Список літератури

 1. Бережний, С. Вбивство в кримінальному праві України за Руською правдою і Литовським Статутом / С. Бережний // Вісник прокуратури. – 2007. – №  5. – С. 108-114.
 2. Блажівська, О. Загальні положення зобов'язального права за Литовськими статутами / О. Блажівська // Вісник прокуратури. – 2014. – №  2. – С. 94-104.
 3. Блануца, А. В. Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти / А. В. Блануца // Український історичний журнал. – 2010. – №  1. – С. 52-65.
 4. Бойко, О. Д. Історія України : посiбник / О. Д. Бойко ; ред. В. А. Сучек. - 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2003. – 655 с.
 5. Бондарук Т. Західно руське право та його дослідники / Т. Боднарук // Хроніка 2000. – 1998. – № 27-28. – С. 74-81.
 6. Бородин О. Р. Памятники истории права / О. Р. Бородин. – М. : Либерия, 2003. – 215 с.
 7. Василенко, Н. П.  Очерки по истории Западной Руси и Украины / Н. П. Василенко. // Русская история в очерках и статьях. / Под ред. М. В. Довнар-Запольского. – М. : Моск. учеб. кн. изд-во : Типо-литогр. И. Люндорф, 1909 - 1916. – Т. 3. – 589 с.
 8. Василяускене А. Волынские статуты во львовских хранилищах / А. Василяускене. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім.. В. Стефаника. Вип. № 1. 1992. – К. : Наукова думка, 1993. – С. 16-23.
 9. Ващук Д. П. Обласні привілеї Київщині та Волині: проблема походження датування і характеру (друга половина XV - початок XVI) / Д. П. Ващук // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 90-101.
 10. Ващук Д. П. Формування правової культури Великого князівства Литовського у другій половині XV- першій половині XVI ст. / Д. П. Ващук // Український історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 59-72.
 11. Велика історія України : до 1923 р. опрац.  Іван Крип'якевич і ред. Микола Голубець ; до 1948 р. доповнив Дмитро Дорошенко ; праісторію України доповнив Ярослав Пастернак. – Л. ; Вінніпег : Видав Іван Тиктор, 1948. –  965 с.
 12. Віслобоков, К. Литовський статут та "Права, за якими судиться малоросійський народ) : (джерелознавчий аспект) / К. Віслобоков // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 32-35.
 13. Вовк, О. Й. Литовські статути - джерело міського права України XVI - першої половини XIX ст. / О. Й. Вовк // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 12-16.
 14. Войтенко, В. Литовський епізод нашої історії / В. Войтенко // Слово Просвіти. – 2013. – № 51/52(26-31 груд.). – С. 5.
 15. Грушевський, М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; редкол.: П. С. Сохань (голова) [та ін.] ; АН України [та ін.]. - Репринт. вид. - К. : Наук. думка, 1991 - Т. 4 : XIV-XVI вiки - вiдносини полiтичнi. - 1993. - 535 с.
 16. Дворниченко, А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI в.) : очерки истории общины, сословий, государственности / А. Ю. Дворниченко ; ред. И. Я. Фроянов ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. – 240 с.  
 17. Дейко Ж. О. Статут Великого князівства Литовського 1529 : техніко-юридичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип.. 22, ч. 2. – Т. 1. – С. 43-45.
 18. Дорошенко, Д. I. Огляд української історіографії / Д. І. Дорошенко ; упоряд.: Пiнчук Ю., Л. Гриневич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т східноєвроп. дослідж., Ін-т держави і права. – К. : Українознавство, 1996. – 254 с.
 19. Дорошенко, Д. І.  Слов'янський світ у його минулому й сучасному: наук.-попул. вид. / Д. І. Дорошенко ; упоряд., вступ. ст. та прим. Л. Белей, голов. ред. Ю. Олійник, підбір іл. Л. Белей. – К. : Темпора, 2010. – 663 с., [60] арк. ілюстр.
 20. Дячок, О. О. Нормативно-правове регулювання митних відносин у Великому князівстві Литовському XVI ст. / О. О. Дячок // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 29-39..
 21. ые акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. : сб. материалов подготовлен к печати И. И. Яковкиным. – Л. : Государственное социально-экономическое издательство, Ленинградское отделение, 1936. – 155 с.
 22. Захарченко П. Суспільно-політичний лад і право України у складі Великого Князівства Литовського / П. Захарченко, І. Вікторов // Історія України. – 2002. – № 33-34 (вересень)
 23. Іванов, В. М. Історія держави і права України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Іванов ; голов. ред. Н. М. Гайдук. – К. : Атіка, 2007. - 728 с.
 24. Історичні джерела та їх використання : [зб. ст.] / Ін-т історії АН УРСР, Арх. упр. при Раді Міністрів УРСР ; редкол.: І. Л. Бутич [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1964 – Вип. 4 / ред. Е. А. Лейбзон. – 1969. – 298 с.
 25. Історія України від найдавніших часів до сьогодення : зб. док. і матеріалів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: І. Б. Автушенко [та ін.], за заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. – К. ; Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1099 с. : табл.
 26. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст. в питаннях і відповідях / М. Г. Тараненко [та ін.] ; ред. В. Г. Слюсаренко. – К. : Магiстр-S, 1997. – 126 с.
 27. лепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли / П. Г. Клепатский. – Т.1 : Литовский период. – [Б. м. : б. и.]. - [19--]. – 599 c.
 28. Кузьминець, О. В. Історія держави i права України : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / О. В. Кузьминець, В. С. Калиновський, П. А. Дігтяр. – К. : Україна, 2000. – 429 c.
 29. Кулішенко, О. Ю. Джерела правового регулювання земельних відносин в Гетьманщині у період другої половини XVII - першої половини XVIII ст. / О. Ю. Кулішенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 25. – С. 31-34.
 30. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Ч. 1. Княжа доба. Ч. 2. Литовсько-польська доба. – К. : Видавництво «Україна», 1998. – 254 с.
 31. Майкут, Х. В. Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Литовськими статутами / Х. В. Майкут // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 68-73.
 32. Майкут, Х. Регулювання інституту опіки на українських землях за Литовськими статутами / Х. Майкут // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 130-132.
 33. Мишко Д.І. Перший Литовський статут і його історичне значення // Історичні джерела та їх використання : випуск четвертий. – К. : Наукова думка, 1969. – 299 с.
 34. Мойсієнко, В. М. Найважливіша книга Великого князівства Литовського / В. М. Мойсієнко // Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 99-108.
 35. Музиченко, П. П.. Історія держави і права України : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – К. : Знання, 1999. – 645 с.
 36. Нестерцова-Собакарь, О. Розвиток правового становища жінки на українських землях до середини XIX ст.: історико-правова експозиція / О. Нестерцова-Собакарь // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 9-15.
 37. Павлов А. Литовський Статут і Магдебурзьке право: їх роль у розвитку митної справи на Київщині (XV - XVII ст) // Право України. –  2003. – № 10. – С. 144-149.
 38. Паламарчук, Н. Історія запровадження гродських і земських судів в українських землях у XV-XVII століттях / Н. Паламарчук // Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 25-40 : рис.
 39. ичет В. И. Исторический очерк славянства. Состав современного славянства / В. И. Пичет ; Ч. М. Іоксимович. – М. : Вестник мануфактурной про-сти, 1914. – С. 156.
 40. янцев В. О. Статути Великого князівства Литовського 1529, 1566, 1588 / В. О. Рум’янцев // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Харків : Право, 2016 - Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. Я. Тацій. – 2016. – С. 698-702
 41. Рум’янцев В. О. Судебник Казимира IV 1468 / В. О. Рум’янцев // енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Харків : Право, 2016 – Т. 1 : Історія держави і права України / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. Я. Тацій. –  2016. – С.708-709.
 42. Русская история в очерках и статьях / сост. при участии проф. и преп. под ред. М. В. Довнар-Запольского. - М. : Моск. учеб. кн. изд-во : Типо-литогр. И. Люндорф, 1909-1916. – Т. 1. – 1909. – 607 с. : 43 рис., [2] л. карт.
 43. Слуцька, Т. Розбій, грабіж та крадіжка за трьома редакціями Литовського Статуту / Т. Слуцька // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 23-25.
 44. Старченко, Н. П. Про ефективність судочинства на Волині (на прикладі роботи Луцького гродського суду 1598 і 1600 рр.) / Н. П. Старченко // Український історичний журнал. – 2011. – № 5. – С. 4-27.
 45. Тищик, Б. Й. Історія держави і права України. Академічний курс : підручник / проф. Б. Й. Тищик, проф. І. Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Ін Юре, 2015. – 807 с.
 46. Ткачук, В. Історичні аспекти (порівняльний аналіз) вирішення проблем виконання кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі / В. Ткачук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. –  № 7. – С. 26-29.
 47. Трифонов С, Т. Правове регулювання спадкування в українських землях за русько-литовським правом: XIV – перша половина XVI ст. / С. Т. Трифонов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 86-89.
 48. Хамула, П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект / П. Хамула // Віче. – 2015. – № 4. – С. 28-31.
 49. Хоменко, Н. А. Історичне підгрунтя виникнення та формування поняття контрабанди як негативного соціально-правового явища / Н. А. Хоменко // Митна справа. – 2009. – № 5. – С. 14-18.
 50. Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / А. С. Чайковський, О. Л. Копиленко, В. М. Кривоніс [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.
 51. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. : навч. посiб. для студ юрид. спец. вищ. закл. освiти / Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький. - 2-ге вид., переробл. i допов. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко.  –2000. – 471 c.
 52. Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х томах. Т. 1 З найдавніших часів до початку XX ст. / За ред. В. Д. Гончаренка – К. Видавничий дім, 2000. – С. 57.
 53. Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права. / Тит. ред. і автор передмови В. Іваненко. – Мюнхен; Київ : УДЖ «Ноосфера», 1994. – 224 с.
 54. Шабульдо, Ф. М.. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского / Ф. М. Шабульдо. – К. : Наукова думка, 1987. – 181 c.
 55. Швидько Г. К. Питання держави та права в курсі історії України: з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 128 с.
 56. Яковенко, Н. Українська шляхта з кінця XIV - до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна : [монографія] / Н. Яковенко ; ред. О. Вторих ; худож. Я. Гаврилюк ; карт. Д. Вортман ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. - Вид. 2-ге, перегл. і випр. – К. : Критика, 2008. – С. 41.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031