Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Юридичні науки Запобігання та протидія корупції в органах державної влади

Запобігання та протидія корупції в органах державної влади

Запобігання та протидія корупції в органах державної влади

1. Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів: [засід. "круглого столу", 2 листоп. 2011 р.] : [стенограма] / Ком. Верх. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю та корупцією. - К. : Москаленко О. М., 2011. - 75 с.
2. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : зб. матеріалів конф., [1черв. 2011 р.], м. Херсон-Тернопіль / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ, Асоц. працівників проф. охорон. структур в Тернопіл. обл. ; редкол.: В. В. Галунько (голова) [та ін.]. - Херсон ; Т. : ХМД, 2011. - 230 с.
3. Бавин В. В. Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине / В. В. Бавин // Економіка промисловості. - 2011. - № 2/3. - С. 34-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
4. Боднарчук О. Г. Правові обмеження, пов'язані з проходженням державної служби в пенітенціарних установах, спрямовані на протидію корупції за законодавством України / О. Г. Боднарчук // Держава і право. - 2012. - № 58. - С. 227-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Бубенщиков В.  Корупція - соціальна проблема сучасності / В. Бубенщиков // Вісник прокуратури. - 2011. - N 7. - С. 37-40.
6. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 2. - С. 134-143.
7. Гвоздецький В. Д.  Корупція в Україні: проблеми протидії [Текст] / В. Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 2. - С. 109-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Гвоздецький В. Д. Правові засади запобігання і протидії корупції: лекція / В. Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 3/4. - С. 196-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
9. Гвоздецький В. Д.  Корупція - відображення стану суспільного організму / В. Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 3/4. - С. 124-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
10. Грабець І. Корупція як соціально-правове, політичне, морально-психологічне та економічне явище  / І. Грабець // Вісник прокуратури. - 2013. - № 5. - С. 105-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
11. Гринчак О. О. Українська політична корупція: характерні особливості / О. О. Гринчак // Держава та регіони. Сер., Державне управління. - 2011. - № 3. - С. 15-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Демський Е. Про деякі питання процедурного забезпечення заходів запобігання й протидії корупції / Е. Демський // Віче. - 2012. - № 4. - С. 11-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Длугопольський О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України / О. В. Длугопольський, Ю. П. Іващук // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 13-24. - Бібліогр. в підрядк. прим.
14. Завгородня В. Правові засоби попередження та врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі / В. Завгородня // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 8. - С. 90-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Іванов А. Корупція в системі детермінант податкових злочинів / А. Іванов // Вісник прокуратури. - 2012. - № 9. - С. 75-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Кимлик Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину: на прикладі злочинів, пов'язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами / Н. Кимлик, Т. Мудряк // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 11. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
17. Клименко Н. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз / Н. Клименко // Віче. - 2012. - № 6. - С. 15-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Климович О. Етика парламентарів, або що робити, щоб законослухняність не втратила сенс / О. Климович // Часопис Парламент. - 2011. - № 3. - С. 74-82. - Бібліогр. в підрядк. прим.
19. Ковальський В.  Орган для VIP-персон. У бій з хабарниками кинуть ще 1500 бійців? / В. Ковальський // Віче. - 2012. - № 7. - С. 22-23.
20. Ковриженко Д.  Запобігання конфлікту інтересів та корупції в депутатській діяльності: досвід країн ЄС та пропозиції для України / Д. Ковриженко // Часопис Парламент. - 2011. - № 3. - С. 2-73 : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Константинова В. Культура поведінки державного службовця / В. Константинова // Вісник державної служби України. - 2011. - № 1. - С. 70-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Костенко В. М.  Світовий досвід протидії корупційним проявам / В. М. Костенко // Держава і право. - 2012. - № 58. - С. 302-308. - Бібліогр. наприкінці ст.
23. Кузнєцова Т. В.  Корупційний переділ власності у формі злочинного рейдерства в Україні / Т. В. Кузнєцова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 179-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
24. Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження обов'язкового медичного страхування / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 11. - С. 81-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Маркєєва О. Д.  Антикорупційна політика в Україні: проблеми та перспективи / О. Д. Маркєєва // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 2. - С. 150-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
26. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : моногр. / М. І. Мельник; голов. ред. Н.М.  Гайдук. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.
27. Наджафов О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення / О. Наджафов // Вісник прокуратури. - 2012. - № 3. - С. 52-58.
28. Невмержицький Є. Політико-правовий аналіз механізмів протидії зловживанням у державному апараті / Є. Невмержицький // Віче. - 2012. - № 21. - С. 12-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та проблеми реалізації : матеріали засід. круглого столу, 30 лист. 2011 р., м. Херсон / Ю. М. Бардачов [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського ; Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2011. - 115 с.
30. Огородник О. О.  Корупція - тягар на етапі розвитку української державності / О. О. Огородник // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 10. - С. 153-155.
31. Прохоренко О. Я. Протидія корупції в Україні у середовищі державних службовців / О. Я. Прохоренко, О. О. Гринчак // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 1. - С. 99-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Семигіна Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? / Т. Семигіна, І. Грига, Т. Степурко // Віче. - 2011. - № 19. - С. 26-39 : граф. - Бібліогр. наприкінці ст.
33. Середа Г.  Запобігання і протидія корупційним проявам : один із основних пріоритетів діяльності прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері / Г. Середа // Вісник прокуратури. - 2013. - № 4. - С. 13-19.
34. Скрипник А. В.  Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 295 с. : рис., табл.
35. Старицька О. Теоретичні аспекти корупції в органах державної влади / О. Старицька // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 2. - С. 90-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
36. Ткач Г.  Принципи службової діяльності у новому Законі України "Про державну службу" / Г. Ткач // Вісник Академії правових наук України. - 2013. - № 1. - С. 176-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
37. Україна. Закони. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції": за станом на 07 лип. 2011 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2011. – 30 с.
38. Халковський О.  Економічні передумови тінізації економічних відносин / О. Халковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. - 2011. - № 127. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
39. Циганов В. В. Загроза політичної корупції у демократичних політичних режимах / В. В. Циганов // Стратегічні пріоритети. - 2012. - № 4. - С. 63-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
40. Чаркіна А. Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання / А. Чаркіна // Віче. - 2012. - № 12. - С. 29-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
41. Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства [Текст] : [круглий стіл, 16 листоп. 2009 р.] : [стенограма] / Ком. Верх. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією, Третій компонент Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня корупції. - К. : Москаленко О. М., 2009. - 70 с.

Довідка виконана 04.09.2013. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031