Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Список використаної літератури

Список використаної літератури:

 1. Василенко, М. П. Вибрані твори : у 3 т. / М. П. Василенко ; упоряд. І. Б. Усенко (кер. кол.) та ін.; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юрид. думка : Академперiодика, [200-] - Т. 2 : Юридичні праці / вступ. сл. І. Б. Усенко, відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. - 2006. - 560 с. : портр.
 2. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1 : Історія держави і права України : [387 ст.] / [редкол.: В. Д. Гончаренко (голова) [та ін.] ; авт. вступ. сл. В. Я. Тацій]. - 2016. - 846 с. : іл., карти.
 3. Гавриленко, О. А.. Історія держави і права України : хрестоматія-практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 346, [1] с.
 4. Гессен, В. М. Исключительное положение / В. М. Гессен. - СПб : издание Юрид. кн. склада "Право", 1908. - 410 с.
 5. Гетьман, Є.  Кодифікація як особливий різновид нормотворчості / Є.  Гетьман // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - N3. - С. 283-288. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 6. Горянская, С. Ф. Беседы о законах и порядках: (Азбука законоведения) / С. Горянская ; под ред. и с прибавлениями Я. Абрамова. - С.-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза", 1887. - 97 с.
 7. Дейнека, К. О. Сутність кодифікації в правовій системі України / К. О. Дейнека // Держава і право. Сер. Юридичні науки. - 2017. - N 75. - С. 30-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Емський указ (1875) // Історія України : хрестоматія / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій. - К. : Наук. думка, 2013. – С. 435-437.
 9. Із загального Положення 19 лютого 1861 р. про селян, що вийшли з кріпосної залежності // Червінський, В. І. Історія України : джерел. літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний. - 3-тє вид., перероб. й допов. - Київ : Україна, 2016. – С.294-295.
 10. Історія держави і права України : хрестоматiя для студ. юрид. вузiв та ф-тiв / уклад.: В. П. Самохвалов, О. О. Шевченко, О. Й. Вовк, ред. О. О. Шевченко. - К. : Вентурі, 1996. - 224 c.
 11. Козаченко, А. Проблема земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905-1907 рр.) / А. Козаченко // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2013. - N 1. - С. 90-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Кузьминець, О. В. Історія держави i права України : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв / О. В. Кузьминець, В. С. Калиновський, П. А. Дігтяр. - К. : Україна, 2000. - 429 c.
 13. Одесский окружной суд. Особый наказ Одесского окружного суда. - Одесса : Тип. Акц. Южно-Рус. О-ва Печат. Дела, 1911. - 255 с.
 14. Пєтков, С. Кодифікація законодавства як основа демократичних перетворень в українському суспільстві / С. Пєтков // Історія України. Сер., Шкільний світ. - 2014. - N 20(жовт.). - С. 1-3. - Вкладка.
 15. Положення про заходи по охороні державного порядку і громадського спокою (14 серпня 1881 р.) (Витяги) // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко. - 2000. – С. 262-263.
 16. Про заборону українського письменства. Урядовий указ 1876 р. // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко. - 2000. – С. 262.
 17. Про заборону української мови. Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва від 18 липня 1863 р. // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко. - 2000. – С. 253-254.
 18. Про зміни Положення про вибори до Державної думи і виданих в доповнення до нього узаконень (11 грудня 1905 р.) // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко. - 2000. – С. 294-299.
 19. Российское законодательство X - XX веков : В 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. - М. : Юрид. лит., 1984 - Т. 7 : Документы крестьянской реформы. - 1989. - 431 c.
 20. Сапарова, А. О. Кодифікація як форма існування загальноєвропейського права: перспективи критичного осмислення / А. О. Сапарова // Держава і право. - 2014. - N 66. - С. 274-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Селіхов, Д. Волосні суди в Україні: організація, діяльність та місце в селянському самоврядуванні після аграрних реформ 1861-1866 років : [в т.ч. Херсон. губ.] / Д. Селіхов // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - N1. - С. 117-128.
 22. Селіхов, Д. Особливості правового статусу губерній Лівобережної України та його відображення в законодавчих актах другої половини XIX - початку XX століття [Текст] / Д. Селіхов // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - N1. - С. 60-66.
 23. Статут про військову повинність (1 січня 1874 р.) // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко. - 2000. – С. 261-262.
 24. Теличенко И. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода Законов / И. Теличенко // Киевская старина. – 1888. - № 9. – С. 415-466.
 25. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Редкол: Т. Гунчак (голова, наук. ред.) та ін. - К. : Дніпро, 2001 - Т. 5, кн. 2 : (Кінець XIX - початок XX ст.) / упоряд. і прим. О. Сліпушко, ред. Ю. Косенко. - 2001. - 376 с.
 26. Тищик, Б. Й. Історія держави і права України. Академічний курс : підручник / проф. Б. Й. Тищик, проф. І. Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Ін Юре, 2015. - 807 с.
 27. Уривок з «Положення про земські установи» (1864, січня 1) // Історія України : хрестоматія / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. М. Литвин ; відп. ред. В. А. Смолій. - К. : Наук. думка, 2013. – С.418-419.
 28. Усенко И.Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР / И. Б.  Усенко; АН УССР,Ин-т государства и права. - К. : Наук. думка, 1989. - 118 c.
 29. Фабричний закон 3 червня 1886 р.(Витяги) // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. - К. : Iн Юре, 2000 - Т. 1 : З найдавніших часів до початку XX cт. / за ред. В. Д. Гончаренко. - 2000. – С. 282-285.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031