Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Історичні науки Діяльність гетьмана Івана Мазепи у сфері української культури і духовності

Діяльність гетьмана Івана Мазепи у сфері української культури і духовності

Діяльність гетьмана Івана Мазепи у сфері української культури і духовності

1. Адруг А. Первісні розписи Троїцького Собору в Чернігові : нові атрибуції (зображення гетьмана та його дружини) / А. Адруг // Київська старовина. − 2001. −  №2. −  С. 151 - 157.
2. Андрусяк М. Щедрою десницею Вашою / М. Андрусяк // Пам’ятки України: історія та культура. − 1991. − №6. −  С. 26-31.
3. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович, післямова М. Ф. Слабошпицького. – К. : Дніпро, 1991. – 238 с.
4. Апанович О. Гетьман Іван Мазепа – будівничий української культури / О. Апанович // Слово і час. – 1995. - №3. – С. 85–89.
5. Апанович О. Гетьман України і кошовий отаман Запорізької Січі / О. Апанович. – К. : Либідь, 1993. – 288 с.
6. Апанович О. Іван Мазепа  − зиждитель храмів і скарбів духовних / О. Апанович // Людина і світ. −  1994. − №8. −  С. 2-4.
7. Бантыш-Каменский Д. Н.  История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. −  К. : Час, 1993. − 656 с.
8. Борщак І. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана / І. Борщак. –  К. : Свенас, 1991. – 134 с.
9. Брайчевський М. Іван Мазепа: правда і вигадки (полемічні нотатки) / М. Брайчевський // Україна – 1990. – №6. – С. 10–12.
10. Берлінський М. Ф. Історія міста Києва / М. Ф. Берлинський ; ред. О. Л. Пугачова, підготов. тексту, передм., комент. М. Ю. Брайчевський. − К. : Наук. думка,  1991. − 314 с.
11. Болховітінов Є. Вибрані праці з історії Києва  / Е. Болховітінов; упоряд., передм., прим. Т. Ананьева, ред. С. Головко.. − К. : Либідь, 1995. − 477 с.
12. Борисенко В. Курс української історії : З найдавніших часів до ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Борисенко. - К. : Либідь, 1996. −  616 с.
13. Биховець І. Діаріуш  / І. Биховець // Хроніка 2000. − 2000. − № 34. −  С. 95-105.
14. Борисова О. Лицарів духу виховує національна церква. Духовний аспект у державотворчій діяльності гетьмана Івана Степановича Мазепи / О. Борисова // Слово Просвіти. – 2002. – 13–19 грудня. – С. 12–16.
15. Бочковська В. Г. Образ Мазепи в творах Максимовича // Могилянські читання. Матеріали щорічної наукової конференції. −  К. : Поліграфіки, 2000. − С. 21-27.
16. Винар Л. О. Оглоблин як дослідник гетьмана Івана Мазепи і його доби / Л. О. Винар // Український історик. – 1989. - №4. – С. 44–49.
17. Віроцький В. Д. Храми Чернігова / В. Д. Віроцький. − К. : Техніка, 1998. − 187 с.
18. Герасименко К. Заснування Межигірського монастиря / К. Герасименко // Київська старовина. − 1993. − №4-5. − С. 38-44.
19. Гетьман Іван Мазепа та його доба : тез. доп. наук. конф. «Гетьман Іван Мазепа та його доба» / відп. за випуск В. Каменська. – К. : Просвіта, 1995. – 46 с.
20. Горенко К. Гетьмани та козацька старшина як культурно-освітні діячі другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть в Україні / К. Горенко // Народна творчість та етнографія. − 2000. −  №2-3. −  С. 16-23.
21. Горобець В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. Горобець, Г. Чухліб. – К. : Наук. думка, 2004. – 243 с.
22. Грабар І. Архітектурні зв’язки України з Росією / І. Грабар // Пам’ятки України: історія та культура. − 1995. −  №1. − С. 81-84. 
23. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. - К. : Наук. думка, 1992. −  544 с.
24. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевський. -  К. : Лыбидь, 1990. − 400 с.
25. Дмитрієнко М. Благодійність як атрибут громадянського суспільства: історія і сучасність / М. Дмитрієнко, О. Ясь // Розбудова держави. − 1994. − № 6. − С. 37-44.
26. Донцов Д. Гетьман Мазепа в західноєвропейській культурі / Д. Донцов // Дивослово. – 1994. – №7. – С. 5–9.
27. Єнсен А. Мазепа : історичні картини / А. Єнсен ; Пер. зі швед. Н. Iваничук. - К. : Укр. письменник, 1992. - 203 c.
28.  Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського / А. Жуковський // Український історичний журнал. – 1998. - №6. – С. 134–145.
29. Журавльов Д. В. Іван Мазепа / Денис Журавльов. – Харків : Сиция, 2019. – 120 с. 
30. Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам'ять: матеріали міжнар. наук. конф., 15-17 жовт. 2008 р., Київ - Полтава / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; ред.-упоряд. В. Щербак ; редкол.: В. С. Брюховецький (голова) [та ін.]. – К. : Темпора, 2008. – 486 с.
31. Іванко А. Культурницька політика І.Мазепи в українській історіографії // Історія України. – 2003. - №37. – С. 1–7.
32.  Історія світової та української культури / В. А. Гречанко, І. В. Чорний та ін.  - К. : Літера ЛТД, 2002. −  464 с.
33. Історичні постаті України : історичні нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. - О. : Маяк, 1993. - 384 c.
34. Кіяшко А. Батуринські церкви доби Івана Мазепи / А. Кіяшко // Сіверянський літопис. – 2002. - №1. – С. 23–24.
35. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях і відповідях / О. Ковалевська // Історія України. - 2008. - № 39. - C. 22-24.
36. Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літературі ХVІІ – ХХ століть / О. Ковалевська // Історія України – 2001. - №27–28. – С. 1–3.
37.  Ковалевська О. О. Про маловідомі сторінки у життєпису гетьмана України Івана Мазепи  / О. Ковалевська. Ю. А. Пінчук  // Історія України. – 1998. - №3. – С. 6–8.
38.  Костомаров Н. И. Мазепа : историческая литература / Н. И. Костомаров ; под ред., предисл., коммент. Б. Г. Литвака. - М. : Республика, 1992. − 335 с.
Кралюк П. М. Справжній Мазепа / Петро Кралюк. – Харків : Фоліо, 2017. – 218 с.
39. Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький. - К. : Україна, 2001. − 240 с.
40. Лазечко П. Меценати української культури / П. Лазечко, Л. Лазечко // Дзвін. − 2003. − №2. − С. 116-130.
41. Літопис Мгарського монастиря (1682-1775) // Пам’ять століть. − 1997. − №1.  −  С. 11-37.
42. Мазур П. До булави треба й голови: Історична хроніка / П. Мазур // Все для вчителя. – 1997. - №1. – С. 2–3.
43. Маланюк Є. Ф. Ясновельможний пан Мазепа – тло і постать / Є. Ф. Маланюк. - К. : Обереги, 1991. - 48 с. 
44. Мацьків Т. Гетьман Мазепа в оцінці М.Костомарова / Т. Мацьків // Український історик. – 1986. - №3-4. – С. 5–14.
45. Мацьків Т. Князь Іван Мазепа – гетьман України (1639 - 1709) / Т. Мацьків // Український історик. – 1979.  - №1–4. – С. 55–68.
46. Мельник Л. Р. Гетьманство Івана Мазепи (1687 - 1709)  / Л. Р. Мельник // Історія України – 1997. - №7. – С. 1–3.
47. Мельник Л. Р. Лівобережна гетьманщина періоду стабілізації 1669 – 1709 рр./ Л. Р. Мельник.  – К. : Інститут системних досліджень освіти, 1995. – 243 с.
48. Мицик Ю. Невідомі документи Івана Мазепи / Ю. Мицик // Пам’ятки України. – 1991. – С. 56–58.
49. Огієнко І. Історія українського друкарства / І. Огієнко. - К. : Либідь, 1994. − 448 с.
50.  Огієнко І. Розп’ятий Мазепа / І. Огієнко, упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та примітки М. С. Тимошик. − К. : Либідь, 1994.  − 347 с.
51.  Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба  / О. Оглоблин, ред. Л. Винар. − 2-е доп. вид. − Нью-Йорк-Київ-Львів-Париж-Торонто, 2001.−  464 с.
52. Павленко С. Гетьман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття / С. Павленко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2018. – № 1/2. – С. 14-40.
53. Павленко С. О. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. О. Павленко. − К. : Вид. дім „Києво-Могилянська акад.”, 2005. − 304 с.
54.  Павленко С. О. Іван Мазепа і книга / С. О. Павленко // Бібліотечний вісник. − 1994. −  №3. − С. 44-47.
55. Петровський В. В. Історія України : неупереджений погляд / В. В. Петровський. – Х. : Школа, 2007. – 592 с.                          
56. Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українського мистецтва / В. Пуцко // Київська старовина. – 1995. - №1. - С. 98–104.
57. Рендюк Т. Євангеліє, видане гетьманом України Іваном Мазепою та господарем Валахії К. Бринковяну у 1708 році арабською мовою у м. Алепо (Сирія) - невідомі аспекти / Т. Рендюк // Зовнішні справи. – 2017. – № 4. - С. 52-56; № 5. – С. 53-56.
58. Рігельман О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О. І. Рігельман. - К. : Либідь, 1994. − 768 с.
59. Саченко С. Мазепа − будівничий / С. Саченко //  Наука і суспільство. − 1991. − № 4. −  С. 44-47.
60. Січинський В. Зиждитель храмів і скарбів духовних / В. Січинський // Пам’ятки України. − 1991. −№ 6. − С. 21-24.
61. Січинський В. Не могла старшина підрахувати побожних пожертв ясновельможного… / В. Січинський // Пам’ятки України. − 1991. − №6. − С. 20-21.
62. Славутич Я. „Озьмітеся всі за руки…” : Гетьман Іван Мазепа як поет / Я. Славутич // Київ. – 1991. - №3. – С. 97–103.
63. Смолій В. А. Іван Мазепа // Історія України в особах ІХ – ХVІІІ століть. – К. : Україна,  - 1993. – 346 с.
64. Смолка А. О. Соціально-економічна думка та політика в Україні ХVІІ - початку ХVІІІ століття / А. О. Смолка. −  К. : Наук. думка, 1996.− 120 с.
65. Станіславський В. З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи. Збірник листів гетьмана Івана Мазепи / В. Станіславський. - К.  : Ін-т історії України, 1996. – 256 с.
66. Ступак Я. Ф. Доброчинна діяльність І. Мазепи / Я. Ф. Ступак // Український історичний журнал.  −  2005. − № 3. − С. 138–148.
67. Субтельний О. Порівняльний підхід у дослідженнях постаті Мазепи  / О. Субтельний // Український історичний журнал. – 1991. - № 2. – С. 125–129.
68. Субтельний О. Україна : історія / О. Субтельний ; голов. ред. С. В. Головко, пер. з англ. Ю. Шевчука. − 3-тє вид., перероб. і доп. − К. : Либідь, 1993. −  720 с.
69. Таирова-Яковлева Т. Г. Мазепа – гетьман : в поисках исторической обьективности / Т. Г. Таирова-Яковлева // Новая и новейшая история. – 2003. - № 4. – С. 62–66.
70. Травкіна О. І. Царські врата з Чернігівського Борисоглібського собору  / О. І. Травкіна // Образотворче мистецтво. 1999 −  №1. − С. 25–29.
71. Універсали гетьмана Івана Мазепи (1687-1709). − К.-Л. : Вид-во НТШ, 2002. − 756 с.
72. Хведченя С. Гетьман Іван Мазепа − фундатор київських храмів / С.  Хведченя // Народна творчість та етнографія. − 1997. −  №5– 6. − С. 77-80.
73. Фігурний Ю. С. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи / Ю. С. Фігурний // Пам’ять століть. – 2004. – №6. – С. 4–14.
74. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія / З. І. Хижняк. −  К. : Вища школа, 1981. −  234 с.
75. Хобта Л. Ю. Суспільна значущість меценатства, благодійності та спонсорства : світовий контекст / Л. Ю. Хобта // Український історичний журнал. −  2006. −  №5. −  С. 154-158.
76. Черняхівська Г. Меценатство гетьмана Івана Мазепи // Історичний календар 2002. −  К. : Планета, 2002. −  Вип. 8. −  427 с.
77. Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. −  К. : Наукова думка, 1995. − 338 с.

Довідка виконана 14.06.2020 . Виконавець Віжічаніна Л.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30