Моральні цінності в сучасному світі

Моральні цінності в сучасному світі  
 

1. Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць / М-во освіти  і науки України, Херсон. держ. ун-т. Ін-т психологіїї, історії та соціол. ; редкол.: О. Є.  Блинова (відп. ред.) та ін. – Херсон : Вишемирський В. С., 2006. – 351 с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. у кінці ст.
2. Білецька І.  Вирішення моральних завдань як метод виховання цінності іншої людини  // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 15-17.
3. Білоконь І. Духовна культура як чинник моральної і громадської спрямованості  // Соціальна психологія. – 2008. – № 6. – С. 59-66. – Бібліогр. у кінці ст.
4. Богуш А. Духовність і моральність: виховной контекст // Дошкільне виховання : методичний журнал. – 2009. – № 10. – С. 4-7.
5. Бутова, О.  Моральне буття людини важливіше від буття морального // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 23-24.
6. Гурлева Т. Добро во благо или что посеешь - то и пожнешь // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 67-69.
7. Дзюба І. М.  Україна перед Сфінксом майбутнього // Український історичний журнал. – 2002. – № 3. – С. 3-22. – Бібліогр. у кінці ст.
8. Етика : навч. посіб. / В. О. Лозовий [та ін.] ; за ред. В. О.  Лозового ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 223 с.
9. Зрайко Р. Соцієтально- та індивідуально-психологічні чинники морального стану українського суспільства // Соціальна психологія. – 2009. – № 4. –  С. 55-64.
10. Клічук А. Перспективи пошуку конструктивних цінностей у цинізмі сучасного соціуму // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університетуту. – 2010. – № 5. – С. 57-67.
11. Кучеренко Є. Особистісне самовизначення молодої людини як соціально-психологічна проблема сьогодення // Пам'ять століть. Україна. – 2010. – № 4/5. –  С. 191-199.
12. Малахов В. А. Етика : курс лекцiй: навч. посiб.для студ. вищ. навч. закл. / Віктор Малахов. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2002. – 382 с.
13. "Моральна цінність християнства і відродження національної школи": доповiдi науково-практичноi конференцii / Лабора ; ред. Кухарський В., Крижанiвський А. – К. ; Тернопiль : Б. вид., 1995. – 67 c.
14. Парфьонова О. Формування моральної культури молоді в сучасній Україні  // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 8. –  С. 41-44.
15. Поликовська О. Громадянське суспільство та духовна культура // Шлях освіти. – 2008. – № 3. – С. 2-5.
16. Старицька О. Деякі соціальні проблеми державної влади в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 100-103. – Бібліогр. у кінці ст.
17. Стоян О.  Духовно-екологічні аспекти формування соціальної й економічної сфери громадянського суспільства // Персонал. – 2006. – № 1. –
С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.
18. Тофтул М. Г. Етика : навч. посіб. / М. Г. Тофтул; ред. О. З. Лебедєва-Гулей. – К. : Академія, 2005. – 414 с. – (Альма-матер).
19. Фролов П. Стан і тенденції розвитку суспільної моралі в інформаційному суспільстві // Соціальна психологія. – 2007. – Спец.вип. –  С. 37-43.
20. Халамендик В. Мораль і політика: теорія відносин // Віче. – 2010. – № 3. –  С. 10-13.

Довідка виконана 03.11.2013. Виконавець Тягай А.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930