Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Становлення права інтелектуальної власності в Україні

Становлення права інтелектуальної власності в Україні

Становлення права інтелектуальної власності в Україні

 1. Алієва-Барановська В. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні / В. Алієва-Барановська // Юридична Україна. – 2017. – № 4. – С. 49-57.
 2. Базилевич В. Інтелектуальна власність: підручник / В. Базилевич. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 671 с.
 3. Бояр А. Інтелектуальна власність: монографія / А.  Бояр. – Луцьк: РВВ "Вежа", 2007. – 164 с.
 4. Верба І. Основи інтелектуальної власності / І. Верба, О. Коваль. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 262 с.
 5. Головкова О. Генезис правової охорони інтелектуальної власності / О. Головкова // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 92-98.
 6. Гумега О. Реалізація принципу захисту прав інтелектуальної власності в європейській практиці та її відбиття в національному законодавстві України / О. Гумега // Юридична Україна. – 2017. – № 4. – С. 41-48.
 7. Дало В. До історії становлення державної системи інтелектуальної власності України / В. Дало, А. Ферчук // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 6. – С. 11-16.
 8. Дроб'язко В. Становлення системи правової охорони авторського права і суміжних прав в Україні / В. Дроб'язко // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 8. – С. 4-9. 
 9. Іващенко В. Розвиток законодавства з інтелектуальної власності в Україні у 2000-х рр. (історико-правовий аспект) / В. Іващенко // Право та державне управління. – 2017. – № 4. –  Т. 1. – С. 25-31.
 10. Іващенко В. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (XIX-поч. XXI ст.) / В. Іващенко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2017. – 507 с.
 11. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. – Т. 1. Право інтелектуальної власності / За ред. В. Литвина, С. Довгого. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 500 с.
 12. Капіца Ю. Напрямки адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу / Ю. Капіца // Право України. – 2005. – № 1. –  С. 66-70.
 13. Коваленко Т. Роль патентних повіре­них у розвитку інтелектуальної власно­сті України / Т. Коваленко // Питан­ня інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – Вип. 5. – Київ, 2007. – С. 120-130.
 14. Кодинець А. Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: напрями, проблеми, перспективи / А. Кодинець // Теорія і практика інте­лектуальної власності. – 2017. – № 4(96). – С. 49-58.
 15. Кравченко А. Початок правової охорони об’єктів промислової власності незалеж­ної України: міфи та реальність / А. Кравченко // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 2. – С. 60-61.
 16. Мамчур Л. Еволюція законодавства про авторське право в Україні у першій половині 90-х років минулого століття / Л. Мамчур, В. Ситцевой // Інтелектуальна власність. – 2017. – № 2. – С. 8-17.
 17. Мельник В. Історико-правові аспекти виникнення та розвитку законодавства сто­совно авторського права в Україні / В. Мельник // Інтелектуальна власність. – 2004. –  № 1. – С. 8-11.
 18. Орлюк О. Патентна юстиція: світова практика та перспективи запровадження в Україні / О. Орлюк // Питання інте­лектуальної власності: збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип.6. – С. 4-17.
 19. Орлюк О. Сфера інтелектуальної влас­ності як предмет правового регулю­вання: проблема конкуренції законів / О. Орлюк // Теорія і практика інтелекту­альної власності. – 2009. – № 6 (50). – С. 25-33.
 20. Основи законодавства України про культуру. Закон України № 2117-ХІІ від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. –  1992. – № 21. – ст. 294.
 21. Основи інтелектуальної власності. – К. : Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.
 22. Пічкур О. Історичні аспекти правової охорони результатів творчої діяльності / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 9. – С. 3-7.
 23. Постанова Кабінету міністрів України про державну реєстрацію авторського права і договорів які стосуються авторського права на «твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1756-2001-%D0%BF.
 24. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України № 3687-ХН від 15.12.1993 р. [Електрон­ний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.-ua/go/3687-12. – Дата звернення: 06.01.19.
 25. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под ред. Е.Б. Кубко, В. В. Цветкова. – К. : Юринком Інтер, 2003. – С. 513-536.
 26. Прохорова Г. Історія становлення сфери інтелектуальної власності в Україні / Г. Прохорова // Інтелектуальна власність. – 2018. – № 7. – С. 4-12.
 27. Хаустов В. Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі / В. Хаустов // Економіст: Літопис подій. Особливості. Ідеї. Аналітика і дослідження. – 2017. – № 3. – С. 19-26.
 28. Хрідочкін А. Концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні / А. Хрідочкін // Адміністративне право і процес. – 2018. – № 1. – С. 11-19.
 29. Черевко Г. Інтелектуальна власність: навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закл. / Г. Черевко. – К. : Знання, 2008. – 413 с.
 30. Штефан О. Дещо до питання кодифі­кації законодавства з інтелектуальної власності на прикладі авторського пра­ва / О. Штефан // Питання інтелекту­альної власності : збірник наук, праць. – К, 2008. – Вип. 6. – С. 30-33.

Довідка виконана 04.03.2019. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031