Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Засоби масової інформації. Книгознавство. Бібліотекознавство Соціокультурна діяльність сучасних бібліотек (на прикладі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара)

Соціокультурна діяльність сучасних бібліотек (на прикладі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара)

Соціокультурна діяльність сучасних бібліотек (на прикладі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара)

 1. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России / К. И. Абрамов. – М. : Либерия, 2001. – Ч. 2. – 159 с.
 2. Ариарский М. А. Прикладная культурология / М. А. Ариарский. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : «ЭГО», 2001. – 288 с.
 3. Афанасьев М. Д. Социально-культурные функции массовой библиотеки / М. Д. Афанасьев // Роль книги и чтения в культурном развитии. – М., 1987. – С. 182 – 192.
 4. Ашихмина А. Место встречи обязывает: организация клубов по интересам / А. Ашихмина // Библиотека. – 2013. – № 2. – С. 54 – 56.
 5. Башун О. В. Обласна універсальна наукова бібліотека як культурно-інформаційний центр регіону / О. В. Башун // Вісник книжкової палати. – 1998. – № 12. – С. 6 – 9.
 6. Беспалов В. М. Деятельность библиотек в помощь развитию творческих способностей личности : учеб. пособие. / В. М. Беспалов. – М. : МГИК, 1997. – 61 с.
 7. Библиотеки в помощь организации досуга: Метод. рекомендации / Гос. Б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М., 1985. – 39 с.
 8. Библиотечное дело : терминол. слов. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; сост.: И. М. Суслова, Л. Н. Уланова; редкол.: Н. С. Карташов (отв. ред.) [и др.]. – 2-е изд., перераб. и значит. доп. – М. : Книга, 1986. – 223 с.
 9. Библиотечное дело: термин. слов. / Рос. гос. б-ка. – М., 1997. – 167 с.
 10. Библиотечное общение: традиции, инновации: матер. Международ. науч.-практ. конф. / автор-сос. С. А. Езова. – Улан-Уде, Издат-полиграф. комплекс  ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2005. – 181 с.
 11. Бібліотека як центр спілкування : метод.-бібліогр. матеріали / ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; підгот. О. Рижаєва ; відп. за вип. О. Сльозка. – Чернігів, 2011. – 55 с.
 12. Бібліотерапія: потенційні можливості та основні завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.sowa.com.ua/biblioterapiya.htm. – Назва з екрану.
 13. Богза Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації суспільства [Електронний ресурс] / Н. Ф. Богза // Наукова бібліотека: пріоритети розвитку та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Одеса, 24-25 вересня 2004 р.). – Одеса, 2005. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/00118402493e988af7904. – Назва з екрану.
 14. Бородіна Г. Г. Бібліотеки-читальні та народні читання в історико-культурному контексті Півдня України (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) / Г. Г. Бородіна // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С. 33 – 34.
 15. Бура Н. П. Форми масової роботи з читачами у бібліотеках (1920 - 1930-і рр.) / Н. П. Бура // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1991. – Вип. 30. – С. 127 – 131.
 16. Бурлакова В. «Допоможіть Небу». Як українізується Херсон [Електронний ресурс] / Валерія Бурлакова. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/125316
 17. Вавилова Е. Каждая встреча в клубе – праздник / Е. Вавилова // Библиополе. – 2013. – № 2. – С. 29 – 32.
 18. Вилегжаніна Т. Деякі аспекти національно-патріотичної діяльності публічних бібліотек України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 4. – 6.
 19. Віжічаніна Л. День Європи та День музеїв у клубах «Кліо» та «Дивослово» [Електронний ресур] / Л. Віжічаніна. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/den-evropi.htm. – Назва з екрану.
 20. Віжічаніна Л. День науки / Л. Віжічаніна, К. Пархомова // Шкільний світ. – 2013. – № 14(лип.). – С. 13 – 16.
 21. Віжічаніна Л. «Засідання клубу любителів історії «Історична наука для науковців та аматорів: потенціал для дослідження»» // «Scriptoriom nostrum»: Електронний історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 295 – 299. – Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/52/47. – Назва з екрану.
 22. Віжічаніна Л. Клуб любителів історії «Кліо» / Лілія Віжічаніна // Історія України. – 2014. – № 10 (трав.). – С. 25 – 26.
 23. Віжічаніна Л. «Мудрість я, мов перли, назбираю»: сценарій заходу про афоризми / Лілія Віжічаніна // Українська мова та література. – 2014. – № 2(січ.). – С. 38 – 41.
 24. Віжічаніна Л. «Перші ластівки, Або ми вже говоримо українською» [Електронний ресурс] / Л. Віжічаніна. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/pershi-lastivki.htm. – Назва з екрану.
 25. Віжічаніна Л. «Скарби книжкові, скарби небесні...» [Електронний ресурс] / Л. Віжічаніна. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/skarbi-knizhkovi.htm.
 26. Віжічаніна Л. Толерантність врятує світ [Електронний ресурс] / Л. Віжічаніна. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/tolerantnist-vryatue-svit.htm
 27. Віжічаніна Л. Шевченківський стартинейджер / Л. Віжічаніна, З. Залуцька // Шкільний світ. – 2016. – № 4 (лют.). – С. 32 – 41.
 28. Гагин В. А. Интересно ли в вашем клубе? / В. А. Гагин. – М. : Политиздат, 1989. – 240 с.
 29. Горш Е. А. Советские библиотеки в годы восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. (содержание и формы массовой работы) / Е. А. Горш. – Л. : ЛГИК, 1954. – 16 с.
 30. Гусева Л. Н. Концепции деятельности библиотек / Л. Н. Гусева // Научные и технические библиотеки. – 1997. – № 10. – С. 3 – 15.
 31. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В. И. Даль. – Воспр. изд. 1955 г. – М. : ТЕРРА, 1995 – Т. 2 : И - О / вступ. ст. А. М. Бабкин. – 1995. – 784 c.
 32. Домаренко Е. В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки : науч.-практ. пособие / Е. В. Домаренко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 80 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 44).
 33. Домаренко Е. В. Социально-культурная деятельность библиотек: научно-практическое пособие / Е. В. Домаренко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – Вып. 44. – 120 с.
 34. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2009. – 530 с.
 35. Дудченко С. В. Библиотека – форпост культуры XXI века / С. В. Дудченко // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 36. – С. 219 – 221.
 36. Езова С. А. Грани библиотечного общения: учеб.-метод. пособие / С. А. Езова. – М. : НПО «Профиздат», 2002. – 160 с. (Серия «Современная библиотека», Вып. 25).
 37. Ерошенов И. Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях / И. Н. Ерошенков. – М. : МГИК, 1994. – 165 с.
 38. Ефремова Н. Есть ли перспектива? Досуговая деятельность современной библиотеки / Н. Ефремова // Библиотека. – 2002. – № 2. – С. 18 – 21.
 39. Жадько Я. В. Анализ сущностных характеристик библиотеки как социокультурного института / Я. В. Жадько // Библиотековедение. – 1996. – № 3. – С. 54 – 64.
 40. Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : учеб.-метод. пособие / А. Д. Жарков. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век; вып. № 82).
 41. Зайцев В. Н. Социокультурная деятельность библиотек – один из путей развития информационного общества / В. Н. Зайцев // Библиотековедение. – 2006. – № 2. – С. 23 – 25.
 42. Захарова Н. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Наталія Захарова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 49 – 54.
 43. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2012 рік / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. – Херсон : ХОУНБГ, 2013. – 109 с.
 44. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2013 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. – Херсон : ХОУНБГ. – 2014. – 118 с.
 45. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2014 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. – Херсон : ХОУНБГ. – 2015. – 102 с.
 46. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2015 рік. – Херсон, 2016. – 100 с.
 47. Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2016 рік. – Херсон, 2017. – 100 с.
 48. Инькова Л. М. Социальные функции советской массовой библиотеки / Л. М. Инькова // Советское библиотековедение. – 1973. – № 2. – С. 16 – 30.
 49. Каменец А. В. Деятельность клубных учреждений в современных условиях: учеб. пособие по курсу «Теория и методика досуговой деятельности» / А. В. Каменец. – М. : Б. и., 1998. – 41 с.
 50. Кармазіна М. С. Революція 1905-1907 рр. в Україні: парадокси стрімкої політизації // Політична історія України: ХХ століття: в 6 т. – К. : Генеза, 2002. – Т. 1. : На зламі століть. – С. 195 – 199.
 51. Карзникова Л. Клубная работа: чья это функция? / Л. Карзникова // Библиотека. – 2002. – № 2. – С. 18 – 21.
 52. Ким Т. Х. Традиции и обновление массовой работы / Т. Х. Ким // Мир библиотек сегодня. – 1997. – Вып. 1. – С. 29 – 42.
 53. Киселева Т. К. Основы социально-культурной деятельности / Т. К. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М. : МГУК, 1995. – 135 с.
 54. Клуби за інтересами – активна форма спілкування користувачів / Бахмацька ЦРБ. – Бахмач, 2010. – 42 с.
 55. Клубы по интересам в библиотеке: методические рекомендации / М. : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост. В. И. Пудов. – М., 1986. – 39 с.
 56. Клюско Е. М. Культурно-досуговая деятельность населения России (май 1945-1985) / Е. М. Клюско. – М. : МГУК, 1997. – 130 с.
 57. Коган Л. Р. Библиотечная работа с художественной литературой / Л. Р. Коган. – Л. : ОГИЗ «Прибой», 1931. – 208 с.
 58. Комиссаренко С. С. Клуб как социально-культурное явление: учеб. пособие / С. С. Комиссаренко. – СПб. : СПбГАК, 1997. – 158 с.
 59. Комиссарова Л. Д. Социально-психологические технологии в работе современной публичной библиотеки: метод. пособие / Л. Д. Комиссарова. – М. : Либерея, 2003. – 150 с. (Прилож. к журн. «Библиотека»).
 60. Коффман С. Сучасні бібліотеки? / Стів Коффман // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 43 – 49.
 61. Кугот А. А. Клуб і його робота: деякі питання організації та методики клубної роботи в сучасних умовах / Арф Арсентійович Кугот. – К. : Мистецтво, 1977. – 244 c. – (Клубна справа).
 62. Культурно-досуговая деятельность: учеб. пособие. – М. : МГУКИ,  2000. – 248 с.
 63. Курас І. Ф. Сучасні соціокультурні процеси і зростання інтелектуальної місії бібліотек / І. Ф. Курас // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – С. 46 – 49.
 64. Ловкова Т. Б. Библиотека как центр досуга : учеб.-метод. пособие / Т. Б. Ловкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 104 с.
 65. Ловкова Т. Б. Культурно-досуговая деятельность публичных библиотек: терминологический аспект / Т. Б. Ловкова // Библиотековедение. – 2004. – № 4. – С. 32 – 35.
 66. Лупіка Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля / Людмила Лупіка // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 27 – 28.
 67. Лысикова Н. П. Современная библиотека и образование: социокультурный аспект / Н. П. Лысикова, О. И. Алимаева, Н. Р. Вакулич. – М. : Литера, 2009. – 80 с. – (Современная библиотека; вып. 53).
 68. Майдак Т. Творчі бібліотечні акції як основа позитивного іміджу бібліотеки / Тетяна Майдак // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 22 – 25.
 69. Максютин Н. Ф. Культурно-досуговая деятельность: конспект лекций, опорные задания и определения: учеб. пособие / Н. Ф. Максютин. – Казань: Медицина, 1998. – 139 с.
 70. Малиновська Н. Значення українських книгозбірень у культурно-просвітницькому житті Одеси початку ХХ ст. / Н. Малиновська // Вісник книжкової палати. – 1999. – № 10. – С. 37 – 39.
 71. Мальцева Е. Во всеоружии эмоций, или самореализация через творчество / Е. Мальцева // Библиотека. – 2013. – № 2. – С. 32 – 37.
 72. Массовая работа в библиотеке: сб. ст. / под ред. М. С. Смушковой. – М. : Долой неграмотность, 1927. – 112 с.
 73. Массовая работа с читателями в ЦБС: метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; сост. С. Г. Матлина. – М., 1988. – 72 с.
 74. Матвійчук О. Є. Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія / О. Є. Матвійчук // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2010. – № 2. – С. 155 – 160.
 75. Матвійчук О. Є. Закономірності розвитку бібліотек як соціокультурних центрів в Україні [Електронний ресурс] / О. Є. Матвійчук. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/283-zakonomirnosti-rozvitku-bibliotek-jak-sotsiokulturnih-tsentriv-v-ukrayini.html. – Заголовок з екрану.
 76. Матвійчук О. Є. Соціокультурна діяльність бібліотек [Електронний ресурс] / О. Є. Матвійчук. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article. – Назва з екрану.
 77. Матлина С. Г. Пути совершенствования методики руководства чтением / С. Г. Матлина // Советское библиотековедение. – 1985. – № 6. –    С. 49 – 58.
 78. Мелентьева Ю. П. Библиотека и социализация личности: учеб. пособие / Ю. П. Мелентьева. – М. : МГИК, 1993. – 71 с.
 79. Мышеловская Н. Внимание: «Третий возраст»!: учёные установили: жизнь продлевают общение, умственный труд и забота о ближних / Н. Мышеловская // Библиотека. – 2011. – № 1. – С. 51 – 54.
 80. Невский В. А. Культурная работа в рабочей библиотеке / В. А. Невский. – М. : Изд-во МГСПС «Труд и книга», 1925. – 129 с.
 81. Никонорова Е. В. Связи с общественностью: новый импульс развития библиотек / Е. В. Никонорова // Библиотековедение. – 2001. – № 6. – С. 8 – 19.
 82. Новаторов В. Е. Культурно-досуговая деятельность: словарь-справочник / В. Е. Новаторов. – Омск: Алтайский гос. ин-т культуры, 1992. – 182 с.
 83. Олзоева Г. К. Библиотека в структуре свободного времени: лекция / Г. К. Олзоева. – М. : МГИК, 1988. – 38 с.
 84. Олзоева Г. К. Массовая работа библиотек / Г. К. Олзоева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век; вып. 43).
 85. Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності / Олексій Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 12 – 23.
 86. Паршукова Г. Б. Власть над культурным пространством / Г. Б. Паршукова // Библиотечное дело. – 2009. – № 7. – С. 16 – 20.
 87. План роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара на 2016 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. – Херсон: ХОУНБГ, 2016 рік. – 2016. – 34 арк.
 88. План роботи Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара на 2017 р. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. – Херсон: ХОУНБГ, 2016 рік. – 2016. – 34 арк.
 89. Плахотнюк М. «Душегрейка» для единомышлинников: почему собираются вместе энтузиасты-любители? / М. Плахотнюк // Библиотека. – 2013. – № 12. – С. 22 – 25.
 90. Пристай Г. І. Формування культурного-мистецького середовища в бібліотеці: на матеріалі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка / Г. І. Пристай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 10 – 15.
 91. Покровский А. А. Библиотечная работа (о культурной и социальной работе народной библиотеки) / А. А. Покровский. – М. : Труд и книга, 1922. – 172 с.
 92. Положення про клуб «Дивослово» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/polozhennya-pro-klub-ukrainskoi-movi.htm
 93. Положення про клуб любителів історії «Кліо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/polozhennya.htm
 94. Работа с читателями: учебник для студентов библ. ф-ка ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / Под. ред. В. Ф. Сахарова. – М. : Книга. 1981. – 296 с.
 95. Робоча тека методиста / уклад. Т. М. Нікітінська, Т. П. Сопова. – К. : Держ. б-ка України для юнацтва. – Вип. 3. – 2007. – 47 с.
 96. Самойленко О. Настав час говорити українською / О. Самойленко // Херсонський вісник. – 2015. – № 18/19. – С. 3.
 97. Самохина М. Библиотека как социальный институт и её функции / М. М. Самохина // Библиотека и общество в России 90-х годов ХХ века: материалы семинара / Моск. библ. ассоциация, Рос. гос. б-ка, Рос. гос. б-ка для слепых, Библ. благотв. фонд. – М., 1994. – С. 12 – 18.
 98. Сидоренко Т. Етапи розвитку культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України (друга половина XIX ст. - сучасний стан) / Т. Сидоренко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 12. – С. 27 – 31.
 99. Слободяник М. Базова модель бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції [Електронний ресурс] / М. Слободяник. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc__Gum/Bdif/2009_4/2.pdf. – Заголовок з екрану.
 100. Словарь библиотечных терминов / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; ред. О. С. Чубарьян. – М. : Книга, 1976. – 224 с.
 101. Смолина Е. В. Теоретико-методологические основы изучения общения в библиотеке / Е. В. Смолина. – Л. : БАН СССР, 1989. – 59 с.
 102. Соколов А. В. Свободное время и культура досуга / А. В. Соколов. – Л. : Лениздат, 1977. – 207 с.
 103. Соколов А. В. Феномен социально-культурной деятельности / А. В. Соколов, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. Гуманит. ун-та профсоюзов [СПбГУП], 2003 . – 203 с. – (Новое в гуманитарных науках; Вып. 10).
 104. Социально-культурная деятельность: История. Теоретические основы. Сферы реализации. Субъекты. Ресурсы. Технологии / МГУКИ; Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М. МГУКИ, 2001. – 136 с.
 105. Соціокультурна діяльність: Публічні бібліотеки / Національна парламентська бібліотека України; Укладачі: С. Кравченко, І. Цуріна. – К., 2005. – 67 с.
 106. Справочник библиотекаря / К. И. Абрамов [и др.]; сост.: С. Г. Антонова, Г. А. Семенова ; редкол.: Н. С. Карташов (отв. ред.) [и др.]; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – М. : Книга, 1985. – 302 с.
 107. Справочник библиотекаря / научн. ред. А. Ванеев, В. Минкина. – СПб. : Профессия, 2002. – 448 с.
 108. Стрельцов Ю. А. Социальная педагогика досуга: учеб. пособие / Ю. А. Стрельцов. – М. : МГУКИ, 1996. – 128 с.
 109. Сукиасян Э. Р. О массовой работе и не только о ней / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2007. – № 5. – С. 52 – 54.
 110. Таємницю назви міста Каховки розкрито! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/taemnitsyu-nazvi-mista-kahovki-rozkrito.htm
 111. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / Сост. С. Г. Высоцкая, В. А. Врубель, А. Б. Маслов, Л. К. Розеншильдт; РАН Биб-ка по естественн. Наукам. – М., 1995. – 268 с.
 112. Трагізм і велич української історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/tragizm-i-velich.htm
 113. Триодин В. Е. История и теория социально-культурной деятельности / В. Е. Триодин. – СПб. : СПбГУП, 2000. – 248 с.
 114. Триодин В. Е. Клуб и свободное время / В. Е. Триодин. – М. : Профиздат, 1982. – 136 с.
 115. У Херсоні презентують альманах сучасної української поезії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://most.ks.ua/news/url/u_hersoni_prezentujut_almanah_suchasnoji_ukrajinskoji_poeziji
 116. Фирсов В. Р. Сущностные функции библиотечной деятельности. Культуроведческий подход / В. Р. Фирсов // Научные и технические библиотеки. – 1985. – № 5. – С. 15 – 20.
 117. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек / Я. О. Хіміч.  – К. : Самміт-Книга, 2012. – 88 с.
 118. Чачко А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе : Научно-методическое пособие / А. С. Чачко. – М. : Либерея, 2004. – 87 с.

Довідка виконана 03.02.2018. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

    12 3
4 5 6 7 8 9 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031