Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Педагогічні науки Психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх юристів

Психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх юристів

Психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх юристів

 1. Бедь В. В.. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / В. В. Бедь ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 375 с. : табл.
 2. Величко В. В. Психолого-юридичне забезпечення професійної діяльності працівників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.06 / В. В. Величко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ. – Харків, 2016. - 24 с. : рис.
 3. Дівінська Н. О. Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів / Н. О. Дівінська // Педагогіка і психологія. - 2016. - N 1. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Жалинский А. Э. Профессиональная деятельность юриста / А. Э. Жалинский. - М. : БЕК, 1997. - 330 с.
 5. Залановська Л. І. Особливості умов формування міжетнічної толерантності студентів в системі професійної підготовки / Л. І. Залановська // Молодий вчений. - 2015. - N 11 ч.3. - С. 112-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста : учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. - М. : БЕК, 1997. - 333 с.
 7. Іванова Н. Г. Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців / Н. Г. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Військово-спеціальні науки  . - 2015. - N 2. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Кеннеді Г. Домовлятися завжди : [як досягти максимуму в будь-яких переговорах] / Гевін Кеннеді ; пер. з англ. Т. Микитюк ; кер. проекту В. В. Столяренко ; ред. О. М. Журенко. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 334 с.
 9. Коваль І. С. Умови формування психологічної готовності майбутніх рятувальників / І. С. Коваль // Молодий вчений. - 2016. - N 3 ч. 4. - С. 592-596 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Короткіх М. А. Технологія самовдосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів та її модель / М. А. Короткіх // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.1. - С. 159-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Левітт С.  Думай як фрік : нестандартні підходи до розв'язання проблем / Стівен Левітт і Стівен Дабнер ; пер. з англ. Тетяни Заволоко ; наук. ред. Л. Копець. - К. : Наш формат, 2016. - 212, [1] с. : іл.
 12. Максименко С. Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід : моногр. / С. Д. Максименко ; М-во освіти  і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2013. - 590 с.
 13. Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу : моногр. / С. І. Іванченко [та ін.] ; за ред. П. Д. Фролова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 309, [1] с. : рис., табл.
 14. Найдьонов М. І. Психологія престижності професій : моногр. / М. І. Найдьонов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 159 с. : рис., табл.
 15. Полоролевая психология : моногр. / А. С. Кочарян [и др.] ; под ред. А. С. Кочаряна ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 235 с. : рис., табл.
 16. Посохова Я. С. Психологічне дослідження переживань пов'язаних з роботою у майбутніх поліцейських / Я. С. Посохова // Молодий вчений. - 2016. - N 3 ч. 4. - С. 603-607 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Психология общения : учеб. пособие / сост. В. И. Пономарев [и др.]. - Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 267 с. : табл.
 18. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина" : моногр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; заг. ред. О. М. Кокуна. - К. : [б. в.] ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 265 с. : рис., табл.
 19. Савченко О. В. Рефлексивна компетентність особистості : моногр. / Олена Савченко. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 595 с. : рис., табл.
 20. Становлення ідентичності фахівця : моногр. / за ред. В. Л. Зливкова. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 259 с. : мал., табл.
 21. Туркот Т. І.  Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Туркот ; передм. авт. - 2-ге вид., допов. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 515 с. : рис., табл.
 22. Фоменко Н. А. Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 324 с. : табл., рис.
 23. Чебакова Ю. Г. Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів / Ю. Г. Чебакова // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2015. - N 3. - С. 9-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
 24. Щербак О. І. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку і саморозвитку педагога професійного навчання в контексті освіти впродовж життя / О. І. Щербак // Педагогіка і психологія. - 2015. - N 2. - С. 27-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
 25. Якименко С. І. Психолого-педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Якименко, І. А. Хозраткулова. - К. : Слово, 2015. - 231 с. : табл.

Довідка виконана 11.05.2017. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031