Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

В77663
78.3р7я73
К 21

Каракоз О. О. Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. : табл. - Бібліогр.: с. 57-65.

В53468-14
78.34(0)754.1
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / [ред.: Н. Б. Захарова, Л. Л. Сисина ; авт. вступ. ст. акад. НАНУ А. С. Онищенко], Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. Центров. - Киев : НБУ им. В. И. Вернадского, 2017. - Вып. 14. - 241 с.

В78199
78.34(4УКР)я43
Б 90

Будівлі українських бібліотек : матеріали бібліотекознав. дослідж. / Мінрегіон України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад. В. М. П'яскіна ; редкол.: Г. А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. - Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2017. - 278, [1] с. - Бібліогр. наприкінці розд.

В78775
78.34(4УКР)754
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; вступ. сл. В. І. Попик]. - Київ : НБУВ, 2017. - 639 с. : рис., табл.

ПА565-43
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; відп. ред. В. Горовий. - К. : НБУВ, 2016. - Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. - 610 с. - Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
- Вип. 44 / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон]. - 2016. - 701 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
-Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон ; вступ. сл. Н. В. Стрішенець]. - 2017. - 219 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 
- Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології / відп. ред. Т. Гранчак. - 2017. - 525, [2] с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Вип. 47 / [ред.: Ю. Андрушко, Г. Малигон]. - 2017. - 375, [1] с. : рис., табл. - Зміст парал. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності / за заг. ред. В. Попика. - 2017. - 853, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.2
Х 39

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради за 2016 р / КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - 100 арк. : табл., фот.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.3
Б 59

Бібліотеки Херсонщини через призму паспортизації : аналіт.-стат. матеріали /  уклад. О. М. Жогалєва. Упр. культури Херсон. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2017. - Вип. 2. - 83 арк. : граф., кольор. іл., табл.

78.34(4УКР-4ХЕС)751.302
В 53

Височанська Л. З історії бібліотек Скадовщини / Леся Височанська ; [іл.: А. Єфименко, Є. Ясиненко]. - Скадовськ : [б. в.], 2017. - 94 с.

В77681
78.364.7я73
Д 64

Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; [літ. ред. Н. П. Монайло] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с. - Бібліогр.: с. 239-246. - Дод.: с. 247-280. - Термінол. слов.: с. 281-287.

Д3960
78.372.151.1
Т 12

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник ; ред. Н. В. Жданова. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. - Алф.- предм. покажч. до інд. ББК (рос. мовою): с. 54-68. - Алф.- предм. покажч. до інд. ББК (укр. мовою): с. 68--81. - Покажч. мови та літ.: с. 81. - Геогр. покажч.: с. 81-82. - Бібліогр.: c. 82.

В76598
78.372.151.2
В 42

Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рек. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, Ю. О. Набхан. - 2-ге вид., без змін. - К. : Кн. палата України, 2017. - 31 с. : табл. - Бібліогр.: с. 29-31.

Д3906
78.372.151.2
Т 12

Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК : УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : Кн. палата України, 2017. - 70 с. : табл. - Алф.- предм. покажч. до інд. УДК: с. 45-69. - Бібліогр.: с. 70.

Д4019
78.372.151.2
У 58

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : алф.-предм. покажч. (зведений) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін.]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 902 с.

Д4018
78.372.151.2
У 58

Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допоміжні та основна таблиці : (станом на 2011 рік) : [зі змінами та допов. за 2007-2011 рр.] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред. М. І. Сенченко ; пер. з англ.: В. Г. Волох та ін.; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова та ін.]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 1095 с.

В77358
78.38с51
Б 81

Бондаренко В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 273 с. : рис. - Бібліогр.: с. 235-272.

В78712
78.388
Б 59

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 лист. 2017 р. / [А. В. Скорохватова, Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк та ін.; ред.: Т. С. Кудласевич, М. А. Поліщук] ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Нац. академія кер. кадрів культури і мистец., 2017. - 245 с. : граф., діагр., рис.

В77696
78.5я73
Ш 63

Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 56-65.

В75801
78.52я73
Ш 25

Шаравара Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. для аспірантів / Т. О. Шаравара ; в авт. ред. ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та українознав. - К. : Ліра-К, 2017. - 255 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-255.

Календар подій

   1234
567 8 91011
121314151617 18
192021 22 23 24 25
2627 28 293031