Головна Наші публікації: ЕБ Тематичні списки літератури Літературознавство Жанрово-стильові особливості малої прози М. Коцюбинського

Жанрово-стильові особливості малої прози М. Коцюбинського

Жанрово-стильові особливості малої прози М. Коцюбинського

1. Білецький Ф. М. Особливості жанру сатиричної казки в українській прозі кінця XIX- початку XX ст. / Ф. М. Білецький // Українське літературознавство: респ. міжвід. наук. зб. / М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: І. І. Дорошенко (відп. ред.) та ін. - Львов : Вища шк., 1966 - . Вип. 41. - 1983. – С. 80-88.
2. Білецький Ф. М. Пародія як жанр в українській сатиричній прозі кінця XIX- початку XX ст. / Ф. М. Білецький // Українське літературознавство [Текст] : респ. міжвід. наук. зб. / М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: І. І. Дорошенко (відп. ред.) та ін. - Львов : Вища шк., 1966 - . Вип. 47. - 1986. – С. 47-55.
3. Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели XX ст. / М. Богданова // Слово і час. - 2008. - N2. - С. 44-48. - Бібліогр. у кінці ст.
4. Галич О.А. Теорія літератури : пiдруч. для студ. фiлол. спец. вищ. закл. освiти / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв ; за наук. ред. О. А. Галича. - К. : Либідь, 2001. - 488 c.
a. Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму : твори Кнута Гамсуна, Михайла Коцюбинського, Івана Буніна / Н.  Головченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2006. - N1. - С. 5-11. - Бібліогр. у кінці ст.
5. Грицюта М. С.  Михайло Коцюбинський : Лiт. портрет / М. С. Грицюта. - К. : Держлiтвидав УРСР, 1958. - 118 c
6. Денисюк І. О. Жанрово-стильові пошуки Михайла Коцюбинського у творах інтернаціональної тематики / І. О. Денисюк // Українське літературозн. : респ. міжвід. наук. зб. / М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: І. І. Дорошенко (відп. ред.) та ін. - Львов : Вища шк., 1966 - .Вип. 27. - 1976. - 130 с.
7. Дроздовський В. П. Дослідження стилю М. М. Коцюбинського за рукописною спадщиною / В. П. Дроздовський // Мовознавство. – 1973. - № 4. – С. 70-76.
8. Жанр. Жанровий стиль // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів, ред.: А. В. Мещеряк, А. А. Даниленко. - К. : Академія, 2007. Т. 1. – С. 364-367 
9. Жук Н. Проблеми малої прози / Н. Жук // Дніпро. – 1982. - № 8. – С. 135-137
10. Завісляк А. Імпресіонізм у творчості М.Коцюбинського// Українська мова та література. — 2000. — №2.
11. Звиняцковський В. Я. До еволюції жанру в прозі М. Коцюбинського / В. Я. Звиняцковський \\ Розвиток жанрів в українській літературі XIX - початку XX ст. : зб. наук. пр. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. М. Т. Яценко. - К. : Наук. думка, 1986. – С. 273-294.
12. Калениченко Н. Л.  Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1967. - 250 с.
13. Калениченко Н. Л. Особливості творчого методу і стилю Коцюбинського / Н. Л.Калениченко. - К. : [б. и.], 1959. - 36 c.
14. Карабанов Р. О. Сюжет і жанр: рівні аналізу й аспекти інтеграції художнього твору / Р. О. Карабанов // Рід. Літературознавство. – 1987. - № 9. – С. 40-48.
15. Колінько О. Новела рубежу XIX-XX ст.: традиції жанру чи руйнування канону? / О. Колінько // Слово і час. - 2015. - N 2. - С. 63-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Коляда І. А. Михайло Коцюбинський  / І. А. Коляда, О. Ю. Кирієнко ; худож. оформ. Є. В. Вдовиченко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 119, [1] с. : портр.
17. Костенко М.О  З’ясування стилю М.М. Коцюбинського при вивченні новели «Коні не винні» / М. О. Костенко // Література в школі. – 1958. - № 1.– С. 34-40.
18. Костенко М. О. Художня майстерність Коцюбинського Михайла / М. О. Костенко. - К. : Рад. шк., 1969. - 272 c.
19. Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: Проблеми естетики і поетики. – К.: Наукова думка, 1995. – 197 с.
20. Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського. – К.: Наукова думка, 1989. – - 264 c.
21. Кузнецов Ю. Б. Художня деталь як стильова ознака новел М. Коцюбинського / Ю. Б. Кузнєцов // Індивідуальні стилі українських письменників XIX - початку XX ст. : Зб. наук. пр. ; Від. ред., Ред. М. Т. Яценко. - К. : Наук. думка, 1987. – С. 233-262.
22. Кузнєцов Ю. До проблеми вивчення стилю М. Коцюбинського / Ю. Кузнецлв // Рад. літературознавство. – 1988. - № 3. – С. 40-52.
23. Лимаренко А. Л.  Ритмомелодика капрійських новел Михайла Коцюбинського / А. Л. Лимаренко // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер., Филология. Социальные коммуникации : науч. журн. - 2014. - N 1 ч.2, т.27. - С. 194-200. - Бібліогр. наприкінці ст. чз
24. Лях Т.  "... що робиться там, де людина не може бачити": метафізичний горизонт творчого мислення Михайла Коцюбинського / Т. Лях // Слово і час. - 2014. - N 9. - С. 29-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
25. Масальський В. І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського / В. І. Масальський. - К. : Рад. шк., 1965. - 125 c.
26. Мацевко-Бекерська Л. Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця XIX - початку XX ст. / Л. Мацевко-Бекерська // Дивослово. - 2008. - N12. - С. 37-42. - Бібліогр. у кінці ст.
27. Мокренцов Д. С.  Художнє моделювання образу пророку у творчому доробку Михайла Коцюбинського / Д. С. Мокренцов // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Сер., Филология. Социальные коммуникации : науч. журн. - 2014. - N 1 ч.2, т.27. - С. 211-218. - Бібліогр. наприкінці ст. чз
28. Нежива Л. "Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти": вивчення імпресіонізму на прикладі новели "Intermezzo" М. Коцюбинського [/ Л. Нежива // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - N 9. - С. 8-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
29. Ніколенко О. М. Стиль та проблеми стильового аналізу. Трактування стилю в різних науках / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 4. – С. 22-28.
30. Партолін М. П. Світогляд М. М. Коцюбинського / М. П. Партолін. - Х. : Вид-во Харк. держ. ун-ту, 1965. - 308 c.
31. Привалова С. Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського / С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - N 7/8. - С. 54-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
32. Приходько Ф. А. Коцюбинський - новеліст / Ф. А. Приходько. - Х. : Прапор, 1965. - 290 c.
33. Розвиток жанрів в українській літературі XIX - початку XX ст. : зб. наук. пр. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. М. Т. Яценко. - К. : Наук. думка, 1986. - 295 c.
34. Святовець В. Приворотне зілля: (Дещиця про поетику М. Коцюбинського) // Укр. культура.– 1997.– № 11-12.
35. Скачков А. Ю. Стилістика портрету в текстах М. Коцюбинського / А. Ю. Скачков // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - N11. - С. 33-38. - Бібліогр. у кінці ст.
36. У вінок Михайлу Коцюбинському : зб. ст. і повідомлень. - К. : Наук. думка, 1967. - 274 c.
37. Українське слово: хрестоматiя укр. л-ри та лiт. критики XX ст. : в 4 кн. / упоряд.: В. В. Яременко, Є. В. Федоренко. - К. : РОСЬ, 1994 - Кн. 1 / підготов. текста В. В. Яременко, наук. ред. А. Г. Погрібний. - 1994. - 704 с.

Довідка виконана 4.112015. Виконавець Федько Т.

Календар подій

123 4 5 67
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031