Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Особливості конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні

Особливості конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні

Особливості конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні

1. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : моногр. / О. В. Батанов; за заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-Юре, 2003. – 511 с.
2. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний; голов. ред. Н. М. Гайдук. – К. : Атіка, 2000. – 303, [1] с.
3. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії / В. І. Борденюк. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – 575 с.
4. Гаєцький, І. Адміністративно-правове становище органів місцевого управління і самоврядування / І. Гаєцький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 9. – С. 87-92.
5. Держава та регіони: від патерналізму до партнерства : аналіт. доп. / С. О. Біла [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2010. – 63 с.
6. Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети : моногр. / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін.; за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с.
7. Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні / упоряд., передм. Л. Грицак. – К. : ВМГО "Молодий Рух", 2005. – 200 с.
8. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" : за станом на 15 лют. 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. – 72 с.
9. Іщенко О. М. Місцеве самоврядування : світовий досвід та особливості української моделі / О. М. Іщенко. – К. : Б. в., 2003 (КОЛО). – 602 с.
10. Калиновський Б. Порядок формування та конституційний статус представницьких органів місцевої публічної влади в Україні / Б. Калиновський // Вибори та демократія. – 2012. – № 1. – С. 43-49.
11. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні / В. М. Кампо; редкол.: Ю. С. Шемшученко. – К. : Iн Юре, 1997. – 36 c.
12. Козлова Л. В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону / Л. В. Козлова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 231-237.
13. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч. посiб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрiнком Iнтер, 2001. – 304 с.
14. Котенко Т. В. Тенденції розвитку функцій місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства / Т. В. Котенко // Часопис Київського університету права. – 2012. –№ 1. – С. 80-84.
15. Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Атіка, 2003. – 670 с.
16. Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : моногр. / В.С. Куйбіда. – К. : МАУП, 2004. – 432 с.
17. Лиховид О. М. Магдебурзьке право : навч. посіб. для депутатів місц. рад / О. М.  Лиховид; Причорномор. центр політ. та соц. дослідж., Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. – Скадовськ : АС, 2007. –320 с.
18. Мельник А. Ф. Становлення системи управління містом як наслідок історичних традицій розвитку міського самоврядування в Україні / А. Ф. Мельник, В. М. Сапеляк // Соціально-економічні дослідження у перехідний період. Регіональне управління та місцеве самоврядування // НАН України. Ін-т рег. досл. – Л. ,2000. – Вип. 14. – С. 102-115.
19. Місцеве самоврядування : 10 років здобутків / За ред. М. Пухтинського. – К.: Україна, 2002. – 367 с.
20. Місцеве самоврядування в Україні : Зб. проектiв мiсц. нормат.актiв / за ред. Ткачук А.; авт.: Ткачук А., Кампо В., Прошко В. та iн. –  К. : Iн-т громад. сусп-ва, 2001. – 39 c.
21. Місцеве самоврядування в Україні : iсторiя. Проблеми. Пропозицii / Вiдп. ред. Бутко I.; Фонд сприяння становленню i розвитку мiсцевого та регiональн. – К. : Б.и., 1994. – 160 c.
22. Місцеве самоврядування в Україні в 2010 році / М. В. Пітцик [та ін.]; Проект USAID "Ініціатива захисту прав та представлення інтересі місцевого самоврядування в Україні" (Діалог)". – К. : Асоц. міст України, 2010. – 61 с.
23. Місцеве самоврядування у громаді : практ. посіб. для депутатів місц. рад та активістів громад / А. Ф. Ткачук, В. О. Романів, В. М. Кампо та ін. – К. : Ін-т громад. сусп-ва: ІКЦ Леста, 2004. – 304 с.
24. Об'єднання громадян за місцем проживання як форма здійснення права на самоврядування / Л. Павловська та ін.; уклад. Л. Щепьоткіна; Херсон. міськ. громад. орг. "Безпосереднє народовладдя". – К.; Херсон : Просвіта, 2009. – 112 с.
25.  Пеклушенко О. М. Організаційні основи місцевого самоврядування в Україні / О. М. Пеклушенко // Держава та регіони. Сер., Державне управління. – 2012. – № 2. – С. 178-182.
26. Плющ Р. М. Формування структури місцевого самоврядування : організаційно-управлінський аспект : моногр. / Р. М. Плющ. – Херсон : ХМД, 2006. – 388 с.
27. Рада та громада (або як залучити громадян до місцевого самоврядування) : посіб. для працівників органів місц. самоврядування / уклад.: Н. Ільків та ін. – К. : Академпрес, 2003. – 132 с.
28. Реформування територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні : проекти нормат.-прав. актів / упоряд. О. С. Врублевський. – К. : Ін-т громадян. сусп-ва, 2009. – 80 с.
29. Руснак Л. Поняття місцевого самоврядування: проблема визначення та трактування / Л. Руснак // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 104-106.
30. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" : станом на 10.01.2011 р. / В. Е. Теліпко, С. А. Панасян. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 398 с.
31. Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід : посiбник / А. Ф. Ткачук, Р. Агранофф, Т. Браун. – 2-ге вид. – К. : Заповiт, 1998. – 185 c.
32. Фролов О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні : реалії та перспективи розвитку / О. Фролов // Право України. – 2011. – № 6. – С. 226-232.
33. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз : моногр. / Г. В. Чапала. – X. : Право, 2006. – 265 с.

Довідка виконана 28.11.2012. Виконавець Федько Т.  

Коментарі

Anonymous
07.12.2013 13:50

та ну. а самі особливості де?

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031