Ораторське мистецтво

Ораторське мистецтво

1. Алтухова Г. А. Основы культуры речи библиотекаря : учеб. пособ. / Г. А. Алтухова ; ред. совет : О. О. Борисова и др. – М. : Литера, 2008. – 168 с.
2. Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики / Н. А. Безменова. – М. : Наука., 1991. – 213 с.
3. Бухтій М. В. Риторика : модульний курс : навч.-метод. посіб. / М. В. Бухтій ; голов. Ред. О. Ю. Бєляєва. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2006. – 76 с.
4. Голуб Н. Викла¬дання елементів прак¬тичної риторики в 10 класі / Н. Голуб // Українська мова і література. - 2002. - №3. - С.4-10.
5. Гурвич С. С. Основи риторики. / С. С. Гурвич, В. Ф. Погорілко, М. А. Герман. - К. : Вища школа, 1988. – 245 с.
6. Денисюк Л. Еле¬менти риторики на уроках мови та літе¬ратури / Л. Денисюк // Українська мова та література. - 2002. - №13. - С. 13-16.
7. Иванченко С. С. Выразительное чтение : практикум : учеб. пособие. / С. С. Иванченко – К.: Вища школа, 1993. – 135 с.
8. Ковальчук С. Навчити  приборкувати слово (конспект уроку риторики) / С. Ковальчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. -  № 5. - С. 75-80.
9. Кохтев Н. Н. Основы ораторской речи / Н. Н. Кохтев. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 240 с.
10. Кравець Л. Риторика: від джерел до сучасності / Л. Кравець // Українська  мова  і література в школі. - 2000. - № 5. - С. 42-46.
11. Красовицький М. На власні очі. Проблеми морального виховання учнів в теорії і практиці вітчизняної та аме¬риканської педагогіки / М. Красовицький. — К.; Нью-Йорк : Пед. думка, 1998. - 160 с.
12. Кучерук О. Формування комунікативної особистості у процесі вивчення риторики / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2003. -
№3. – С. 7-9.
13. Львов М. Р. Риторика. Культура речи : учеб. пособ. / М. Р. Львов. – М. : Academia, 2003. – 271 с.
14. Маркичева Т. Б. Мастерство публичного выступления : учеб пособ. / Т. Б. Маркичева, Е. А. Ножин. – М. : Знание, 1989. – 174 с.
15. Мастера красноречия : сб. / сост. Н. И. Митрофанов, Ю. Л. Кирилов. – М.: Знание, 1991. – 144 с.
16. Мистецтво публічних дебатів : навч. посіб. / Е. Б. Ламах [та ін.]. – К., 2002. – 84 с.
17. Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько; ред. В. В. Вороніна. – К.: Вища школа, 2003. – 310 с.
18. Олійник Т. І. М. Туллій Ціцерон – вершина римського красномовства / Т. І. Олійник. – К. : Либідь, 1990. – 92 с.
19. Олійник О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник ; ред.. С. П. Барандич. – К. : Кондр, 2009. – 170 с.
20. Онуфрієнко Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр уч. Л-ри, 2008. – 588 с.
21. Палатовська О. В. Сучасна риторика в сучасній освіті / О. В. Палатовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. - № 7. – С. 4-5.
22. Прилипко Н. Програма з риторики / Н. Прилипко // Українська мова та література. – 2006. - № 12. – С. 3-8.
23. Рада І. Опорний конспект – метод навчання практичної риторики / І. Рада // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. - № 2. – С.85-91.
24. Риторика : Загальна та судова : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, В. В. Молдован, М. Ю. Чикарькова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
25. Сагач Г. М. Риторика : навч. посіб. / Г. М. Сагач ; ред. Г. Якіменко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Ін Юре, 2000. – 565 с.
26. Саранді Н. Риторика як наука і мистецтво слова / Н. Саранді // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. - № 4. – С.81-92.
27. Сарапулова С. Основи майстерності володіння увагою слу¬хачів / С. Сарапулова // Дивослово. - 2002. - № 3. – С. 22-23.
28. Скуратівський Л. Вивчення мовної теми як засіб мовленнєвого розвитку учнів / Л. Скуратівський // Українська мова і літера¬тура в школі. - 2004. - № 7-8. - С. 5-10.
29. Скуратівський Л. Елементи практич¬ної риторики в 11 класі // Українська мова і література в школі. — 2003. — № 3. - С. 4-25.
30. Скуратівський Л. Проблеми практичної риторики в сучасному курсі української мови / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. - № 8. – С. 23-26.
31. Сопер П. Л. Основы искусства речи / П. Л. Сопер ; под ред. К. Д. Чижова, Л. М. Яхнич ; пер. с англ. С. Д. Чижов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 448 с.
32. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия,,,: Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете. 1905-1911 гг. / П. А. Столыпин ; сост. Ю. Г. Фельштинский. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 411 с.
33. Сычев О. А. Обучение риторике в эпоху компьютеров: введение в опыт США / О. А. Сычев. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
34. Томан І. Мистецтво говорити : [перекл. з чеської] : 2-ге вид. / І. Томан. – К.: Політвидав, 1989. – 292 с.
35. Єрнст О. Слово предоставлено Вам : практ. рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров : пер. с нем. / О. Эрнст ; предисл. Е. Ножина. – М.: Экономика, 1988. – 142 с.
36. Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у старших класах / В. Федоренко // Українська мова та література. – 2006. - № 12. – С. 9-20.
37. Фечко-Каневська О. Слово на радість / О. Фечко-Каневська // Українська мова і література в школі. - 2001. - №3. - С 38-46.
38. Хазагеров Т. Г. Общая риторика : курс лекцій. Словарь риторических приемов: учеб. пособие. / Т. Г. Хазагеров, Л. С. Ширина ; отв. Ред. Е. Н. Ширяев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 320 с.

Довідка виконана 09.11.2011. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30