Положення про клуб любителів історії "КЛІО"

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ ІСТОРІЇ «КЛІО»
(Прийнято на засіданні членів клубу 26.04.2012 р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Клуб любителів історії "КЛІО" (далі – клуб) є добровільним неполітичним утворенням,  який об’єднує на добровільних засадах громадян – читачів Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, що беруть активну участь у суспільному та культурному житті бібліотеки та міста з метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань у галузі історії.
1.2. Клуб створений та діє на базі відділу наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Олеся Гончара.
1.3. Діяльність клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.
1.4. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Статутом Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, а також даним Положенням.
1.5. Клуб може бути реорганізований або ліквідований згідно з рішенням більшості членів клубу або адміністрацією бібліотеки.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Мета діяльності клубу полягає у задоволенні духовних, культурних, пізнавальних потреб читачів, які мають інтерес до історії, зокрема України та рідного краю, активізації організаційних здібностей та творчого потенціалу членів клубу; створенні сприятливих умов для самореалізації та гармонійного розвитку особистості; формуванні організаторських навичок.
2.2. Основні завдання:
– Активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учасників клубу, розвиток критичного мислення, формування активної громадської позиції шляхом залучення до активної діяльності в клубі його членів.
– Сприяння організації дозвілля, самоосвіті, поглибленню знань в області історії.
2.3. Для досягнення поставленої мети і виконання завдань члени клубу користуються всебічною підтримкою та допомогою з боку працівників відділу наукової інформації та бібліографії  і адміністрації Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара.
2.4. Формами роботи клубу є презентації книг з історії; тематичні вечори; сократівські бесіди; публічні лекції; вечори запитань і відповідей; перегляд відеофільмів з подальшим обговоренням; виїзні екскурсії до музеїв, пам’ятних місць тощо.
2.5. Керівник клубу (співробітник відділу наукової інформації та бібліографії) поширює інформацію про діяльність клубу на веб-сайті відділу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, а учасники клубу – у соціальній мережі Фейсбук, де створена група «Клуб любителів історії».

3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Членом клубу може бути кожен громадянин, який є читачем бібліотеки, виявив своє бажання до активної творчої праці, підтримує мету та форми діяльності клубу і готовий виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені даним Положенням.
3.2. Член клубу має право:
– Брати участь у розробці тематики засідань клубу, плануванні графіку засідань.
– Ініціювати організацію та проведення заходів.
– Брати безпосередню участь у проведенні заходу.
– Висловлювати свої думки з приводу питань, які розглядаються на засіданнях клубу та пов’язаних з організацією його діяльності.
3.3. Член клубу зобов’язаний:
– Брати активну участь у житті клубу.
– Сприяти досягненню мети та завдань клубу.
– Дотримуватися високої культури у спілкуванні з іншими членами клубу.
– Дорожити честю клубу як своєю особистою, примножувати його традиції, оволодівати знаннями.
– З турботою ставитись до приміщення, в якому проходять засідання клубу.
– Дотримуватись правил користування бібліотекою.
3.4. Членство може бути припинено:
– Добровільно за поданою заявою.
– Шляхом виключення з клубу рішенням більшості його учасників:
– за порушення (невиконання) умов Положення про діяльність клубу, Статуту бібліотеки;
– за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб.
– Рішенням адміністрації бібліотеки за порушення (невиконання) Статуту бібліотеки чи при невідповідності діяльності клубу його Положенню.
3.5. Членство у клубі не виключає членства в інших громадських об'єднаннях.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ

4.1. Регламент діяльності клубу визначається членами клубу.
4.2. Керівником клубу є працівник відділу наукової інформації та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара.
4.3. Важливі питання життєдіяльності клубу вирішує актив клубу, який збирається не рідше одного разу на місяць.
4.4. Повноваження активу клубу:
– Визначає основні напрямки діяльності: розглядає питання, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності клубу.
– Затверджує Положення клубу, вносить до нього зміни та доповнення.
– Вирішує інші питання діяльності.
– Рішення, прийняті активом клубу, є обов’язковими для виконання членами клубу.
4.5. Повноваження керівника клубу:
– Забезпечує виконання планів роботи клубу.
– Сприяє створенню в клубі творчої  та доброзичливої атмосфери.
– Забезпечує громадський порядок при проведенні засідань та масових заходів клубу.
– Готує звіти про роботу клубу.

5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами клубу.
5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до Положення клубу.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031