Службові частини мови. Прийменник

Конспект заняття з української мови

ТЕМА: СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИЙМЕННИК

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ЗАНЯТТЯ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зверніть увагу на уривок з вірша Т. Шевченка. Чого не вистачає у поданих реченнях?

Садок вишневий … хати,
Хрущі … вишнями гудуть,
Плугатарі … плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
… матері вечерять ждуть.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

- Скажіть, чи зміг би поет написати вірш не використовуючи службових слів?

- А чому ми відносимо ці слова до службових?

Прийменник

Прийменник - це службова частина мови, що виступає разом з відмінковою формою іменника, займенника або числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні (третій від краю, кожен з присутніх, піклуватися про дітей) і у реченні (Гуляв я по полю; Хтось із вас тут, певно, зайвий).

Прийменник допомагає виражати відношення між предметами (парк для прогулянок, комп’ютер для роботи), ознаки до предмета (пісня без слів, багатий на речі павільйон) або дії до предмета (піднятися о шостій, взяти з підлоги).

Разом з відмінковими формами іменників, числівників, займенників прийменники можуть виражати:

  • (за п’ять хвилин, о десятій годині);
  • простір (злетіти у небо, доїхати до міста);
  • причину (запізнився через транспорт);
  • мету (прийшов на урок, зустрівся з однокласниками);
  • спосіб дії (сказати по правді, робити з задоволенням);
  • порівняння (більший за інших, найменший у класі);

Особливості вживання прийменників в українській мові

Варто пам’ятати про таку особливість української мови, як позиційні чергування прийменників у, в, з, із, зі (зо), пов’язані з милозвучністю. У цих чергуваннях голосний звук у та звукосполучення із, зі (зо) вживаються для уникнення збігу важких для вимови приголосних, а приголосні в, з – для уникнення збігу голосних.

Прийменник у вживається:

1. Між приголосними: узяв у хлопця, пішов у кіно.

2. Перед приголосними на початку речення: У кімнаті тихо.

3. Після паузи (розділового знака) перед приголосним: Дитина у плач.

4. Між голосним і приголосним та завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо: виглянув у вікно; у хвилини тривоги; зайшла у своїй справі.

Прийменник в уживається:

1. Між голосними: прийшла в оточенні; бачила в озері.

2. Перед голосним на початку речення: В іншій ситуації. В озері купатися краще.

3. Після голосного перед приголосним (крім в, ф, льв, св, хв та ін.): зайшли в ліс; але: побачила у вікно.

Уживання прийменників з, із, зі (зо)

1. З уживається перед словом, що починається на голосний: вийшов з автомобіля; узгодив з управлінням; вирішили з орендою приміщення.

2. З уживається перед приголосним (крім с, ш): одна з них мала вже приїхати; наш керівник – з Херсона; але: вийшов зі школи.

3. Із уживається між приголосними (переважно з, с, ц, ч, ш, щ): із сиром пироги; взяв із шафи; разом із часописом; приїхав із Сімферополя.

4. Зі вживається перед сполученням приголосних, серед яких є з, с, ц, ч, ш, щ: зустрівся зі старостами груп; виїхав зі Сходу; пізно прийшов зі школи.

5. Зо (фонетичний варіант зі) вживається з числівниками два, три та займенником мною: зустрівся зо (зі) мною; разів зо два.

Через посередництво російської мови великої сили набули конструкції з прийменником по. Серед них можна виділити такі, що виражають порівняно нові відношення: виступ по центральному телебаченню, проректор з навчальної роботи тощо. Однак велику групу становлять конструкції, у яких прийменник по замінили інші українські прийменники. Нижче наводимо фрази, що ілюструють найтиповіші відхилення у вживанні прийменника по:

неправильно

правильно

План по заготівлі

План заготівлі

По технічним причинам

Через технічні причини

Заходи по забезпеченню

Заходи щодо (для) забезпечення

Змагання по стрільбі

Змагання зі стрільби

Досвід по роботі з батьками

Досвід роботи з батьками

Працюють по багато років

Працюють багато років

По заявках

Відповідно до заявок

По виготовленню

Для виготовлення

По праці й честь

За працю й шана

По створенню

Для створення

План по продажу м'яса

План продажу м'яса

Мешкаю по вулиці

Мешкаю на вулиці

(а йду по вулиці)

Раз по раз

Раз у раз, щоразу

По всіх правилах

За всіма правилами

Не по прямому призначенню

Не за призначенням

По наказу директора

За наказом (відповідно до наказу)             

директора

По нашим підрахункам

За нашими підрахунками

По темі

На тему

Чимало поширених конструкцій з прийменником по легко можна спростити без шкоди для змісту, утворивши природніші:

неправильно

правильно

 

Незадовільно проводились роботи по підготовці техніки

Незадовільно підготовлена техніка

Спекотні місяці безжалісно вдарили по деревцях

Спека безжалісно знищила деревця

Поговорити по душам

Поговорити відверто, щиро

По одержанні диплому

Одержавши диплом

По виконанні завдання

Виконавши завдання

Варто пам’ятати, що конструкції прийменник + віддієслівний іменник на – ння (– ття) не характерні для сучасної української літературної мови. Замість віддієслівних іменників слід уживати дієприслівникові звороти, конструкції з особовими формами та неозначеною формою дієслова, як ось:

Неправильно

Правильно

при досліджуванні ми виявили…

досліджуючи, ми виявили…

нема часу на читання…

нема часу читати…

після прочитання

дисертації опонент …

прочитавши       

дисертацію,опонент …

 

Перевірте себе, чи правильно Ви використовуєте прийменникові конструкції:

російська мова

українська мова

принять во внимание

взяти до уваги

принять к сведению

взяти до відома

согласно приказу

згідно з наказом

(відповідно до наказу)

на протяжении дня

протягом дня

читать на украинском языке

читати українською мовою

обучаться на родном языке

навчатися рідною мовою

при жизни

за життя

при любой погоде

за будь-якої погоди

в двух шагах

за два кроки

в семь часов

о сьомій годині

в рассрочку

на виплату

в защиту

на захист

в адрес

на адресу

в его пользу

на його користь

положить в карман

покласти до кишені

вовлекать в работу

залучати до роботи

поступать в институт

вступати до інституту

войти в комнату

зайти до кімнати

не по силам

не під силу

пришлось по вкусу

припало до смаку

прийти по делу

прийти у справі

по заказу

на замовлення

по просьбе

на прохання

по требованию

на вимогу

по собственному желанию

за власним бажанням

работать по схеме

працювати за схемою

по последней моде

за останньою модою

по поручению

за дорученням

по моим сведениям

за моїми відомостями

по закону

згідно із законом

учебник по языку

підручник з мови

по собственной воле

з власної волі

послать по почте

послати поштою

идти по улице

іти вулицею

на следующий день

наступного дня

 

Завдання 1. Перекладіть українською мовою подані словосполучення і сполучення слів.

В десять раз больше; работать в деревне; по служебным делам; вода превращается в пар; тетрадь в линейку; положить в карман; поехать в город; поступить в университет.

Завдання 2. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником В.

В его пользу; поступить в институт; идти в школу; весь в отца; в два раза меньше; разорвать в куски; принимать во внимание; получать в месяц пять тысяч гривен; в обеденную пору; во время войны; в должности инженера; в срок; в подражание (кому, чему); в восемь часов; купить в рассрочку.

Завдання 3.     Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником К.

Подойти к столу; варенье к чаю; одежда к празднику; к началу работы; к вашему сведению; прийти к заключению; к крайнему сожалению; подарок ко дню рождения; прийти к консенсусу; быть к восьми часам; прибегнуть к решительным мерам; прийти к обеду; к концу года; годный к употреблению; к общему удовольствию; лежать к востоку.

Завдання 4. Перекладіть українською мовою російські словосполучення з прийменником ПО.

Считает по пальцам; читает по слогам; ходит по комнатам; консультации по пятницам; по обыкновению; смотря по погоде; по направлению к городу; я к вам по делу; по выходным дням; по собственному желанию; по нашим подсчётам; по причине чего; ездить по селам; по просьбе; первый по счету; пособие по безработице; по наследству; по моему мнению; мероприятие по повышению трудовой дисциплины; по поводу чего; плыть по течению; по ошибке; товарищ по школе; по отношению ко мне; идти по берегу; экзамен по математике; приказ по университету; комиссия по составлению акта; тоска по родине.

Завдання 5. Виправте словосполучення, у складі яких прийменник ПО вжито недоречно або помилково.

Завдання по мові; мешкати по вулиці; автобус по замовленню; по кордону; методичні рекомендації по вивченню авторського права; операція по приватизації; комісія по перевірці фактів...; комітет по освіті й культурі; документи по розслідуванню справи; розіслали запит по міністерствах.

Завдання 6. Відредагуйте речення й перекладіть їх українською мовою.

1. Матч состоится при любой погоде.

2. Отмеченные комиссией все недочеты должны быть устранены в ближайшие сроки.

3. Выдача справок будет производиться по четным числам недели больным и нетрудоспособным.

4. С 2008 г. Григорчук С. Т. работал на автомобильном заводе в должности крановщика до 2010 г.

5. Жители района охотно строят кирпичные отдельные дома.

6. В учебной парикмахерской обслуживание клиентов производится с чистой головой.

7. В 2010 году согласно принятому документу начнется строительство жилого нового микрорайона.

Завдання 7.  Відредагуйте подані речення.

1. Гра переноситься із-за погодних обставин.

2. Ви повинні діяти згідно розпорядження керівництва.

3. Обов’язково ознайомтеся з інструкцією по техніці безпеки.

4. Відповідно наказу аудиторська фірма перевірила звітність банку.

5. Неподалік зупинився автобус по заказу.

6. На протязі тижня довелося змінювати плани.

7. Після написання роману письменниця виїжджає з країни.

Завдання 8. Перекладіть словосполучення українською мовою.

На протяжении дня; во время Оранжевой революции; в должности переводчика; в ночной тиши; положить в кошелек; болеть гриппом; обучаться на родном языке; из-за отсутствия денег; ссора из-за пустяка; драма в пяти действиях; в трех километрах от границы; сказать в двух словах; во всю ширь; в два раза меньше; длиною в четыре километра; вовлечь в работу; поехать в деревню; в одиннадцать часов.

Завдання 9.  Поставте пропущені У, В.

… дужках наведено ставки з урахуванням капіталізації; знайшов … полі; взяли … аптеці; зустріли … Львові; бачила … метро; … мене їх немає; бачили … очах; Я знаю: … таких справах не завжди все й зрозумієш; кинула … яр; зайшла … воду; зайшли … урочище; заніс … дім; розмовляли … кімнаті; прийшов … гості; … Угорщину поїхали; одягнувся … святковий одяг; була … садку; завжди … твоєму столі; потонули … хвилях; побачити … Вінниці.

Завдання 10. Поставте пропущені З, ІЗ, ЗІ (ЗО).

Пролетіло десятків … три качок; знаю … власного досвіду; ніч … суботи на неділю; кожна … фірм; ходімо … мною; надійшли позитивні оцінки роботи … Львова, Тернополя; передав листа … щирим вітанням; перші … прибулих; дійшли згоди … арбітром; … мною нічого не станеться; вийшов … жовто-блакитним прапором; … першого дня; почав … узагальнень; звітувати … сьомого червня; засидівся ... своїми колегами; учора виїхав … Сочі; … діда-прадіда так повелося.

Завдання 11. Виберіть потрібні прийменники, подані в дужках.

Нацбанк України ввів (в, у) обіг пам’ятні монети номіналом 2 і 5 гривень. Монета номіналом 2 гривні виготовлена (з, із, зі) золота 999,9 проби. Інша, номіналом 5 гривень, виготовлена (з, із, зі) срібла 925 проби. Загалом (у, в) 2009 році Нацбанк випустив пам’ятні монети 23 найменувань і 28 видів. (У, В) вільному обігу їх, звісно, не знайти. (З, Із, Зі) грошима люди пов’язують свої бажання і сподівання, а ще (у, в) цьому емоційному плетиві завжди присутня й віра (у, в) здійснення тих прагнень. Зважте, (у, в) цій пошуковій справі існують і певні застереження. Про це мовиться (у, в) переказах про скарби запорожців.

Прочитати твори українських поетів: В. Сосюри і М. Рильського, і дослідити принципи використання ними у своїх творах службових частин мови.

                                                                                                                                   Володимир Сосюра

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ…

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…

В’яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною…
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою…

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..
Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я — поет робітничої рані…

                                                                                                                              Максим Рильський

 Яблука доспіли…

Яблука доспіли, яблука червоні!
Ми з тобою йдемо стежкою в саду,
Ти мене, кохана, приведеш до поля,
Я піду – і може більше не прийду.

Вже й любов доспіла під промінням теплим,
І її зірвали радісні уста, –
А тепер у серці щось тремтить і грає,
Як тремтить на сонці гілка золота.

Гей, поля жовтіють, і синіє небо,
Плугатар у полі ледве маячить…
Поцілуй востаннє, обніми востаннє;
Вміє розставатись той, хто вмів любить.

- Який ми можемо зробити висновок?  - без службових частин мови неможливо виразити свої думки, почуття і переживання, як це роблять поети і письменники.

V. РЕФЛЕКСІЯ

  • Отже, сьогоднішнє заняття ми присвятили тому, щоб довести, що службові слова посідають важливе місце у вивченні української мови. І довели, що їх роль виняткова у повсякденному житті, у створенні зразків мистецтва, що оспівують простори нашої України.

   VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Запам'ятати особливості вживання прийменників.
  2. Довиконувати вправи.

Календарь событий

     12
34 5 6 789
101112 13 14 15 16
171819 20 2122 23
24 25 26272829