Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Раціональне застосування логістики у галузях економіки України

Раціональне застосування логістики у галузях економіки України

Раціональне застосування логістики у галузях економіки України

 1. Аверкина М. Ф.  Особливості формування "зелених" логістичних систем міст України / М. Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 1. - С. 215-219 : схема. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Алькема В. Г.  Логістика. Теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - К. : Професіонал, 2008. - 270 с. : рис., табл.
 3. Аникин Б. А. Коммерческая логистика : учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. - М. : Проспект, 2009. - 426, [1] с. : табл., рис.
 4. Банько В. Г. Туристська логістика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Банько. - К. : Дакор : КНТ, 2008. - 202 с. : рис., табл.
 5. Бархаєва А. Ю.  Вплив рівня розвитку логістичної інфраструктури на формування конкурентних переваг підприємств будівельної галузі / А. Ю. Бархаєва // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.1/1. - С. 61-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Головань О. О. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням асимптотичних методів / О. О. Головань, О. М. Олійник, В. О. Шишкін // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 9. - С. 428-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Величко О. Спільна логістика регіонів / О. Величко // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 4. - С. 52-59.
 8. Винников В. В. Логистика на водном транспорте : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Винников, Е. Д. Быкова, С. В. Винников ; под общ. ред. В. В.  Винникова. - О. : Фенікс, 2004. - 222 с. : рис., табл.
 9. Горбенко О. В. Логістика : навч. посіб. / О. В. Горбенко. - К. : Знання, 2014. - 315 с. : табл., рис.
 10. Дідик В. Г. Системний підхід менеджменту в логістиці / В. Г. Дідик // Економічні. - 2016. - N 1. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Дудар Т. Г.  Основи логістики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 171 с. : рис., табл.
 12. Живицкая Е. Н. Последовательность выбора логистического провайдера / Е. Н. Живицкая, О. И. Швед // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 3. - С. 56-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Захарцов В. Взаимодействие отдела логистики с другими организационными структурами является залогом успеха / В. Захарцов // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 1. - С. 21-23.
 14. Зубар Н. М.  Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 308 с. : рис., табл.
 15. Іванова М. І. Формування дієвої системи логістики постачання з використанням методики оперативного управління виробничими запасами / М. І. Іванова // Економіка та держава. - 2014. - N 12. - С. 52-58 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Карпенко О.  Логистика с умом: киевская команда создала софт для перевозчиков, способный экономить миллионы / О. Карпенко // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 4. - С. 60-65.
 17. Короткий Ю. В.  Фактори впливу на логістичний потенціал машинобудівного підприємства / Ю. В. Короткий // Молодий вчений. - 2015. - N 9 ч.1. - С. 80-83 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Крикавський Є. В.  Актуальні проблеми української агрологістики / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 4. - С. 14-17.
 19. Крикавський Є. В.  Конфлікт цілей виникає на всіх рівнях управління ланцюгом поставок / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька, О. А. Похильченко // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 2. - С. 18-26.
 20. Крикавський Є. В.  Логістичне управління : підруч. для вищ. навч. закл. / Євген Крикавський ; ред. О. Дорошенко. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2005. - 683 с. : рис., табл.
 21. Кузьменко Т. О.  Логістичне управління підприємством: оновні принципи та сутність / Т. О. Кузьменко, А. С. Тернова // Регіональна економіка та управління. - 2014. - N 3. - С. 147-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Логістика : теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Кислий [та ін.]. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 359 с. : рис., табл.
 23. Манишин Д. Логистическая функция предприятия должна быть независимой / Д. Манишин // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 2. - С. 63-65.
 24. Маслак О.  Аграрна логістика: реалії сьогодення / О. Маслак // Пропозиція. - 2015. - N 11. - С. 38-41.
 25. Маслак О.  Необхідність розвитку зернової логістики в Україні / О. Маслак, І. Куценко // Пропозиція. - 2015. - N 12. - С. 38-43.
 26. Мельник Г. В. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі / Г. В. Мельник, В. І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 6. - С. 429-443. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Мінаков В.  Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації / В. Мінаков, С. Мінакова // Економіст. - 2016. - N 2. - С. 12-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Нечипоренко К. В. Проблеми розвитку транспортної логістики сільськогосподарських товаровиробників / К. В. Нечипоренко // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 4. - С. 48-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
 29. Олексієвець І. Л.  Управління логістичною діяльністю підприємств у туристичній сфері / І. Л. Олексієвець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2015. - N 3. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Панасенко Е. Построение отношений с логистическим оператором / Е. Панасенко // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 3. - С. 26-31.
 31. Парубець О. М.  Система оцінки надійності мережевих структур на транспорті / О. М. Парубець // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - N 4. - С. 15-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 32. Практикум по логистике : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Гос. ун-т упр. [и др.] ; под ред. Б. А.  Аникина. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 276 с. : рис., табл.
 33. Пунько Б. М.  Логістична діяльність та логістичні функції: менеджер з логістичної діяльності / Б. М. Пунько, К. В. Степанова // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки. - 2015. - N 28 ч.3. - С. 92-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Разгуляев В.  Логистические проблемы розничной сети при работе со скоропортящимися продуктами / В. Разгуляев // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 4. - С. 34-39.
 35. Репіч Т. А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т. А. Репіч, Н. М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - N 1. - С. 84-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
 36. Решетнікова І.  Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції / І. Решетнікова // Маркетинг в Україні. - 2015. - N 1. - С. 46-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
 37. Сокур І. М.  Транспортна логістика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук ; ред. Л. І.  Єросова. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 221 с. : рис., табл.
 38. Степанов В. И.    Логистика : учеб. для студ. вузов. / В. И. Степанов. - М. : Проспект, 2007. - 487 с. : рис., табл.
 39. Тараненко Ю. В.  Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства / Ю. В. Тараненко // Економіка та держава. - 2015. - N 5. - С. 131-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
 40. Управління ризиками в логістиці : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Гончаров [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Гончарова. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 252 с. : табл., рис.
 41. Филюк Г. М.  Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжного ринків логістичних послуг / Г. М. Филюк, М. О. Кузнецова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 6. - С. 10-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
 42. Цимбалістова О. А. Інноваційні підходи до підготовки логістів для авіаційної галузі / О. А. Цимбалістова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 4. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
 43. Чухрай Н. Логістичне обслуговування : підруч. для вищ. навч. закл. / Наталія Чухрай ; ред. О. Дорошенко. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. - 290 с. : рис., табл.
 44. Шостак Л. В. Формування логістичного потенціалу підприємства / Л. В. Шостак // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - N 20 вип.4. - С. 151-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
 45. Якимишин Л.  Основні характеристики української аграрної логістики / Л. Якимишин // Логистика: проблемы и решения. - 2015. - N 4. - С. 18-22.

Довідка виконана 09.06.2016. Виконавець Федько Т.С.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031