Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеці

Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеці

Бібліографічне обслуговування відбувається у формах до­відково-бібліографічного обслуговування, бібліографічного ін­формування та рекомендаційно-бібліографічного обслугову­вання.

Довідково-бібліографічне обслуговування — це бібліо­графічне обслуговування відповідно до разових інформаційних запитів  споживачів  інформації.  Відповідь споживачеві на разовий інформаційний запит може подаватися у формі  до­відки, відмови або консультації.

1. Довідки бувають бібліографічні та фактографічні.

Бібліографічні довідки містять бібліографічну інформацію і бувають тематичними, уточнювальними та адресними.

Тематична бібліографічна довідка надасться у вигляді систе­матизованого переліку бібліографічних записів документів з певної теми. Цей вид довідок найпопулярніший серед спожи­вачів інформації. Методика виконання тематичних довідок складається з таких етапів: приймання запиту; вивчення теми запиту; визначення кола і послідовності перегляду джерел; бібліографічний пошук, групування матеріалу та оформлення тематичної довідки.

Уточнювальна бібліографічна довідка встановлює чи уточ­нює елементи бібліографічного запису, яких бракує або які не­правильно зазначені у запиті. Типовими помилками є: 1) заміна однієї літери на іншу, викривлення ініціалів у пріз­вищах; 2) скорочення та неточні назви книг, періодичних видань; 3) подання редактора, укладача тощо як авторів книги; 4) представлення назви статті, розділу, глави книги тощо як назви самостійного видання.

Адресна бібліографічна довідка встановлює за бібліографіч­ними джерелами (покажчики, каталоги) дані про наявність і (або) точну адресу (шифр) зберігання документа в певному фонді (бібліотеці, архіві тощо).

Фактографічна довідка містить фактографічну інформа­цію (відомості про певні факти, події, дані з різних галузей знань, пояснення слів, термінів тощо). Фактографічна довідка може супроводжуватися посиланням на документальне джере­ло інформації, тобто може вміщувати також і бібліографічну інформацію.

2. Відмова — це відповідь на разовий інформаційний запит, в якій пояснюється неможливість видати споживачеві інфор­мацію, що відповідає запитові. Відмовити споживачеві можуть на етапі прийняття запиту або після невдалого пошуку інфор­мації.

3.  Консультація, на відміну від довідки, не надає інформа­ції, а містить поради щодо її самостійного пошуку споживачем. Консультація – це:

 • роз’яснення, як користуватися каталогами, картотеками, алфавітно-предметним покажчиком; що означають написи на каталожних ящиках та картках;
 • роз’яснення методики пошуку необхідної інформації з бібліографічних джерел – енциклопедій, словників, довідників, бібліографічних покажчиків;
 • консультації з  оформлення бібліографічного списку використаної літератури;  
 • надання відомостей про бібліотеку та її послуги;

Бібліографічна консультація вказує, як одержати потрібну бібліографічну інформацію (у певному бібліографічному покажчику, каталозі бібліотеки тощо), а фактографічна кон­сультація містить поради щодо пошуку інформації про факти, події, дані з різних галузей знань тощо.

Метою консультації є збудження бібліографічної активності спожива­чів інформації.

Довідко­во-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів

Розвиток інформаційних технологій сприяв появі віртуаль­ного довідково-бібліографічного обслуговування – довідко­во-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів, що проходить в електронному середовищі з використанням різноманітних комунікаційних каналів: електронної пошти, веб-форми, чату. Найпоширенішою формою такого обслугову­вання є віртуальна довідка.

У фаховій літературі використо­вують такі синоніми терміна «віртуальна довідка»: «чатова довідка», «он-лайнова довідка», «електронна довідка», «авто­матизована довідка», «цифрова довідка» тощо. Служба «Віртуальна довідка» присутня на сайтах практично усіх крупних бібліотек.
Адреса служби «Віртуальна довідка» Херсонської обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара http://lib.kherson.ua/vss.htm

До виконання приймаються:

 • довідки щодо наявності та місцезнаходження конкретних документів у фондах бібліотеки;
 • довідки щодо конкретних фактів і персоналій;
 • уточнюючі довідки (уточнення бібліографічних даних документа);
 • тематичні довідки, виконання яких не потребує складного бібліографічного пошуку і може бути виконано на основі використання ресурсів бібліотеки та ресурсів Інтернет;
 • тематичні довідки краєзнавчого змісту;
 • довідки орієнтовного класу.

У роботі служби існують  й певні обмеження:

 • некоректні запитання видаляються;
 • не розглядаються питання пов’язані з написанням творів, рефератів, наукових, дипломних, курсових та контрольних робіт;
 • не виконуються довідки, що потребують складного наукового та професійного пошуку;
 • не надаються відповіді на запитання, що стосуються інформації комерційного характеру, а також інформації, що порушує чинне законодавство;
 • служба не займається рішенням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Віртуальна бібліографічна довідка, крім надання бібліо­графічної інформації, може вміщувати й посилання на елект­ронні версії первинних документів, розміщених в інтернеті.

Уточнювальні та адресні віртуальні бібліографічні довідки на­дають у вигляді бібліографічного опису документа та шифру зберігання в певній бібліотеці.

Фактографічні віртуальні довідки — у вигляді конкретних даних із зазначенням джерел інформації, з яких взято дані.

За часом одер­жання відповіді на запит розрізняють асинхронне та синхрон­не віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування.

Перевага асинхронного обслуговування в тому, що користу­вач може надіслати запит у будь-який час, з будь-якої точки земної кулі. Синхронне обслуговування в режимі чату забезпе­чує живе спілкування. Асинхронне обслуговування особливо зручне для виконання тематичних довідок, синхронне – уточнювальних, адресних та фактографічних, коли не потрібно вво­дити значного текстового матеріалу. У практиці роботи бібліотек України застосовують переважно асинхронне вірту­альне довідково-бібліографічне обслуговування, тому що поширення синхронного залежить від ступеня розвитку інтернету, якості зв'язку, матеріально-технічної бази бібліотек.

Список використаної літератури:

 1. Авдонина Н. А. Фонд выполненных справок - важный элемент СБА / Н. А. Авдонина, Н. С. Масловская // Библиография. - 2008. – № 5. - С. 30-34 : рис.
 2. Добко Т. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Т. Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ. - Вип. 35. - 2013. - С. 24-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
 3. Добко Т. Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2010. – № 4. - С. 27-40. - Бібліогр. у кінці ст.
 4. Лога Т. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11. - С. 14-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
 5. Ломачинська І. М. Бібліографознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2004. - 300 с.
 6. Нещерет М. Ю. Виды ответов на запросы пользователей: учет в справочно-библиографическом обслуживании / М. Ю. Нещерет // Библиография. - 2009. – № 4. - С. 47-54. - Библиогр. в подстроч. примеч.
 7. Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

    1 2 3 4
56 7 8 91011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29