Культура поведінки молодших школярів

Культура поведінки молодших школярів

 1. Бех  І. Д.  Виховання  особистості:  У  2  кн.  Кн.  1: Особистісно  орієнтований  підхід:  теоретико-технологічні  засади:  Навч.-метод.  посібник.  –  К. : Либідь, 2003. – 280 с.
 2. Білоусова В. О. Виховання культури поведінки учнів / В. О. Білоусова. – К. : Рад. шк., 1986. – 160 с.
 3. Болотина Л. Р. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных классах: Учеб. пособие / Лидия Родионовна Болотина. – М. : Просвещение, 1978. – 128 c.
 4. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська,  З.В.Огороднійчук.  –  К. :  Просвіта, 2001. – 416 с.
 5. Волченко Л. Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет / Л. Б. Волченко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 115 с.
 6. Гонтаровська  Н.  Концепція  культурологічного  розвитку  особистості  в  НВК  № 28  м. Дніпропетровська / Н. Гонтаровська // Мистецтво та освіта. – 2001. – № 3. – С. 36-40.
 7. Гореева В. М. Виховання культури поведінки школярів / В. М. Гореева. – К. : Знання УРСР, 1983. – 47 с.
 8. Грибоедова  Т. Нравственное  развитие  личности школьника: подходы к диагностике / Т. Грибоедова. – Новокузнецк : ИПК, 2001. – 64 с.
 9. Гук О. Ф. Аналіз поняття «культура поведінки» в гуманітарних науках / О. Ф. Гук // www.socd.univ.kiev.ua/.../actprob17_173.pdf
 10. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття // Режим доступу: http://portal.prolisok.org/osvita_ukraine_xxi.html
 11. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности / О. Г. Дробницкий. – М. : Наука, 1977. – 332 с.
 12. Иванова  Г. П.  Освоение  нравственных  ценностей учащимися общеобразовательных школ в современных условиях / Г. П. Иванова. – М. : Социум, 2001. – 160 с.
 13. Кириленко С. Виховання загальнолюдських цінностей, свідомої дисципліни та культури поведінки учнів: спільна робота педагогічного колективу та батьків / С. Кириленко, Т. Горлач // Початкова школа. – 2006. – № 10. – С. 44-47.
 14. Кондратюк О. П. Педагогічне стимулювання в процесі формування поведінки учнів / О. П. Кондратюк. – К. : Рад. шк., 1963. – 143 с.
 15. Кононенко Н. Сім'я як осередок формування культури поведінки  / Н. Кононенко // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 32-34.
 16. Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості / О. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
 17. Корнєв  Н.  Соціальна  психологія:  Підручник  /  Н. Корнєв, А. Коваленко. – К. : [б. и.], 1995 (АТ "Киiвська книжкова фабрика"). – 304 с.
 18. Критерії моральної вихованості молодших школярів. Книга для вчителів / За ред. І. Беха, С. Максименка. – К. : Радянська школа, 1989. – 96 с.
 19. Культура и развитие человека: очерк философско-методологических проблем / Отв. ред. В.Иванов. – К. : Наук. думка. – 1989. – 320 с.
 20. Макаренко А. С. Вибрані педагогічні твори / За ред. Є. Мединського,  І. Свадковського. – К. : Радянська школа, 1947. – 289 с.
 21. Матвієнко О. В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра / О. В. Матвієнко. – К. : Стилос, 1999. – 152 с.
 22. Монахов Н. И. Изучение эффективности воспитания. Теория и методика / Н. И. Монахов. – М. : Педагогика, 1981. – 144 с.
 23. Підготовка  майбутнього  вчителя  до морального виховання  учнів :  навч.  посіб.  / За  заг.  ред. В. Демиденка. –  К. : ІЗМН, 1996. – 204 с.
 24. Плахтій В. І. Формування моральних ідеалів молодших школярів / В. І. Плахтій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського: Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. 3. – Вінниця : ВАТ «Віноблдрукарня», 2000. – С. 90-93.
 25. Рейнвалт Н. О моральной концепции человека / Н. О. Рейнвалт. – М. : Антей, 1998. – 201 с.
 26. Роменець В. А. Історія психології XX ст. : навч. посіб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К. : Либідь, 1998. – 992 с.
 27. Рувинский Л. И. Нравственное воспитание личности / Л. И. Рувинский. – М. : Изд. МГУ, 1981. – 184 с.
 28. Соціологія:  словник  термінів  і  понять  /  Упоряд.  Є.А.Біленький,  М.А.Козловець, В.О.Федоренко / за заг. ред. М.А.Козловця. – Житомир, «Волинь», 2003. – 236 с.
 29. Субботский Е. В. Формирование морального действия у ребенка / Е. В. Субботский // Вопросы психологии. – 1979. – № 3. – С.47-55.
 30. Сухоминський В. О. Вибрані твори: У 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 1. – 654 с.
 31. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Л. Ильичев, П.Федосеев, С.Ковалев. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 840 с.
 32. Філософія. Підручник / За заг. ред. Горлача М., Кременя В., Рибалка В. – Харків : Консум, 2000. – 672 с.
 33. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. Посіб. / М. М. Фіцула. – К. : «Академія», 2000. – 544 с.
 34. Фольваркова В. І. Показники та рівні розвитку моральної свідомості особистості / В. І. Фольваркова // Дошкільна освіта. – 2004. – № 3. – С. 3-7.
 35. Хоружа Л. Формуємо культуру поведінки молодших школярів / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2007. – № 2. – С. 52-57.
 36. Чорна О. Педагогічні умови формування у молодших школярів шанобливого ставлення до людей / О. Чорна // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 18-20.
 37. Юрчак В. Формування культури поведінки: корекційно-розвивальна програма / В. Юрчак // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2013. – №  7(квіт.). – С. 8-19.

Довідка виконана 16.02.2016. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031