Юридична освіта у світі сучасних реалій

Юридична освіта у світі сучасних реалій

1. Батлер В. Місце порівняльного права у навчальній програмі англо-американських юридичних шкіл / В. Батлер // Право України. - 2013. - N 3/4. - С. 280-283. - Бібліогр. наприкінці ст.
2. Бедь В. В. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / В. В. Бедь ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 375 с. : табл.
3. Бидей А. Новая доктрина юридического образования / А. Бидей // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - N 7. - С. 67-71. - Библиогр. в подстроч. примеч.
4. Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету / П. Біленчук // Віче. - 2013. - N 22. - С. 6-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
5. Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. - К. : Знання, 2013. - 407 с. : табл., рис.
6. Ващук О. Л. Посібник для консультанта юридичної клініки / О. Л. Ващук, Р. Гера ; відп. ред. Т. Г. Андрусяк. - Л. : ПАІС, 2008. - 248 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем.
7. Великий В. М. Конфліктологія : навч. посіб. / В. М. Великий ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. - Херсон : Чуєв С. М., 2006. - 340 с. : рис., табл.
8. Гармаев Ю. П. Современные средства правового просвещения в криминалистике / Ю. П. Гармаев // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер., Юридические науки. - 2014. - N 3 т.27. - С. 187-193. - Библиогр. в конце ст.
9. Григус І. М. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 175 с.
10. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія : (основи юридичної дiяльностi):навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - 2-ге вид., переробл. - К. : Знання, 2006. - 487 с.
11. Жоль К. К. Философия и социология права : учеб. пособие / К. К. Жоль. - К. : Юринком Интер, 2000. - 480 с.
12. Ивахин А. Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб : по материалам открытой печати и лит. : [пособие] / А. Е. Ивахин, П. Я. Прыгунов. - 2-е изд., стер. - К. : КНТ, [200-] - .Т. 4. - 2009. - 431, [1] с. -  Т. 5. - 2008. - 482 с.
13. Кузнєцова Н. Полілог громадянського суспільства, держави і юридичної науки в контексті діяльності Національної академії правових наук України / Н. Кузнєцова, Н. Оніщенко // Віче. - 2015. - N 5. - С. 20-21.
14. Курило В. І. Правові засади охоронної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Курило ; ред. В. М. Вдовиченко. - К. : Кондор, 2009. - 181 с.
15. Легка Л. М. Організація діяльності психологічних служб: навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 370 с.
16. Лилик С. Орієнтація на задоволеність споживачів освітніх послуг: шляхи реформування юридичної освіти в Україні / С. Лилик, М. Лилик // Маркетинг в Україні. - 2014. - N 6. - С. 64-70
17. Лихова С. Порівняльне кримінальне право: методика викладання та застосування в наукових дослідженнях / С. Лихова // Право України. - 2013. - N 3/4. - С. 299-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Логіка для юристів: (кредитно-модульний курс) : навч. посіб. для спец. "Правознавство" / В. І. Цимбалюк [та ін.]; за заг. ред. В. І. Цимбалюка. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 214 с.
19. Міхневич Л. В. Ідеї професора В. І. Синайського про реформу юридичної освіти / Л. В. Міхневич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер., Право. - 2015. - N 32 т.1. - С. 56-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
20. Міхневич Л. В. Підготовка викладачів-юристів в утилітарних навчальних закладах юридичного профілю в XIX ст. / Л. В. Міхневич // Право і суспільство. - 2014. - N 2. - С. 20-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
21. Міхневич Л. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку XX ст.: стан наукової розробки проблеми / Л. Міхневич // Юридична Україна : щоміс. правовий часоп. - 2015. - N 6. - С. 92-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Молдован В. В. Юридична клініка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - К. : Центр учб. л-ри, 2007. - 223 с.
23. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): енцикл. слов.-довід. / Г. С. Агафонова [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 488 с.
24. Оніщенко Н. М. Громадянське та правове виховання: взаємозв'язок та взаємообумовленість в сучасному суспільстві / Н. М. Оніщенко, О. Г. Юхта // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2015. - N 3. - С. 34-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Пасько О. М. Провідні професійно важливі якості, які детермінують операціональну готовність курсантів ВНЗ системи МВС України / О. М. Пасько // Право і суспільство. - 2014. - N 6/1 ч.2. - С. 181-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
26. Піддубняк Г. О. Функціонування медичного права як навчальної дисципліни / Г. О. Піддубняк // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер., Юридические науки. - 2013. - N 2-2 т. 26. - С. 61-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
27. Політологія: сучасні терміни і поняття: короткий навч. слов.-довід. для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / О. А. Агарков [та ін.] ; наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми, уклад., кер. вид. проекту В. М. Піча. - 4-те вид., випр. і допов. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 516 с.
28. Рижук Ю. Юридична освіта у державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана": реалії сьогодення / Ю. Рижук // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 6. - С. 47-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Рябовол Л. Т. Яким має бути результат правової освіти? / Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство. - 2013. - N 16/17/18. - С. 2-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
30. Савчук М. П. Теоретико-організаційні аспекти підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України / М. П. Савчук // Економіка та держава. - 2010. - N10. - С. 160-163. - Бібліогр. у кінці ст.
31. Саломатін О. Інтеграція юридичної компаравістики у навчальні програми вищих навчальних закладів / О. Саломатін // Право України. - 2013. - N 3/4. - С. 265-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Сливка С. С. Юридична деонтологія : правн. етика, проф. культура : підруч. для студ. ВНЗ / Степан Сливка ; голов. ред. Н. М. Гайдук ; авт. передм. В. Л. Ортинський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Вид. 3-тє, перероб. і допов. - К. : Атіка, 2006. - 294 с. - Бібліогр.: с. 286-293 .
33. Судова медицина та судово-медичні експертизи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Григус [та ін.] ; під ред. І. М. Григуса ; кер. вид. проекту С. В. Піча. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 207 с.
34. Туляков В. Міжнародна діяльність Національного університету "Одеська юридична академія" у 2012/2013 навчальному році / В. Туляков // Митна справа. - 2013. - N 4. - С. 118-122.
35. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 626 с. : рис., табл.
36. Фігель Ю. О. До питання: аналіз джерел за темою дослідження "Роль юридичних клінік у формуванні вмінь реалізації права студентами юридичних спеціальностей" / Ю. О. Фігель // Часопис Київського університету права. - 2013. - N 1. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
37. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Фіцула ; ред. Г. А. Теремко. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 2010. - 454 с.
38. Хоменко I. В. Логіка - юристам: пiдруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / I. В. Хоменко. - К. : Четверта хвиля, 1997. - 386 с. чз. (1)
39. Юридична деонтологія : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 156 с.
40. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 груд. 2014 р. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 123 с.
41. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2015 р. - К. ; Херсон : Гельветика, 2015. - 151 с.
42. Яворська Г. Х. Педагогіка для правників : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Х. Яворська. - К. : Знання, 2004. - 335 с.

Довідка виконана 23.11.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031