Головна Наші публікації: ЕБ Пам'ятки читачеві Міжнародний день толерантності

Міжнародний день толерантності

Міжнародний день толерантності
(пам’ятка читачеві)

«Намагайтеся бути хоча б трохи добрішими,
і ви побачите, що будете не в змозі здійснити інший вчинок».
Конфуцій

Міжнародний день толерантності – свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі. Рішенням ЮНЕСКО запроваджено Декларацію принципів терпимості у 1995 році.

У Декларації йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Ця Декларація розвиває принципи, які були сформульовані ще у 1948 році у Загальній декларації прав людини.

Декларація принципів толерантності  звертається до держав, які мають гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм. У статті 2 Декларації говориться, що для того, щоб зробити суспільство більш терпимим, держави мають ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з прав людини, і, якщо це необхідно, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та окремих людей.

До цього положення варто додати, що ратифікація документів та створення законодавства це лише так звана «матеріальна» умова для формування реальної толерантності в суспільстві. Сьогодні, ратифікувавши основні міжнародні документи із захисту прав людини, Україна та її суспільство ще далекі до того, щоб стверджувати, що толерантність – це ознака нашого життя.

У Декларації принципів толерантності (від лат. tolerantia – терпіння) сказано: «терпимість – це те, що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до культури миру».

Терпимість означає повагу, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів вияву людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті та переконань.

Населення Землі складається з представників різних культур, які сповідують різну релігію, мають різноманітні традиції. Кожна особистість індивідуальна, і насильство не повинне мати місце в житті людей. Невідповідність людини вигаданому ідеалу призводить до агресії, насильства, екстремізму. Така ситуація спостерігається в останні роки в усьому світі. Людство повинно навчитися поважати не тільки себе, але йі свій народ зокрема, виступати проти будь-якого роду прояви дискримінації та усувати стереотипи, що склалися. Виявляючи терпимість, ми сприяємо припиненню війн та конфліктів.

Кожна людина має право жити в мирі та збереженні своєї індивідуальності. А це означає, що бути толерантним не значить залишатися пасивним перед обличчям расизму, ксенофобії, гендерної або расової дискримінації, сексизму, ейджизму, насильства тощо, або ж мовчати, коли люди стикаються із жорстоким ставленням.

Люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним станом, мовою, статтю, поведінкою і цінностями. Цей перелік критеріїв відмінності можна продовжувати без кінця. У повсякденному житті толерантність – це не бездіяльність, а активна життєва позиція, суть якої полягає не стільки в тому, щоб терпіти чужий спосіб життя, поведінку, звичаї, почуття, думки, ідеї або вірування, але охоче визнавати та приймати поведінку, переконання і погляди інших людей, які відрізняються від власних. Разом із тим, прояв толерантності, який співзвучний принципу поваги до прав людини, не означає терпиме ставлення до соціальної несправедливості, злочинів та правопорушень, відмову від своїх поглядів або поступки перед чужими переконаннями.

Толерантності потрібно вчитися, оскільки толерантність – це здатність людини, спільноти, держави чути і поважати думку інших, невороже зустрічати відмінне від своєї думки.

Толерантність – це привілей сильних і розумних, які не сумніваються у своїх здібностях просуватися на шляху до істини через діалог і різноманітність думок та позицій, які не бояться загубити власну індивідуальність, і які вміють поважити інших.

У Міжнародний день толерантності підтверджується ідея про те, що різноманіття, втілене в думках, віруваннях і діях, є цінним даром, а не загрозою, і варто прагнути до побудови такого суспільства, у житті якого укорінився цей основний ідеал.

Мир не можливий без терпимості, а розвиток та демократія неможливі без миру.


Список рекомендованої літератури:

 1. Андрущенко Т. Толерантність як аксіологічний принцип ненасильницьких дій у перехідних формах демократії / Т. Андрущенко // Вісник Львівського університету. Сер., Філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 12. – С. 25-33.
 2. Артамонов М. Феномен толерантності: етичні виміри та вияви в культурі / М. Артамонов // Завуч. Сер., Шкільний світ. – 2018. – № 12(черв.). – С. 4-21.
 3. Гюлен М. Діалог і толерантність / М. Гюлен; пер. В. Підвойний – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 372 с.
 4. Желіба О. Соціальний вимір толерантності / О. Желіба // Історія та правознавство. – 2017. – № 15. – С. 8-12.
 5. Желіба О. Толерантність: соціальний, економічний, культурний вимір / О. Желіба // Історія та правознавство. – 2017. – № 16/17/18. – С. 60-84.
 6. Компанієць Л. Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект / Л. Компанієць, О. Убейволк // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 15. – С. 74-76.
 7. Мандель Р. Толерантність як умова запобігання дискримінації / Р. Мандель // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 1 т. 1. – С. 15-17.
 8. Марчук Л. Етнокультурна асертивність та міжетнічна толерантність: психологічний аспект / Л. Марчук // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 3 т. 1. – С. 138-142.
 9. Сагановська Т. Толерантність як важлива складова частина принципу ненасилля / Т. Сагановська // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 19. – С. 95-98. 
 10. Смазнова І. Діалектика категорій «агресія» і «толерантність» в умовах глобалізації / І. Смазнова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. – 2018. – Т. 29 5. –  С. 123-129.
 11. Тарасишина О. Виникнення ідеї толерантності в правозастосуванні (історичні витоки) / О. Тарасишина // Митна справа. – 2006. – № 6. – С. 69-72.
 12. Терещенко Ю. Творчий дух толерантності / Ю. Терещенко // Педагогіка толерантності. – 2007. – № 3. – С. 6-20.
 13. Тищенко Ю. Генезис феномену толерантності: від філософської категорії до політичного чинника у сфері міжетнічних відносин / Ю. Тищенко // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 4. – С. 62-68.
 14. Хижняк А. Лабиринты толерантности: монография / А. Хижняк. – Х. : Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2014. – 159 с.
 15. Шевель І. Толерантність як спосіб вирішення конфліктів і запобігання їм / І. Шевель // Габітус = HABITUS. – 2018. – № 7. – С. 71-74.

Укладач: бібліограф Т. С. Федько

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 212223
24252627282930