Дитяча агресивність

Дитяча агресивність

1. Агрессия у детей и подростков : учеб. пособ. / под ред. Н. М. Платоновой. - СПб. : Речь, 2004. – 336 с.
2. Андреев Н. А. Асоциальное поведение подростков / Н. А. Андреев, Ю. В. Тарганов, А. В. Горожанин (ред.). - Самара, 2001. - 154 с.
3. Бабенко К. Конфлікт: загроза чи можливість? : Сімейні конфлікти та їх вплив на агресивну поведінку / К. Бабенко, І. Дідковська, В. Бондаровська // Директор школи. - 2000. - №42. - С. 9-10. 
4. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтере; пер. с англ. Ю. Брянцевой и Б. Красовского. - М. : Апрель-Пресс; ЭКСМО-Пресс, 1999. - 512 с.
5. Баньекина С. Конфликты в школе – можно ли их избежать / С. Баньекина // Воспитание школьников. – 1997. – №2. – С. 13.
6. Баранова Н. Психокорекція агресивності та конфліктності у підлітків / Н. Баранова // Психолог. - 2005. - № 36. - С.17-24.
7. Беличева С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. – М. : Редакционно-издательский центр Консорциума "Социальное здоровье России", 1993. -  198 с.
8. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб : Прайм-Еврознак, 2002. – 236 с.
9. Бовть О. Б. Комп’ютерні ігри та дитяча агресивність : випадковий взаємозв’язок чи прикра закономірність? / О. Б. Бовть // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 1-2 – С. 110-116.
10. Бовть О. Б. Механізм формування агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку / О. Б. Бовть // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 16-23.
11. Бовть О. Б. Причины "агрессивности" одаренных детей / О. Б. Бовть, И. Ю. Василенко // Обдарована дитина. - 2000. - №1. - С.18-25.
12. Бугера О. Телевізійна продукція з елементами насильства та агресії : проблема впливу на протиправну поведінку неповнолітніх / О. Бугера // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 10. - С. 70-76.
13. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. - Спб. : Питер, 1997. - 330 с.
14. Бютнер К. С. Жить с агрессивными детьми/ К. С. Бютнер. – М. : Педагогика, 1991. – 141 с.
15. Виноградна О. В. Особливості сприйняття молоддю епізодів насильства в художніх фільмах / О. В. Виноградна // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 5. - С. 50-53.
16. Вітюк О. Ю. Програма занять з корекції агресивності учнів 5-8 класів / О. Ю. Вітюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 7. - С. 35-46.
17. Воробьева К. Детская агрессивность как следствие деструктивного семейного воспитания / К. Воробьева // Воспитание школьников. - 2008. - № 7. - С. 48-55.
18. Воробьева К. Профилактика агрессивности в подростковой среде  / К. Воробьева // Воспитание школьников. - 2008. - № 6. - С. 55-61.
19. Гилинский Я. Социология девиантного поведения / Я.  Гилинский, В. Афанасьев. - СПб., 1993. - 168 с.
20. Гокіна Л. Агресивна поведінка дітей - це крик про допомогу / Л. Гокіна // Психолог. - 2007. - № 13-15. - С. 84-87.
21. Дідківська Н. Г. Сприяння своєму зростанню : матеріали для занять з корекції агресивних тенденцій та негативних емоційних станів / Н. Г. Дідківська // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 9. - С. 48-53.
22. Донченко О. Насильство, заборона і взірець як складові педагогічної свідомості / О. Донченко // Соціальна психологія. - 2005. - № 6. - С. 120-132.
23. Допира А. И. Воздействие экранного насилия на подростающее поколение: история социально-психологических исследований / А. И. Допира // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - № 8. – С. 7-9.
24. Дроздов О. Феномен третирування у школі : шляхи вирішення проблеми / О. Дроздов // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 124-132.
25. Жуков В. Школа и насилие : семь мифов о гуманизации школьного образования / В. Жуков // Дружба народов. - 2009. - № 1. - С. 181-191.
26. Заброцький М. М. Вікова психологія : навч. посіб. / М. М.  Заброцький. – К. : МАУП, 1998. – 92 с.
27. Здіорук С. І. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму / С. І. Здіорук // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - № 10. - С. 7.
28. Зиновьева Н. О. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации / Н. О. Зиновьева, Н. Ф. Михайлова. - СПб. : Речь, 2003. – 248 с.
29. Змановская Е. В. Девиантология : (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. / Е. В.  Змановская. - М. : Академия, 2003. – 288 с.
30. Иванова Л. Ю. Агрессивность, жестокость и отношения старшеклассников к их проявлениям // Проблемы личности, профилактика отклонений в ее развитии / Л. Ю. Иванова. – М. ; Архангельськ : Институт развития личности РАО ; АО ИППК, 1993. - 165 с.
31. Исаев Д. Д. Типологические модели поведения подростков с разными формами аддиктивного поведения / Д. Д. Исаев. - СПб, 1997. – 16 с.
32. Киселева А. В. Некоторые особенности психологической диагностики агрессивного поведения / А. В. Киселева // Психологическая диагностика. - 2005. - № 1. - С. 86-92.
33. Кльоц Л. А. Профілактика агресивної та жорсткої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 6. - С. 19-25.
34. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии : пер. с англ. / Б.  Крэйхи. - СПб. : Питер, 2003. - 336 с.
35. Латынова Т. Ю. Насилие в средствах массовой информации и агрессивное поведение // Познание. Общество. Развитие. - М. : ИП РАН, 1996. - С. 162-171.
36. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку / А. Левченко // Психолог. - 2003. - № 42. - С. 9-16.
37. Левченко К. Б. Насильство в українському медіапросторі: за результатами соціологічного опитування / К. Б. Левченко // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 9. - С. 4-6.
38. Ликова В. А. Вибір педагогічних заходів щодо впливу на агресивний стан дитини / В. А. Ликова // Основи здоров'я та фізична культура. - 2007. - № 6. - С. 6-9.
39. Марценківська І.  Дитяча агресивність / І. Марценківська, І. Марценківський // Дошкільне виховання. - 1997. - №8. - С.18-19. 
40. Меліченко Т. Система роботи з неординарними дітьми / Т. Меліченко // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - № 19. - С. 5-7.
41. Морева Е. Детская агрессивность и способы ее преодоления / Е. Морева // Воспитание школьников. - 2008. - № 5. - С. 31-34.
42. Насилие в семье : Особенности психологической реабилитации : учеб. пособ. / под ред. Н. М. Платоновой и Ю. П. Платонова. - СПб. : Речь, 2004. – 154 с.
43. Насильство в школі // Шкільний світ. - 2008. - № 43. - С. 2-5.
44. Носок Н. Профілактика агресивної та жорсткої поведінки серед неповнолітніх / Н. Носок // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - № 19. - С. 8-17.
45. Общая психодіагностика / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 304 с.
46. Общая психопатология : пособ. для врачей / А. О. Бухановский, Ю. А. Кутявин, М. Е. Литвак. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 1998. - 416 с.
47. Охрімчук Р. Як спілкуватися з дитиною, що має прояви агресії? / Р. Охрімчук // Шкільний світ. - 2006. - № 9. - С. спецвип.
48. Парене Г. Агрессия наших детей / Г. Парене, пер. с анг. - M. : Форум, 1997. - 148 с.
49. Першаніна Е. Проблема профілактики педагогічної занедбаності підлітків / Е. Першаніна // Радянська педагогіка. – 1984. - №5. - С. 141.
50. Пихтіна Н. П. Соціально-педагогічні основи профілактики адиктивної поведінки учнів : навч.-метод. посіб. спецкурсу / Н. П. Пихтіна. І. П. Яковець. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2000. - 29 с.
51. Райский Б. Ф. Условия и причины возникновения и развития отклонений в поведении детей и подростков : учеб. пособ. / Б. Ф. Райский. - М., 1999. - 88 с.
52. Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности / А. А. Реан // Психологический журнал. - 1996. - № 5. - С.3 -18.
53. Рептух Н. О. Корекція та профілактика становища дитини в сім'ї як спосіб зниження її агресивності / Н. О. Рептух // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 8. - С. 37-46.
54. Рогозинська О. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку : причини виникнення та шляхи подолання / О. Рогозинська // Психолог. Шкільний світ. - 2006. - № 19. - С. 15-19.
55. Рождественський А. Ю. Феноменологія тілесності у просторі життєвих перспектив особистості / А. Ю. Рождественський. – К. : Міленіум, 2005. – 292 с.
56. Ролінський В. І. Агресивність на телеекрані та проблеми неповнолітніх // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К.-Житомир : Ви-во ЖДУ, 2004. - Кн.1. - 363 с.
57. Сакович Н. Шаги навстречу : коррекционная работа с агрессивными детьми и подростками / Н. Сакович // Школьный психолог. Первое сентября. - 2007. - № 20. - С. вкладыш.
58. Семенюк Л. М. Психологические особенности агресивного поведения подростков и условия его коррекции / Л. М. Семенюк. - М. : Педагогика, 1996. – 86 с.
59. Скривджені діти. Аналіз проблеми / за ред. В. Г. Панка. - К. : Нікацентр, 1997. - 216 с.
60. Снігульська В. Телебачення : інформаційний помічник чи джерело агресії? / В. Снігульська // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. - 2007. - № 36. - С. 8-10.
61. Соціальна робота з дітьми та молоддю : проблеми, пошуки, перспективи / за ред. І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. - К. : УДЦССМ, 2000. - Вип. 1. - 276 с.
62. Степанов В. Г. Психология трудного школьника / В. Г. Степанов. – М. : ИЦ «Академия», 1998. – 320 с.
63. Федорченко Т. Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками  / Т. Федорченко // Рідна школа. - 2007. - № 2. - С. 12-15.
64. Федорченко Т. Є. Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей : навч.-метод. посіб. / Т. Є. Федорченко. – К. : ТОВ „ХІК”, 2003. – 128 с.
65. Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция / И. А. Фурманов. – Минск : Просвещение, 1996. - 192 с.
66. Хоменко Г. Агресивність підлітків : причини, профілактика, корекція : міський семінар для психологів / Г. Хоменко // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - № 35. - С. 17-23.
67. Хомік В. С. Агресія у різних юнацьких і дитячих когортах : дослідження в українській психології / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 7. - С. 1-6.
68. Чичварина Т. Выявление и предупреждение конфликтов / Т. Чичварина // Воспитание школьников. – 2008. – № 109. – С. 32-37.
69. Шинкарук-Корзун Л. Чинники агресивності дітей / Л. Шинкарук-Корзун // Психолог. Шкільний світ. - 2009. - № 41. - С. 6-8.

Довідка виконана 12.12.2014. Виконавець Кисельова А. Виконавець Кисельова А.В

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031