Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Правове регулювання користування природними ресурсами України

Правове регулювання користування природними ресурсами України

Правове регулювання користування природними ресурсами України

 1. Багатства надр України : розвиток геолого-розвідної справи за роки Радянської влади. / Ред.. В. Г. Бондарчук. - К. : Наук. думка, 1968. - 352 c.
 2. Барабаш Н. Визначення цілей користування надрами, що не пов'язані з видобуванням корисних копалин / Н. Барабаш // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 1. - С. 74-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Білицька М. А.    Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування / М. А. Білицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2014. - N 25. - С. 139-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Бодюк А. В. Геолого-вартісні аспекти вивчення надр / А. В. Бодюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 6. - С. 118-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Гавриленко О. П. Екогеографія України : навч. посіб. / О. П. Гавриленко. - К. : Знання, 2008. - 646 с. : рис., табл.
 6. Гацелюк В. Порушення правил охорони або використання надр : проблеми кримінально-правової характеристики / В. Гацелюк, О. Дудоров, М. Комарницький // Вісник прокуратури. - 2013. - N 8. - С. 73-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Давиденко В. А. Ландшафтна екологія : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк ; ред. Н. Цісик. - К. : Лібра, 2007. - 254 с.: рис., табл., [12] л. кольор. фотогр.
 8. Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Потіш [та ін.]. - 3-тє вид., стер. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 322 с. : рис., табл.
 9. Жуков І. М. Особливості правового регулювання договірних відносин з видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі / І. М. Жуков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. . - 2014. - N 11 т.2. - С. 8-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Жуков І. М. Проблемні правові питання режиму інформації з геологічного вивчення надр / І. М. Жуков // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер., Юридические науки. - 2013. - N 2-2 т.26. - С. 165-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Завгородня Г. В.  Проблеми правозастосовної практики на початку досудового розслідування злочинних порушень правил охорони або використання надр / Г. В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2012. - N 20 ч.2 т.3. - С. 100-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Золотарьова Д. М. Земельні права й обов'язки суб'єктів, що проводять розвідувальні роботи / Д. М. Золотарьова // Право і суспільство. - 2015. - N 4. - С. 34-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Золотарьова Д. М. Проблеми виникнення права користування тимчасово зайнятою земельною ділянкою / Д. М. Золотарьова. - С. 228-230. - Бібліогр. наприкінці ст. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - Вип. 4, т. 1. - 2014. - 249 с. : табл., рис.
 14. Золотарьова Д. М. Сутність права тимчасового користування землею для проведення розвідувальних робіт / Д. М. Золотарьова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 10/2 т.2. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Кірін Р. Гірничий закон як форма кодифікації: стан, проблеми, перспективи / Р. Кірін // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - N 11. - С. 100-105.
 16. Кірін Р. С.  Самовільне користування надрами: варіативність суб'єктів та об'єктивної сторони правопорушення / Р. С. Кірін // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - N 7. - С. 97-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Кірін Р. С. Геологічні правопорушення: проблеми трансгалузевої кодифікації / Р. С. Кірін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2013. - N 6-1 т.2. - С. 34-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Кірін Р.  Кодифікаційні проблеми гірничого законодавства / Р. Кірін // Юридична Україна. - 2013. - N 11. - С. 62-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Кобецька Н. Р. Дозвільна система у сфері користування надрами / Н. Р. Кобецька // Право і суспільство. - 2014. - N 3. - С. 140-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Козьяков Д. І. Правове регулювання організації та діяльності органів гірничого нагляду України у 20-30 роках XX ст.: історико-правовий аспект / Д. І. Козьяков // Право і суспільство. - 2014. - N 4. - С. 156-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Козьяков Д. І. Спеціальні суб'єкти адміністративної відповідальності у сфері надрокористування: проблеми нормативного визначення / Д. І. Козьяков. - С. 154-158. - Бібліогр. наприкінці ст. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - Вип. 1, т. 2. - 2014. - 283 с. : рис.
 22. Козьяков І. М. Дефекти понятійно-категоріального апарату законодавства у галузі вивчення та використання газоносних надр / І. М. Козьяков // Часопис Київського університету права. - 2012. - N 3. - С. 297-301. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Леонова О. В.  Зміст об'єкту адміністративно-правових відносин у сфері надрокористування / О. В. Леонова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2013. - N 22 ч.2 т.2. - С. 219-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Макаренко О. Ю. Роль громадських природоохоронних організацій у сфері охорони надр України / О. Ю. Макаренко // Часопис Київського університету права. - 2013. - N 1. - С. 230-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Максименко Н. В. Ландшафтна екологія : підруч. для студ. ВНЗ / Н. В. Максименко, В. М. Гуцуляк, Т. В. Дудар ; редкол.: В. С. Бакіров [та ін]. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 283 с., [12] арк. кольор. іл. : рис., табл.
 26. Мальований М. С. Екологія та збалансоване природокористування : навч. посіб. / М. С. Мальований, Г. З. Леськів. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 314 с. : рис.
 27. Мельниченко М. С. Співробітництво України з Європейським Союзом у сфері охорони водних ресурсів / М. С. Мельниченко. - С. 216-221. - Бібліогр. наприкінці ст. // Координати управління : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; за ред. проф. Д. І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012 - Вип. 2. - 2012. - 234 с. : рис., табл.
 28. Пашун А. Правова політика держави у сфері використання й охорони надр / А. Пашун // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - N 12. - С. 52-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Пашун А. Шляхи вдосконалення публічного контролю у сфері надрокористування / А. Пашун // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 12. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Станіславський В.  Загальноправові засади використання пісків як виду корисних копалин / В. Станіславський // Право України. - 2013. - N 3/4. - С. 396-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Стрельник В. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності у сфері контролю та нагляду за охороною надр / В. В. Стрельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 10/2 т.2. - С. 43-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Стрельник В. В. Правові аспекти регулювання міжнародного екологічного контролю у сфері охорони надр / В. В. Стрельник. - С. 149-153. - Бібліогр. наприкінці ст. // Херсонський державний університет. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т; редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. - Вип. 2, т. 2. - 2014. - 159 с. : рис.
 33. Україна. Закони. Кодекси України : офіц. вид. / М-во юстиції України. - К. : КНИГА, 1996 - 2004, № 12 : Водний кодекс України : кодекс України від 6 черв. 1995 р. № 213/95-ВР ; Лісовий кодекс України : від 21 січня 1994 р. № 3852-XII ; Кодекс України про надра : від 27 лип. 1995 р. № 132/94-ВР: офіц. текст зі змінами та доповн. станом на 20 лист. 2004 р. / над вип. працювали: С. М. Барбаш, М. Г. Клочко. - К. : Форум, 2004. - 207 с.
 34. Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування : моногр. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2009. - 524 с. : рис., табл.
 35. Черченко К. М. Особливості детермінації злочинів проти довкілля / К. М. Черченко. - С. 63-66. - Бібліогр. у кінці ст.// Актуальні проблеми розбудови кримінально-процесуального судочинства України : зб. наук. ст. / М-во внутр. справ України, Херсон. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ ; редкол.: М. М. Дідик (голов. ред.) та ін. - Херсон : Мрія, 2003. - 248 с.
 36. Шматько В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Шматько, Ю. В. Нікітін. - Вид. 2-ге, стер. - К. : КНТ, 2008. - 304 с. : рис., табл.
 37. Шувар І. А. Екологічні основи збалансованого природокористування : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Шувар, В. В. Снітинський, В. В. Бальковський. - Л. ; Чернівці : Книги - ХХI, 2011. - 759 с. : рис., табл.
 38. Довідка виконана 21.01.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930