Довідкові видання

Довідкові видання

В73216
37.248
Б 79

Большая книга узлов : рыбац., охотничьи, морские, турист., альпинист., бытовые / сост. В. А. Демус ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 285 с. : рис. - Слов. терминов: с. 278-281. - Библиогр.: с. 282.

В73201
42.143
Г 34

Гензель В. Иллюстрированный травник. 350 видов лекарственных растений / Вольфганг Гензель ; пер. Е. Живайкиной ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 254, [1] с. : цв. ил., цв. фот.
 

В72436
42.143я73
Л 63

Лисюк Р. М. Цілющі деревні рослини : навч. посіб.-довід. / Р. М. Лисюк, Я. М. Шляхта. - К. : Знання, 2014. - 221 с., [16] арк. кольор. фотогр. : іл. - Бібліогр.: с. 199-204. - Термінол. слов.: с. 12-14. - Покажч. латин. назв дерев. рослин: с. 212-216. - Покажч. укр. назв дерев. рослин: с. 217-221.

В72711
42.349я2
Г 55

Гминдер А. Грибы : ил. справ. : более 300 видов грибов / Андреас Гминдер, Таня Бенинг ; пер. с нем. Н. Лилиенталь ; гл. ред. С. С. Скляр ; ил. Т. Бенинг ; фот. А. Гминдер. - 2-е изд., сокр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 255 с. : цв. ил.
 

В72710
42.36я2
П 75

Пригаровский Е. Умный виноградник : домаш. справ. виноградаря для рекорд. урожая / Евгений Пригаровский, Вячеслав Грисюк ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 348, [2] с. : рис.

Д3489
42.378.85я2
Р 36

Релльке Ф. Орхидеи : 200 видов : ил. справ. / Франк Релльке ; пер. с нем. О. Поляковой ; гл. ред. С. С. Скляр ; фот. Г. Захсе. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 190, [1] с. : цв. фот., табл. - Указ. терминов: с. 182-183.

В72701
5я2
Б 79

Большой справочник симптомов. Большой справочник анализов : [16+] / сост. А. А. Пенделя ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 167, 439 с. - (Для всей семьи).

В72321
5я2
О-70

Орфографічний словник українських медичних термінів : 29000 термінів / уклад.: Л. І. Петрух, І. М. Головко, О. Я. Томашевська. - Л. : СЛОВНИК, Львів. держ. мед. ін-ту, 1993. - 473 с.

Д3492
5я20
Ф 43

Ферми П. Иллюстрированная медицинская энциклопедия для всей семьи : симптомы и диагностика заболеваний, традиц. и вспомогат. методы профилактики и лечения : сердце и кровообращение, пищевар. система, мочеполовая система, органы слуха и зрения, нерв. система, органы дыхания / Питер Ферми и Стивен Шепард ; пер. с англ. В. Скоробогатова ; гл. ред. С. С. Скляр ; при содействии врачей Королев. коллегии. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 253 с.

В73208
53.4я2
Д 44

Диагностика заболеваний : мед. справ. : крат. описание болезней, характер. симптомы, причины возникновения заболеваний, тактика лечения / сост.: В. И. Бородулин, М. Н. Ланцман, А. В. Тополянский ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 508, [1] с.

В73213
57.3я20
А 67

Аникеева Л. Ш. Мать и дитя. Беременность, роды и уход за ребенком до трех лет : большая энцикл. / Л. Ш. Аникеева ; гл. ред. С. С. Скляр. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 511 с.

Д3334
63.221(4УКР)я6
К 84

Круковський О. С. Українська Фалеристика [Изоматериал] : (із фондів Львів. іст. музею) : [альбом-каталог] / Орест Круковський, Степан Пахолко ; наук. ред. І. Сварник [та ін.] ; фотогр.: О. С. Круковський [та ін.] ; вид. Ю. І. Николишин. - Л. : Апріорі, 2011. - 118 с. : кольор. ілюстр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Д3333-1
63.3(2)я20
В 67

Волков С. В. Генералитет Российской империи : энцикл. слов. генералов и адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков ; отв. ред.: В. А. Благово, С. А. Сапожников ; вступ. сл., предисл. авт. ; худож. оформ. И. А. Озерова. - М. : Центрполиграф, 2010.
Т. 1 : А - К. - 2010. - 758, [1] с. : портр., ил. - Библиогр.: с. 756-758.
Т. 2 : Л - Я. - 2010. - 830, [1] с. : портр., ил. - Библиогр.: с. 829-830.

В49564-10
63.3(4УКР)
У 45

Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. /  редкол.: Т. І. Ківшар (голов. ред.) [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2013. - Вип. 10 / відп. ред. Н. П. Марченко. - 2013. - 530, [1] с. - Бібліогр. наприкінці ст.

МБ195-5(3)
63.3(4УКР)-7
І-90

Історія української культури : у 5 т. / голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / І. Є. Александрова [та ін.] ; редкол.: М. Г. Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. - 2012. - 947, [1] с. : кольор. ілюстр., портр. - Бібліогр.: с. 907-942 та в підрядк. прим.
Т. 5 : Українська культура XX - початку XXI століть, кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / Л. Ф. Артюх [та ін.] ; редкол.: М. Г. Жулинський (голов. ред.) [та ін.]. - 2013. - 941 с. ; 941, [1] с. : кольор. ілюстр., портр. - Бібліогр.: с. 837-876 та в підрядк. прим.

Д3430
63.3(4УКР)46
К 59

Козацька абетка  : коротка історія укр. козацтва для дітей і дорослих / авт.-упоряд. Ольга Яремійчук ; голов. ред. І. Т. Бойко ; худож. оформ. А. М. Пшінки. - К. : Веселка, 2013. - 79, [1] с. : кольор. ілюстр. - (Програма "Українська книга").

В72051
63.3(4УКР)61
С 60

Солдатенко В. Ф. Проект "Україна", 1917-1920 рр. Постаті / В. Солдатенко ; передм. Д. В. Табачника. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 510, [1] с., [4] л. фот. : портр. - Бібліогр. наприкінці ст.

В72320
65.9(4УКР)272.22я2
Т 49

Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів / USAID від амер. народу, Проект USAID "Розвиток ринків капіталу", Проект USAID "Розвиток фінансового сектору" (FINREP). - К. : [б. в.], 2010. - 19 с. : ілюстр.

Д3401-4
66.3(4УКР)я2
П 60

Портрети сучасниць : книга пошани / авт.-упоряд. В. В. Болгов ; худож. оформ. І. В. Болгова. - К. : Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. дослідж., 2003 - Вип. 4. - 2013. - 191 с. : кольор. ілюстр. -

Д3469-4
66.74(4УКР)
У 77

Успішна жінка : у політиці, бізнесі, юриспруденції, медицині, науці, культурі, громад. житті : інформ.-вид. проект / авт. ідеї, авт.-упоряд., авт. дизайн та худож. оформ.: З. Кучерук. - К. : Статус плюс, 2014. - Вип. 4 / вступ. сл. Е. М. Лібанової [та ін.] ; авт. передм. Г. Герасименко. - К. : Статус-Україна. - 150, [1] с. : кольор. фот. , іл.

Д3413
66.74(4УКР)я2
П 60

Портрет успішної жінки. Імена славних сучасників. - Бориспіль : УкрРось, [201-]. - 349, [2] с. : кольор. фотогр. 

В72320
65.9(4УКР)272.22я2
Т 49

Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів / USAID від амер. народу, Проект USAID "Розвиток ринків капіталу", Проект USAID "Розвиток фінансового сектору" (FINREP). - К. : [б. в.], 2010. - 19 с. : іл..

Г4281
67я20
С 91

Сучасна правова енциклопедія : а-я / О. В. Зайчук [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; передм. В. С. Ковальського ; худож. оформ. М. П. Черненка ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 403 с.
 

В71295
67.5я20
М 18

Мала енциклопедія міжнародного права / Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; упоряд.: М. О. Дей, І. М. Проценко ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київ. ун-т права. - К. : Кондор, 2013. - 439 с. - Бібліогр.: с. 420-421. - Латин. терміни та вирази з міжнар. права: с. 414-419.

Г4271-1
67.9(4УКР)304.1я2
І-73

Інтелектуальна власність : словник-довідник : у 2 т. / за заг. ред. О. Д. Святоцького. - К. : Ін Юре, 2000. - (Бібліотека словників "Ін Юре" : ІЮ).
Т. 1 : Авторське право і суміжні права / уклад.: В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко ; за ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка. - 2000. - 354, [1] с. - Терміни парал. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 346-347. - Абетк. покажч. термінів: с. 249-345.
Т. 2 : Промислова власність / уклад. Г. П. Добриніна [та ін.] ; за ред. О. Д. Святоцького, В. Л. Петрова. - 2000. - 268 с. : табл. - Терміни парал. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 199-200 та в дод.: с. 215-216. - Абетк. покажч. термінів: с. 157-198.

Д3467
68.512.1-1я20
Ш 95

Шульц В. Энциклопедия огнестрельного оружия : [1000 видов] / Вальтер Шульц ; пер. с нем. М. Лебединского ; гл. ред. С. С. Скляр. - 2-е изд., стер. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 336 с. : фот. цв.

М73.0я73
П 90

Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. для студ. ОКР "Бакалавр", "Магістр" та аспірантів вищ. навч. закл. / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 343 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 215-233.

В71846
76.173(4РОС)
В 67

Волков С. В. Русская военная эмиграция : изд. деятельность / С. В. Волков ; ред. Л. И. Дорогова ; худож. В. В. Покатов. - М. : Пашков дом, 2008. - 548, [1] с., [8] л. цв. ил. : портр. - Примеч.: с. 140-168. - Указ.: с. 169-176. - Библиогр. слов.: с. 181-548.

79.34(4УКР-4ХЕС)я2
Д 36

Державний архів Херсонської області : фонди періоду після 1917 року : анот. реєстр описів /  редкол.: В. Боровик (голова) [та ін.]. - Херсон : Айлант, 2013. - Т. 1 : Фонди Р-1 - Р-1250 / авт.-уклад. Т. Іващенко [та ін.] ; упоряд. О. Бахіна [та ін.] ; авт. передм. І. Мякота. - 2013. - 531 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). 

В72040
81.411.1-314
Б 43

Белей Л. О. Ім'я дитини в українській родині / Л. О. Белей ; худож.-оформ. О. М. Артеменко. - К. : Далечінь, 2013. - 281, [2] с. - Бібліогр.: с. 280-[282] та в підрядк. прим.

Г3826-4
81.411.1-34я43
У 45

Українська наукова термінологія. - К. : Наук. думка, 2012. - № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки", Київ, 2 листопада 2012 р. - 99, [2] с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст.

МБ307-1
81.411.1-4
Р 75

Російсько-український словник : у 4 т. / І. С. Гнатюк [та ін.] ; редкол.: П. Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : Знання, 2011 - 2014. - (Академічні словники : сер. засн. у 2011 р.).
Т. 1 : А - Й. - 2011. - XXXVII, [І], 992 с.
Т. 2 : К - О. - 2012. - IX, [І], 860 с.
Т. 3 : П - Р. - 2013. - IX, [І], 933 с.
Т. 4 : С - Я. - 2014. - IX, [І], 934 с.

МБ306-1
83.3(4УКР)
І-90

Історія української літератури : у 12 т. / редкол.: Віталій Дончик (голова) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 2014. - Т. 1 : Давня література (Х - перша половина ХVІ ст.) / Ю. В. Пелешенко [та ін.] ; наук. ред.: Юрій Пелешенко, Микола Сулима ; передм. Миколи Жулинського. - 2014. - 838, [1] с., [16] арк. кольор. ілюстр. : ілюстр., портр. - Бібліогр. в підрядк. прим.

МБ305-3
83.3(4УКР)5-8я20
Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; кер. проекту В. Л. Смілянська. - К. : [б. в.], 2012 - .
Т. 3 : І - Л / ред. тому В. Л. Смілянська. - 2013. - 886 с., [8] арк. кольор. ілюстр. : портр., ілюстр. - Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті.
Т. 4 : М - Па / ред. тому О. В. Боронь. - 2013. - 806 с., [8] арк. кольор. ілюстр. : портр., ілюстр. - Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті.
 

Д3438
85.03(4УКР)я20
Ш 71

Шмагало Р. Т. Енциклопедія художньої культури : мистецька освіта : бібліогр., док., теорія : [4000 джерел бібліогр., 300 фотодок., 1000 термінів] / Ростислав Шмагало. - Л. : ЛНАМ, 2013. - 518 с. : ілюстр.
 

МБ211-13
92.0
Е 64

Енциклопедія Сучасної України / голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.]. - К. : Координац. бюро ЕСУ НАН України, 2001 - . Т. 13 : Киї - Кок / ред. галузей: Т. І. Березюк [та ін.]. - К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2013. - 711 с.

К92.3
Х 39

Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. 2014, вип. 12 : довід. уклад. станом на 06.01.2014 / Ю. Лапухіна [та ін. - Херсон : Сафронов А. І., 2014. - 359 с. : ілюстр.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031