Основні напрямки розвитку психології спорту

Основні напрямки розвитку психології спорту

1. Абдулхалікова Т.Г. Вплив рівня тривожності на спортивний результат юних дзюдоїстів / Т. Г. Абдулхалікова // Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 6. - С. 39-42.
2. Андріанов А. М. Стан психологічної підготовленості курсантів під час навчання у вищих навчальних закладах силових структур / А. М. Андріанов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 3. - С. 100-102.
3. Блудов Ю. М. Личность в спорте: очерки исслед. психологии спортсмена / Ю. М. Блудов. В. А.  Плахтиенко. - М. : Сов. Россия, 1987. - 154 c.
4. Бочелюк В. Й. Психологія спорту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. Й. Бочелюк; О. А. Черепєхіна. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 224 с.
5. Гиссен Л. Д. Время стрессов : обоснование и практ. результаты психопрофилакт. работы в спорт. командах / Л. Д. Гиссен. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 191 c.
6. Гончарова О. А. Влияние спортивной деятельности на развитие восприятия перспективы / О. А. Гончарова // Вопросы психологии. - 2007. - № 5. - С. 76-89.
7. Гуменюк Н. П. Психология физического воспитания и спорта : учеб. пособие для ин-тов физ. культуры/ Н.П. Гуменюк; В.В. Клименко - К. : Вища шк., 1985. - 311 с.
8. Ильин Е. П. Психология физического воспитания : учеб.пособ. для пед. ин-тов по спец. 2114 "Физ. воспитание"/ Е.П. Ильин - М. : Просвещение, 1987. - Библиогр.: с. 283. - 287 с.
9. Кардялис К. Конфликтность и сплоченность спортивних команд: діагностика и оптимизация межличностных отношений / К. Кардялис, Б. Александравичюте // Психологический журнал. – 2005. - № 1. – С. 71-78.
10. Клименко В. В. Психологія спорту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. В. Клименко; Міжрегіональна академія управління персоналом; ред. В.Д. Бондар - К. : МАУП, 2007.  - 432 с.
11. Ложкин Г. Психолог спорта в измерении профессиональной подготовки / Г. Ложкин // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - № 5. - С. 1-3.
12. Ложкін Г.В. Психологія спорту на Україні: аспекти становлення, тенденції розвитку / Г. В. Ложкін; А. Б. Колосов // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - № 6. - С. 21-25.
13. Лукащук В. Девіація в сучасному спорті / В. Лукащук // Соціальна психологія. - 2010. - № 4. - С. 158-167.
14. Лукащук В. Розвиток жіночого спорту і подолання гендерних стереотипів / В. Лукащук // Соціальна психологія. - 2009. - № 6. - С. 169-178.
15. Методика психодиагностики в спорте: для спец. 03.03 физкультура / В. Л. Марчук и др. - М. : Просвещение, 1990. - 256 c.
16. Омельченко Т. Взаємозв'язок рухової домінантності півкуль і психофізіологічних характеристик людини / Т. Омельченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 3. - С. 96-99.
17. Петровська Т. Інтуїція спортсмена як фактор прийняття рішення у варіативних ситуаціях змагальної діяльності / Т. Петровська; Р. Манько // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 4. - С. 127-131.
18. Петровська Т. М. Розвиток інтуїтивних здібностей спортсмена / Т. М. Петровська, Р. Манько // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 163-172.
19. Полозов А. А. Психологические портреты спортивного клуба / А. А. Полозов // Соционика, ментология и психология личности. – 2005. - № 3. – С. 22-27.
20. Психология и современный спорт : междунар. сб. науч. работ по психологии спорта / сост. А. В. Родионов, сост. Н. А. Худадов, предисл. М. Ванек. - М. : Физкультуpа и споpт, 1982. - 224 с.
21. Родионов А. В. Основные направления развития психологии спорта / А. В. Родионов // Теория и практика физической кульутры. – 2003. - № 10. – С. 20-22.
22. Савиченко О. М. Розвиток здібностей у спортивній діяльності / О. М. Савиченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 2. - С. 56-64.
23. Смоляр І. Особливості формування команди в спорті / І. Смоляр // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2007. - № 4. - С. 137-140.
24. Шайхетдинов Р. З. Личность и волевая готовность в спорте / Р. З. Шайхетдинов. - М. : Физкульутра и спорт, 1987. - 110 c.

Довідка виконана 10.09.2013. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930