - 2 груд. – № 70-71. – С. 4.
69. Федоров I. Граматика Івана Федорова : видаеться за постановою респ. оргкомiтету по вiдзнач. 400-рiччя рос. книгодрук. / I. Федоров. – К. : Дніпро, 1964.
70. Янько Л. Пам’яті першодрукаря / Л. Янько // Урядовий кур’єр. – 1998. – 12 груд. – С. 4.
71. Янько Л. Першодрукар : [Про Івана Федорова] / Л. Янько // Демократична Україна. – 1998 . – 15 груд . – С. 3.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930