Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2014 рік

Змерзлый Б. В. Правовые основы создания и деятельности карантинных учреждений в Российской империи в конце XVIII - начале XX веков: (на материалах Таврической губернии) : [монография] / Б. В. Змерзлый, Е. О. Воронина. – Симферополь ; Херсон : Гельветика, 2014. - 255 с.
У монографії досліджуються проблеми становлення і розвитку інституту карантинних установ півдня України на прикладі організації і діяльності в Таврійській губернії. Історичні передумови створення карантинної служби в Російській імперії з'явилися в другій половині XVIII століття в 1786 р., коли було прийнято положення про карантинний будинок на о. Сескар.
Джерельна база дослідження є кодифікованою, достовірною, в роботі використані першоджерела. Значна частина джерел опублікована у вигляді законів, статутів та інших нормативно-правових актів, за винятком підзаконних документів. База представлена такими блоками:
- кодифіковані законодавчі і нормативно-правові акти;
- література довідкового і енциклопедичного характеру;
- архівні.
Перший блок складається з кодифікованих праць, серед яких «Повне зібрання законів Російської імперії», «Статут лікарський», «Статут медичної поліції». Ці документи розділені між собою за принципом сили дії нормативно-правових актів - до них належать різні статути й укази царя. Їх об'єднання пояснюється тим, що всі статути затверджувалися царем як носієм вищої законодавчої влади в країні. Найбільш важливі з них були використані в процесі дослідження: карантинні статути 1800, 1818, 1832Ю 1841 і 1866 рр.
Другий блок джерел - література енциклопедичного та довідкового характеру. Були використані статті щодо предмету дослідження і визначення таких понять, як «карантин», «епідемія», «дезінфекційні апарати», «дезінфекційні камери», «санітарна обробка» та ін.
У третьому блоці використані матеріали з фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим: ф. 195 «Управління губернським карантинним округом Феодосії, Феодосія Таврійської губернії»; ф. 242 «Керченське карантинне управління, м Керч Таврійської губернії»; ф. 350 «Керченська піврота прикордонної карантинної варти, м Керч Таврійської губернії».
Матеріали монографії будуть цікаві і корисні не тільки вченим і студентам, а й усім, хто цікавиться історією держави і права, становленням і розвитком державних органів і структур.

 

Галунько В. В. Людина і держава : моногр. / В. В. Галунько, В. І. Милько ; в авт. ред. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : Ун-т "Україна" ; Херсон : ХМД, 2014. - 159 с.
У монографії сформовано новітню теорію держави економічно активних громадян, яка має стати чинником соціального прогресу. Відповідно до цієї теорії Людина є вищою цінністю, вона є вільною і має позбутися кріпосного обов’язку бути слухняним громадянином держави, умови життя в якій її не задовольняють. Людина має право вибрати собі будь-яку державу для реалізації своїх розумних планів чи створити разом з однодумцями нову, не порушуючи при цьому природні права і свободи інших людей.
В роботі досліджено історію розвитку держави країн стародавнього світу. Розглянуто історію вчень про громадянина і державу Стародавньої Греції та Риму. Приділено увагу Австралійському Союзу як державі, що забезпечує найвищий рівень якості людей. Проаналізовано рівень життя людей у Китайській народній республіці як у країні з найбільшою економікою, що розвивається. Охарактеризовано людину в сучасних державах з найвищим рівнем конкурентоспроможності. Обгрунтовано теоретичні засади взаємодії людини та держави на рівні культури, релігії, економіки, екології, політики тощо. Розкрито сутність держави економічно активних громадян.
Видання адресоване політикам, економічно активним особам, права яких порушуються державою, а також ученим, аспірантам і студентам, які досліджують аналізовану проблематику.

Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : моногр. / О. В. Гарагонич [та ін.]. - К. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : рис.
Монографія присвячена проблемам становлення господарської діяльності зі спільного інвестування.  Вперше здійснено комплексне дослідження правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та пропозиції з вдосконалення господарського законодавства.
Розкрито поняття, зміст та особливості господарської діяльності зі спільного інвестування. Викладено правові засади здійснення господарської діяльності зі спільного інвестування. Досліджено правові проблеми припинення суб'єктів господарської діяльності зі спільного інвестування. Наведено правові форми саморегулювання у сфері спільного інвестування. Подано основні схеми використання інститутів спільного інвестування в сфері господарювання.
Монографія  є  однією  з  перших  спроб  аналізу  проблем  правового забезпечення  ефективного  функціонування  ринку  спільного  інвестування, пов’язаних  з  набуттям  1  січня  2014  р.  Законом  України  «Про  інститути спільного інвестування».
Видання рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних  і  економічних  навчальних  закладів,  практичних  працівників органів державного управління, професійних учасників фондового ринку та підприємств,  а  також  усіх  тих,  хто  цікавиться  проблемами  правового регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування.

Белинський Ю. Є. Адміністративно-правове регулювання реалізації громадянами України права на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту : моногр. / Ю. Є. Белинський, О. В. Негодченко, Л. О. Ємець ; М-во освіти і науки України, ВНПЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 171 с.
Одним з конституційних прав людини є право на захист свого життя. Згідно ст.. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Особливе значення для здійснення громадянами самозахисту має використання вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту.
В монографії запропоновано авторський підхід можливих адміністративних процедур реалізації права громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту. Здійснено класифікацію зброї та зазначених засобів індивідуального захисту. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання обігу зброї. Вивчено зарубіжний досвід правового регулювання обігу зброї у державі. Розроблено механізм адміністративно-правового забезпечення права громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту.
Монографія рекомендована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам та курсантам юридичних вузів, а також юристам та працівникам  судових та правоохоронних органів.

Заходи кримінально-правового впливу : проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 7 лют. 2014 р., м. Одеса / Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права ; відп. ред. С. В. Ківалов. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 215 с. : діагр.
7 лютого 2014 року у м. Одесі у Міжнародному гуманітарному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування». До збірника матеріалів увійшли тези доповідей учасників конференції, в яких висвітлені сучасні наукові погляди на концептуальні питання вчення про кримінально-правовий вплив та його заходи в контексті кримінально-правової політики України.
Проаналізовано заходи кримінально-правового впливу за умов трансформації держави та права. Розглянуто питання про систему заходів кримінально-правового впливу. Проведено кримінальну характеристику кримінальної відповідальності співучасників за законодавством України та іноземних держав.
Досліджено проблеми призначення покарання за сукупністю вироків. Обґрунтовано питання про покарання як заходу кримінально-правового впливу у разі вчинення злочинів проти сім'ї, прав та інтересів неповнолітніх. Наведено заходи кримінально-правового впливу суб'єктів податкових злочинів за законодавством ФРН та Італії.
Подано кримінально-правову характеристику осіб, засуджених за вчинення тяжких загально-кримінальних насильницьких злочинів, в контексті оцінки ефективності засобів кримінально-правового впливу. Розглянуто деякі питання щодо змісту кримінально-виконавчої політики. Запропоновано шляхи вдосконалення термінології нормативно-правових актів як чинник ефективності відповідальності. Висвітлено особливості застосування заходів щодо забезпечення кримінального впровадження у кримінальному процесуальному кодексі України.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку кримінального права та суміжних галузей юридичної науки.

Правові основи фармацевтичної діяльності : навч. посіб. / В. Д. Берназ [та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Берназа ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 399 с. : табл.
У посібнику висвітлено загальні положення правового регулювання діяльності фармацевтичних підприємств. Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регулюють обіг лікарських засобів в Україні. Обґрунтовано порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек і їх структурних підрозділів.
Приділено увагу правовому статусу суб'єктів і правовому регулюванню їх відносин у сфері фармацевтичної діяльності. Подано інформацію про цивільно-господарсько-правову, адміністративну, кримінальну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність фармацевтичних працівників за правопорушення у зазначеній сфері. Розкрито зміст діяльності Держлікслужби України.
Важливе значення у вдосконаленні фармацевтичної діяльності має підготовка фармацевтів – професіоналів, в основі яких лежать нормативно-правові акти, що регулюють їх діяльність. У сучасній юридичній Україні недостатньо підручників з основ фармацевтичного права, тому цей посібник надає можливість для засвоєння студентами-фармацевтами правових знань, які в подальшому допоможуть у професійній діяльності.
Даний посібник стане у нагоді студентам, магістрам, аспірантам та викладачам медичних вищих навчальних закладів, кожному, хто цікавиться та займається фармацевтичною діяльністю.

Хрідочкін А. В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Хрідочкін, А. А. Хрідочкіна, О. В. Леонова ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Вид. 2-ге, допов. і виправл. - Д. : ДГУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 379 с.
Сьогодні актуальним є формування національної системи законодавства в сфері інтелектуальної власності та імплементація відповідних норм міжнародного права. Проводиться робота з підготовки вступу України до міжнародних організацій захисту інтелектуальної власності.
Метою навчального посібника є вивчення основних теоретико-методологічних засад регулювання відносин інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки. Важливим є приведення законодавства про інтелектуальну власність у відповідність до Конституції України, міжнародного приватного права і вимог сучасності.
У посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, структурні елементи сучасної системи інтелектуальної власності. Висвітлено особливості створення об'єктів права інтелектуальної власності. Наведено національні та зарубіжні стандарти виникнення (набуття) прав інтелектуальної власності. Викладено економічні, організаційні та правові аспекти здійснення і захисту прав інтелектуальної власності.
Навчальний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться питаннями права та захисту інтелектуальної власності.

Господарський процес України : навч.-практ. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т європ. права та правознав. ; упоряд. Д. М. Бєлов. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 335 с. : табл.
На сучасному історичному етапі господарське судочинство відіграє важливу роль, спрямовуючи накопичений досвід поєднаний із наданими законом повноваженнями на оперативне та якісне вирішення господарських спорів.
В рамках практичної допомоги учасникам господарського процесу подано інформацію про систему господарських судів України. Викладено принципи господарського процесу. Висвітлено джерела господарського процесуального права. Розкрито поняття та значення досудового врегулювання господарських спорів.
Увагу приділено загальним положенням щодо здійснення господарського судочинства. Обгрунтовано сутність і значення апеляційного оскарження. Розглянуто строки подання і зміст касаційної скарги. Надається характеристика виконавчого впровадження.
Даний посібник є результатом систематизації та упорядкування матеріалів накових статей, монографій, наково-практичних коментарів, підручників та посібників відомих вітчизняних та зарубіжних вчених господарників.
Посібник розрахований на учасників господарського процесу, студентів і слухачів усіх форм навчання, викладачів, аспірантів, адвокатів, юристів, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями господарського судочинства.

Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 655 с.
У пропонованому навчальному посібнику розкрито поняття Особливої частини кримінального права, її систему і значення. Висвітлено наукові основи кваліфікації злочинів. Обґрунтовано злочини проти основ національної безпеки України у політичній, інформаційній, економічній, науково-технічній, екологічній і воєнній сферах.
Подано загальну характеристику та види злочинів проти життя та здоров'я особи, а також проти її волі, честі та гідності, проти статевої свободи та статевої недоторканості тощо.
Приділено увагу злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) та проти правосуддя. Подано інформацію про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.
Навчальний посібник має допомогти систематизувати знання Особливої частини кримінального права України, засвоїти основи методики й техніки аналізу окремих складів злочину, їх елементи та ознаки.
Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів, науковців, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.


Дмитрук М. М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія / М. М. Дмитрук; ред. Н. І. Крилова; перед. сл. В. О. Тулякова. - О.: Юрид. л-ра, 2014. - 221 с.: табл., рис., граф.
У монографії розглянуто сучасне бачення концепту кримінальних проступків: ознаки та правова природа, історичний аспект та зарубіжний досвід диференціації кримінального діяння на проступки та злочини. За останні п’ять років прийнято декілька законодавчих актів, які визначають інститут кримінальних проступків як один із напрямків реформування кримінального законодавства України. Проте і сьогодні не прийнятий Закон України «Про кримінальні проступки» та відсутнє узгоджене бачення законодавців у запровадженні інституту кримінальних проступків.
У зв’язку з цим у даній роботі запропоновано власний погляд на концептуальні засади запровадження інституту кримінальних проступків. На підставі аналізу відмінностей злочину від інших видів правопорушень за об’єктивно-cуб’єктивними ознаками обґрунтовано правову природу та ознаки кримінального проступку.
Робота призначена для науковців та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами кримінального права.

Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія / І. С. Михалко. - Х.: Право, 2013. - 199 с.
Автор видання досліджує принцип раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених. Розроблено концепцію розуміння принципу з позицій досягнень науки кримінально-виконавчого права й обґрунтовано рекомендації та сформульовано пропозиції  щодо забезпечення реалізації  цього галузевого принципу у практичній площині.
Призначено для науковців у галузі наук кримінального циклу, працівників органів і установ виконання покарань, аспірантів та студентів юридичних вузів.

 

Іванищук А. А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика: монографія / А. А. Іванищук. - К.: [б. в.]; Херсон: ХМД, 2014. - 356 с.
В науковій роботі висвітлюється новий напрямок у науці – «вітчизняна теорія адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади». Розкрито юридичну природу, механізм та напрямки вдосконалення.
Мета монографії полягає у тому, щоб на основі теорії адміністративного права та природного права, проаналізувавши чинне законодавство, практику адміністрування судів і погляди на цю проблему вчених, обґрунтувати об’єктивне існування в Україні нового напрямку в науці – теорії адміністративно-правового регулювання судової гілки влади.
Видання адресоване суддям, посадовим особам апарату суду, іншим суб’єктам публічної адміністрації, а також  ученим, аспірантам, студентам, які досліджують цю проблему.

Коломоєць Т. О. Гендерна рівність в організації діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект: монографія / Т. О. Коломоєць, І. Є. Лєскіна; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон: Гельветика, 2014. - 179 с.
Автор монографії досліджує проблеми забезпечення гендерної рівності при проходженні служби в органах прокуратури України. Проаналізовано історіографію цього питання. Вивчено зарубіжний досвід врегулювання цього питання та можливі шляхи запозичення та застосування в Україні. Висвітлені перспективи удосконалення адміністративно-правового забезпечення гендерної рівності в організації діяльності органів прокуратури.
Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів.

 

Коломоєць Т. О. Перекладач як учасник адміністративно-деліктного провадження за законодавством України: монографія / Т. О. Коломоєць, І. А. Бережна; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон: Гельветика, 2014. - 179 с.
Видання присвячено з’ясуванню адміністративно-процесуального статусу перекладача в адміністративно-деліктному провадженні. На підставі аналізу проектів кодифікованого адміністративно-деліктного акту запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення нормативних засад участі перекладача в адміністративно-деліктному провадженні. Проаналізовано зарубіжний досвід з цього питання та можливість застосування у вітчизняному законодавстві України в умовах реформаційних процесів.
Праця буде корисною науковцям, практичним працівникам, викладачам і студентам.

Віхляєв М. Ю. Репрезентативність та специфічність громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права України: монографія / М. Ю. Віхляєв; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. - Херсон: Гельветика, 2013. - 295 с.
У дослідженні йдеться про діяльність громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права України. На підставі аналізу чинного та перспективного законодавства України, практики його застосування органами публічної адміністрації зроблено узагальнення історичних, зарубіжних та вітчизняних сучасних наукових підходів до діяльності та правового статусу громадських об’єднань. Автором визначено пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення законодавства та підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні та реалізації державної політики.
Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам.

Пропонуємо адвокату:
 Нова література у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Центр досліджень адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України розпочав реалізацію Всеукраїнського проекту «Історія адвокатури України». Метою проекту є комплексне дослідження і вивчення історії адвокатури України, правничої біографістики, внеску адвокатів у становлення української державності, діяльності правничих факультетів, студентських правничих гуртків, клубів, шкіл відомих юристів, наукових установ. Найважливішим завданням є віднайти імена «забутих», загиблих, розстріляних, репресованих адвокатів. Національна асоціація адвокатів України також розпочала випуск нарисів з історії адвокатури України і перший випуск «Адвокатура України: забуте і невідоме» надіслала нашій книгозбірні у подарунок.

Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія «Нариси з історії адвокатури України». Випуск 1. / За ред. І. Б. Василик. – К.: КВІЦ, 2014. – 380 с.
Перший випуск серії видань «Нариси з історії адвокатури України» починає висвітлення питань, які пов’язані з адвокатурою в широкому хронологічному діапазоні. Діяльність адвокатури показана на тлі історичних і політичних процесів, подій і явищ у різні періоди української державності.
Вперше опубліковано фрагменти кримінальних справ та оригіналів документів XVI ст.., відомості про адвокатські династії Волині другої половини XVII ст.. та про монастирських стряпчих Києво-Печерської лаври. Показано адвокатську та громадську діяльність провідних адвокатів Східної Галичини, буковинської та харківської адвокатських професійних груп кінця XIX – початку  XX ст.
Видання призначене для студентів, науковців, адвокатів, юристів, а також широкого кола читачів.

Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали III Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 1 берез. 2014 р.) / за заг. ред. В. М. Дрьоміна; передм. С. В. Ківалова. - О. ; Херсон : Гельветика, 2014. - 343 с.
Видання пропонує матеріали наукової конференції, яка була присвячена проблемам становлення та розвитку адвокатури на різних історичних етапах. Запропоновано шляхи вдосконалення питань розвитку інституту адвокатури; конституційні аспекти його формування; питання організації та взаємодії із судовими та іншими правоохоронними органами та інше.
Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів сприяють підвищенню фахового рівня наукових працівників, дають можливість опанувати методи наукових досліджень, отримати цінну інформацію з конкретних питань, налагодити корисні наукові контакти.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031