Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Економічні науки Створення туристичних рекреаційних кластерів в Україні

Створення туристичних рекреаційних кластерів в Україні

Створення туристичних рекреаційних кластерів в Україні

 1. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : термінологія, оцінка та класиф. ресурсів, паспортизація регіонів, районування території, видатні іноземці, Дніпр. круїзи : навч. посіб. / О. О. Бейдик ; голов. ред. Л. В. Фурта. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - К. : Альтерпрес, 2011. - 458, [3] с. : рис., табл.
 2. Букреев И. А. Повышение конкурентоспособности рекреационно-туристской отрасли региона / И. А. Букреев // Молодий вчений. - 2013. - N 1. - С. 5-8. - Библиогр. в конце ст.
 3. Волкова О. В.. Еколого-орієнтовані туристичні кластери в умовах соціалізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Волкова. - 2012. - 20 с. : рис., табл.
 4. Воробйова О. А. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах сталого розвитку / О. А. Воробйова // Екологічний Вісник. - 2010. - N5. - С. 26-27. - Бібліогр. у кінці ст.
 5. Воробйова О. А. Цільові установки рекреаційно-туристичної діяльності на природно-заповідних територіях / О. А. Воробйова // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища. - 2011. - N 4. - С. 9-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Григор'єва Я. В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності / Я. В. Григор'єва // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - N 7. - С. 73-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
 7. Жупаненко А. В. Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери / А. В. Жупаненко // Молодий вчений. - 2015. - N 3 ч.1. - С. 69-72 : схеми. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Іванова З. О. Організаційно-економічний механізм управління розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Україні / З. О. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - N 4. - С. 127-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
 9. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві [зб. наук. пр. / М-во науки і освіти України, Одес. нац. політехн. ун-т; голов. ред. Г. О. Оборський. - О. : Наука і техніка, [2012] - Спец. вип. № 1 (12). - Херсон : Стар, 2016. - 439 с. : рис., табл., фот.
 10. Каленюк І. С. Соціальні аспекти розвитку рекреації і туризму як значущого сегменту світового господарства: теоретико-методологічні засади / І. С. Каленюк, Т. М. Котенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - N 3. - С. 172-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Карамушка М. В. Кластери як оптимальна форма для індустрії туризму / М. В. Карамушка, Е. А. Дурнов // Причорноморські економічні студії. - 2016. - N 5. - С. 135-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Кифяк В.Ф.. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика : моногр. / В. Ф. Кифяк. - К. ; Чернівці : Книги - ХХI, 2010. - 427 с. : рис., табл.
 13. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 14. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стер. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 222 с.
 15. Мархонос С. М. Проблематика створення та функціонування туристичних кластерів в Україні / С. М. Мархонос, Н. П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - N 1. - С. 95-97 : схеми. - Бібліогр. наприкінці ст.
 16. Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. О. Масляк. - К. : Знання, 2008. - 344 с. : рис., табл.
 17. Поляничко О. В. Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України в контексті трансформації економічних моделей розвитку / О. В. Поляничко // Економічні студії. - 2015. - N 1. - С. 81-86.
 18. Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму : моногр. / В. К. Федорченко [та ін.] ; кер. проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Академія, 2013. - 356 с.
 19. Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. - К. : Знання, 2012. - 455 с. : табл., рис.
 20. Яворський Ю. Туристичний кластер як форма розвитку галузі / Ю. Яворський // Украинский туризм. - 2015. - N 2. - С. 56-57 : кольор. фотогр.

Довідка виконана 10.11.2016. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031