Повоєнна відбудова в Україні (1945-1953)

Повоєнна відбудова в Україні (1945-1953)

 1. Бабій Б. М. Українська Радянська держава в період відбудови народного господарства (1921-1961 рр.) / Б. М. Бабій. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 384 с.
 2. Бажан О. Г. Історія України: Навчальний посібник /  Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 586 с.
 3. Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна / Г. Д. Бакулев. – М. : Гостехиздат, 1955. – 672 с.
 4. Баран В. К. Україна: новітня історія 1945-1991 рр. / В. К. Баран. – Львів: Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ, 2003. – 670 с.
 5. Белоусов Р. А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР / Р. А. Белоусов. – М. : Мысль, 1987. – 428 с.
 6. Бородін О. А. Перемога ленінської національної політики на Україні / О. А. Бородін, П. П. Бачинський. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1969. – 47 с.
 7. Ботвин О. П. Партійні організації і економічна реформа / О. П. Ботвин. – К. : Наука, 1967. – 69 с.
 8. Валуєв В. Народне господарство Української РСР за два роки післявоєнної сталінської п'ятирічки. – К., 1948. – 27 с.
 9. Веселова О. М.  Українське суспільство в 1945-1953 рр. / О. М. Веселова  // Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 86–96.
 10. Веселова О. М. Ще одна трагічна сторінка історії / О. М. Веселова, П. П. Панченко // Український історичний журнал. – 1995. – № 6. – С. 112-115.
 11. Воронов І. О. Голод 1946-1947 рр. / І. О. Воронов, Ю. Г. Пилявець; Т-во "Знання" Української РСР. – К. : Т-во "Знання" УРСР, 1991. – 46 c. – (Час і суспільство).
 12. Гуржій О. І. Історія України: нове бачення / О. І. Гуржій, під ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернатива, 1997. – 424 с.
 13. Денисенко П. І. Комуністична паpтія Укpаїни – організатор відбудови наpодного господаpства pеспубліки: 1943-1945 г. / Павло  Iванович Денисенко. – К. : Полiтична л-pа Укpаїни, 1968. – 175 c.
 14. Дерев'янкін Т.І. Економічний розвиток Радянської України: 1917– 1970. / Т. І. Дерев’янкін, С. В. Кульчицький.  – К.: Наук. думка, 1970. – 116 с. – (АН УРСР. Ін-т економіки).
 15. Джерела матеріально-технічного постачання в нарощуванні промислового потенціалу України (1943-1950 рр.) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. праць. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1997. – Вип. 1. –  С. 158-171.
 16. Єжов В. А. Вивчення історії відбудови промисловості України в 1943-1950 рр. / В. А. Єжов // Український історичний журнал. – 1961. – № 4. – С. 119-123.
 17. Застосування позаекономічних форм трудової діяльності в ході відбудови машинобудівної індустрії України (1943-1950 рр.) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. праць. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2000. – Вип. 4. – С. 108-119.
 18. История советского крестьянства : в 5-ти т. – Т. 4 : Крестьянство в годы упрочения и развития социалистического общества, 1945-конец 1950-х гг. / М. Л. Богденко, О. М. Вербицкая, И. М. Волков и др.  – М. : Наука, 1988. – 395 c.
 19. История советского рабочего класса: в 6 т. / АН СССР, Ин-т истории СССР; гл. редкол. : С. С. Хромов (гл. ред.) [и др.]. – Т. 4 : Рабочий класс СССР в годы упрочения и развития социалистического общества: 1945-1960 гг. / В. Б. Тельпуховский [и др.]; редкол.: В. Б. Тельпуховский (отв. ред.) [и др.]. – М. : Наука, 1987. – 519 с.
 20. Історія народного господарства Української РСР: У 3 т. – Т. 3. Розвиток соціалістичної економіки в період будівництва і вдосконалення розвинутого соціалізму (1938-1980 рр.). – Кн. 1. / Ред. Т.І. Дерев'янкін. – К. : Наукова думка, 1987. – 439 с.
 21. Історія Української РСР: у 8 т., 10 кн. / АН України, Ін-т історії; редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1977 – Т. 8: Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті роки), Кн. 1 : Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945-50-ті роки) / редкол.: А. В. Ліхолат (відп. ред.) [та ін.]. – 1979. – 390 с.
 22. Клименко B. B. Історія розвитку промислової кооперації в Україні в повоєнний період: історіографія проблеми / В. В. Клименко // Режим доступу: lib.chdu.edu.ua/pdf/historyarchive/38/4.pdf‎
 23. Коваль М. Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства, 1945–1955 рр. / М. Коваль // Український історичний журнал.  – 1990. – № 4. – С. 80-87.
 24. Кожукало І. П. Компартія України в період будівництва розвинутого соціалізму (З досвіду діяльності парторганізацій республіки в 1951-1958 рр.). – К., 1976. – 199 с.
 25. Кожукало І. П. 1946-1947 роки: невідомий голод / І. П. Кожукало // Маршрутами історії. – Вип. 34. – К., 1990. – С. 260-270.
 26. Комуністи на чолі робітничого класу в боротьбі за відбудову і дальший розвиток промисловості УРСР у 1943-1958 рр. // Наукові праці з історії КПРС. Міжвідомчий науковий збірник. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – 194 c.
 27. Кудлай О. С. Робітничий клас Української РСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості в післявоєнний період / О. С. Кудлай; АН УСР, IН-Т IСТ. – К. : Наук. думка, 1965. – 296 c.
 28. Легка промисловість України. 1917-1957. – К. : Держтехвидав УРСР, 1957. – 183 с.
 29. Литвин В. М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946-1955) / В. М. Литвин; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Лі-Терра, 2004. – 240 с.
 30. Лобода М. К. Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943–1950 рр.) / Марія Костянтинівна Лобода // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – К., 2007. – 22 с.
 31. Маковійчук  І. М. Голод на Україні у 1946-1947 рр. / І. М. Маковійчук, Ю. Г.  Пилявець  // Український історичний журнал. – 1990. – № 8. – С. 18-29.
 32. Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944-1945. / В. Маркусь. – К. : Інтел, 1992. – 111 с.
 33. Матвійчук М. М. Діяльність Комуністичної партії по відбудові народного господарства і дальшому розвитку соціалістичного суспільства. Утворення і зміцнення світової системи соціалізму) (1945-1961) / М. М. Матвійчук // Український історичний журнал. – 1989. – № 1. – С. 85-96.
 34. Митюков А. Г. Рабочий класс Украины в борьбе за развитие промышленности (1956-1961 гг.). / А. Г. Митюков. – К., 1965. – 198 с.
 35. Остапенко И. М. Деятельность коммунистической партии Украины по дальнейшему развитию промышленности республики (1945-1978 гг.). Историографический очерк / И. М. Остапенко. – Харьков: Вища школа, 1979. – 128 с.
 36. Партійне керівництво розвитком промисловості України (1917-1975). – К. : Вища школа, 1976. – 343 с.
 37. Позняков П. И. Коммунистическая партия в борьбе за подготовку квалифицированных кадров рабочего класса в системе государственных трудових резервов в 1940-1950 гг. – К., 1954. – 203 с.
 38. Рабенчук О. П. Соціальні настрої та поведінка населення України в період голоду 1946-1947 рр. / О. П.Ребенчук // Український історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 87-100.
 39. Розвиток народного господарства Української РСР 1917-1967: В 2 т. – Т. 2. Завершення будівництва соціалізму та перехід до комунізму (1938-1967 рр.). – К. : Наукова думка, 1967. – 499 с.
 40. Романцов В. О. Робітничий клас Української РСР (1946-1970 рр.) / В. О. Романцов. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 219 c.
 41. Санцевич А. В. Українська радянська історіографія 1945-1928 рр.: навч. посіб. для іст. вузів / А. В. Санцевич. – К. : Вища шк., 1984. – 142 с.
 42. Сироцинський К. Перемога колгоспного ладу в Західних областях Української РСР / К. Сироцинський. – К. : Держполітвидав УРСР, 1953. – 96 с.
 43. Снитко П. Г. Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1946-1950 гг.). / П. Г. Снитко. – К. : Изд-во Киев. ун-та, 1966. – 239 c.
 44. Талан Є. П. Колгоспи Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1951-1958 рр.) / Є. П. Талан. – К. : Наукова думка, 1966. – 157 с.
 45. Умови праці та побуту виробничників у ході відбудови підприємств машинобудівної індустрії України (1943-1950 рр.) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. праць. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. – Вип. 3. – С.130-142.
 46. Хорошайлов М. Ф. Деякі проблеми відбудови Донбасу в радянській історіографії / М. Ф. Хорошайлов // Український історичний журнал. – 1970. – № 3. – С. 133-136.
 47. Худяк Р. А. Зростання культурно-технічного рівня робітничого класу України у висвітленні радянської історіографії (1946-1969  рр.) / Р. А. Худяк // Український історичний журнал. – 1971. – № 1. – С. 124-128.
 48. Шульга І. В. Робітничий клас – колгоспному селянству. (Комуністична партія України – організатор допомоги робітничого класу трудівникам села. 1951-1965 рр.). / І. В. Шульга. – К., 1971. – 203 с.
 49. Юрчук В. І. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В. І. Юрчук – К. : Політвидав України, 1965. – 255 с.
 50. Юрчук В. І. Коммунистическая партия во главе всенародной борьбы за восстановление и развитие народного хозяйства Украины 1945-1950 / В. І. Юрчук, І. П. Кожукало.  – К. : Политиздат Украины, 1986. – 365 с.
 51. Экономика Советской Украины 1945-1975 / Ред. А. С. Емельянов. – К. : Вища школа, 1975. – 407 с.

Довідка виконана 11.02.2016. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30