Домашнє насильство: як протидіяти

Домашнє насильство: як протидіяти

 1. Богатирьов І.Г. Насильство в сім’ї як порушення прав та законних інтересів людини, громадянина України  / І. Г. Богатирьов, О. В. Сачко // Право і суспільство. – 2017. – № 6. – С. 156–160.
 2. Гайдук Ю.А. Попередження домашнього насилля у національному та міжнародному законодавстві / Ю. А. Гайдук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 3. – С. 149–153.
 3. Герасименко Г.В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки / Г. В. Герасименко // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1. – С. 43–57.
 4. Горбова Г.О. Принципи адміністративно–правового регулювання протидії насильству в сім'ї / Г. О. Горбова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2015. – № 35 ч.2 т.2. – С. 94–97.
 5. Гуманітарне право і діти в кризі / Дит. фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Європ. Коміс.; ред. Олена Трощинська. – К., 2006. – 41 с.
 6. Домашнє насильство в Україні: груд. 2000 р. / Правозахисники Мiннесоти Д. Дорсі (голова). – Mi№№eapolis, 2000. – 52 c.
 7. Домашнє насильство: як захистити себе : консультацiя на тему / ред.: Н. Самолевська, Д. Жолдак. – [Б. м.] : Iнтерграфiк, 2001. – 72 с.
 8. Злочини на грунті ненависті : новий кримін. феномен світ. сусп–ва / за заг. ред., передм. Дж. Перліна, наук. ред.: О. А. Мартиненко та Ю. Л. Бєлоусов. – Л. : Астролябія, 2011. – 523 с.
 9. Иванченко С.Н. Домашнее насилие в Венгрии: между нормализацией и демонизацией / С. Н. Иванченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №8. – С. 66–69.
 10. Карпачова Н. І. Роль сім'ї, суспільства і держави в недопущенні бездоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей: (із спеціальної доповіді «Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні») / Н. І. Карпачова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 5–12.
 11. Келлі Л. Насильство щодо жінок і дітей : новий погляд на поліц. діяльн., її інноваційність та професіоналізм : посіб. для Ради Європи / Л. Келлі ; наук. ред. К. Левченко. – Л. : Астролябія, 2011. – 175 с.
 12. Кириченко Т. С. Запобігання насильству завдяки нормам моралі та релігії в сім’ї  / Т. С. Кириченко // Право і суспільство. – 2018. – № 1 ч. 2. – С. 55–61.
 13. Кінаш Я. Насильство в сім'ї: реалії сьогодення / Я. Кінаш, А. Макогонюк // Право України. – 2011. – № 11/12. – С. 170–175.
 14. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. – № 25–26, ст. 131(зі змінами) №418–IX від 20.12.2019.
 15. Кузнецов М.Г. Кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї / М. Г. Кузнецов // Право і суспільство. – 2019. – № 4. – С. 297–303.
 16. Левченко К.Б. Ставлення населення України до домашнього насильства / К. Б. Левченко // Безпека життєдіяльності. – 2007. – №9. – С. 16.
 17. Лысова А.В. Женская агрессия и насилие в семье / А.В. Лысова // Общественные науки и современность. – 2008. – №3. – С. 167–175.
 18. Мазніченко Д.О. Щодо проблеми удосконалення інституту адміністративної відповідальності в сфері захисту дитини від насильства в сім'ї в Україні / Д. О. Мазніченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2015. – № 34 т.2. – С. 101–106.
 19. Максимова Н. Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині / Н. Максимова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 77–81.
 20. Малахова Ж.Д. Негативные явления в семьях современной Украины / Ж. Д. Малахова // Габітус = HABITUS. – 2020. – № 11. – С. 48–55.
 21. Міхеєва М.Л. Теоретико–методологічні та кримінально–процесуальні підстави судової психологічної експертизи осіб, постраждалих внаслідок домашнього насильства / М. Л. Міхеєва // Теорія і практика сучасної психології. – 2020. – № 1 т. 3. – С. 127–131.
 22. Мошак Г. Цивільно–правові аспекти профілактики домашнього насильства у ФНР / Г. Мошак // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – №2. – С. 157–167.
 23. Насильство в сім'ї – як боротися з ним державі : Що маємо і що слід зробити / Г. А. Варгас, М. Біслі, Ш. Джайма та ін.; Ред.Ребекка П. , Пер. з англ. Н. Кошманенка, С. Яринича. – М., 1999. – 190 с.
 24. Нестайко І.М. Проблема насилля в сім’ї в польському суспільстві / І. М. Нестайко // Молодий вчений. – 2017. – № 8 ч. 2. – С. 252–255.
 25. Оленіна Я.Г. Матеріальні джерела положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації злочинних діянь / Я. Г. Оленіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2016. – № 37 т. 3. – С. 59–63.
 26. Орловська Н.А. Запобігання насильству в сім'ї: стандарти ООН та українські реалії  / Н. А. Орловська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер., Юриспруденція. – 2014. – № 11 т.2. – С. 70–73.
 27. Панов М.І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім'ї  / М. І. Панов, В. В. Гальцова // Юридична Україна. – 2019. – № 3. – С. 19–28.
 28. Перелигіна Р.В. Проблеми протидії насильницьким злочинам, що вчиняються особами жіночої статі: зарубіжний досвід / Р. В. Перелигіна // Держава і право. – 2013. – № 61. – С. 317–323.
 29. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України  від 07.12.2017 (зі змінами) // Відомості Верховної Ради. – 2018. – №5. – С. 32–77.
 30. Про судову експертизу: Закон України від 01.01.2020 № 4038–XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 28, ст. 232.
 31. Пушкіна О.В. Поняття та форми насильства в сім'ї / О. В. Пушкіна, Т. А. Тодорошко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № спец. вип. ч. 2. – С. 67–71.
 32. Скорикова В. Криміналізація суспільних відносин у сфері насильства в сім'ї / В. Скорикова // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 26–31.
 33. Скорикова В. Міжнародний досвід у запобіганні насильству в сім'ї та його використання в Україні / В. Скорикова // Вісник прокуратури . – 2012. – № 8. – С. 122–128.
 34. Собко Г.М. Психічне насильство: кримінологічні та кримінально–правові засади протидії : моногр. / Г. М. Собко. – Херсон, 2020. – 482 с.
 35. Стрельченко О. Г. Адміністративно–правова протидія насильству в сім’ї як соціальна проблема в Україні / О. Г. Стрельченко, А. О. Сущенко // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер.: Юридические науки. – 2014. – № 1 т.27. – С. 138–144.
 36. Ткаленко О.М. Форми й методи діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання насильству в сім'ї щодо дітей / О. М. Ткаленко // Право і суспільство. – 2015. – № 3 ч.2. – С. 137–142.
 37. Федорук Ю.А. К вопросу об уголовной ответственности за насилие в семье / Ю. А. Федорук, О. А. Чуваков // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2017. – № 1. – С. 66–69.
 38. Циганчук Т.В. Причини та наслідки насильства над жінкою в сім'ї  / Т. В. Циганчук, Д. Д. Лях // Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа. – 2014. – № 3. – С. 60–71.
 39. Чайка В.В. Соціальна обумовленість криміналізації насильства в родині / В. В. Чайка // Молодий вчений : наук. журн. – 2018. – № 4 ч. 1. – С. 104–106.
 40. Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови / С. Шалгунова // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 104–111.
 41. Шамрук Н.Б. Адміністративні та кримінологічні засади дослідження особи, яка вчиняє адміністративні правопорушення, пов'язані з насильством в сім'ї / Н. Б. Шамрук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 2. – С. 40–44.
 42. Шаповал І.Г. Насильство в сім'ї як суспільне явище / І. Г. Шаповал // Молодий вчений. – 2016. – № 4 ч. 3. – С. 483–485.
 43. Ященко Н. В. Правоосвітня робота Київської обласної міжвідомчої координаційно–методичної ради з правової освіти населення, спрямована на запобігання та протидію насильству в сім'ї / Н. В. Ященко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6. – С. 5–13.

Довідка виконана 12.12.2020. Виконавець Михайленко О.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930