Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

 1. Віхров С. Господарські зобов'язання з управління активами інституційних інвесторів / С. Віхров // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 1. - С. 7-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Гарагонич О. В. Актуальні правові питання функціонування ринку спільного інвестування в Україні / О. В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2014. - N 24 т.2. - С. 123-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Гарагонич О. В. Особливості господарської правосуб'єктності акціонерних товариств у сфері спільного інвестування / О. В. Гарагонич // Вісник господарського судочинства. - 2014. - N 5. - С. 40-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Гусев Ю. Тихими венчурами : венчурные фонды продолжают обеспечивать рост индустрии совместного инвестирования. Правда, зачастую в нетрадиционной манере / Ю. Гусев // Бизнес. - 2013. - N 45(11 нояб.). - С. 29-30.
 5. Дудчик О. Ю.  Венчурне фінансування в Україні / О. Ю. Дудчик, А. В. Ковсюк, В. І. Чуйко // Молодий вчений. - 2015. - N 4 ч.1. - С. 62-65 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Інвестування : підручник / Л. О. Омелянович [та ін.] ; за ред. Л. О. Омелянович. - К. : Знання, 2012. - 278 с. : табл., рис.
 7. Кампі О. Ю. Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування / О. Ю. Кампі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. - 2014. - N 7. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Кириченко О. Інвестування : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. - К. : Знання, 2009. - 574 с. : рис., табл.
 9. Ковальова О. М. Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування / О. М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 11. - С. 283-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Кольга Т. О. Спільне інвестування як вид інвестиційної діяльності / Т. О. Кольга // Держава і право : юрид. і політ. науки : зб. наук. праць. - 2013. - N 60. - С. 286-292. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Косова Т. Д. Механізми управління інститутами спільного інвестування: світовий досвід і Україна / Т. Д. Косова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - N 1. - С. 159-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Косова Т. Д. Рейтингове оцінювання інститутів спільного інвестування / Т. Д. Косова, В. Г. Соломіна // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - N 4. - С. 132-135 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Кочур Ю. Г. Форми і типи венчурних інвестицій / Ю. Г. Кочур // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - N 2. - С. 162-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Матюшенко І. Ю.  Іноземні інвестиції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко; відп. ред. Г. Д. Наваліхін  ; М-во освіти  і науки України. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. : рис., табл.
 15. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 395 с. : портр., рис., табл.
 16. Мироненко М. Ю.     Проблеми та перспективи розвитку інституту спільного інвестування в Україні / М. Ю. Мироненко, Д. Р. Шлапак // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - N 1. - С. 23-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : моногр. / С. З. Мошенський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2008. - 431 с. : рис., табл.
 18. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Музиченко; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2005. - 405 с. : табл.
 19. Новак І. М. Значення інститутів інвестування в забезпеченні розвитку аграрної сфери / І. М. Новак // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 9. - С. 132-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Огниста І. Правові підстави залучення коштів індивідуальних інвесторів у пайовий фонд / І. Огниста // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 9. - С. 54-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Оксаніч С. М. Нація Колобків починає і виграє / С. М. Оксаніч ; упоряд. текстів О. Порфімович ; в авт. ред. ; худож. оформ. О. Швєда, О. Деревської. - К. : АТОПОЛ, 2013. - 126 с. : іл.
 22. Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька ; ред. О. Н. Ільченко. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 255 с. : табл., рис.
 23. Пахода С. С. Підходи до формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С. С. Пахода // Економіка та держава. - 2015. - N 1. - С. 85-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Поляк М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / М. М. Поляк // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2013. - N 5. - С. 113-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Рябова К. Негативні наслідки використання деяких способів інвестування будівництва / К. Рябова // Юридична Україна. - 2015. - N 4/5. - С. 88-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Сазонець І. Л. Інвестування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 310, [1] с. : рис., табл.
 27. Сазонець І. Л. Інвестування : підруч. для студ. ВНЗ / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 388 с. : рис.
 28. Сиротюк Ю. В. Еволюція договірного фінансового посередництва в Україні / Ю. В. Сиротюк // Економіка та держава. - 2014. - N 11. - С. 105-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Терещенко Г. Інститути спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку / Г. Терещенко // Незалежний аудитор. - 2013. - N 9. - С. 97-103.
 30. Товмасян В. Р. Проблеми розвитку венчурного інвестування в Україні / В. Р. Товмасян // Економіка та держава. - 2015. - N 2. - С. 152-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Україна. Закони. Про інститути спільного інвестування :  Закон України від 5 липня 2012 р. № 5080. - Введ. с 20120705 // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - N 29. - С. 1534-1595.
 32. Шовкопляс Г. М. Проблеми спільного інвестування на ринку інвестиційних послуг і шляхи їх вирішення з урахуванням права Європейського Союзу / Г. М. Шовкопляс // Право і суспільство. - 2015. - N 3. - С. 61-68. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 14.02.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

      1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24252627282930