Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. було схвалено Концепцію підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні.
Концепція визначає мету і завдання, вектори основних зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науки щодо сприяння і підтримки дитячих громадських об'єднань, що створить умови для їх подальшого розвитку.
Концепція є документом, що відображає сукупність поглядів практиків, науковців, громадськості на роль та місце дитячого громадського руху в соціальній структурі України, у вирішенні соціально значущих проблем і вихованні юних громадян.
Концепція спрямована на реалізацію державної політики щодо соціалізації, виховання та розвитку підростаючого покоління, підтримку та сприяння розвитку дитячого громадського руху як складника суспільного руху в демократичній державі, привернення уваги органів державної влади, бізнес-структур, громадськості до проблем дитячого громадського руху  і організацій як суб’єктів соціального виховання дітей та важливої ланки у розбудові громадянського суспільства.

Концепція підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні

Проблема, яка потребує розв'язання
Протягом останнього десятиліття в Україні виникла принципово нова ситуація у дитячому гро­мадському русі, що потребує:
- внесення змін до нормативно-правової бази для забезпечення розвитку дитячого громадсько­го руху та ефективного функціонування дитячих громадських організацій на всіх рівнях;
- надання науково-методичної, інформаційної, організаційної підтримки дитячим громадським організаціям;
- налагодження системи підготовки (навчання) кадрів: дітей, дорослих координаторів, волонте­рів, керівників дитячих громадських організацій всіх рівнів;
- проведення ефективного моніторингу діяльності дитячих громадських організацій, своєчасно­го виявлення проблем та визначення шляхів їх розв'язання, прогнозування тенденцій розвитку дитячого громадського руху;
- обміну досвідом роботи;
- ефективного оновлення діяльності дитячих громадських організацій з національно-патріотич­ного виховання та збагачення соціально значущим змістом;
- охоплення більшої кількості дітей різними формами діяльності дитячих громадських організацій;
- створення дієвої системи координаційних зв'язків між дитячими громадськими організаціями;
- організації та проведення спільних заходів;
- консолідації дорослих для ефективного розвитку дитячого громадського руху в Україні;
- розширення соціального партнерства дитячих громадських організацій з іншими соціальними інституціями, бізнес-структурами тощо;
- включення в діяльність дитячих громадських організацій інклюзивної складової, враховуючи потреби дітей з інвалідністю;
- розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів місцевого са­моврядування з надання державної підтримки дитячим громадським організаціям в Україні, зміц­нення співробітництва на всіх рівнях.

Важливість тієї частки роботи, що можуть брати на себе дитячі громадські організації у розвитку демократичних засад суспільства, зумовлює необхідність їх підтримки з боку держави, створення правових, економічних, організаційних, соціальних умов для самореалізації дітей, зокрема у суспіль­но значущих справах.
Всі наявні обставини зумовили необхідність розроблення Концепції.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є створення умов для подальшого розвитку дитячого громадського руху, забез­печення права дітей на об'єднання, участь у житті суспільства, сприяння реалізації їх Інтелектуально­го, фізичного, творчого потенціалу.
Завданнями Концепції є:
- створення сприятливої нормативно-правової бази для розвитку дитячого громадського руху та функціонування дитячих громадських організацій;
- формування ефективного інформаційного простору з метою підвищення іміджу дитячого гро­мадського руху в Україні;
- забезпечення розвитку системи науково-методичного супроводу діяльності дитячих громад­ських організацій, популяризація їх досвіду роботи;
- налагодження системи підготовки (навчання) кадрів: дітей, дорослих координаторів, волонте­рів, керівників дитячих громадських організацій всіх рівнів;
- сприяння проведенню наукових досліджень з питань розвитку дитячого громадського руху;
- розроблення механізму сприяння, ефективного функціонування дитячих громадських органі­зацій у суспільстві і державі, визнання їх діяльності, розширення фінансових можливостей дитячих громадських організацій;
- посилення виховного потенціалу дитячих громадських організацій, зокрема шляхом залучення дітей до участі у реалізації соціально значущих програм і проектів;
- розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським організаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях;
- заохочення дитячих громадських організм враховуючи потреби дітей з інвалідністю;
- сприяння розвитку системи міжгалузевої та міжвідомчої взаємодії державних, громадських, наукових, бізнес-структур в інтересах дитячого громадського руху.

Концепція ґрунтується на таких основних принципах:
- принцип гуманізації виховного простору - розвитку інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу дитини як унікальної особистості, визнання самоцінності дитини;
- принцип захисту прав і свобод дітей — сприяння участі дітей у житті суспільства і в узваленні рішень рішень, об'єднанню навколо спільних інтересів;
- принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії — розвиток рівноправного партнерства в умовах спільної діяльності;
- принцип особистісної орієнтації — створення умов для формування самоцінності особистості, гармонізації гуманістичних цінностей, розвитку здібностей, спрямування зусиль на забезпечення розвитку світогляду, самосвідомості, культури потреб, відповідальної поведінки;
- принцип соціальної відповідальності — узгодженість змісту і методів виховання в реальній соціальній ситуації, взаємозв'язок виховних за вдань і завдань соціального розвитку демократичного суспільства, орієнтація виховного процесу на реальні потреби і можливості соціуму, формування у дітей готовності до ефективного розв'язання життєвих проблем, сприяння участі дітей у соціально значущих відносинах;
- принцип відкритості — участь усіх заінтересованих некомерційних організацій, бізнес-структур, сім’ї, громадськості, інших соціальних інституцій у забезпеченні створення кожній дитині максимально сприятливих умов для духовного, інтелектуального, творчого і фізичного розвитку, задоволення її інтересів і потреб;
- принцип доступності — можливість вести незалежний спосіб життя і всебічно брати участь в усіх аспектах життя, доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, до інформації та та зв'язку, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Повний текст дивись: на сайті http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/281-2018-%D1%80
// Офіційний вісник України. – 2018. – № 39. – С. 16-19.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031