Особливості навчання дітей підліткового віку

Особливості навчання дітей підліткового віку

1. Алексєєва Е. Архітектоніка педагогічного успіху / Е. Алексєєва // Відкритий урок. –  2010. – № 12. –  С. 65-70.
2. Бедлінський О. І. Проблема періодизації підліткового віку в сучасному суспільстві / О. І. Бедлінський // Практична психологія та соціальна робота. –  2011. – № 2. – С. 49-54.
3. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 246 с.
4. Білоусова Н. Педагогічні умови формування потреби у самовдосконаленні в учнів молодшого підліткового віку / Н. Білоусова // Рідна школа – 2010. – № 6. – С. 45-49.
5. Брижатенко О. Можливості імітаційно-дидактичної гри у формуванні пізнавальної активності старшокласників / О. Брижатенко // Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С. 34-36.
6. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2007. – 400 с.
7. Дегтяр В. Пізнавальна діяльність учнів / В. Дегтяр // Відкритий урок. –  2011. – № 4. – С. 43-45.
8. Житник Б. О. Методи навчання та активізації пізнавальної активності учнів / Б. О. Житник // Зарубіжна література в школі. – 2010. – № 11/12. – С. 2-19.
9. Ісаєва А. Розвиток життєвої творчості при використанні інтерактивних технологій / А. Ісаєва // Сучасна школа України. –2009. – № 5. –  С. 78-81.
10. Колесов Д. П. Современный подросток. Взросление и пол : учеб. пособ. / Д. П. Колесов. – М. : МПСИ Флинта, 2003 – 200 с.
11. Коменский Я. А. Дидактические принципы : отрывки из «Великой дидактики» / Я. А. Коменский. – М. : Учпедгиз, 1940. – 88 c.
12. Кон И. С. Психология старшеклассника : пособ. для учителей / И. С. Кон. − М. : Просвещение, 1980. − 192 с.
13. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку / А. Левченко // Психолог. Шкільний світ. – 2003. – № 42. – С. 9-16.
14. Лихацький А. Формування пізнавального інтересу / А. Лихацький // Директор школи. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 30. – С. 10-16.
15. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка : основні положення : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / В. С. Лозниця. – К. : «ЕксОб», 1999. – 304 с.
16. Москалець В. П. Основний психологічний зміст та розвивально-особистісний потенціал ігрової діяльності / В. П. Москалець // Практична психологія та соціальна робота.  2009. – № 10. – С. 1-8.
17. Опанасюк Т. Психологічні особливості самооцінки сучасних підлітків / Т. Опанасюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 1. –  С. 98-100.
18. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / ред. И. В. Дубровина, Б. С. Круглова. – М. : Педагогика, 1988. – 190 c.
19. Педагогіка : навч. посіб. / упоряд. В. М. Галузяк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 416 с.
20. Підліток : як йому допомогти : збірник / упоряд. Т. Гончаренко, видавець Т. Соловей. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с.
21. Приходченко К. Застосування інтерактивних технологій / К. Приходченко // Завуч. Шкільний світ. – 2009. – № 28. –  С. 20-23.
22. Роменський В. М. Як розвивати бажання вчитися / В. М. Роменський // Печатное слово. –  2007. – № 1. – С. 55-57.
23. Туріщева Л. В. Вікові аспекти виховання школяра / Л. В. Туріщева // Виховна робота в школі. – 2006. – № 8 − С. 36–41.
24.  Уманець Н. Я. Проблемне навчання як засіб підвищення пізнавальної активності учнів / Н. Я. Уманець // Обдарована дитина. – 2010. – № 2. –  С. 23-25.
25.  Червонна Т. Потреби підлітків, про які потрібно знати дорослим / Т. Червонна // Психолог. – 2009. – № 31/32. – С. 41-43.
26.  Щербина В. Дитячі і підліткові кризи / В. Щербина // Психолог. Сер. Шкільний світ. – 2010. – № 17. –  С. 6-8.

Довідка виконана 24.01.2013. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031