Методологія сучасних літературних досліджень

Методологія сучасних літературних досліджень

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. 2-ге вид., доповнене. - Львів, 1996.
2. Бушмин А.С. О литературоведческих исследованиях (1963) // А. С. Бушмин. Наука о литературе : проблемы, суждения, споры / А. С. Бушмин. - М. : Современник, 1980. - 334 c.
3. Галич О.А. Теорія літератури : пiдруч. для студ. фiлол. спец. навч. закл. / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. - Вид. 3-тє, стер. - К. : Либідь, 2006. - 488 c.
4. Гнатюк М. Історія літератури як наукова дисциплина: друга половина XIX - початок XX ст. / М. Гнатюк // Слово і час. - 2010. - № 6. - С. 84-93. - Бібліогр. у кінці ст.
5. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 1977-ХІІ від 13 грудня 1991 року із змінами та доповненнями.
6. Закон України "Про вищу освіту" № 2984-ІІІ від 17 січня 2002 року із змінами та доповненнями.
7. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації: Посібник. - Київ, 2009. - 460 с. - Книга є в чит. залі Інституту філології, чит. залі №16, чит. залі №35.
8. Козлик І.В. Методологія літературознавства як актуальна проблема. Ст. перша // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003. - № 9. - С.2-9.
9. Конончук Т. Як писати дисертацію? / Т. Конончук // Слово і час. - 2010. - № 7. - С. 118-121.
10. Література. Теорія. Методологія: Пер. з польськ. С. Яковенка / Упор. і наук. ред. Д. Уліцької. - К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2006. - 543 с.
11. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. - К.: ВЦ „Академія”, 2007.
12. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром`як, Ю.І. Ковалів. - К., 1997.
13. Мітосек С. Теорії літературних досліджень. - Сімферополь, 2005.
14. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. - К., 1997.
15. Павличко С. Теорія літератури. - К., 2002.
16. Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей: Панорама сучасної науки. – К., 1998. (електронний текст за посиланням: http://litopys.org.ua/jruss/russ.htm)
17. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): Концепции. Школы. Термины. Энциклопедический справочник. - М., 1999.
18. Удалов В. Проблеми та перспективи розвитку сучасної методології науки. (електронний текст за посиланням: https://www.phil.duan.edu.ua/images/stories/Files/2013/Articles.../5.pdf)
19. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. – Київ : Вид-чий Дім «Слово», 2004. - 240 с. https://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf

Довідка виконана 17.10.2018. Виконавець Михайленко О.В.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30