Головна Бібліографічний всеобуч Бібліографічна робота бібліотек: на допомогу фахівцю Методика виконання бібліографічних та фактографічних довідок

Методика виконання бібліографічних та фактографічних довідок

Методика виконання бібліографічних та фактографічних  довідок

Довідково-бібліографічне обслуговування у бібліотеці здійснюють усі структурні підрозділи, які обслуговують користувачів. Вони виконують усі види довідок в межах спеціалізації відділу (або секторів відділу) за допомогою довідково-бібліографічного апарату (каталогів, картотек, довідково-бібліографічного фонду) відділу, а також ведуть письмовий облік  та аналіз виконаних довідок.
Технологічно виконання бібліографічної довідки виглядає таким чином: разовий бібліографічний запит + бібліографічний пошук + відповідь користувачеві.

Види довідок

Одиницею виміру довідково-бібліографічного обслуговування є довідка. В залежності від інформаційного запиту довідки поділяються на бібліографічні та фактографічні.
Бібліографічна довідка – це відповідь на одноразовий запит, який містить бібліографічну інформацію про:
– наявність і (або) місцезнаходження документа (адресна довідка);
– зміст бібліографічної інформації з певної теми (тематична довідка);
– відсутні або неточні в запиті елементи бібліографічного опису (уточнювальна довідка).

Фактографічна довідка – це відповідь на запит, що містить фактичні відомості:
– уточнення: дати події, біографічних даних, кількісних даних, місце знаходження населеного пункту, тощо;
– пошук статистичних даних;
– пояснення значення, походження слова, висловлювання, розшифровування абревіатури й скорочень, уточнення наголосу в слові;
– пошук цитат на певну тему, про конкретну особу.

Основні етапи виконання довідок

Процес виконання довідок поділяється на декілька етапів:
Перший етап – установчий (приймання та аналіз запиту):
– Формулювання та попереднє уточнення запиту;
– Визначення завдання (мети) пошуку;
– З'ясування відомих користувачеві джерел з предмету пошуку;
– Реєстрація запиту;
– Визначення пошукових ознак.

Другий – аналітичний (визначення та аналіз джерел пошуку інформації):
– Попереднє визначення кола джерел пошуку;
– Підбір та аналіз джерел інформації;
– Визначення послідовності перегляду джерел інформації.

Третій - пошуковий (безпосередній пошук інформації):
– Перегляд джерел та виявлення релевантної теми пошуку інфор­мації;
– Відбір та оцінка інформації; складання бібліографічного опису;
– Групування бібліографічних записів.

Четвертий – інформативно-результативний:
– Оформлення результатів пошуку у вигляді довідки;
Довідки виконуються в усній та письмовій (документально зафіксованій) формах (на папері або в електронному вигляді). Електронна інформація може бути представлена у вигляді комп’ютерного файлу на дискетах, компактних дисках або передаватися каналами зв’язку в одному із загальноприйнятих форматів (txt, word, pdf, html, jpg) відповідно до вибору користувача.
– Надання відповіді (довідка, консультація, переадресування запиту, мотивована відмова);
– Реєстрація результатів виконання довідки.
При виконанні простих довідок, коли відповідь на запит відома бібліографу і не потрібує посилання на джерело інформації, другий і третій етапи можуть бути відсутніми.

Джерела виконання різних видів довідок

Джерела виконання різних видів довідок є різні:

Адресна довідка
Джерела виконання адресної довідки обмежено кількістю джерел, які містять адресну інформацію: усі види каталогів бібліотеки, зведені каталоги бібліотек, бібліографічні посібники, які відображають фонди окремих бібліотек; ресурси Інтернету, які містять інформацію про фонди бібліотек світу.

Тематична довідка
1. Інформаційні видання
1.1 Бібліографічні інформаційні видання:
– традиційні каталоги (систематичний, предметний, краєзнавчий, алфавітний, періодичних видань, тощо) та електронний каталог;
– картотеки (систематичні, тематичні, краєзнавчі та ін.);
– видання національної бібліографії України;
– поточні та ретроспективні бібліографічні покажчики (галузеві, тематичні, краєзнавчі, біобібліографічні покажчики змісту періодичних видань та ін.;
– прикнижкові, пристатейні списки літератури;
– ресурси Інтернету.
1.2 Реферативні інформаційні видання: («Джерело», реферативно-оглядова інформація українських та зарубіжних інформаційних центрів).
1.3 Оглядові інформаційні видання.
1.4 Електронні інформаційні ресурси (електронні каталоги бібліотек, БД на компактних дисках, ресурси глобальних комп’ютерних мереж).
2. Першоджерела (книги, газети, журнали)

Уточнювальна довідка
– традиційні каталоги (систематичний, предметний, краєзнавчий, алфавітний, періодичних видань тощо) та електронний каталог;
– видання національної бібліографії України;
– поточні та ретроспективні бібліографічні покажчики (галузеві, тематичні, краєзнавчі, біобібліографічні покажчики змісту періодичних видань та ін.).

Фактографічна довідка
– документальні фонди;
– електронні ресурси, глобальна мережа Інтернет;
– енциклопедії (універсальні, галузеві), довідники, словники;
– календарі, адресно-довідкові книги й т.п.;
– тексти: наукові, літературні та ін.
___________________

Бібліотекар/бібліограф визначає оптимальні шляхи ефективного довідково-бібліографічного пошуку залежно від теми конкретного запиту, спираючись на знання джерельної бази, основних технологічних і методичних рішень, застосовуючи апробовані форми й методи інформаційно-бібліографічного пошуку та твор­чий підхід.
Стратегія пошуку визначається з огляду на тематику запиту та рівень інформаційної культури користувача й обираються відповідні джерела інформації.
Основним правилом інформаційного пошуку в бібліотеці є першочергове використання ДБА бібліотеки: довідково-бібліографічного фонду (ДБФ), системи бібліотечних каталогів та картотек, бібліографічних та реферативних покажчиків, огля­дових видань, доступних електронно-інформаційних ресурсів (ЕІР).
За допомогою у виконанні складних довідок бібліотекар/бібліограф районної або селищної бібліотеки може звертатися до відділу наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара (тел. 32 18 30) або до служби «Віртуальна довідка» http://lib.kherson.ua/vss.htm.

Список використаної літератури:

  1. Авдонина Н. А. ФВС: все о фонде выполненных справок / Н. А. Авдонина, Н. С. Масловская // Мир библиографии. - 2009. – № 1. - С. 29-31.
  2. Авдонина Н. А. Фонд выполненных справок - важный элемент СБА / Н. А. Авдонина, Н. С. Масловская // Библиография. - 2008. – № 5. - С. 30-34 : рис.
  3. Бондаренко Е. А. Виртуальный мир справочной службы / Е. А. Бондаренко, А. А. Дикая // Библиография и книговедение. - 2015. - № 2. - С. 61-65.
  4. Давыдова Н. Р. Справки: автоматизированное обслуживание / Н. Р. Давыдова // Мир библиографии. - 2000. – № 1. - С. 19-21.
  5. Добко Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; наук. ред. В. М. Горовий ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2004. - 90 с.
  6. Добко Т. Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 1. - С. 19-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  7. Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11. - С. 14-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  8. Масловская Н. С. Уточняющая справка - лидер в работе / Н. С. Масловская, Н. А. Авдонина // Мир библиографии. - 2009. – № 2. - С. 9-11 : табл.
  9. Нещерет М. Ю. Виды ответов на запросы пользователей: учет в справочно-библиографическом обслуживании / М. Ю. Нещерет // Библиография. - 2009. – № 4. - С. 47-54. - Библиогр. в подстроч. примеч.
  10. Скаченко О. Бібліотрансформер - сучасна форма бібліографічної діяльності бібліотек / О. Скаченко // Бібліотечна планета. - 2018. - № 1. - С. 25-27. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29