Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Правове забезпечення медіації: вітчизняний та зарубіжний досвід

Правове забезпечення медіації: вітчизняний та зарубіжний досвід

Правове забезпечення медіації: вітчизняний та зарубіжний досвід

 1. Великодний Д. В. Медіація як шлях удосконалення інституту угоди про примирення в кримінальному провадженні / Д. В. Великодний // Право і суспільство. - 2015. - № 6/2 ч.3. - С. 132-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Виноградова О. І. Проблеми запровадження інституту медіації / О. І. Виноградова // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 10. - С. 34-37. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 3. Відновне правосуддя. Особливості впровадження процедури медіації: європейський досвід / О. М. Боброва [и др.] ; ред. Ю. Тимошенко. - К. : Наш час, 2006. - 164 с.
 4. Власова Г. Досвід Швейцарії у застосуванні спрощеного кримінального судочинства / Г. Власова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 10. - С. 82-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Дабіжа Я. І. Медіація як елемент стимулюючої функції господарського права / Я. І. Дабіжа // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 1. - С. 176-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Данілова Е. І. Модель управління корпоративними конфліктами методом медіації та фасилітації / Е. І. Данілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 158-162 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Данілова Є. І. Переваги медіації та фасилітації перед традиційними підходами до управління корпоративними конфліктами / Є. І. Данілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Демченко С. Медіація у господарському судочинстві / С. Демченко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 3. - С. 3-5. - Бібліогр. у кінці ст.
 9. Демченко С. Ф. Медіація та додержання публічного порядку як складові функціонування модельних господарських судів / С. Ф. Демченко // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 5. - С. 43-48. - Бібліогр. у кінці ст.
 10. Денис О. Б. Зарубіжний досвід медіації конфліктів в банках / О. Б. Денис // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - № 20 вип. 5. - С. 227-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Діденко Є. В. Угода про примирення (медіація) як судовий прецедент кримінального процесу України / Є. В. Діденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - № 30 т. 2. - С. 129-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Жмудь В. Запровадження процедури медіації (примирення) в законодавстві України / В. Жмудь // Финансовая консультация. - 2007. – № 22. - С. 15-16. - Бібліогр. у кінці ст.
 13. Землянська В. Вивчення досвіду Польщі у сфері медіації / В. Землянська // Право України. - 2004. – № 3. - С. 135-137.
 14. Йосипенко С. Т. Принципи медіації у приватно-правових відносинах / С. Т. Йосипенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - № 35 т.1. - С. 130-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Каткова Т. Г. Примирення як традиційний метод вирішення спорів в КНР / Т. Г. Каткова // Право і суспільство. - 2015. - № 5 ч. 3. - С. 126-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації в зарубіжних країнах / Т. Кисельова // Право України. - 2011. - № 11/12. - С. 225-236. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Колодяжна В. В. З історії становлення та розвитку медіації в Україні / В. В. Колодяжна. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. – 2014. - Вип. 2, т. 1. - 2014. - 241 с.
 18. Кузьменко С. Г. Медіація, або 15 років законодавчих ініціатив / С. Г. Кузьменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. . - 2015. - № 15 т. 2. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Леко Б. А. Медіація : підруч. [для студ.вищ. навч. закл. за спец. "Конфліктологія"] / Б. Леко, Г. Чуйко. - Чернівці : Книги - ХХI, 2011. - 462 с. : ілюстр., табл.
 20. Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики / Н. Мазаракі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2016. - № 1. - С. 92-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Маст Е. Медіація в контексті досвіду США / Е. Маст, С. Шероуз // Інтелектуальна власність. - 2007. – № 12. - С. 36-37.
 22. Махінчук В. Передумови та основні напрями формування вітчизняного законодавства про медіацію в підприємницьких спорах / В. Махінчук // Юридична Україна. - 2013. - № 4. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
 23. Настіна О. І. Медіація як альтернативний та ефективний спосіб вирішення межових земельних спорів / О. І. Настіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 3. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Нелін О. Медіація як один із альтернативних способів вирішення нотаріальних конфліктів / О. Нелін // Юридична Україна. - 2013. - № 8. - С. 4-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Нестор Н. В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії / Н. В. Нестор // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 12. - С. 144-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Ніколенко Л. М. Механізм вирішення конфліктів як засіб забезпечення ефективності діяльності місцевого самоврядування / Л. М. Ніколенко, А. І. Мамедова // Право і суспільство. - 2015. - № 4 ч. 4. - С. 31-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Огренчук Г. О. Договори про проведення медіації / Г. О. Огренчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2015. - № 30 т. 1. - С. 144-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Поліщук М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів / М. Я. Поліщук // Держава і право. - 2014. - № 65. - С. 134-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Притика Ю. Д. Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини) / Ю. Д. Притика // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. – № 3. - С. 80-90. - Библиогр. в конце ст.
 30. Рогатинська Н. З. Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі / Н. З. Рогатинська, Л. М. Мацьків // Право і суспільство. - 2015. - № 5 ч. 3. - С. 185-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Розман Ю. В. Особливості правового регулювання медіації за законодавством зарубіжних країн / Ю. В. Розман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2013. - № 21 ч. 2. - С. 251-255. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Сінцов Г. Правові засади запровадження процедури сімейної медіації у роботі органу опіки та піклування / Г. Сінцов, Р. Балабан // Юридичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 66-68.
 33. Смітієнко З. Д. Медіація як кримінально-процесуальна категорія та її застосування в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / З. Д. Смітієнко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 4. - С. 130-138.
 34. Тимченко А. Медіація як вирішення конфліктів / А. Тимченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 1. - С. 79.
 35. Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні / Н. Турман // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 113-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
 36. Цимбалюк В. І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації / В. І. Цимбалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 11. - С. 55-60.
 37. Цільмак О. М. Суть і роль дипломатичності адвоката під час процесу домовленості між підозрюваним (обвинуваченим) і потерпілим стосовно укладання угоди про примирення / О. М. Цільмак. - С. 212-215. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. / редкол.: В. М. Стратонов (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2014. – 2014. - Вип. 1, т. 3. - 2014. - 271 с.
 38. Шамлікашвілі Ц. Впровадження медіації у Росії / Ц. Шамлікашвілі // Право України. - 2011. - № 11/12. - С. 237-245.
 39. Щукін О. С. Добровільність як основоположний принцип медіації під час вирішення індивідуальних трудових колективів / О. С. Щукін // Право і суспільство. - 2015. - № 5/2 ч. 3. - С. 125-132. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 27.09.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30