Поняття банкрутства у юридичній науці

Поняття банкрутства у юридичній науці

1. Бірюков О. Інститут неспроможності (банкрутства) як необхідний елемент законодавства країн з ринковими відносинами // Україна в сучасному світі: Конф. випускників програм наукового стажування у США. – К. : Стилос, 2003. – С. 360-368.
2. Бірюков О. Уніфіковані правила у сфері транскордонних банкрутств у міжнародних документах і судовій практиці / О. Бірюков // Право України. – 2008. – № 10. – С. 72-77.
3. Блуашвілі Н. Захист трудових прав працівників при банкрутстві підприємства / Н. Блуашвілі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014. – № 8. – С. 174-177.
4. Бурбело О.А. Банкротство предприятий (экономико-правовые аспекты): научно-практическое издание / О.А. Бурбело, В.В. Дорофиенко, Н.Л. Недодаева. – Луганск, 2003. – 228 с.
5. Бутирська І.А. Повноваження ліквідатора щодо виявлення майнових активів банкрута у конкурсному процесі / І.А. Бутирська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 24. – Т. 2. – С. 120-123.
6. Васильев Е.А. Несостоятельность / Е.А. Васильев // Гражданское и торговое право зарубежных государств : учеб. для студ. высш. учеб. завед. : в 2 т. / отв. рєд. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изд. – М. : Междунар. отношения, 2006. – Т. 2. – С. 398-441.
7. Васильев Е.А. Правовое регулирование кон¬курсного производства в капиталистических стра¬нах / Е.А. Васильев. – М. : МГИМО МИД СССР, 1989. – 89 с.
8. Глущук О.М Соціальний захист працівників підприємства-банкрута. – Режим доступу : http://eztuir.ziu.edu. ua/1775/l/9.pdf.
9. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія / В.В. Джунь. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Юридическая практика, 2006. – 384 с.
10. Дудоров О.О.  Злочини у сфері підприємництва: Навч. посіб. / Дудоров О. О., Мельник М. І. – К., 2001. – 608 с.
11. Капустін В.В. Банкрутство: генезис, сутність і поняття в умовах сьогодення / В.В. Капустін // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3. – – С. 165-168.
12. Кравцова О.М. Інформаційне забезпечення процедури банкрутства / О.М. Кравцова // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – № 19 вип. 2/6. – С. 56-62.
13. Ніндипова В. Особливості правозахисної діяльності прокуратури щодо оплати праці підприємствами-банкрутами: проблемні питання та шляхи вирішення / В. Ніндипова // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 49-57.
14. Новые возможности   предприниматель¬ства / Под ред. В.Б. Аверьянова. – К. : Лыбидь,1991. – 380 с.
15. Орловский Ю.П. Банкротство предприятий и право трудового коллектива / Ю.П. Орловский // Право и экономика. – 1997. – № 5-6. – С. 34-41.
16. Острівний І.М. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародно-правові стандарти / І.М. Острівний // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. –   № 28 – Т. 2. – С. 61-64.
17. Пепа Т.В. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб. / Т.В. Пепа. – К. : Центр учбово літератури, 2008. – 440 с.
18. Повар П.О. Актуальні питання правового регулювання ліквідації суб’єктів господарювання, пов’язані з оновленням законодавства про банкрутство / Павло Олександрович Повар // Вісник вищої ради юстиції. – 2012. – № 2. – С. 127-141.
19. Поляков Б.М. Історичний нарис правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) в Україні / Б.М. Поляков // Санація та банкрутство. – 2006. – № 3. – С. 60-65.
20. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б.М. Поляков. – К. : ІнЮре, 2011. – 560 с.
21. Пригуза П. Підстави кримінальної відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів / П. Пригуза // Вісник прокуратури. – 2007. – № 8. – С. 99-108.
22. Радзивілюк В.В. Виникнення та розвиток позасудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) (період до XX століття) / В. В. Радзивілюк // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 3. –  С. 92-97.
23. Радзивілюк В.В. Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності) / В. В. Радзивілюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Юридичні науки. – 2011. – № 87. – С. 32-35.
24. Радзивілюк В.В. Зарубіжний досвід правового регулювання досудових процедур запобігання банкрутству (неспроможності) та вдосконалення національного законодавства / В.В. Радзивілюк // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 1. – С. 116-123.
25. Радзивілюк В.В. Поняття та характерні ознаки ліквідації як судової процедури банкрутства / В. В. Радзивілюк // Санація та банкрутство. – 2005. – № 2. – С. 88-90.
26. Радзивілюк В.В. Правове регулювання досудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) у радянському періоді / В.В. Радзивілюк // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12. – С. 23-26.
27. Рябцева Я. Г. Основні учасники судових процедур банкрутства / Я. Г. Рябцева // Вісник господарського судочинства. – 2008.  – № 6. –  С. 85-91.
28. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии / В.В. Степанов. – М. : Статут. – 1999. – 208 с.
29. Селіванов А.О. Правові проблеми щодо поновлення платоспроможності підприємств: колізії між законодавством і судовою практикою / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. – 2005. –  № 8. – С. 28-32.
30. Суббот А. Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства / А. Суббот // Віче. – 2015. – № 2. – С. 28-31.
31. Талан Л.Г. Арбітражний керуючий, його статус і повноваження у різних процедурах справи про банкрутство відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22 грудня 2011 р. / Л.Г. Талан // Санація та банкрутство. – 2013. – № 3. – С. 220-227.
32. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / Науковий ред. В.М. Гайворонський. – Харків: Вища шк., 1997. – 467 c.
33. Троц І.В. Визначення поняття банкрутства та причини його виникнення у сучасних умовах розвитку / І.В. Троц // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Вип. 5(2). – С. 222-228.
34. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : МАУП, 2004. – 328 с
35. Чернявський С. Кримінальне банкрутство: актуальні проблеми протидії / С. Чернявський // Віче. – 2009. – № 12. – С. 29-32.
36. Чернявський С. Становлення та розвиток інституту банківської неспроможності: історико-правовий аспект / С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 5. –  С. 282-296.
37. Шевчук О. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві підприємств / О. Шевчук, Л. Герасименко // Право України. – 2008. – № 1. – С. 59-61.

 

Довідка виконана 15.07.2015. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031