Моделі стратегічного управління підприємством

Моделі стратегічного управління підприємством

 1. Бабій І. В. Стратегічні моделі та методи управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств за умов СОТ / І. В. Бабій // Інтелект XXI. - 2017. - N 5. - С. 39-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Бєляєва Н. С. Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством / Н. С. Бєляєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. - 2015. - № 14. - С. 119-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Вода І. С. Теоретичні підходи до формування стратегічного управління розвитком підприємства / І. С. Вода, А. Є. Стурліса // Крымский экономический вестник. - 2016. - № 1. - С. 26-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графiчне моделювання : навч. посiб. / В. Г. Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 360 c.
 5. Давиденко І. В. Сучасні напрями стратегічного управління туристичним підприємством / І. В. Давиденко // Економічні студії. - 2017. - № 2. - С. 23-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Дяченко Т. О. Необхідність використання стратегічного управління в комерційній діяльності підприємств / Т. О. Дяченко // Економічні студії. - 2017. - № 2. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Лозовський О. М. Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством / О. М. Лозовський // Молодий вчений. - 2017. - № 2 ч. 2. - С. 275-279. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Макарчук О. Г. Стратегічні підходи застосування управлінських методів / О. Г. Макарчук // Молодий вчений. - 2015. - № 10 ч.2. - С. 48-51 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва. - К. : Каравела, 2006. - 320 с. : рис., табл.
 10. Марченко В. В.   Сутність та місце бізнес-моделі в стратегічному управлінні машинобудівними підприємствами України / В. В. Марченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - № 9. - С. 109-112 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Мошенський С. Економічний аналіз : [підруч. для студ. екон. спец. вищих навч. заклад.] / С. Мошенський, О. Олійник ; за ред. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.
 12. Мусієнко В. Д. Стратегічне управління інвестиційними ресурсами вітчизняних підприємств в умовах інноваційного розвитку / В. Д. Мусієнко, І. В. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 12. - С. 73-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Нездойминога О. О. Стратегічне управління інноваційною діяльністю переробних підприємств в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. О. Нездойминога ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. - 2012. - 20 с. : граф., схем., табл.
 14. Нідзельська Т. Л. Аналіз стратегічного потенціалу як основа розвитку підприємства / Т. Л. Нідзельська // Молодий вчений. - 2015. - № 4 ч. 2. - С. 15-19 : схема. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Падерін І. Теоретичні основи стратегічного управління малими підприємствами та середнім бізнесом регіону / І. Падерін, Л. Чалапко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 – С. 118-121.
 16. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак ; ред. О. Дорошенко ; М-во освіти  і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 397 с. : рис., табл.
 17. Селіверстова Л. С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №11. - С. 166-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Сторчова Т. В. Сутність та зміст стратегічного управління підприємством / Т. В. Сторчова, А. О. Заїнчковський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 6. - С. 47-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Г. М. Давидов [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2014. - 389 с. : табл., рис.
 20. Сумець О. Стратегічний менеджмент : [навч. посіб.] / О. Сумець, М. Бондаренко. – К. : «Хай-Тек Прес», 2010. – 240 с.
 21. Супрун С. Д. Сучасні підходи до визначення поняття та сутності маркетингової стратегії підприємства / С. Д. Супрун, К. А. Каліннік // Економічні студії. - 2014. - № 4. - С. 129-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : [учебник для вузов] / А. Томпсон, А. Стрикленд. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
 23. Туманова А. Ю. Значення інноваційного потенціалу в стратегічному управлінні інноваційною діяльністю промислового підприємства / А. Ю. Туманова, Н. О. Задорожнюк // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2014. - № 19, вип. 3/3. - С. 12-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Турчак В. В. Формування стратегії міжнародної діяльності підприємства / В. В. Турчак // Молодий вчений. - 2017. - № 3 ч. 5. - С. 863-866 : схеми. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 21.05.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30