Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України

Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови".
Указом передбачено затвердження цільової програми на 2018-2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури.

Також йдеться про створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інформації, рекламу тощо.

Указ Президента України
«Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного роз­витку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя та на всій території України, посилення їі консолідуючої ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, ураховуючи необхідність захис­ту національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримки розвитку національної культури, заохочення процесів її інтеграції у європейський та світовий культурний простір,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо зміцнення держав­ного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України.

2.  Кабінету Міністрів України:
1) утворити у місячний строк із залученням представників державних органів та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних фахівців експертну групу для здійснення комплек­сного аналізу сучасної мовно-культурної ситуації в Україні, розроблення за резуль­татами такого аналізу критеріїв оцінки ефективності державної мовної політики і політики у сфері культури та механізмів моніторингу мовно-культурної ситуації на по­стійній основі;
2) розробити у двомісячний строк з урахуванням пропозицій експертної групи та затвердити державну цільову програму на 2018 — 2028 роки, спрямовану на забез­печення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України та збе­реження цілісності культури, передбачивши, зокрема, заходи щодо:
- зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку;
- забезпечення додержання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог закону щодо обов'язковості вико­ристання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків, недопущен­ня її дискримінації;
- розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;
- покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння ви­вченню української мови іноземцями, розробці дистанційних та онлайн-курсів з ви­вчення української мови, запровадження в установленому порядку сертифікаційно­го іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до гро­мадянства України;
- забезпечення підтримки та популяризацїі української мови за кордоном:
- підтримки інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних індустрій, - по­кращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, забезпечення доступу глядачів до кращих творів європейської та сві­тової кінематографії, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;
- проведення конкурсів на створення інформаційної, у тому числі медійної, украї­номовної продукції для дітей;
- запровадження освітніх теле- та радіопрограм, відкритих електронних курсів з української історії та культури;
- подальшої підтримки книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською новою, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;
- заохочення молоді до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, за­провадження та реалізації відповідних проектів;
- створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання ін­формації українською мовою, в тому числі через друковані засоби масової інфор­мації (пресу), рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у то­му числі за кордоном;
- збереження культурної спадщини як основи національної культури та розширен­ня доступу до неї громадян;
- підтримки культурного розмаїття, розвитку міжнародного культурного співробіт­ництва, інтеграції української культури у світовий культурний простір;
- розвитку комп'ютерного забезпечення українською мовою, зокрема відповідного програмного забезпечення органів державної впади та органів місцевого самовряду­вання, державних підприємств, установ та організацій;
3) щорічно до Дня української писемності та мови інформувати Президента Украї­ни про мовно-культурну ситуацію в Україні та заходи, що вжиті для захисту та забез­печення розвитку і функціонування української мови як державної.

3.  Обласним, Київській міській державним адміністраціям розробити у двомісяч­ний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України державної цільової про­грами на 2018 - 2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функ­ціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створен­ня єдиного культурного простору України та збереження цілісності культури, відпо­відні регіональні плани заходів і забезпечити їх реалізацію.

4.  Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. Порошенко м. Київ
31 травня 2018 року №156/2018

// Урядовий кур’єр. – 2018. – № 103. – 2 черв. – С. 5.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031