Забезпечення національної безпеки України

Забезпечення національної безпеки України

 1. Базарко І. М. Сучасні державно-управлінські підходи до вдосконалення реалізації стратегії національної безпеки України / І. М. Базарко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. . - 2019. - N т. 30 1. - С. 118-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
 2. Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. (м. Київ) / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького [та ін.]. - К. : [б. в.]  ; Л. : Галиц. вид. спілка, 2016. - 192 с.
 3. Богуцький П. П. Методологічні засади пізнання права національної безпеки України / П. П. Богуцький // Вісник Національної академії правових наук України. - 2019. - N 3. - С. 127-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
 4. Варава К. І. Співвідношення свободи слова та суспільно небезпечних посягань на основи національної безпеки України  / К. І. Варава // Молодий вчений. - 2018. - N 11 ч. 1. - С. 93-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Веселова Л. Ю. Компетенція суб'єктів адміністративно-правового забезпечення національної безпеки України в кібернетичній сфері / Л. Ю. Веселова // Право і суспільство. - 2019. - N 5 ч. 2. - С. 14-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
 6. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк ; ред.: Н. П. Яценко, І. С. Сандул ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2016. - 527 с.
 7. Горбулін В. П. Національна безпека України: фокус пріоритетів в умовах пандемії / В. П. Горбулін, Ю. Г. Даник // Вісник Національної Академії Наук України. - 2020. - N 5. - С. 3-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 8. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2014. - 466 с. : табл., рис.
 9. Демидко Д. Л. Державне регулювання трансформації політичної культури як фактор національної безпеки у процесах демократизації громадянського суспільства в Україні / Д. Л. Демидко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Державне управління. - 2020. - N т. 31 2. - С. 213-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
 10. Дзьобань О. П.   Національна безпека в суспільствах транзитивного типу : монографія / О. П. Дзьобань ; М-во освіти i науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т", 2004. - 292 с.
 11. Дорошкевич В. І. Газотранспортна система України як складова безпеки національного господарства / В. І. Дорошкевич // Молодий вчений. - 2018. - N 10 ч. 3. - С. 325-329. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Єфіменко Т. І. Фіскальна безпека і децентралізація в умовах глобальних викликів і загроз / Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, С. В. Бартош // Фінанси України. - 2020. - N 9. - С. 29-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
 13. Завадська О. Комунікативна політична реальність у розрізі інформаційної безпеки / О. Завадська // Вісник Львівського університету. Сер., Філософсько-політологічні студії. - 2020. - N 29. - С. 176-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
 14. Закон України «Про національну безпеку України» : від 21 червня 2018 р. // Офіційний вісник України. – 2018. -  № 55. – С. 51-69.
 15. Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листоп. 2013 р., Київ - Вишгород) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд.: Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов ; за ред. Ю. М. Скалецького. - К. : НІСД : Пріоритети, 2014. - 147 с. : рис., табл.
 16. Кошиков Д. О. Загальнотеоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави / Д. О. Кошиков // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - N 2 т.3. - С. 176-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції : теоретико-аналіт. нариси : монографія / О. В. Литвиненко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2003. - 237 с.
 18. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Мягченко. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 383 с. : 10 рис., 7 табл.
 19. Назаров М. С. Національна стійкість України: від концептуальних засад до практичної реалізації / М. С. Назаров // Політикус. - 2020. - N 2. - С. 64-69 : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації : матеріали "круглого столу", 16 груд. 2010 р., м. Київ / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. - К. : НІСД, 2011. - 63 с.
 21. Нестеренко О. В. Безпека інформаційного простору державної влади. Технологічні основи : монографія / О. В. Нестеренко ; ред. С. Ю. Ноткіна ; НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації. - К. : Наук. думка, 2009. - 351 с. : рис., табл.
 22. Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; Укр. акад. держ. упр. при Президентовi України, Акад. держ. податк. служби України. - К. : Преса України, 2000. - 303 с.
 23. Парахонський Б. О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; за заг. ред. К. А. Кононенка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2014. - 41 с.
 24. Парахонський Б. О. Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози національній безпеці України : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова ; за ред. К. А. Кононенка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2013. - 53 с.
 25. Поліщук Л. М. Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном / Л. М. Поліщук // Молодий вчений. - 2020. - N 3. - С. 6-9 : схема. - Бібліогр. наприкінці ст.
 26. Резнікова О. О. Механізми забезпечення стійкості держави у сфері національної безпеки / О. О. Резнікова // Стратегічні пріоритети. - 2018. - N 3/4. - С. 15-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Резнікова О. О. Формування національної стійкості у контексті імплементації Україною Цілей сталого розвитку / О. О. Резнікова // Стратегічні пріоритети. - 2019. - N 2. - С. 27-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
 28. Сабадуха В. Національний інтерес, національна ідеологія й національна безпека - "бермудський" трикутник української держави / В. Сабадуха // Слово Просвіти. - 2020. - N 46(12-18 листоп.). - С. 2-3 : фот.
 29. Стратегія національної безпеки України. Безпека людини – безпека країни : затвердж. Указом Президента України від 14 вересня 2020 року // Офіційний вісник України. – 2020. - № 75. – С. 127-136.
 30. Твердохліб Ю. Державна політика України щодо забезпечення інформаційно-психологічної безпеки / Ю. Твердохліб // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії. - 2019. - N 23. - С. 214-223. - Бібліогр. наприкінці ст.
 31. Теленик С. Пріоритети адміністративно-правового регулювання державної політики України у сфері захисту критичної інфраструктури у контексті прийняття нової Стратегії національної безпеки України / С. Теленик // Право України. - 2019. - N 10. - С. 250-266. - Бібліогр. в підрядк. прим.
 32. Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО : зб. матеріалів міжнар. конф. 19 верес. 2012 р. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд.: В. Ю. Цюкало, М. О. Паламарчук, В. О. Семененко ; за ред. К. А. Кононенка. - К. : НІСД : Фенікс, 2013. - 79 с. : рис., табл.
 33. Троцька М. В. Екологічна безпека як складова національної безпеки України через призму міжнародного досвіду  / М. В. Троцька, І. А. Гомля, О. О. Коваленко // Молодий вчений. - 2018. - N 10 ч. 2. - С. 248-251. - Бібліогр. наприкінці ст.
 34. Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : колектив. моногр. / В. В. Глущенко [та ін.] ; за ред. В. В. Глущенка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 234 с. : рис., табл.
 35. Яценко Л. Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення  : аналіт. доп. / Л. Д. Яценко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2014. - 50 с. : рис., табл.

Довідка виконана 03.03.2021. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031