Правова система Японії: історія та сучасність

Правова система Японії: історія та сучасність

 1. Актуальні питання права інтелектуальної власності в Японії : інтерв'ю з паном Козо Ябе // Юридичний журнал. - 2012. - N 6. - С. 8-14. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 2. Анталовці О. В. Правовий аспект японської системи медичного страхування / О. В. Анталовці // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 28 т.1. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Бабенко І. Японські митні правила / І. Бабенко // Діловий вісник = Business herald. - 2011. - N 2. - С. 29.
 4. Бідей О. Інститут адміністративної юстиції в іноземних країнах / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - N 6. - С. 80-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Вірченко В. В. Цивільно-правові відносини у середньовічному японському суспільстві / В. В. Вірченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - N 6. - С. 151-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Грицаєнко Л.  Особливості діяльності органів прокуратури Японії / Л.  Грицаєнко // Прокуратура.Людина.Держава. - 2005. - N10. - С. 120-123.
 7. Гробова В. П. Особливості органів місцевого самоврядування в Японії / В. П. Гробова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2015. - N 13 т.1. - С. 33-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Демократия в Японии : опыт и уроки : Материалы / Ред. Саркисов. - М. : Наука, 1991. - 67 c.
 9. Дудченко В. В. Місце і роль звичаїв у правовій культурі Японії / В. В. Дудченко // Митна справа : науково-аналітичний журнал. - 2007. - N5(верес.-жовт.). - С. 64-67. - Бібліогр. у кінці ст.
 10. Еремин В. М. Характеристика источников уголовного права Японии. – С. 273-293. // Уголовное право буржуазных стран. Общая часть / Под ред. А. Н. Игнатова, И. Д. Козочкина. - М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. - 308 c.
 11. Еремин В. Н. Политическая система современного японского общества / В. Н. Еремин. - М. : Наука, 1992. - 215 c.
 12. Зінич Л. В. Правові аспекти використання винаходів за законодавством Японії / Л. В. Зінич // Право і суспільство. - 2015. - N 6 ч.3. - С. 73-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Инако Ц. Современное право Японии : пер. с яп. / Ц. Инако ; ред. пер. В. В. Батуренко. - М. : Прогресс, 1981. - 269 c.
 14. Королева М. М. Характеристика норм о преступлениях против чести и достоинства по уголовному законодательству Японии / М. М. Королева // Вестник Московского университета. Сер.11 Право. - 2010. - N 5. - С. 95-106. - Библиогр. в конце ст. .
 15. Кузьмин Р. Система смягчения штрафов в законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" : (перевод с японского) / Р. Кузьмин // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. - 2012. - N 2. - С. 35-37.
 16. Латышев И. А. Государственный строй Японии / И. А. Латышев. - М. : Госполитиздат, 1956. - 94 c.
 17. Мендрин В. М. История сегуната в Японии (Нихон-гайси) : в 2 т. : пер. с яп. с примеч. и коммент. / В. М. Мендрин. - М. : Рос. гос. б-ка ; Спб. : Летний сад, 1999 - Т. 1. - 1999. - 479 с. - Т. 2. - 1999. - 385 с.
 18. Миясака Т. Промышленная политика, правовая система и функционирование органов управления в Японии: некоторые вопросы экологического права в Японии / Т. Миясака // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. – 1997. - № 2. – С. 63-70.
 19. Онопчук І. Особливості компетенції й організаційної структури Міністерства юстиції Японії / І.  Онопчук // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - N12. - С. 15-19. - Бібліогр. у кінці ст.
 20. Основы конституционного права Японии : глава 19. - С. 554-577. // Конституционное право зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД РФ. - М. : НОРМА-ИНФРА, 2000. - 832 c.
 21. Политические институты и конституционное право Японии. – С. 256-283 // Иностранное конституционное право / И. А. Алебастрова [и др.] ; ред. В. В. Маклаков. - М. : Юристъ, 1996. - 512 с.
 22. Построение демократий : Украина и Япония : Помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / ред.: Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото. - К. : Феникс : НИСИ, 2016. - X, 629 с. : рис., табл.
 23. Пронь Д.    Історико-правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР/Росією / Д. Пронь // Право України. - 2012. - N 8. - С. 362-367. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Современная Япония : сборник / Ред.П. Миф, Г. Войтинский. - М. : Ин-т МХИ МП, 1934 - .Сб. 1. - 1934. - 304 c. - Сб. 2. - 1934. - 230 c.
 25. Тиндик Н. П. Імміграція як фактор регулювання ринку праці в Японії / Н. П. Тиндик // Митна справа. – 2006. - № 6. – С. 73-78.
 26. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии / Канн Уэда ; пер. с яп. О. А. Белявской. – М. : Прогресс, 1989. – 253 с. : ил.
 27. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии / Кан Уэда ; пер. с яп. О. А. Белявской, под общ. ред. и со вступ. ст.: Н. Ф. Кузнецовой, В. Н. Еремина. - М. : Прогресс, 1989. - 256 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
 28. Чорна Ю.  Законодавство про неспроможність в Японії / Ю. Чорна // Право України. - 2013. - N 3/4. - С. 435-441. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Япония : справочник : в 2 ч. / сост.: В. Н. Еремин, К. О. Саркисов, А. И. Сенаторов, под общ. ред. Г. Ф. Кима [и др.]. - М. : Республика, 1992. - 544 с. : ил.

Довідка виконана 14.06.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031