Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим

Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим

Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим

1. Александров Ю. В. Кримінальне право України: заг. частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП, 2004. - С. 75.
2. Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою / Н. Антонюк // Прокуратура.Людина.Держава. - 2005. - № 11. - С. 66-72. - Библиогр. в конце ст. .
3. Антонюк Н. Співвідношення кримінальних норм / Н. Антонюк // Вісник прокуратури. - 2006. - № 2. - С. 81-88. - Библиогр. в конце ст. .
4. Бакірова І. Застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання / І. Бакірова // Право України. - 2006. - № 5. - С. 89-92.
5. Баранова,Л. М. Компенсація шкоди жертвам насильницьких злочинів в Україні : фахові аспекти / Л. М. Баранова, С. Є. Сиротенко, М. І. Сірий ; ред. Ю. Тимошенко. - К. : Наш час, 2006. - 100 с.
6. Білоусенко В. Практика застосування законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочинами / В. Білоусенко, О. Панєвін // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - № 6. - С. 110-113.
7. Бородін М. Розгляд цивільних справ, які випливають із зобов'язань щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП / М. Бородін // Право України. - 2010. - № 7. - С. 101-106. - Бібліогр. у кінці ст.
8. Бурлака І. Деякі особливості виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої фізичній особі джерелом підвищеної небезпеки без вини / І. Бурлака // Юридична Україна. - 2009. - № 10. - С. 65-69. - Бібліогр. у кінці ст.
9. Бурлака І. Понятійна суть та юридична природа зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної без вини завдавача / І. Бурлака // Право України. - 2009. - № 9. - С. 106-110.
10. Вахонєва Т. М. Відповідальність за невиконання авторського договору  / Т. М. Вахонєва // Держава і право. - 2011. - № 52. - С. 270-276. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі : (За станом законодавства та постанов плену / уклад. В. С. Перепічай, ред. П. I. Шевчук. - К. : Юрiнком Iнтер, 1998. - 928 c.
12. Відшкодування шкоди // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 92(6 жовт.). - С. 3-63.
13. Відшкодування юридичною особою шкоди, завданої її працівником // Юридична Україна. - 2008. - № 7. - С. 106-107.
14. Волков О. Поняття та ознаки крайньої необхідності / О. Волков // Вісник прокуратури. - 2006. - № 1. - С. 57-62.
15. Гупаловська О. Б. Відшкодування моральної шкоди - зобов'язально-правовий засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Адвокат. - 2010. - № 8. - С. 16-21. - Бібліогр. у кінці ст.
16. Дейнега М. Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері агролісотехнічної меліорації земель / М. Дейнега // Юридична Україна. - 2011. - № 6. - С. 88-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання вла¬дою від 29 листопада 1985 р. (Організація Об'єднаних Націй. Генеральна Асамблея. Офіційні звіти. Сорокова сесія. - Доповнення № 53 (А/40/53). - С. 270-272. // Елек¬тронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua
18. Демидова Л. Заподіяння майнової шкоди як одиничний злочин і його різновиди / Л. Демидова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 131-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
19. Демидова Л. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: принципи та критерії оцінки / Л. Демидова // Вісник прокуратури. - 2010. - № 11. - С. 41-48. - Бібліогр. у кінці ст.
20. Демидова Л. Майнова шкода в системі елементів злочину / Л. Демидова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. - С. 52-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Демидова Л. Соціальна і економічна обумовленість кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди / Л. Демидова // Юридична Україна. - 2011. - № 1. - С. 107-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Демидова Л. Якість кримінального законодавства про заподіяння майнової шкоди: ознаки та критерії оцінки  / Л. Демидова // Вісник прокуратури. - 2011. - № 3. - С. 49-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Європейська конвенція про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів // Збірник документів Ради Європи щодо захисту прав людини та боротьби зі злочин¬ністю. - М.: СПАРК, 1998. - С. 81-85.
24. Жеребной І. Особливості розгляду справ про відшкодування неповнолітніми особами матеріальної та моральної (немайнової) шкоди / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 12. - С. 43-46. - Бібліогр. у кінці ст.
25. Загальна декларація прав людини. Міжнародний документ (995_015). Прийнята і про¬голошена у резолюції 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 93. - Ст. 3103. - С. 89.
26. Закон України «По судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відо¬мості Верховної Ради України. - 2010. - № 41. - Ст. 529.
27. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради Украї¬ни. - 2006. - № 30. - Ст. 260. - С. 1114.
28. Калєтнік І. Г. Спеціальні підстави відшкодування шкоди, завданої працівниками митних органів / І. Г. Калєтнік // Митна справа. - 2010. - № 3. - С. 11-16. - Бібліогр. у кінці ст.
29. Картузов М. Можливість відшкодування нематеріальної шкоди, заподіяної невиконанням зобов'язань за договором / М. Картузов // Юридичний журнал. - 2006. - № 12. - С. 82-86.
30. Ківалова Т. Відшкодування шкоди у системі способів захисту прав власника / Т. Ківалова // Вісник прокуратури. - 2008. - № 4. - С. 97-103. - Бібліогр. у кінці ст.
31. Ківалова Т. С. Виключення відповідальності та звільнення від відповідальності за завдання шкоди / Т. С. Ківалова // Часопис Київського університету права. - 2008. - № 2. - С. 140-145. - Бібліогр. у кінці ст.
32. Ківалова Т. С. Відшкодування збитків внаслідок порушення прав інтелектуальної власності / Т. С. Ківалова // Митна справа. - 2010. - № 5. - С. 44-49. - Бібліогр. у кінці ст.
33. Ківалова Т. С. Застосування норм цивільного законодавства до відносин відшкодування шкоди, завданої при надзвичайних морських подіях / Т. С. Ківалова // Митна справа. - 2008. - № 3. - С. 44-48. - Бібліогр. у кінці ст.
34. Ківалова Т. С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов'язань відшкодування шкоди за Цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Часопис Київського університету права. - 2008. - № 1. - С. 116-123. - Бібліогр. у кінці ст.
35. Кілічава Т. Зразок позовної заяви щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом та іншим ушкодженням здоров'ю внаслідок злочину / Т. Кілічава, Я. Горячек // Юридичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 109-110.
36. Кілічава Т. Зразок позовної заяви щодо захисту прав особи за умов порушення лікарської таємниці / Т. Кілічава, Д. Войцехович // Юридичний журнал. - 2011. - № 6. - С. 104-105.
37. Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування / І. Коваленко // Право України. - 2010. - № 1. - С. 230-235. - Бібліогр. у кінці ст.
38. Ковальський В. С. Охоронне регулювання правовідносин: поняття та ознаки / В. С. Ковальський // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 4. - С. 67-72. - Бібліогр. в підрядк. прим.
39. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Відо¬мості Верховної Ради України. - 2005. - № 35. - Ст. 446. - С. 1358.
40. Колісникова Г. Загальна характеристика інституту "Захисту прав споживачів" та його місце у системі права і в системі законодавства України / Г. Колісникова // Право України. - 2010. - № 1. - С. 189-193. - Бібліогр. у кінці ст.
41. Колісникова Г. Суб'єктивний склад зобов'язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу / Г. Колісникова // Право України. - 2010. - № 7. - С. 210-215. - Бібліогр. у кінці ст.
42. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - С. 270.
43. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
44. Кот О. Природа недійсних правочинів / О. Кот // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 4. - С. 108-118. - Бібліогр. в підрядк. прим.
45. Краснова М. В. Методи підрахунку шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, та їх правові засади / М. В. Краснова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 10. - С. 43-50. - Бібліогр. у кінці ст.
46. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25. - Ст. 131.
47. Луп'як Р. Про відшкодування шкоди, завданої обробкою медодаїв отрутохімікатами / Р. Луп'як // Український пасічник. - 2012. - № 3. - С. 17-23.
48. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; пер. Д. Шкрьоба ; редагування: О. Павліченко, Б. Маланчук ; Ген. директорат з прав людини і прав. питань, Рада Європи. - К. : К.І.С., 2010. - 575 с.
49. Михайліченко Т. Потерпіла особа при вчиненні злочину, що передбачений статтею 197 КК України  / Т. Михайліченко // Юридичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
50. Михайліченко Т. Проблема встановлення змісту "тяжких наслідків" при порушенні обов'язків щодо охорони майна (ст. 197 КК України) / Т. Михайліченко // Вісник прокуратури. - 2010. - № 12. - С. 88-93. - Бібліогр. у кінці ст.
51. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН від 16 грудня 1966 р., ра¬тифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-VIII // Електронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua
52. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. // Електронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua
53. Мікуліна М. Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої незаконними діями: ретроспектива і сьогодення / М. Мікуліна // Право України. - 2004. - № 12. - С. 109-111. - Бібліогр. у кінці ст.
54. Назарук О. Прокурорський нагляд за дотриманням вимог закону щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином / О. Назарук // Вісник прокуратури. - 2010. - № 3. - С. 19-26. - Бібліогр. у кінці ст.
55. Оверковська Т. Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування / Т. Оверковська // Юридична Україна. - 2010. - № 2. - С. 68-71. - Бібліогр. у кінці ст.
56. Отраднова О. О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України / О. О. Отраднова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 2. - С. 45-50. - Библиогр. в конце ст. .
57. Пендяга А. Л. Ноксальні правовідносини в деліктних зобов'язаннях  / А. Л. Пендяга // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 12. - С. 29-33. - Бібліогр. у кінці ст.
58. Письменна О. П. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт(послуг), у системі зобов'язань за цивільним кодексом України / О. П. Письменна // Митна справа. - 2006. - № 3. - С. 93-97. - Библиогр. в конце ст. .
59. Подцерковний О. П. Особливість та деякі проблеми відшкодування шкоди у сфері господарювання / О. П. Подцерковний // Вісник господарського судочинства. - 2008. - № 4. - С. 59-67. - Бібліогр. в підрядк. прим.
60. Позовні заяви: практика складання // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 47(21 трав.). - С. 3-63. - Бібліогр. у кінці ст.
61. Попов Г. В. Окремі питання відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання / Г. В. Попов // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 1. - С. 29-34.
62. Примак В. Визначення кола умов та юридико-фактичної підстави відшкодування моральної шкодии / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 4. - С. 56-64.
63. Примак В. Відшкодування моральної шкодии у контексті реалізації принципу свободи договору / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 3. - С. 64-72. - Бібліогр. у кінці ст.
64. Примак В. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкодии / В. Примак // Юридична Україна. - 2009. - № 9. - С. 60-69. - Бібліогр. у кінці ст.
65. Примак В. Межі використання психологічних знань у справах про відшкодування моральної шкоди / В. Примак // Юридична Україна. - 2011. - № 5. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
66. Примак В. Правове значення статусу сторін у відносинах з відшкодування моральної шкоди / В. Примак // Юридична Україна. - 2010. - № 11. - С. 90-97. - Бібліогр. у кінці ст.
67. Примак В. Функції відшкодування моральної шкодии як заходу цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Юридична Україна. - 2010. - № 9. - С. 71-79. - Бібліогр. у кінці ст.
68. Проценко О. Щодо питання відшкодування екологічної шкоди / О. Проценко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 2. - С. 47-50. - Бібліогр. у кінці ст.
69. Рекомендации Кабинета Министров Совета Европы NR (85) «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» // Електронний ресурс: http://www. soprotivlenie. org
70. Решетник Л. Окремі теоретичні питання щодо диференціації шкоди, заподіяної порушенням права громадян на екологічну безпеку [Текст] / Л. Решетник // Юридична Україна. - 2011. - № 8. - С. 97-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
71. Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб'єкта господарювання на комерційну таємницю / Л. Руденко // Право України. - 2008. - № 10. - С. 86-91. - Бібліогр. у кінці ст.
72. Савич С. С. Відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок неправомірного використання торговельної марки (польський досвід адаптації законодавства до стандартів ЄС) / С. С. Савич // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 7. - С. 99-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
73. Сліпченко О. І. Предмет доказування у справах про відшкодування моральної шкоди / О. І. Сліпченко // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 8. - С. 38-43. - Библиогр.: 27 назв .
74. Сліпченко О. Особливості розгляду цивільних позовів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди в кримінальних справах / О. Сліпченко // Вісник прокуратури. - 2007. - № 12. - С. 91-95. - Бібліогр. у кінці ст.
75. Сотула О. С. Відшкодування моральної шкоди: теорія і практика / О. С. Сотула, Д. Шевченко // Печатное слово. - 2007. - № 2. - С. 77-80.
76. Стеценко Ю. Особливості відшкодування шкоди, завданої особистим немайновим правам особи під час розслідування злочинів / Ю. Стеценко // Персонал. - 2008. - № 3/4. - С. 110-114.
77. Теньков С. Відшкодування шкоди, завданої невиконанням рішення суду / С. Теньков // Вісник господарського судочинства. - 2006. - № 2. - С. 168-172.
78. Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: настільна книга слідчого: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Тертишник ; М-во освіти і науки України. - К. : Правова єдність, 2009. - 344 с.
79. Толкачов Д. І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди / Д. І. Толкачов // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 3. - С. 15-1154.
80. Томчишен С. В. Підстави до розірвання договору роздрібної купівлі-продажу, стягнення неустойки за порушення строків усунення недоліків товару (або його заміни) та компенсації моральної шкоди: коментар окремих положень Закону "Про захист прав споживачів" та аналіз судової практики їх застосування / С. В. Томчишен // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2011. - № 5. - С. 58-79.
81. Трудове право України. Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; за заг. ред. П. Д. Пилипенка. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. . - К. : Ін Юре, 2006. - 538 с.
82. Указ Президента України від 28 грудня 2004 р. № 1560 «Про Концепцію забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів» // Офіційний ві¬сник України. - 2005. - № 52. - Т. 1. - Ст. 3435. - С. 184.
83. Україна. Закони. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" / Ве ; Верховна Рада України. - Офiцiйне вид. - К. : Парлам. вид-во, 1998. - 12 c.
84. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - 3-є вид., допов. і переробл. - К. : Атіка, 2003. - 544 с.
85. Харитонов Є. О. Перше спеціальне дослідження у галузі цивільної деліктології у митній справі / Є. О. Харитонов // Митна справа. - 2010. - № 3. - С. 8-10.
86. Цивільний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40. - Ст. 492. - С. 1530.
87. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV // Відо¬мості Верховної Ради України. - 2004. - № 40. - Ст. 492. - С. 1530.
88. Черкес М. Ю. Міжнародне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ю. Черкес. - К. : Знання, 2000. - 284 c.
89. Черноног Є. Відшкодування моральної шкоди в українському судочинстві (деякі аспекти проблеми) / Є. Черноног // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 148-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
90. Шамара О. В. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку / О. В. Шамара // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 10. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
91. Шестаков В. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду / В. Шестаков // Право України. - 2006. - № 10. - С. 56-59. - Библиогр. в конце ст. .
92. Шиян О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки / О. Шиян // Право України. - 2010. - № 6. - С. 208-213. - Бібліогр. у кінці ст.
93. Янчук А. До питання про універсальність відшкодування збитків за Цивільним кодексом України / А. Янчук // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 1. - С. 126-127. - Бібліогр. у кінці ст.
94. Янчук А. Проблеми співвідношення категорій "збитки" та "шкода" за Цивільним кодексом України / А. Янчук // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 93-96. - Бібліогр. у кінці ст.

Довідка виконана 05.07.2012.  Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031