З історії розвитку жіночої освіти в Україні

З історії розвитку жіночої освіти в Україні

1. Абібуллаєва Е. Е. Жіноча освіта в дидактичній системі І. Гаспринського / Е. Е. Абібуллаєва // Педагогіка і психологія. - 2006.  - N2. - С. 136-139.
2. Алексієнко С.О. З історії жіночої освіти в Україні / С. О. Алексієнко // Відродження. - 1998. -  №4. – С. 33-42.
3. Афанасьева З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця XIX - початку XX ст. / З.  Афанасьева // Пам'ять століть. Україна. - 2010.  - N1/2. - С. 144-149.
4. Афанасьєва З. Забута сторінка світської освіти (Київський інститут шляхетних дівчат) / З.  Афанасьєва // Пам'ять століть. - 2006.  - N6. - С. 37-45.
5. Бондар Л. Становлення та діяльність приватної Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчевської  / Л.  Бондар // Рідна школа. - 2007.  - N7/8. - С. 62-64.
6. Буряк Л. Жіноча освіта в Україні в контексті урбанізації / Л.  Буряк // Пам'ять століть. - 2006.  - N2. - С. 52-61.
7. Дем’яненко Н. Київські вищі жіночі педагогічні курси (1878-1920 рр.) / Н. Дем’яненко // Початкова школа. – 1998. - №2. – С. 44-46.
8. Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка на Київських вищих жіночих курсах (1878-1920 рр.) // Педагогіка і психологія. – 1997. - №4. – С. 211-216.
9. Діденко Т. Відкриття в Ніжині жіночих пансіонів / Т. Діденко // Пам'ятки України: історія та культура. - 2013.  - N 7. - С. 52-53.
10. Добровольська В. А. Виховання дівчат у початкових і середніх школах півдня України в другій половині XIX - на початку XX століття / В. А. Добровольська // Таврійський вісник освіти. - 2007.  - N1. - С. 12-21.
11. Добровольська В. А. Внесок громадськості та влади міст у справі розвитку жіночої освіти Півдня України на початку XX століття / В. А. Добровольська // Управління школою. – 2005. - №6. - №6. – С. 20-24.
12. Добровольська В. А. Деякі питання історії розвитку жіночої освіти Півдня України на початку XX століття / В. А. Добровольська // Педагогіка і психологія. - 2007.  - N2. - С. 138-150.
13. Добровольська В. А. Діяльність жіночих медичних та економічних шкіл Півдня України у другій половині XIX - на початку XX століття / В. А. Добровольська. - С. 50-55 // Південний архів. Історичні науки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. М. Дарієнко (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : Айлант, 1999 - Вип. 28-29. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. - 432 с.
14. Добровольська В. А. Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України другої половини XIX - на початку XX століття / В. А. Добровольська. - С. 114-117 // Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Чорномор. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; голов. ред. П. С. Сохань. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. - Вип. 3. - 153 с.
15. Драч О. О. Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець XIX - початок XX ст.) / О. О. Драч // Київська старовина. - 2012.  - N 5/6. - С. 87-95.
16. Єршова Л. Духовна жіноча освіта на Волині (середина XIX – початок XX ст.. / Л. Єршова // Шлях освіти. - №4. – С. 41—45.
17. Заєць О. З історії київської приватної жіночої гімназії Л. Є. Браткової / О.  Заєць // Київська старовина. - 2007.  - N4(лип.-серп.). - С. 74-78.
18. Заєць О. З історії жіночої гімназії О. Ф. Плетньової / О. Заєць // Київська старовина. – 2006. - №4. – С. 55-60.
19. Ільченко О. Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна - подвижниця жіночої освіти на Полтавщині / О.  Ільченко // Рідна школа. - 2010.  - N6. - С. 54-58.
20. Калачев А. Женское образование как показатель развития демократии в дореволюционной России / А.  Калачев // Воспитание школьников. - 2007.  - N8. - С. 59-63.
21. Караманов О. Роль польських жіночих закладів освіти у поширенні реформаторської педагогіки в Галичині / О.  Караманов // Рідна школа. - 2006.  - N4. - С. 64-66.
22. Кобельська О. Формування особистості жінки у просвітницькій діяльності жіночих товариств (наприкінці XIX - 30-ті роки XX ст.) / О.  Кобельська // Рідна школа. - 2005.  - N12. - С. 74-75. -
23. Колесникова В. Л. Женщина духовного сословия в системе народного образования XIX - начала XX в. / В. Л. Колесникова // Вопросы истории. - 2007.  - N12. - С. 142-145. -
24. Кониський О. Я. Педагогічні погляди: (зб. ст.) / О. Я. Кониський ; упоряд. В. Л. Федяєва, Г. В. Бєлан, наук. ред. В. Л. Федяєва. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2004. - 106 с. - У зб. представлені маловідомі тексти О. Кониського (1836-1900 рр.). Зміст: О женском образовании вообще и о Полтавской женской гимназии. Жіноча освіта на Україні. Потреба реформи в освіті жіноцтва.
25. Кохановська О. В. Жіноча освіта на Херсонщині у другій половині XIX - початку XX століття: ретроспективний погляд у педагогічних дослідженнях / О. В. Кохановська. - С. 71-75 // 70-річний шлях Херсонської області - досягнення та перспективи розвитку: матеріали обл. наук.-практ. конф., 13 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради ; за заг. ред. С. Г. Водотики, Ю. В. Кузьменко. - Херсон : [б. в.], 2014. - 279 с. : табл., рис.
26. Лактионова Г. Из истории женского образования / Г. Лактионова // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - №5. – С. 59-61.
27. Лактіонова Г. У класі тільки дівчата: про Київський жіночий ліцей / Ш. Лактіонова // Шлях освіти. – 1999. - №2. – С. 30-33.
28. Миронюк С. Про лідерство та жіночу освіту / С. Миронюк // Шкільний світ. Сер., Шкільний світ. - 2014.  - N 3(лют.). - С. 4-8. -
29. Орлова Т. Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України / Т. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер., Історія. - 2011.  - N 104. - С. 40-43.
30. Репецька О. Становлення і розвиток жіночої освіти на Херсонщині : [у XlX-XX ст.] / О. Репецька. - С. 74-78. // Херсонський державний педагогічний університет: зб. наук. праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. пед. ун-т, М-во освiти i науки України ; редкол.: Є. С. Барбiна (відп. ред.) та ін. - Херсон : Айлант, 1998 - Вип. 13  - 2000. - 404 c.
31. Сав'юк А. М. Розгортання просвітницько-педагогічної діяльності жіночих громадських організацій на Півдні України : (II половина XIX - перша чверть XX ст.) : [в т.ч. на прикл. м. Херсона] / А.М. Сав'юк. - С. 34-37 // Херсонський державний університет: зб. наук. пр. Педагогічні науки / М-во освiти i науки України, Херсон. держ. ун-т. ; редкол.: Є. С. Барбiна [та ін.] - Херсон : Вид-во ХДУ, 1998. - Вип. 48. - 2008. - 410 с. : табл.
32. Сірополко С. Освіта на Наддніпрянській Україні в XIX ст. – С. 232-425. //
33. Сірополко С. Історія освіти в Україні. / С. Сірополко. – К., 2001. – 912 с. - Інститути для шляхетних дівчат. Дівочі гімназії та єпархіальні школи.
34. Слюсаренко Н. В. Розвиток ідеї жіночої освіти в другій половині ХІХ століття / Н. В. Слюсаренко. - С. 58-63. // Херсонський державний університет: зб. наук. пр. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т, М-во освiти i науки України. - Херсон : Айлант, 1998 - Вип. 34 / редкол.: Є. С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2003. - 324 с.             
35. Смоляр Л. Заснування жіночих гімназій Наддніпрянської України у дзеркалі періодичного руху другої половини XIX ст.. / Л. Смоляр // Наука та наукознавство. – 2001. - №4. – С. 86-94.
36. Сухенко Т. В. Жіноча середня освіта в Україні (XIX - початок XX ст.) / Т. В. Сухенко // Український історичний журнал. - 1998.  - N5. - С. 63-74. -
37. Тарасов А. В. Правове регулювання повсякденного життя учнівства півдня України (друга половина ХІХ ст.) / А. В. Тарасов. - С. 86-89. // Запорізький національний університет. Історичний факультет. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету ; редкол.: Ф. Г. Турченко [та ін.]. - Запоріжжя : ЗНУ, 1993 - Вип. 21. - Запоріжжя : Просвіта, 2007. - 560 с.
38. Чуткий А. Професура університету Св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина XIX - початок XX ст.) / А.  Чуткий // Історичний журнал. - 2005.  - N5. - С. 87-92.
39. Шушара Т. З історії розвитку жіночої освіти / Т. Шушара // Рідна школа. - 2005.  - N6. - С. 76-77.

Довідка виконана 03.03.2015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031