Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2018 рік

Шкута О. О. Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель: монографія / О. О. Шкута. – Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2017. - 366 с.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем функціонування пенітенціарної системи України у XXI ст. Розк­рито теоретичні та методологічні, галузеві та міжгалузеві засади функціонування пенітенціарної системи. Здійснено аналіз формування та реалізації пенітенціар­ної політики в концептуальних положеннях пенітенціарної системи Укра­їни, а також вироблено її теоретико-прикладну модель функціонування.
Перший розділ монографії присвячено теоретичним та ме­тодологічним засадам функціонування пенітенціарної системи України; охарактеризовано теоретико-правові та методологічні засади дослідження вітчизняної пенітенціарної системи, розкрито теоретичні питання концептуального визначення пенітенціарної системи в науковій літературі, проведено компаративний аналіз функціонування пенітенціарних систем України та зарубіжних країн.
У другому розділі розкривається поняття, зміст та принципи пенітенціарної політики як концеп­туальної основи функціонування пенітенціарної системи; розгля­нуто пенітенціарну політику як засіб забезпечення виконання покарань.
У третьому розділі досліджується кримінально-виконавче право як концептуальна основа пенітенціарної системи, визначе­но місце та роль пенітенціарної системи в механізмі держави, розкрито взаємодію пенітенціарної системи з іншими державни­ми органами і громадськими організаціями.
У четвертому розділі надано оцінку ефективності функціо­нування пенітенціарної системи та запропоновано теоретико-концептуальну модель розвитку пенітенціарної системи України, в якій сформовано науково-практичне бачення функціонування пенітенціарної системи в структурі Міністерства юстиції України.
Дане дослі­дження є вагомим внеском у розвиток теорії кримінально-виконавчого права та формування доктрини вітчизняного пенітенціарного права.
Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридич­них навчальних закладів, персоналу органів і установ Міністерства юсти­ції України у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.


Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (для підготовки до іспитів і тестування) / за ред. Н. Ю. Голубєвої. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 430 с.
Навчальний посібник підготовлено з урахуванням положень нової редакції Цивіль­ного процесуального кодексу України (2017 року), Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процесуального права. Автори мали на меті зорієнтувати студентів у великій кількості інфор­мації, акцентувати увагу на проблемах цивільного процесу та найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу.
Книга розрахована на викладачів, студентів, аспірантів, суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного судочинства України.


Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 року. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗМУ, 2018. – 244 с.
Відомо, що корупція є однією із найнебезпечніших загроз демократії, правопорядку та соціальної справедливості. Вона поглиблює й провокує суспільні кризові явища, створює реальну загрозу національній безпеці держави, перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню країни, руйнує засади розбудови правової держави та громадянського суспільства. Тому впровадження та розробка заходів антикорупційного спрямування є одним із головних завдань державної влади.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень регіонального науково-практичного круглого столу «Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права».
Видання буде в нагоді викладачам, студентам, працівникам правоохоронних органів, а також усім, хто цікавиться питаннями боротьби з корупцією.

 

Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 березня 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової; уклад.: О. В. Дикий, ІО. Д. Батан. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 204 с.
В умовах інтеграції, активної взаємодії та взаємовпливів правових систем особливої актуальності набуває гармонізація розуміння сутності та характеристики основних правових категорій, до яких у цивілістиці належать цивільно-правовий статус приватної особи, право власності, зобов’язання тощо. Тому своєчасним є звернення науковців до проблем правової адаптації в контексті євроінтеграційних прагнень України, умов визнання права власності за набувальною давністю в судовому порядку, часових меж суб’єктивного права, співвідношення категорій «інформація» та «об’єкт авторських прав», систематизації темпоральних величин у праві інтелектуальної власності, суб’єктів правовідносин в Інтернеті та використання творів у цій мережі, пропорційності як нової засади цивільного судочинства, системних вад проекту Господарського процесуального кодексу України, рейдерських атак, медіації у контексті змін до процесуального законодавства.
Матеріали конференції будуть корисними для наукових праців­ників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.

 

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9-10 лютого 2018 р. - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 124 с.
Для сучасного стану державно-правової дійсності все, що пов'язано з такими юридичними категоріями та поняттями, як «закон», «законодавство», «законотворчість», «законодавчий процес», «законодавча діяльність» набуває особливої актуальності. Державно-правова реформа, подальше проведення якої є вкрай необхідним для сучасного стану функціонування суспільства та держави, неможлива без реформування, насамперед, системи законодавства України. Адже чинне законодавство України виступає головним правовим регулятором суспільних відносин.
За часів незалежності України розвиток системи законодавства України відбувався часто без науково-теоретичного обґрунтування, методом спроб і помилок, що призвело до наявності величезного масиву нормативно-правової бази, але при цьому без належного рівня правового регулювання суспільних відносин. Подальший розвиток національної системи законодавства потребує теоретичного обґрунтування та публічного обговорення. Адже за кількістю нормативно-правових актів, що приймаються уповноваженими суб'єктами правотворчості, Україна досягла рівня розвинених країн Європи, але це не привело до якісного та ефективного правового регулювання.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку», яка відбулася на базі юридично­го факультету Херсонського державного університету.
Матеріали конференції зацікавлять вчених, юристів-практиків, аспірантів, здобувачів, студентів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів: матеріали третьої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Херсон, 16-17 березня 2018 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 208 с.
Стратегічний напрям сучасної української держави – входження в європейський простір – є об’єктивно та історично зумовлений як її національним і культурним розвитком, так і правовим. Україні процес інтеграції з Європою потрібен для ефективного її функціонування, підняття міжнародного престижу, забезпечення трансформації її правової системи, становлення як самостійної економічно сильної держави.
У матеріалах конференції представлено стислий виклад доповідей та повідомлень з таких питань:  історико-теоретичні проблеми права і державного будівництва: світовий та вітчизняний досвід; стан та перспективи розвитку галузевого права в контексті євроінтеграційних процесів.
За підсумками конференції, аналіз правових умов, правових інструментів поширення співпраці у межах асоціації між Україною та ЄС становить актуальну проблему сучасної науки міжнародного та європейського права.
Матеріали конференції зацікавлять  юристів, аспірантів, здобувачів, студентів, фахівців у галузі права, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріж­жя, 2-3 березня 2018 р. - Запоріжжя : Класичний приватний університет, 20І8. - 108 с.
Сучасні підходи до формування стратегії розвитку України характеризуються поглибленням процесів децентралізації державного управління, формуванням новітньої моделі регіонального управління.
Державне регулювання розвитку регіонів поширюється на ті сфери діяльності, які віднесено до компетенції державного рівня управління.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, які висвітлюють питання політики природокористування, соціальної, цінової та кредитної політики, розробки правових норм розвитку економіки, визначення податкової політики тощо.
Видання буде корисним вченим, аспірантам, студентам, фахівцям у галузі права, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави: матеріали Всеукраїнської науково-практи­чної конференції, м. Одеса, 2-3 березня 2018 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. – 104 с.
До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави», що відбулася у м. Одесі в Міжнародному гуманітарному університеті.
Матеріали конференції можуть становити інтерес для наукових працівників, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку юридичної науки.


Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення : монографія / І. В. Діордіца. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 548 с.
Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття: «кібербезпекова політика», «кібернетична функція держави», «правовий режим кібербезпекової політики», «коннотація кіберпростору», «hоmо cyberus», «аксіологія кіберпростору», «кіберосвіта».
Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, ще виникають та складаються у сфері кібербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.
Проведене дослідження виконано відповідно до основних положень Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 р., Стратегія кібербезпеки України, уведеної в дію Ука­зом Президента України від 15 березня 2016 року, Положення «Про Національний координаційний центр кібербезеки» від 7 червня 2016 року, Указів Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 29 грудня 2016 р., «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» від 13 лютого 2017 року, «Про Доктрину інформаційної безпеки України» від 25 лютого 2017 року, «Про інформаційно-аналітичний центр» від 12 квітня 2014 року, «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 28 кві­тня 2014 року, «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» від 1 травня 2014 року, Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО.
Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів закладів освіти, а також працівників безпекової сфери.


Орловський Б. М. Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація : монографія / Б. М. Орловський. – Одеса : Гельветика, 2018. – 428 с.
Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізич­ної особи від суспільно небезпечних посягань у національному та зарубіжному кримі­нальному законодавстві. Проводиться комплексний компаративістський аналіз такого правового інституту за відповідними категоріями й формулюються та обґрунтовуються пропозиції щодо покращення його кримінально-правового регулювання на національному рівні.
Сформована за змістом та об'ємом група наукових питань, що були актуалізовані та на компаративістському рівні окреслені автором, забезпечила структурний розподіл здійснюваних у монографії наукових досліджень в межах трьох основних розділів.
Перший розділ монографічного дослідження присвячений загальним підходам щодо зарубіжної регламентації інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспільно небезпечних посягань. У цьому розділі автором виділено та визначено основні правові категорії, які забез­печують законодавче описання інституту кримінально-правового захисту в кримінальних кодексах зарубіжних країн та формується їх розмежування між собою.
Другий розділ присвячений вивченню історичних передумов та аналізу сучасного стану наці­онального законодавства у сфері кримінально-правового захи­сту. Наукове дослідження висвітлює історію становлення та розвитку норм про кримінально-правовий захист на українських землях починаючи від часів Київської Русі і закін­чуючи сучасним кримінальним законодавством української дер­жави. Проведена історична компаративістика допоможе визна­чити місце та роль такого правомірного суспільно корисного вчинку на всіх етапах розвитку українського суспільства, встано­вити його правову природу й законодавчий зміст.
Третій розділ присвячений вивченню національної та зарубіжної регламентації різного роду помилок, що можуть виникати при реалізації інституту кримі­нально-правового захисту. Такі помилки мають неоднозначну правову природу в українському кримінальному законодавстві і розглядаються з діаметрально протилежних позицій у науко­вих колах. Результатом таких позицій і стала поява норм про уявну оборону в діючому українському кримінальному кодексі. Автором проводитиметься дослідження існування різних за змістом видів правомірних помилок у кримінальному законо­давстві зарубіжних країн усіх правових систем, результати якого у порівняльно-правовому аспекті будуть формуватися у єдину структуровану таблицю.
Монографія буде корисною для студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та вузів, науковців з науково-дослідних установ, адвокатів, суддів, працівни­ків правоохоронних органів, усіх, кого цікавлять проблеми захисту прав і свобод людини та громадянина.

 

Пономаренко Д. В. Тактичні питання захисту в кримінальному провадженні. Книга перша : практ. посіб. / Д. В. Пономаренко. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 112 с.
У практичному посібнику на основі практичного досвіду автора розглянуто проблемні питання застосування норм кримінального процесуального права з позицій тактики захисту у кримінальному провадженні.
Книга складається з передмови та 19 науково-практичних статей щодо порушення принципу презумпції невинуватості, визнання доказів недопустимими, не відкриття матеріалів кримінального провадження протилежній стороні, заперечення та повернення обвинувального акту та ін.
Видання буде корисним для адвокатів, помічників та стажистів адвокатів, науковців, викладачів, здобувачів вищої юридичної освіти та усіх, хто цікавиться проблематикою кримінального процесу.

 

Курило Т. С. Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні : монографія / Т. С. Курило ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 176 с.
Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про­тидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито поняття, ознаки, форми та основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг.
Розкрито особливос­ті адміністративної відповідальності нотаріусів як засобу протидії корупції. Детально охарактеризовано особливості притягнення нотаріусів до адміністра­тивної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією.
У науковій роботі визначено специфіку адміністративно-правового статусу нотаріуса як особливого суб'єкта адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією. Виявлено основні проблеми, які виникають під час притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, а також обґрунтовано найбільш перспективні шляхи їх подолання. Визначено перспективні напрями підвищення ефективності превентивних антикорупційних механізмів у сфері здійснення нотаріальної діяльності.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих юристів, та для всіх, кому не байдужі питання запобігання корупції у сфері надання нота­ріальних послуг.

 

Калинюк С. С. Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу : монографія / С. С. Калинюк, Ю. М. Бисага, Д. М. Бєлов, В. І. Ярема. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 180 с.
Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльності інституту адвокатури в механізмі реалізації права на правову допомогу, що органічно поєднує у собі теоретичні та практичні аспекти існування системи правозахисних органів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку правової системи України й міжнародних стандартів у цій галузі.
Висновки та пропозиції, наведені авторами, можуть бути використані для подальших наукових досліджень інституту адвокатури України:

  • конституційно-правове регулювання організації та діяльності інституту адвокатури України;
  • вдосконалення конституційного законодавства з питань організації та діяльності правозахисних органів держави;
  • оновлення законодавчої бази у сфері реалізації конституційного права людини і громадянина на правову допомогу;
  • підвищення ефективності правозахисної діяльності органів адвокатури в Україні;
  • під час розробки навчальної та навчально-методичної літератури з дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Державне право зарубіжних країн», «Забезпечення прав людини органами адвокатури», «Конституційні права, свободи та обов'язки людини  і  громадянина»,  «Судові  та  правоохоронні органи України».

Для адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, які цікавляться питаннями здійснення адвокатської діяльності.

 

Легеза Ю. О. Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади : монографія / Ю. О. Легеза. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 432 с.
Монографія присвячена дослідженню сутності механізму публічного управлін­ня у сфері використання природних ресурсів. Визначено нормативні засади здійснення публічного управління у сфері використання природних ресурсів та місце в них адміністративно-правового регулювання. У монографії розкрито систему суб'єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів та її розвиток; встановлено завдання, функції, форми публічного управління у сфері використання природних ресурсів; охарактеризовано його адміністративно-правові методи здійснення.
Роботу виконано в межах реалізації низки урядових програм реформування системи публічного управління: Концепції національної екологічної політики України і Концепції Загаль­нодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки, Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природ­ного середовища на 2017-2022 рр., Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, затвердженої постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., планів наукових досліджень Запорізького національного університету, комплексних наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» і «Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних процесів».
Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.

 

Харитонов Є. О. Регулятивні правовідносини приватно-правовий та публічно-право­вий виміри : монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – Одеса : Видавничий дім «Гельнетика», 2018. – 404 с.
Монографія присвячена проблемним питанням теорії регулятивних правовідносин з погляду приватноправового та публічно-правового їхнього виміру.
Розглядаються правовідносини як вид різнорівневої юридичної категорії. Проаналізована суть регулятивних правовідносин у контексті загальної теорії права, теорії цивільного права як права приватного, адміністративного права як права публічного. Розглянуті умови та під­стави виникнення регулятивних правовідносин приватноправового та публічно-правового типу. Піддано аналізу можливі класифікації регулятивних правовідносин та розглянуто значення окремих видів правовідносин для функціонування цивільного обігу.
Може бути цікавою науковцям, викладачам, студентам вищих юридичних навчальних закла­дів, а також практикуючим юристам – усім, хто цікавиться проблематикою правовідносин.

 

Ващук О. П. Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи : монографія / О. П. Ващук. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 430 с.
У монографії досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інфор­мації в кримінальному провадженні. Висвітлено становлення положень про невербальну інформацію та чинники її введення в криміналістику, охарактеризовано сучасний стан та перспективи наукових досліджень невербальної інформації в кримі­нальному провадженні. Визначено поняття, значення та структуру антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні. Увагу приділено особливостям традиційних методів дослідження антроподжерельної невербальної інформації та обґрунтуванню доцільності використання інноваційних методів пізнання антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні.
У роботі використано: аналітичні огляди щодо вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду використання невербальної інформації; систематизовані статистичні матеріали Генеральної прокуратури України про стан злочинності в Україні упродовж 2005-2015 рр.; статистичні дані МВС України щодо розслідування злочинів упродовж 2005-2015 рр.; статистичні дані Головного слідчого управління МВС України про стан злочинності з 2005-2015 рр.; опитування слідчих, прокурорів, суддів, експертів, студентів; узагальнені результати вивчення 486 кримінальних справ (проваджень), у розкритті яких вико­ристовувалася невербальна інформація. Зведені дані результатів діяльності дослідницької групи «De mendacio veritas» кафедри криміналістики Інституту кримінальної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» щодо напряму «невербальна інформація». Представлено аналітичні огляди судової практики та довідкова література.
Видання призначене для науковців, практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою використання невербальної інформації в кримінальному провадженні.

Новиков А. И. Международная Морская Организация и Классификационные общества в обеспечении безопасности мореплавания : учеб. пособие / А. И. Новиков, В. Ф. Ходаковский ; под общ. ред. А. И. Новикова ; Укр. мор. ин-т, Херсон. гос. мор. ин-т. - Севастополь : УМИ, 2010. - 118 с. : рис., табл.
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з роллю Міжнародної морської організації (ІМО) і Класифікаційних суспільств у вирішенні однієї з найважливіших проблем освоєння Світового океану –забезпеченні безпеки людини на морі.
Рішення проблеми безпеки людини на морі можливо лише при тісному співробітництві усіх країн, які беруть участь у цьому процесі. Від успішного рішення цієї проблеми залежить безпека екіпажу та пасажирів, збереження судів, вантажів, інших матеріальних цінностей. У прямій залежності знаходиться чистота й екологічна безпека навколишнього середовища.
Основну роль у забезпеченні співробітництва відіграє Міжнародна Морська Організація.
Видання стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам та слухачам морських освітніх закладів.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. / С. Ф. Константінов [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 333, [1] с.
У посібнику розглядається поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, аналізується склад адміні­стративного проступку, дається характеристика адміністративних проступків, підвідомчих поліції, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також поняття доказів та доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності поліції.
Конспективне змістовне тлумачення зазначених питань здійс­нюється з урахуванням положень Конституції та чинного адміні­стративного законодавства України.
У посібнику надано деякі законодавчі акти:

  • Витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  • Положення про патрульну службу МВС.
  • Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції.
  • Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорож­нього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі.
  • Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Видання розраховане на курсантів, слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, поліцейських тощо.
Зміни в законодавстві враховано станом на 1 січня 2017 р.

Осадчий В. І. Злочини проти правосуддя : монографія / В. І. Осадчий ; [в авт. ред.]. - Київ : Маслаков, 2018. - 200 с. : табл.
У монографії досліджено злочини проти правосуддя. Обґрунтована потреба перегляду структури Розділу XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти правосуддя» з урахуванням спрямованості злочинів проти діяльності судів, правоохоронних органів, адвокатури. Доведена необхідність вдосконалення окремих кримінально-правових заборон.
Враховуючи поєднаність злочинів проти правосуддя з діяльністю суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, у низці випадків досліджуються питання кримінального процесу. Зокрема, функціонування суду присяжних, діяльності захисника чи представника особи, змагальності сторін у кримінальному провадженні, змісту поняття «докази».
Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів старших курсів юридичних факультетів, практичних фахівців.

Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський ; [в авт. ред] ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 268 с. : рис.
У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації, основні види та функції туристичних формальностей. Визначено форми та методи державного регулювання туристичної діяльності, правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики в галузі туризму. Детально описано процедури реєстрації, ліцензування, стандартизації та сертифікації підприємств сфери туризму в Україні, встановлено проблеми розвитку договірних відносин туроператорів з постачальниками послуг, агентами, споживачами.
Матеріал навчального посібника супроводжується необхідними картами, схемами, ілюстраціями, таблицями і додатками, які містять актуальну інформацію з досліджуваних питань. Тести та задачі, які знаходяться в посібнику, складені відповідно до чинних законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють туристичну діяльність в Україні.
Призначений для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання туристичної діяльності.

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / В. П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. проф. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки України. - Київ : КНТ, 2017. - 311 с. : схеми, фот.
У навчальному посібнику – загальна частина – системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів органів державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення.
Навчальний посібник містить список використаних джерел (нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні».
Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.  

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / Пєтков В. IX., Пєтков С. В., Наливайко Л. Р., Комісаров О. Г., та ін.; за заг. ред. Петкова В.П. - К. : КНТ, 2017 - 216 с.
У навчальному посібнику – особлива частина – висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання іміджу державного служ­бовця, моделі поведінки у суспільстві, мотивації державного службовця, засоби впливу на персонал державної служби, службовий етикет державного службовця, прийоми ведення переговорів, шляхи попередження конфліктів в органах державного управління. Враховано новели законодавства та сучас­ні наукові досягнення. Навчальний посібник містить список використаних джерел, рекомендованих для ознайомлення під час вивчення теми.
Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.

Халмурадов Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підручник [для студ. ВНЗ] / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 206, [1] с. : іл.
У підручнику наведено загальноприйняті підходи, що застосовуються при наданні домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Висвітлено медико-тактичну характеристику надзвичайних студій. Представлено стислий опис анатомії та фізіології людини, що сприяє кращому опановуванню дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій».
Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, напряму підготовки «Цивільна безпека», «Пожежна безпека», а також для викладачів цієї дисципліни. Може бути корисний керівному та командно-начальницькому складу аварійно-рятувальних служб об'єктів економіки при підготовці та проведенні відповідних занять з підлеглими.    

Гроций Гуго. Введение в голландскую юриспруденцию : впервые за 400 лет в пер. на рус. яз. / Гуго Гроций ; [пер. с англ. И. И. Дахно]. - Киев : Центр учеб. лит., 2017. - 466 с.
Вперше за чотириста років читачам пропонується шедевр юридичної літератури – трактат Гуго Гроція «Введение в голландскую юриспруденцию» у перекладі на російську мову. Дана книга – яскравий приклад маловідомої нашому читачеві римсько-голландської системи права. Рецепція (Сприйняття) давнього римського права у Європі почалося саме з Голландії, а Гуго Гроцій був першим, хто блискуче впорядкував цю систему права.
Твір Г. Гроція – захоплюючий науково-практичний коментар сучасного йому цивільного, господарського, морського й кримінального права на перетині епох феодалізму й капіталізму.
Для викладачів, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться історією юриспруденції.

Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 79 / редкол.: В. В. Завальник та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 196 с.
Черговий випуск збірника наукових праць містить матеріали, у яких подано науково обгрунтовані шляхи рішення загальнотеоретичних проблем сучасної юридичної науки, сучасних питань адміністративного та фінансового права, нагальних проблем цивільного й господарського права, проблем ефективної протидії злочинності.
Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку сучасного права України.

 

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні : наук.-практ. посіб. / В. Д. Аксенко та ін. ; Голов. слід. упр. Нац. поліції України, ДНДІ МВС України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ ;  Херсон : Гельветика, 2017. - 359 с. : формы.
У збірнику представлено порядок оформлення процесуальних документів. Повнота та логічна послі­довність викладеної у них криміналістично значущої інформації впливає на дослідження, оцінку діяльності щодо виконання завдань кримінального провадження - швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, встановлення винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності знаходить своє відображення у письмовій формі - проце­суальних документах.
Встановлюючи загальні вимоги до змісту і реквізитів процесуальних документів, кримінальне процесуальне законодавство України не містить детальних правил щодо їх складання та оформлення. В такому разі виникає ризик некваліфікованого оформлення процесуальних документів, що може призвести до порушення прав, свобод та законних інтересів сторін та учасників кримінального провадження або навіть втрати доказів. Саме тому слідчим необхідно вдосконалювати навички швидкого та якіс­ного складання процесуальних документів у своїй практичній діяльності з ураховуванням практичного досвіду, наукових підходів та рекомендацій.
З цією метою колективом Головного слідчого управління Національної поліції, Державного науково-дослідного інституту МВС України та Національної академії внутрішніх справ розроблено науко­во-практичний посібник «Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні». У даному посібнику автори розмістили низку можливих процесуальних бланків, які в подальшому полегшать роботу слідчого при складанні процесуальних документів. Бланки процесуальних документів розроблено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, з урахуванням останніх змін, унесених до Кримінального процесуального кодексу України.
Видання розраховане для використання в практичній роботі слідчими, співробітниками оперативних підрозділів, детективами, прокурорами, суддями, адвокатами, а також у своїй діяльності науковцями, науково-пе­дагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти.

Негодченко О. В. Кримінологічне дослідження злочинів проти інтелектуальної власності : монографія / О. В. Негодченко, А. А. Ломакіна, А. В. Хрідочкін. - Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 240 с.
Монографія присвячена дослідженню кримінологічних особливостей злочинів проти інтелектуальної власності та кримінологічних засад запобігання цим злочинам. Проаналізовано вітчизняний історичний досвід кримінально-правової охорони інтелектуальної власності та обгрунтовано доцільність виокремлення злочинів проти інтелектуальної власності у самостійний вид злочинів, а отже в окрему кримінологічну групу.
Запропоновано авторське визначення дефініції «злочини проти інтелектуальної власності». Здійснено аналіз кількісно-якісних показників злочинів проти інтелектуальної власності, виявлені умови і причини, що детермінують ці злочини, встановлені кримінологічні риси особи злочинця у злочинах проти інтелектуальної власності. Досліджено загальносоціальні та спеціально-кримінологічні засади запобігання злочинів проти інтелектуальної власності та запропоновані шляхи підвищення ефективності практичної діяльності суб'єктів протидії цим злочинам.
Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і практичних працівників правоохоронних органів.

Кучма К. С. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері екології та природних ресурсів: процедурний аспект : монографія / К. С. Кучма, Ю. О. Легеза. - Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 186 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем провадження з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні. Сформульовано дефініцію поняття адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Охарактеризовано повноваження, функції та систему суб'єктів публічного адміністрування з надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів. Узагальнено зарубіжний досвід із надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів із метою його запровадження в Україні. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері та практики його застосування.
Видання стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам та слухачам юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівникам правоохоронних органів.

Власенко Д. О. Теорія оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг : монографія / Д. О. Власенко, Є. О. Легеза. - Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 184 с.
Монографію присвячено дослідженню оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. Проаналі­зовано загальнотеоретичні положення щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг: історіографію дослідження, поняття, види, генезу нормативного закріплення, класифікацію, систему, принципи та суб'єктів.
Розкрито зміст судового розгляду адміністративної справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо розв'язання проблем і перспектив забезпечення реалізації форм контролю та нагляду за додержанням законо­давства з надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації. Обгрунтовано доцільність удосконалення правового регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміні­стративних послуг.
Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.

 

Човган В. 0. Обмеження прав в'язнів: правова природа та обгрунтування : монографія / В. О. Човган ; ГО «Харківська правозахисна група». – Харків : Права людини, 2017. – 608 с.
У монографії пропонується авторське розуміння правової природи обмежень прав в'язнів та започатковується багатоаспектна теоретична дискусія з цього приво­ду. Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні стандарти: практи­ку ЄСПЛ, стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м'яке право ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі стандарти обмежень прав в'язнів Франції, СІЛА, Канади, Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітле­но процес та проблеми впровадження стандартів обмежень прав в'язнів у норматив­но-правовій базі України. У роботі пропонуються та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та порядку обгрунтування правообмежень, які застосовуються до засуджених.
Монографія розрахована на вчених у сфері кримінально-виконавчого права та прав людини, працівників пенітенціарної системи і в'язнів, правозахисників, студентів юридичних навчальних закладів та всіх, хто цікариться правовими питаннями виконання покарань.

Берназюк І. М. Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парла­менту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії : моногра­фія / І. М. Берназюк – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 84 с.
У монографії комплексно досліджено науково-теоретичні, правові та практичні проб­леми визначення конституційно-правового статусу та механізмів реалізації стратегічних актів парламенту, глави держави та уряду як гарантії прямої демократії. Значну увагу присвячено питанням стратегічного акта як результату стратегічної (програмної) пра­вотворчості, що є невід'ємною складовою правової політики, оскільки безпосередньо впливає на нормотворчу, у тому числі законотворчу діяльність, визначаючи пріоритетні напрями державного розвитку, які потребують відповідного врегулювання з боку дер­жави. Монографія містить низку узагальнень, висновків та пропозицій, що можуть висту­пити основою для провадження конституційно-правових реформ та законодавчих змін в Україні. При цьому, стратегічна (програмна) правотворчість, у першу чергу розглядається як процес розроблення, прийняття та реалізації стратегічних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, який характеризується послі­довністю, строковістю, науковою обгрунтованістю, конституційно-правовою відповідаль­ністю її суб'єктів перед народом.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться питаннями реалізації в Україні прямої демократії за допомогою стратегічної (програмної) правотвор­чості Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Паришкура В. В. Правове регулювання юридичної відповідальності судді в Україні та державах-членах Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / В.В. Паришкура. - Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 204 с.
Монографія присвячена дослідженню особливостей притягнення судді в Україні та окремих державах-членах Європейського Союзу до різних видів юридичної відповідальності. Здійснено аналіз та класифікацію юридичної відповідальності судді держав-членів Європейського Союзу залежно від різних критеріїв. Визначається поняття та значення юридичної відповідальності судді у правовій системі України. Встановлюються основні передумови, які негативно впливають на ефективність притягнення судді до юридичної відповідальності в Україні. Сформульовані нові наукові підходи й рекомендації стосовно вдосконалення законодавства України у сфері регулювання питань юридичної відповідальності судді.
Для наукових і практичних працівників, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів та факультетів.

Ківалов С. В. Нариси морської доктрини України: монографія / С. В. Ківалов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. - 232 с.
Монографію присвячено висвітленню генези морського права та морського законодавства України, їх сучасного стану та перспектив модернізації. Пропонуються шляхи вирішення нагальних проблем вітчизняної морської галузі: утворення вільної економічної зони в Одеському регіоні, портових зборів, управління морськими портами тощо.
Монографія призначена для юристів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів.

 

Службове право України : словник термінів / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 340 с.
У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія зі службового права України, яка може бути корисною при вивченні всього блоку адміністративно-правових дисциплін. У виданні представлено більше 10 000 термінів зі службового права України. Грунтовний підхід авторів до кожного терміну дозволив висвітити його етимологічний й доктринальний, нормативний аспекти. У виданні можна знайти як загально відомі терміни, так й ті, які з’явилися нещодавно, запозичені сучасною правовою наукою й нормотворцями у процесі імплементації європейських та міжнародних правових стандартів.
Словник становить інтерес для науковців, які поглиблено досліджують проблематику службового права, для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також буде корисним для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших осіб, діяльність яких пов’язана із публічною службою.

Мошак Г. Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) : монографія / Г. Г. Мошак. - X. : Право, 2015. - 96 с.
Робота є одним із перших у вітчизняній літературі порівняльним дослідженням неправомірних дій поліцейських і міліціонерів за матеріалами ФРН, Швейцарії та України. Розглянуто несанкціоноване застосування сили, упереджене ставлення до громадян та інші проблемні питання. Виділено недоліки і досвід, пов'язані з підготовкою та проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012, а також виконання поліцейських функцій у контексті правових вимог до них.
Розраховано на вчених і практиків, інших осіб, зацікавлених у вивченні та вдосконаленні діяльності органів МВС України та зарубіжних країн.

 

Порівняльне правознавство : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів : навч. посіб. / уклад.: О. В. Петришин, О. В. Зінченко, Д. В. Лук'янов. - X.: Право, 2016. - 1024 с.
Видання містить короткі витяги з джерел права основних правових сімей - романо-германської, англо-американської, релігійної та традиційної. Хрестоматію укладено відповідно до програми навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство». Її матеріали можуть бути також використані при вивченні курсів: «Теорія держави і права», «Сучасні правові системи», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Релігієзнавство» тощо.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.

 

Політанський В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. - Харків : Право, 2017. - 208 с.
Робота присвячена дослідженню процесу еволюції права на інформацію від його зародження як засобу боротьби за політичну свободу до набуття ним оновленого змісту в умовах формування інформаційного суспільства, що дає підстави розглядати його в контексті третього покоління прав людини. Указано на місце права на інформацію в системі прав людини залежно від: а) покоління прав людини; б) ступеня визначеності можливої поведінки й характеру державного забезпечення; в) механізму реалізації й характеру зобов'язань держави; г) кола носіїв прав людини; д) способів його здійснення. Визначено основні особливості закріплення та реалізації права на інформацію в Україні відповідно до стандартів відкритості, доступності та свободи обміну інформацією, закріплених у міжнародно-правових документах з прав людини.
Здійснено порівняльно-правовий аналіз особливостей становлення, розвитку права на інформацію в країнах сталої демократії (на прикладі Франції, ФРН, США) та в країнах, які стали на шлях свого демократичного розвитку (на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини).
Видання розраховано на науковців, законодавців, викладачів, практиків, аспірантів, студентів та широке коло читачів, які цікавляться проблемами права на інформацію.

Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія / В. П. Ємельянов. - X.: Право, 2016. - 88 с.
Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародно-правових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерористичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів та практичних працівників.

 

Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис : монографія / О. М Ярошенко, А. М. Слюсар, А. В. Биков та ін.; за наук. ред. проф. О. М. Ярошенка. - X.: Юрайт, 2017. - 176 с. 
У часи кардинальних соціально-економічних і політичних змін у суспільстві та державі, коли в тому числі відбувається і докорінне реформування чинного законодавства про працю та переосмислення теоретичних категорій і конструкцій у науці трудового права, актуалізувалась потреба у вивченні правового регулювання укладення трудового договору загалом і нормативного забезпечення випробування при прийнятті на роботу як важливого напрямку забезпечення якісного підбору кадрів зокрема. За формою випробування є встановленим на нормативній основі процесом взаємодії сторін трудового договору, а за змістом – це, з однієї сторони, перевірка відповідності працівника певній роботі, а з іншої – встановлення відповідності пропонованої роботи потребам та інтересам працівника.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання укладення трудового договору.

Бойко І. В. Адміністративна процедура : конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова ; за заг. ред. І. В. Бойко. - Харків : Право, 2017. -132 с.
У виданні представлено конспект лекцій, що пропонується для вивчення студентами навчальної дисципліни «Адміністративна процедура».
Формування уявлень про адміністративну процедуру ускладнюється відсутністю закону, який би регламентував порядок прийняття суб'єктами влади рішень, що породжують юридичні наслідки для приватних осіб. Натомість необхідність прийняття такого законодавчого акта усвідомлюється і громадянським суспільством, і державою.
Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Адміністративна процедура» розроблені викладачами кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, чиї наукові інтереси зосереджені на проблемах забезпечення реалізації прав приватних осіб у сфері публічного адміністрування. Автори намагалися викласти матеріал таким чином, щоб він був найбільш прийнятним для ознайомлення й вивчення студентами. Для цих цілей теоретичні позиції проілюстровані прикладами правового регулювання.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, практикуючих юристів, державних службовців.

Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / [С. М. При-липко, О. М. Ярошенко, Т. А. Занфірова, Я. А. Аркатов]. - Харків : Право, 2017. - 208 с.
Монографію присвячено актуальним питанням запровадження в Україні загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та перспективам його розвитку. Інтенсивний розвиток законодавства в царині медицини та надання медичних послуг ставить на порядок денний питання наукового осмислення й обґрунтування системи медичного забезпечення та обслуговування, наповнення новим змістом інститутів бюджетної та страхової медицини, медичної допомоги, компенсаційних виплат, стратегії охорони здоров'я тощо. У цьому світлі репрезентована колективна монографія відіграє суттєву роль у вирішенні вказаних питань, а запропонований проект Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування» стане підґрунтям успішного розвитку даного виду страхування.
Видання буде цікавим науковцям і працівникам органів державної влади та медичних закладів, викладачам, студентам, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів, а також тим, хто цікавиться проблемами становлення і розвитку загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні.

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина : навч. посіб. / [В. А. Савченко, Я. І. Соловій, В. І. Фелик, В. Д. Юр-чишин]. - X.: Право, 2017. - 372 с.
У посібнику на основі сучасного законодавства викладено основи кримінального процесу ФРН у контексті євроінтеграційних процесів та зближення правових систем України та інших держав Європи, а також подано текст сучасного Кримінального процесуального кодексу Німеччини станом на 8 липня 2016 р. з останніми змінами та доповненнями. Взаємодія правових систем у рамках загальноєвропейського права як самостійної правової системи, включення європейських правових норм у національне право ФРН і навпаки відбуваються досить злагоджено та ефективно. Слід зауважити, що ФРН має право передавати окремі повноваження у сфері законодавства Євросоюзу, ініціатором багатьох прогресивних новел у кримінальному провадженні країн-членів Євросоюзу була саме Німеччина.
При конструюванні багатьох норм та інститутів чинного КПК України чимало таких новел було запозичено й українським законодавцем.
Видання стане у нагоді широкому колу правників, студентам, працівникам правоохоронних органів та всім, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930