Розвиток малого бізнесу

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ

1. Балабенко  О. В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб’єктів малого бізнесу / О. В. Балабенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 7. – С. 9-15.
2. Бровко Н. І. Бізнес та підприємництво. Стратегія розвитку та збереження бізнесу / Н. І. Бровко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - № 1. -  С. 55-57.
3. Буряк П. Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. для вузів / П. Ю. Буряк. – К. : Професіонал, 2005. - 272 с.
4. Буряк П. Ю. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / П. Ю. Буряк, В. П. Маринець // Фінанси України. - 1999. - № 6. – С.49-54.
5. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. - К. : Знання, КОО, 2001. - 280 с.
6. Вишневський В. П. До питання про ідею єдиного податку / В. П. Вишневський // Фінанси України. – 2000. – № 7. – С. 11.
7. Вовчук В. Великі ідеї для малого бізнесу / В. Вовчук // Персонал. - 2007. - № 6. -  С. 86-88.
8. Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 194 с.
9. Гура Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Н. О. Гура. - К. : Знання, 2007. - 310 с.
10. Гусакова О. С. Податковий облік : навч. посіб. для вузів. / О. С. Гусакова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.
11. Гусев А. Фискальные альтернативы в налогообложении малого бизнеса / А. Гусев // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 3. - С. 86-92.
12. Дмитренко Н. М. Аналіз стану та тенденції розвитку малих підприємств у Херсонській області / Н. М. Дмитренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 11. -  С. 98-102.
13. Долгоруков Ю. Структура власності підприємства малого бізнесу та її вплив на регіональну економіку / Ю.  Долгоруков, Н.  Редіна, О.  Кужман // Економіка України. - 2006. - № 9. -  С. 34-39.
14. Драган І. Побудова ефективної системи підтримки розвитку малого підприємництва / І. Драган // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 3. -  С. 64-71.
15. Зайцев С. І. Методика визначення оптимальної структури малого бізнесу / С. І. Зайцев, О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 7. -  С. 95-100.
16. Іванов Ю. Б. Проблеми оподаткування суб`єктів малого підприємництва / Ю. Б. Іванов // Фінанси України. - 2002.- № 10.- C.110-120.
17. Іванов Ю. В. Податкова система : підруч¬. / Ю. В. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк   — К. : Атіка, 2006. — 920 с.
18. Квасовський О. Р. Ефективне оподаткування малого бізнесу в умовах ринкової трансформації / О. Р. Квасовський // Регіональна економіка. – 2000. – № 4. – С. 191-198.
19. Лютий І. О. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 31-38.
20. Михайленко С. Альтернативні системи оподаткування малого підприємництва / С. Михайленко, Л. Дейніс // Економіст. – 2008. – № 11. – С. 47-49.
21. Музиченко С. А. Концептуальні напрями вдосконалення системи оподаткування підприємств малого бізнесу / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 12.- С.69-74.
22. Музиченко С. А. Становлення системи оподаткування малого бізнесу в Україні. / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 9.- С.99-107.
23. Омелянович Л. О. Податкова система : навч. посіб. / Л. О. Омелянович. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. - 276 с.
24. Перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні : матеріали міжвуз.-практ. наук. конф. 13-14 берез. 2007 р. / М-во освiти i науки України, Херсон. облдержадмін., Херсон. екон.-прав. ін-т та ін. ; редкол.: В. М. Дарієнко та ін. – Херсон : ХМД, 2007. – 292 с.
25. Похиленко І. С. Поняття та критерії класифікації суб'єктів малого підприємництва / І. С. Похилено // Вісник господарського судочинства. - 2006. - № 2. -  С. 219-227.
26. Похилено І. С. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва / І. С. Похилено // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 2. – С. 136-144.
27. Прутська О. Об'єднання представників малого бізнесу як інститут громадянського суспільства / О. Прутська // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -  С. 66-69.
28. Роговець А. М. Спрощена система оподаткування малого підприємництва / А. М. Роговець // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 24-31.
29. Роль малого і середнього бізнесу в розвитку економіки держави : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2008 р. / М-во освiти i науки України, Херсон. облдержадмін., Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва в Херсон. обл. та ін. ; редкол.: В. М. Дарієнко та ін. - Херсон : ХМД, 2008. - 224 с. - Бібліогр. в кінці ст.
30. Саваріна О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності / О. Саваріна // Право України. - 2005. - № 7. - С. 46-49.
31. Сенькова О. Система формирования стратегических целей развития малого бизнеса / О.  Сенькова, Н. В. Андреев // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2007. - № 1. -  С. 109-112.
32. Стасишен М. Щодо вдосконалення системи діяльності та оподаткування малого підприємства / М. Стасишен // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 48-50.
33. Тимошенко О. В. Особливості оподаткування суб'єктів малого бізнесу / О. В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 4. - С. 13-17.
34. Ульяницька О. В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. -  С. 65-73.
35. Фастовець М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні / М. Фастовець // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 2. -  С. 38-45.

Довідка виконана 30.09.2012 . Виконавець Михайленко О.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30