Шановні користувачі! У серпні та вересні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Порядок надання пільг проїзду транспортом у готівковій формі

Порядок надання пільг проїзду транспортом у готівковій формі

Порядок надання пільг проїзду транспортом у готівковій формі

14 березня 2018 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено «Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транс­порту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах».
Постановою установлено, що фінансування витрат, пов'язаних з наданням пільг у готівковій формі з опла­ти проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів відповідно до підпункту «ґ» пункту 3 час­тини першої статті 91 Бюджетного кодексу України.
Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити у двомісячний строк з дня набрання чинності цієї постанови затвердження розміру щомісячної готівкової виплати у 2018 році.

ПОРЯДОК надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах

1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських (крім залізничного та річкового транспорту) та міжміських маршрутах за рахунок відповідних місцевих бюджетів у разі прийняття такого рішення органами місцевого самоврядування.
Орган місцевого самоврядування у місячний строк після прийняття рішення щодо надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах інформує про це Мінсоцполітики, яке складає перелік відповід­них органів місцевого самоврядування і оприлюднює його на офіційному веб-сайті Міністерства.
У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах відповідні пільги продовжують надаватися у безготівковій формі.

2. Дія цього Порядку поширюється на окремі категорії осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, а саме:
- осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, відповідно до статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі­док Чорнобильської катастрофи»;
- дітей віком від шести років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інва­лідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, га­рантії їх соціального захисту»;
- осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, відповідно до статті 13 Закону України «Про ста­тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- дітей віком від шести років з багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства»;
- ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної полі­ції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Держспецзв'язку відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;
- батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходжен­ня військової служби, відповідно до статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
- осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком від шести років та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, відповідно до статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- реабілітованих осіб, які отримали інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонерами, відпо­відно до статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
Крім категорій осіб, зазначених у цьому пункті, органи місцевого самоврядування мають право визначати інші категорії громадян, на яких буде поширюватися дія цього Порядку, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Особам, які мають право на пільги, що передбачені кількома нормативно-правовими актами, призначається щомісячна готівкова виплата відповідно до одного з нормативно-правових актів більша за розміром.
Розмір отриманої щомісячної готівкової виплати не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

3. Щомісячні готівкові виплати здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі – структурні підрозділи з питань соціального за­хисту населення) у сумі, що не менша розміру, визначеного відповідно до пункту 4 цього Порядку:
- особам, які одержують пенсії та державні соціальні допомоги, – шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в уповноважених банках або на виплатні об'єкти поштового зв'язку на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Ре­єстр), та даних Пенсійного фонду України без особистого звернення пільговика;
- особам, які не одержують пенсії та державні соціальні допомоги, –шляхом перерахування коштів на їх особистий рахунок в банку на підставі заяви особи, яка має право на відповідні пільги, і даних Реєстру;
- одному з батьків дитини з інвалідністю та дітей (віком від шести років), які мають право на піль­говий проїзд, на особистий рахунок в банку матері або батька на підставі заяви і даних Реєстру.

4. Розмір щомісячної готівкової виплати затверджується обласними, Київською міською держ­адміністраціями та визначається шляхом множення середньої вартості проїзду у міському кому­нальному транспорті в області (м. Києві) на 30 поїздок.
Середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) визначаєть­ся станом на 1 січня календарного року як середня величина встановленої органами місцевого самоврядування вартості однієї поїздки у міському комунальному транспорті серед усіх комуналь­них підприємств області (м. Києва).
У разі зміни вартості однієї поїздки у міському комунальному транспорті, встановленої будь-яким органом місцевого самоврядування на території області (м. Києва), обласними, Київською Міською держадміністраціями переглядається середня вартість проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) та розмір щомісячної готівкової виплати з наступного місяця.
Для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати проїзду транспортом загаль­ного користування на міжміських маршрутах, розмір щомісячної готівкової виплати збільшується на 20 відсотків.
Щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю І групи або дітям з інвалідністю (крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі.
Для осіб з інвалідністю І, II групи та дітей з інвалідністю (крім дітей до шести років), які навча­ються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти або про­ходять реабілітацію, розмір щомісячної готівкової виплати додатково збільшується вдвічі.
Додатково органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення щодо збільшен­ня кількості поїздок та розміру суми щомісячної готівкової виплати для окремих категорій осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

5.  Готівкові виплати здійснюються щомісяця до 20 числа відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Мініст­рів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальної допомоги національним оператором поштового зв'язку, затвердженої в установленому порядку.

6. Особам, які мають право на пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального ко­ристування на міських, приміських та міжміських маршрутах і перебувають на обліку в Реєстрі за місцем проживання в адміністративно-територіальній одиниці, де не запроваджено надання пільг у готівковій формі, під час оплати проїзду в адміністративно-територіальній одиниці, де запрова­джено надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального ко­ристування на міських (у тому числі метрополітені), приміських та міжміських маршрутах, видаєть­ся квиток, завірений посадовою особою транспортного підприємства, яка прийняла відповідну оплату, шляхом зазначення прізвища, імені, по батькові такої особи, проставлення власного підпи­су та штампа цього підприємства із зазначенням дати поїздки, назви населеного пункту.
Відшкодування вартості проїзду таким особам проводиться органом місцевого самоврядуван­ня за місцем перебування особи на обліку у Реєстрі на підставі поданої заяви та квитків про оплату проїзду шляхом перерахування коштів один раз на місяць, з 5 до 10 числа місяця, що настає за зверненням, в межах суми, розрахованої відповідно до пункту 4 цього Порядку. У разі невідшкодування пільговику вартості проїзду в установлений строк виплата здійснюється на підставі судового наказу.

7.  У разі смерті особи, яка мала право на щомісячну готівкову виплату, така виплата здійсню­ється за повний місяць, в якому настала смерть, незалежно від дати смерті і не підлягає перера­хунку розміру або поверненню.

8.  У разі реєстрації в Реєстрі нової особи, яка має право на щомісячну готівкову виплату, така виплата здійснюється з наступного місяця за місяцем звернення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів Україні
від 14 березня 2018 р. № 197

// Офіційний вісник України. – 2018. – № 27. – С. 56-58.

Календар подій

      1
2345678
910 11 12131415
16 1718 19 202122
23242526272829
30