Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2015 рік

Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень : моногр. / В. Г. Дрозд ; ред. Т. В. Якубчик ; М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. - К. ; Вінниця : Гельветика, 2015. - 203 с.
У монографії на основі комплексного аналізу матеріалів кримінальних проваджень та наукової літератури визначено якісні та кількісні показники елементів криміналістичної характеристики тяжких тілесних ушкоджень, типові способи заподіяння тілесних ушкоджень та встановлено ознаки їх відображення у слідовій картині, алгоритм дій слідчого після відкриття кримінального провадження.
Монографія є результатом багаторічної праці над проблемами організаційних і тактичних аспектів розслідування заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень. У ній автор намагався найбільш повно використати надбання вітчизняної і зарубіжної криміналістичної доктрини минулого і сьогодення. Аналіз спеціальної літератури, чинного законодавства та інших нормативних актів, узагальнення матеріалів практики та результатів опитування практичних працівників правоохоронних органів уможливили сформувати певні висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, а також практики його реалізації у процесі розслідування зазначених злочинів.
Розраховано на фахівців у галузі кримінального права, процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів і ад’юнктів вищих навчальних закладів освіти юридичного профілю, службових осіб органів внутрішніх справ, державних службовців.

Ющик О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - К. : Юрид. думка, 2015. - 155 с.
Конституція України визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. У навчальному посібнику роз­глядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдоскона­лення національного законодавства відповідно до Конституції України.
Посібник складається з таких частин: Загальна характеристика Конституції України 1996 р.; Конституція України в системі національного законодавства; Поняття і механізм розвитку законодавства на основі Конституції; Законодавчий процес як умова розвитку законодавства; Конституція – нормативна основа галузевого законодавства; Міжнародне право і розвиток національного законодавства; Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України; Правова реформа – стратегічний фактор розвитку законодавства; Проблеми сучасного конституційного процесу в Україні.
Розрахований на викладачів і студентів юридичних вишів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також науковців, аспірантів, прак­тичних працівників, усіх, хто цікавиться Конституцією України.

 

Здоровко С. Ф. Судова система Франції : моногр. / С. Ф. Здоровко, В. І. Сідоров ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 187 с.
У монографії подано загальну характеристику судової системи Франції та її окремих елементів із урахуванням сучасного законодавства. Разом з судовими органами загальної та адміністративної юстиції також розглядаються принципи побудови і функціонування судових установ та принципи судового провадження, особливості формування суддівського корпусу та юстиції за останні роки.
У цій роботі при вивченні судової влади Франції автори виходять з широкого підходу, що включає: склад судової системи, принципи орга­нізації судової системи, органи управління судової системи, органи суддівської спільноти, суддівський корпус, сукупність різноманітних зв'язків та відносин між цими елементами, судове право, суддівське право та правову культуру.
Робота підготовлена здебільшого на основі вивчення нормативно-правової бази, дослідницької літератури, зо­крема й мовою оригіналу.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних дисциплін, а також для всіх, хто цікавиться питаннями судових систем країн світу.

 

Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика  : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / редкол. Ю. Л. Бошицький [та ін.] . - Львів : Галиц. вид. спілка, 2015. - 110 с.
У збірнику розміщено виступи та повідомлення на науково-методичному семінарі «Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика», який відбувся з нагоди відкриття Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ у м. Львові.
Матеріали подано в авторській редакції із незначними корективами упорядників. У роботі висловлено ряд доктринальних конструкцій та оцінок інститутів права інтелектуальної власності, які можуть слугувати емпіричним підґрунтям для їх дослідження.
Збірник розрахований на студентів (спеціалістів та магістрів) вищих закладів освіти, а також може бути корисним для суб'єктів господарювання, зокрема підприємців та інших учасників правовідносин у сфері інтелектуальної власності.

 

Брез В. И. Право в Украине : от теории к практике : обучающий курс : [ учеб. пособие] / В. И. Брез. - 10-е изд. - Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. - 517 с. : схемы.
У посібнику дається загальна характеристика теорії права, відображаються основні елементи правової системи держави, розкриваються галузі права і законодавства правової системи України. При написанні посібника використовувалися діючі та актуальні нормативно-правові акти з таких галузей законодавства, як конституційне, господарське, цивільне, податкове, фінансове, корпоративне, трудове, конкурентне і процесуальне право. Крім того, особлива увага приділяється порядку створення і діяльності різних за формою господарюючих суб'єктів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), дається характеристика національній системі судоустрою та судочинства.
Структура і внутрішній зміст підручника повністю відповідають міжнародній програмі CIPA (Certified International Professional Accountant). Кожна тема посібника містить теоретичний блок, а також контрольні питання до теми, схеми для наочності, практичні завдання і тести, які не тільки допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал, а й стануть своєрідним тренуванням перед здачею іспиту за програмою CIPA.
Однією з характерних рис підручника є можливість читача підключитися до сайту дистанційного навчання www.do.lcon.com.ua, на якому він знайде тестування з оцінкою результатів, демонстрацію правильного ходу рішення при наявності помилки, спілкування у форумі з викладачем і колегами.
Даний навчальний посібник може бути корисним керівникам підприємств, юристам, бухгалтерам, фінансистам та економістам для вирішення юридичних питань, які можуть виникнути при веденні господарської діяльності, а також всім бажаючим отримати додаткові системні знання у сфері правового регулювання господарської діяльності в Україні.

Філоненко Г. Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств : [монографія] / Г. Г. Філоненко ; ред. С. В. Максимова. - К. : Юстініан, 2014. - 259 с.
У монографії сформовано теоретичні положення та вироблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності розкриття і розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в Україні.
Автором надано дефініції, визначено зміст та розкрито особливості структурних елементів методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, а також криміналістичної характеристики цієї категорії злочинів. Значну увагу автором приділено висвітленню особливостей виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначенню типових слідчих ситуацій початкового та подальшого етапів розслідування, а також тактико-організаційним засадам проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Зроблено акцент на аналізі правових засад здійснення міжнародного співробітництва при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, визначено напрями його подальшого удосконалення. Проведено компаративне дослідження досвіду окремих зарубіжних країн із розслідування ухилення від сплати податків.
Монографія адресована практичним працівникам правоохоронних органів, практикуючим юристам, керівникам і власникам підприємств, установ та організацій, студентам, аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів юридичного та економічного профілю, а також всім, хто зацікавлений у протидії податковим злочинам.


Волік В. В. Формування та реалізація державної політики в галузі міського транспорту: адміністративно-правові засади : моногр. / В. В. Волік ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Д. : Середняк Т. К., 2016. - 494 с.
У монографії досліджено питання тeopiї i практики забезпечення державної політики у галузі міського транспорту. Розглянуто методологічні засади у сфері правового забезпечення функціонування міського транспорту та особливості правового регулювання у сфері управління міським транспортом. Досліджено адміністративно-правовий статус суб'єктів у сфері перевезень міським транспортом та правове регулювання послуг, які надаються у сфері міських перевезень.
Монографію було підготовлено з урахуванням Всесвітньої декларації та Європейської хартії про місцеве самоврядування.
Для викладачів, науковців, аспірантів вищих навчальних закладів, працівників органів місцевого самоврядування та працівників підприємств транспорту.

Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] : схвалено для використ. у загальноосвіт. навч. закл. / Микола Томенко ; голов. ред. Н. Заблоцька ; худож. оформ. Л. Кузнецової. - К. : Генеза, 2015. - 143 с. : іл., портр.
Навчальний посібник присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від най­давніших часів до сьогодення.
Проаналізовано конституцій­ні документи, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти «Пак­тів і конституцій...» Пилипа Орлика та Конституції неза­лежної України. Структура книги побудована відповідно до наявних проектів конституцій та правових документів. Автор намагався дослідити усі проекти конституцій, щоб продемонструвати цілісну картину зародження та розвитку традицій українського кон­ституціоналізму.
Посібник може бути використаний для поглибленого за­своєння курсів правознавства, політології, філософії, етапів виникнення і розвитку державотворчого мислення під час викладання історії України в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, а також стане у пригоді науковцям, викладачам, політикам та широкому загалу читачів, які цікавляться національною політикою, філософією, історією.

Тимошенко В. И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX вв.) : моногр. / В. И. Тимошенко ; в авт. ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - Чернигов : Лозовой В. М., 2014. - 623 с.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження держави, що розроблялися представниками юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ - початку XX ст.
Розглядаються історичні і теоретичні витоки вказаних теорій. На основі різних методологічних підходів досліджується поняття держави та її сутність. Акцентується увага на проблемах державної влади, взаємозв'язку держави і суспільства.
Для вчених-юристів, філософів, соціологів, політологів, а також викладачів, аспірантів та студентів відповідних вузів і факультетів.

Матвєєв П. С. Цивільне право (в схемах) : навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. Бірюков ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Алерта, 2013. - 255 с.
В посібнику відтворена структура Цивільного кодексу України. Посібник складається зі схем, словника правових термінів і списку нормативно-правових актів, а також списку рекомендованої літератури.
Обсяг навчального матеріалу відповідає вимогам, які висуваються для програми з цивільного права для юридичних навчальних закладів. Видання допоможе зорієнтуватись у широкому полі нормативних актів, які регулюють цивільні правовідносини.
Пропонований посібник розрахований на студентів, може бути цікавим аспірантам та викладачам вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю. Крім того, може допомогти в опануванні основними положеннями цивільного права широкому колу читачів, котрі не мають юридичної освіти.

Джолос С. В. Етатистські основи державності : моногр. / С. В. Джолос. - Черкаси : Видавництво Ю. Чабаненко, 2013. - 252 с.
Монографія кандидата юридичних наук С. В. Джолоса присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико-історичні засади етатистської парадигми державознавства.
В монографії вперше у сфері загальнотеоретичної юриспруденції розглянуто феномен держави в етатистському вимірі, сформульовано поняття етатистської держави, визначено ознаки класичної етатистської держави, окреслено особливості сучасної етатистської держави, доведено принципову відповідність елементів етатизму природі політико-правового буття цивілізованого суспільства, обгрунтовано цінність держави та значимість її етатистського потенціалу в контексті оптимізації буття суспільства, визначено основні засади забезпечення ефективності та могутності держави як основи загального благоденства тощо.
Емпірічна база дослідження представлена фактологічними даними щодо буття та функціонування інституту держави в сучасному світі та в історії, матеріалами статистичного та довідкового характеру, іншими джерелами знань щодо предмета дослідження.
Монографія призначена для студентів, викладачів, науковців, політиків, юристів, економістів і усіх, хто цікавиться проблематикою ефективної, сильної і могутньої держави.

Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посіб. / С. В. Васильєв. - Х. : Еспада, 2012. - 475 с. : табл.
Мета навчального посібника – на основі комплексного аналізу чинного законодавства, процесуальних процедур та судової практи­ки надати можливість кожному, хто стикається з необхідністю захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних oci6 в порядку цивільного судочинства, отримати необхідну інформацію про порядок порушення, підготовки та розгляду окремих кате­горій цивільних справ.
Посібник розкриває особливості підготовки та розгляду найбільш актуальних у практиці судів загальної юрисдикції цивільних справ, знання і облік яких є необхідною умовою належного здійснення правосуддя у сфері цивільного судочинства.
В посібнику використана судова практика та пpaвові позиції Верховного Суду України та Вищого cпeцiaлiзoвaнoгo суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ, даються рекомендації по застосуванню норм матеріального і процесуального права.
Для юристів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями права і застосування його норм судами.

Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України Законом № 4651-УІ від 13.04.2012 р. ; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» № 4652-VI від 13.04.2012 р. : станом на 1 вересня 2012 року. - X. : Право, 2012.- 392 с.
Видання містить текст Кримінального процесуального кодексу Укра­їни, прийнятого Верховною Радою України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України».
Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових співробітників, працівників правоохоронних органів, фахівців юридичних служб та всіх, хто цікавиться питаннями застосування права.

Державне будівництво i місцеве самоврядування в Україні : підручник / I. I. Бодрова, С. В. Болдирев, В. О. Величко та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної. - 2-ге вид. переробл. та доповн. - X. : Право, 2011 - 360 с. 
У підручнику розглядаються загальні поняття державного будівництва i місцевого самовря­дування, icтopiя становлення, предмет i система, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня в Україні на сучасному етапі.
Аналізуютъся принципи організації та діяльності зазначених органів, ix функції, компетенція, форми i методи роботи, взаємодія із судовими i правоохоронними органами та об'єднаннями громадян. З метою посилення ілюстративності, у підручнику застосовуються посилання на нормативний матеріал, наводяться статистичні дані та конкретні приклади з політико-правової практики України.
Пропонований підручник стане у нагоді не тільки студентам і слухачам юридичних вузів при вивченні навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», а й педагогам-науковцям, державним та муніципальним службовцям, політичним діячам в практичній діяльності.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук.-практ. комент. : із змінами та допов. станом на 10 листоп. 2010 р. / О. Б. Андреева [та ін.] ; під ред. Р. А. Калюжного, М. І. Іншина, І. М. Шопіної. - Вид. 4-те. - К. : Правова єдність, 2011. - 711 с.
У науково-практичному коментарі на підставі аналізу новітнього законодавства надано вичерпні пояснення щодо особливостей застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Особливу увагу приділено новим складним та практично важливим проблемам адміністративної відповідальності.
Видання буде корисним для суддів, адвокатів, працівників правоохоронних та інших державних органів, юристів, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами застосування законодавства України про адміністративні правопорушення.

Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 груд. 2010 р. / В. Е. Теліпко ; за ред. В. Л. Мусіяки. - К. : Центр учб. літ., 2011. - 539 с.
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кон­ституції України, що вступила в силу із визнанням Конституційним Судом України неконституцій­ним Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, з урахуванням змін і доповнень, внесених у закони України, які розвивають і деталі­зують положення окремих норм Основного Закону України.
Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 1996 року, а також документи, що стосуються планованих конституційних змін станом на 1 грудня 2010 року.
Видання розраховано на студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, депутатів представницьких органів влади усіх рівнів, суддів та працівників суду, інших державних службовців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями і пробле­мами конституційного права України в контексті Основного Закону держави в його новій «старій» редакції 1996 року.

Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні : навч. посіб. / О. І. Миколенко. - Х. : Одіссей, 2010. - 367 с. : форми.
Вивчення питань адміністративної відповідальності та адміністративного процесу є складовою частиною спеціаль­ної підготовки студентів юридичних вузів. Мета цього на­вчального посібника - озброїти вихованців вищих навчаль­них закладів відповідними знаннями для подальшого ви­користання в професійній діяльності.
Проблемні питання, які розглядаються в навчальному посіб­нику, дозволяють розвинути у студентів навички творчого мислення, здатність приймати науково обґрунтовані рішен­ня, а також можуть бути використані для об­говорення на семінарських і групових заняттях, під час підготовки наукових повідомлень або рефератів.
Посилання до текстів за рекомендаціями рецензентів розмі­щені у кінці навчального посібника. Вони містять не тільки ін­формацію про наукові та навчально-методичні джерела, а й думки вчених та особисті думки автора посібника щодо правових явищ у науці адміністративного права і процесу.
Навчальний посібник рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів, фахівців органів державної вла­ди та управління.

Підопригора О. А. Римське право : підруч. [для студ. ВНЗ] / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 525 с. : табл.
У підручнику вперше в українській романістичній традиції комплекс­но висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.
Останнім часом в Україні (та й не тільки в Україні) обго­ворюються питання вдосконалення вивчення римського права у вищих юридичних навчальних закладах, адже багато засад, кон­цептуальних положень, принципів, окремих конструкцій пуб­лічного права Стародавнього Риму зберегли свою чинність і до­тепер. Особливий інтерес становлять регулювання взаємин між громадянином і державою, визначення основ публічного право­порядку, засад врядування, принципів захисту публічного інте­ресу.
Вирішенню проблем, що постають у цій галузі, має сприяти цей підручник, у якому вперше в українській романістичній тра­диції комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, римського публічного та приват­ного права.
Для студентів юридичних вузів та факультетів, викладачів, правознавців, усіх, кого цікавлять питання історії та теорії права.


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» : (6-7 листопада 2015 р., м. Львів. - Л. : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 115 с.
У  збірнику  представлені  матеріали  ІІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції «Пріоритетні  напрямки розвитку правової системи України».
Розглядаються загальні питання історії та теорії держави та права, історії  політичних  та  правових  вчень, а також  конституційного  та  муніципального права,  права Європейського союзу та інших галузей права.
Збірник  призначений  для  науковців,  викладачів,  аспірантів  та студентів, які цікавляться юридичною  наукою, а також  для  широкого кола читачів.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» : (30-31 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя) / За заг. ред. Т. О. Коломієць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 164 с.
До збірника увійшли матеріали, представлені у вигляді тез учених-юристів на засіданні Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні».
У збірнику розглядаються актуальні проблеми сучасної  юриспруденції у контексті забезпечення сталого розвитку   державних  інституцій  та  галузей  права.
Матеріали збірника розраховані на вчених, практиків, аспірантів та студентів, які займаються цією проблематикою.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями модернізації системи права України», м. Кривий Ріг, 13-14 листопада 2015 р. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – 160 с.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень поданих на міжнародну науково-практичну конференцію. Проведено правовий аналіз механізмів ефективного конституційного розвитку України, котрі мають забезпечувати вдосконалення й гармонізацію правової системи України.
Окрему увагу приділено визначенню провідної ролі правової реформи як форми проведення модернізації правової системи. Зазначено, що правову реформу слід розділити на три основні напрями – конституційний, законодавчий і судовий. Наголошено на процесі вдосконалення національної правової системи з точки зору проведення конституційної реформи.
Обґрунтовано, що пошук власної моделі розвитку засад суспільно-політичної та економічної систем нашої держави має пройти доволі складне випробування довірою, зумовлене визнанням сили Конституції України.
Розраховано на вчених-правознавців, студентів і слухачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів, практикуючих юристів, посадових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться питаннями реформування правової системи України.

Фоменко Н.А. Правова педагогіка : навчальний посібник / Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 326с.
У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та виховання розкрито теоретико-методологічні основи правової педагогіки, ключові проблеми виховання та навчання осіб із девіантною поведінкою, особливості правового виховання в роботі із перевиховання засуджених.
Для магістрів спеціальності «Правознавство», викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правової педагогіки.


Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи : моногр. : офіц. вид. / В. С. Куйбіда [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Турчинова ; Секретаріат Кабміну України. - К. : Геопринт, 2009. - 615 с. : мал., табл.
У монографії представлено історичний екскурс щодо питання адміністративно-територіального устрою нашої держави. Зроблено огляд розвитку за роки української незалежності, проаналізовано сучасний стан адміністративно-територіального устрою країни. висвітлено проблеми законодавчого забезпечення. Автори монографії запропонували можливі варіанти проведення реформи місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою.
Видання розраховане на працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших заінтересованих фахівців. Монографія може бути використана як інформаційний методично-роз'яснювальний посібник для громадськості.

Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України: монографія / Т. В. Курило. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 151 с.
В умовах формування нової системи законодавства України надзвичайно велику роль відіграє аналіз та вдосконалення процесів його застосування. Проблематика правової охорони культурної спадщини впродовж усього періоду існування вітчизняного пам'яткознавства була і залишається однією з найменш досліджених. Усе це визначило актуальність теми даної монографії.
Висновки, узагальнення, систематизація фактологічного матеріалу дозволяють поглибити знання про історію охорони культурної спадщини України, диференційовано підійти до аналізу формування державної правової системи охорони пам'яток культури.
Положення та рекомендації, сформульовані в монографії, можуть бути використані у законотворчій роботі, правозастосовиій діяльності відповідних органів, у діяльності громадських організацій, та в навчальному процесі.

Злочини на грунті ненависті : новий кримінальний феномен світового суспільства / За заг. ред., передм. Дж. Перліна, наук. ред.: О. А. Мартиненко та Ю. Л. Бєлоусов. - Л. : Астролябія, 2011. - 523 с. : мал., табл.
Видання присвячено проблемі протидії ксенофобії та расизму як соціальним явищам, а також запобіганню так званим злочинам на грунті ненависті. У хрестоматійних матеріалах зарубіжних дослідників і коментарях українських експертів наведено нормативно-правове визначення злочинів, скоюваних на ґрунті ненависті, їхні статистичні виміри, кримінологічні особливості злочинців і жертв. З огляду на особливості національної ситуації детально розглянуто заходи превентивного впливу стосовно широкого спектра негативних явищ: расизму, незаконної діяльності політичних екстремістів, актів насильства на расовому ґрунті тощо.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, активістів неурядових організацій, політиків і працівників культури, державних службовців.

Дзвінчук Д. І. Вступ до спеціальності : курс лекцій / Д. І. Дзвінчук, В. І. Малімон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 171 с. : мал., табл.
Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для прове­дення лекційних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності».
Посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дис­ципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальніс­тю «Державна служба». Акцентовано увагу на коло питань, які стосуються професіоналізації особистості державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) та підвищення професійної орієнтованості слухачів.
Курс лекцій призначений для викладачів та слухачів магістратури спе­ціальності «Державна служба», а також для державних службовців та по­садових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію у за­кладах післядипломної освіти або шляхом самоосвіти.

Цивільне право України : підручник. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - Т. 1. - 2014. - 442 с. - Т. 2. - 2014. - 427 с.
Цей підручник підготовлений відповідно до програми курсу цивільного права України і складений з урахуванням навчальних програм для вищих на­вчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та іс­нуючих правових теорій.
Авторський колектив ставив собі за мету висвітлити основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені у Цивіль­ному кодексі України. У своїх підходах до аналізу проблем цивільного права автори виходили з приватно-правових засад, що є втіленням сучасних погля­дів і концепцій розвитку цивільного права.
Зокрема, опрацьовано загальні положення цивільного права, особисті немайнові права, право власності та його захист, право інтелектуальної влас­ності, загальне вчення про зобов'язання, про цивільно-правовий договір та його окремі види (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, рента, довічне утримання, найм, підряд, перевезення, страхування, позика, кредитний дого­вір тощо), недоговірні зобов'язання та спадкові правовідносини.
Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також працівників правоохоронних органів, працівни­ків юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Хараберюш О. І. Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект : монографія / О. І. Хараберюш. - К. : ВД «Дакор», 2015. - 416 с.
У монографії здійснено комплексний аналіз системи оперативно-роз­шукового забезпечення протидії контрабанді, організаційно-правових та тактичних засад його формування та реалізації. Подано загальну харак­теристику контрабанди з позиції оперативно-розшукового забезпечення протидії цьому злочину, поняття оперативно-розшукового забезпечення. Визначено рівень реального співвідношення і взаємозв'язку оперативно-розшукової діяльності й кримінального процесу у протидії контрабанді. Запропоновано шляхи удосконалення оперативно-розшукового забезпе­чення протидії контрабанді.
Монографія може стати у пригоді науковцям, які займаються пробле­мами протидії контрабанді, захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, та працівникам практичних підрозділів правоохоронних органів, а також слухачам та курсантам навчальних закладів правоохорон­них органів.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031