Бібліографічні посібники

Бібліографічні посібники

011(477.72)
З-72

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2020 рік : бібліогр. покажч. / [уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. О. В. Хмельницька], КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : КЗ "ХОУНБ ім. Олеся Гончара" Херсон. облради, 2020. - вип. 47. - 100, [1] с. : портр.
- на 2021 рік, вип. 48 / [уклад. Г. П. Мокрицька ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - 2020. - 99 с. : фотопортр.

 

011(477.72)
Л 64

Література про Херсонську область за 2019 рік, вип. 1(131), січень - березень : бібліогр. покажч. /[уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька],  КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради. - Херсон : Друк-різографія ХОУНБГ, 2020. - 68, [1] с.
- за 2019 рік, вип. 2(132), квітень - червень / [уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - Херсон : Друк-різографія ХОУНБГ, 2020. - 61, [1] с.
- за 2019 рік, вип. 3(133), липень - вересень / [уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - Херсон : Друк-різографія ХОУНБГ, 2020. - 99, [1] с.
- за 2019 рік, вип. 4 (134), жовтень - грудень / [уклад.: В. Є. Деркач, І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - Херсон : Друк-різографія ХОУНБГ, 2020. - 101, [1] с.

 

011(477.72)
К 53

Книга Херсонщини' 2017 : анот. кат. місц. вид. Вип. 11 / ГО "Херсон. обл. бібл. т-во", КЗ "Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара" Херсон. облради ; [уклад. І. В. Перунова ; відп. ред. О. В. Хмельницька]. - Херсон : ХОУНБ ім. О. Гончара, 2020. - 138, [1] с.

 

013:502.211(477.72-751.3)
Б 59

Бібліографічний покажчик праць науковців Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН за 2016-2020 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; [упоряд. Н. І. Ясинецька]. - Асканія-Нова : [б. в.] ; Херсон : Олді-плюс, 2020. - 35 с. 


016
М 29

Марх Олександр Тевійович : біобібліогр. зб. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук.-техн. б-ка ; [уклад. Л. П. Єрьоміна ; ред. І. І. Зінченко]. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 87 с. : портр., іл. - (Видатні вчені ОНАХТ).

 

016:378.4(477)(091)
І-90

Історія Запорізького національного університету (1944-2020) : бібліогр. покажч. / Запоріз. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: О. В. Левчук, О. А. Горбань]. - Запоріжжя : Гельветика ; [Херсон] : [Гельветика], 2020. - 420 с. 

 

В81917
016:811.161.2(038)
П 32

Пилипчук Д. П. Словники української мови: 1596-2018 : бібліогр. покажч. / упоряд., авт. передм. Дмитро Пилипчук ; [ред. Д. П. Пилипчук]. - Київ : Просвiта, 2020. - 1067, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 39-40. - Бібліогр. у підрядк. прим.

 

В81533
016:82
С 44

Григорій Сковорода у художніх творах (2000-2019) : анот. бібліогр. покажч. / [упоряд., анотування, передм., прим., ред. В. М. Подриги]. - Чорнобай : Чорнобаїв. комун. полігр. п-во, 2020. - 35 с.


В81535
016:82
У 45

Леся Українка на шпальтах "Літературної газети" (1927-1941) та "Літератури і мистецтва" (1941-1945) : анот. бібліогр. покажч. / [упоряд., передм., анотації, прим., ред. В. М. Подриги]. - Чорнобай : Чорнобаїв. комун. полігр. п-во, 2020. - 43 с.

 

В81733
016:929
Б 90

Юрій Володимирович Буйнов - доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: О. Г. Павлова, С. Р. Марченко, С. І. Посохов]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 34, [1] c., [2] арк. фот.

 

В81755
016:929
Ч-75

Леонід Феоктистович Чорногор - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. В. Т. Розуменко ; наук. ред. О. О. Коноваленко]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 127 с.

 

016:929(477.72)
Я 81

Ясинецька Н. І. Стекленьов Євген Петрович - видатний учений в галузі віддаленої гібридизації тварин (1930-2019) : матеріали до бібліографії 1957-2017 / Н. І. Ясинецька ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". - Асканія-Нова : [б. в.], 2020. - 52 с.

 

***

Г5448
001.8(477)(092)
Ш 24

Шаповал А. І. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : [моноргафія] / Андрій Шаповал ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2020. - 588 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 465-570.

 

В81720
004.85
М 54

Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень : монографія / [В. Є. Стрілець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 159 с. : рис., табл. - Слов. термінів: с. 149-152. - Бібліогр.: с. 153-156.

 

006.91(100)(091)
В 27

Величко О. М. Всесвітня історія метрології: від давнини до Метричної конвенції : монографія / О. М. Величко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 527 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 511-527.


В81166
008(075.8)
П 14

Палеха Ю. І. Інформаційна культура : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха, Ю. І. Горбань ; [ред. Н. П. Манойло]. - Київ : Ліра-К, 2020. - 399 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 370-399.

 

159.98
С 17

Самойленко Олександра І. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції : монографія / О. Самойленко. - Херсон : Гельветика, 2020. - 235 с. - Бібліогр.: с. 224-235 та в підрядк. Прим.


Г5425
2-78(477)"198"
Ш 79

Шостак А. В. Миколаївщина релігійна. 1980-ті роки : монографія / Андрій Шостак ; Миколаїв. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій. - Миколаїв : Іліон, 2020. - 415 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

 

271.2-45(477)
Б 83

Бороденко О. Шлюб і родина православного населення Лівобережної України другої половини XVIII - першої половини XIX століть: соціально-демографічний аспект : монографія / Олена Бороденко ; [наук. ред. Г. М. Васильчук]. - Одеса : Гельветика ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 621 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк., зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. у підрядк. прим. та с. 461-553.


316.344(477)
А 92

Атаманюк З. М. Свобода як фактор соціокультурних трансформацій сучасного українського суспільства : монографія / З. М. Атаманюк ; [наук. ред. Є. Р. Борінштейн]. - Одеса ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 315 с. - Бібліогр.: с. 290-315.

 

В81023
316.61
Ф 81

Фосслін Ліз. Емоції на роботі : як вони сприяють нашій успішності / Ліз Фосслін і Моллі Вест Даффі ; переклала з англ. Валерія Глінка ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2020. - 263, [1] с. : іл. - Контртитул англ. - Бібліогр. в прим.: с. 243-[264].


В81199
316.74
С 12

Савелюк Наталія Михайлівна. Психологія розуміння релігійного дискурсу : монографія / Наталія Савелюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : КНТ, 2020. - 399 с. : табл. - Бібліогр.: с. 342-385.


321.7(474)
К 59

Кокорєв О. В. Інституційна та ціннісна відповідність держав Балтії політиці ЄС щодо зміцнення ліберальної демократії : монографія / О. В. Кокорєв ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : Гельветика ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 339 с. - Бібліогр.: с. 296-337.
 

327(075.8)
В 26

Вегеш М. М. Геополітика в постатях і термінах : підручник / Микола Вегеш, Микола Палінчак, Віктор Петрінко. - Ужгород ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 784 с. - Бібліогр.: с. 727-784.
 

334.72(477)
П 32

Підвищення енергоефективності на підприємствах системи державного резерву України : монографія / В. А. Коренда [та ін.] ; Держ. агентство резерву України, Укр. держ. НДІ "Ресурс". - Одеса ; Херсон : Олді-плюс, 2020. - 277, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 273-277.

 

338.45(477)
К 64

Кононова Олександра Євгеніївна. Ефективність стратегій розвитку будівельної галузі : монографія / О. Є. Кононова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 430, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 413-430.

 

339.13
Н 99

Нямещук Ганна Валеріївна. Інтелектуальний ресурс глобальної конкурентоспроможності : монографія / Г. Нямещук ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Херсон : Гельветика, 2020. - 371 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 334-371.


339.37
Н 33

Наторіна А. О. Концепти управління розвитком онлайн-бізнесу в умовах цифрової трансформації : монографія / А. О. Наторіна ; Заклад вищої освіти "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая". - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 531 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 440-495.


339.9(477)
Ч-15

Чайковська В. В. Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні: виклики міжнародної інтеграції : монографія / В. В. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Гельветика ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 422 с. : рис. - Бібліогр.: с. 361-422.

 

341.4
Н 90

Нуруллаєв І. С. огли. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі зі злочинністю (сучасні особливості та основні тенденції розвитку) : монографія / Ількін Садагат огли Нуруллаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Одеса : Гельветика ; [Херсон] : [Гельветика], 2020. - 519 с. - Бібліогр.: с. 444-519 та у підрядк. прим.


341.6(4)
Д 50

Діхтієвський Петро Васильович. Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів : монографія / П. В. Діхтієвський, О. Й. Бучинський ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. - Херсон : Гельветика, 2020. - 229 с. - Бібліогр.: с. 198-229.

 

342.72/.73(100=161.2)
К 65

Конституційно-правовий статус закордонних українців : монографія / Ю. М. Бисага [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. - Херсон : Гельветика, 2020. - 195 с. - (Право на всякі потреби : започатк. в 2001 р.). - Бібліогр.: с. 178-195.


342.72/.73(477)
П 68

Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, К. Г. Некіт. - Одеса ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 403 с. - Бібліогр.: с. 373-402 та у підрядк. прим.


342.95(477)
В 38

Веселова Л. Ю. Кібербезпека в умовах гібридної війни: адміністративно-правові засади : монографія / Л. Ю. Веселова ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса : Гельветика, 2020. - 486 с. - Бібліогр. у підрядк. прим. та с. 413-486.

 

342.95(477)
З-91

Зубко Г. Ю. Державна інфраструктурна політика України: адміністративно-правові засади регулювання : монографія / Г. Ю. Зубко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : Гельветика ; [Херсон] : [Гельветика], 2020. - 389, [2] с. : схема, табл., рис. - Бібліогр.: с. 326-389.


 

342.95(477)
К 55

Кобрусєва Є. А. Теорія, досвід та практика адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання : монографія / Є. А. Кобрусєва ; [ред. Т. В. Шутова]. - Запоріжжя : Гельветика ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 401 с. : рис., табл. - Бібліогр. у підрядк. прим. та с. 373-401


342.95(477)
К 73

Котляревська Г. М. Сучасний стан та перспективи розвитку інституту звернення громадян в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / Г. М. Котляревська. - Запоріжжя : Гельветика ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 341 с. - Бібліогр.: с. 294-341.

 

343(477)
Б 24

Барвенко Віталій Костянтинович. Розслідування порушення правил охорони вод та забруднення моря (кримінальний процесуальний та криміналістичний аспекти) : монографія / В. К. Барвенко ; М-во науки та освiти України, Півд. регіон. центр НАН України. - Одеса : [б. в] ; Херсон : Гельветика, 2020. - 275 с. : портр. - Бібліогр.: с. 197-259.

 

343.22
Г 12

Гаврилова Катерина Юріївна. Кримінальна відповідальність за порушення правил техногенної безпеки : монографія / К. Ю. Гаврилова. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 123 с. - Бібліогр.: с. 114-123.

 

343.23(477)
К 46

Кияшко Олександр Олександрович. Посягання на життя державного чи громадського діяча: ретроспектива та компаративістика : монографія / Олександр Кияшко, Олександр Сотула. - Херсон : Гельветика, 2020. - 245 с. - Бібліогр.: с. 214-244.

 

343.35(477)(072)
Н 34

Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків : (для поліцейських, прокурорів, держ. службовців та посад. і служ. осіб Нац. поліції України і органів прокуратури України) / М. Г. Вербенський [та ін.] ; ДНДІ МВС України, Нац. поліція України, Нац. акад. прокуратури України. - Херсон : Гельветика, 2020. - 300 с. : форми. - Дод.: с. 260-271. - Бібліогр.: с. 272-300 та в підрядк. прим.

 

343.6(477)
С 54

Собко Ганна Миколаївна. Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії : монографія / Г. М. Собко ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Херсон : Гельветика, 2020. - 482 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 360-389 та в підрядк. прим.

 

343.7(477)
К 17

Калюга Тетяна Олегівна. Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг : монографія / Т. О. Калюга, К. О. Чаплинський ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Херсон : Гельветика, 2020. - 237 с. - Бібліогр.: с. 196-218.

 

343.7(477)
Ч-46

Чередник Катерина Олегівна. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства на ринку нерухомості : монографія / К. О. Чередник, К. О. Чаплинський ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Херсон : Гельветика, 2020. - 243 с. : табл. - Бібліогр.: с. 201-226.

 

343.95(075.8)
К 82

Кримінально-виконавча психологія : підручник / [В. Й. Бочелюк та ін.] ; за заг. ред. В. Й. Бочелюка, Т. А. Денисової, О. М. Тогочинського ; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України, Акад. Держ. пенітенціар. служби, Нац. ун-т "Запоріз. політехніка". - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 629 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. та до всього курсу: с. 596-611. - Глосарій: с. 612-629.

 

343.98(477)
Є 91

Єфімов М. М. Теоретичні засади методики розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства : монографія / Микола Миколайович Єфімов, Владислав Олександрович Лазарєв. - Одеса ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 230, [1] с. - Бібліогр.: с. 196-217 та у підрядк. прим.


349.4(477)
Ф 35

Федчишин Д. В. Реалізація та захист земельних прав в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Дмитро Федчишин. - Запоріжжя ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 417 с. - Бібліогр.: с. 371-417 та у підрядк. прим.
 

351.741(477)
О-64

Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів національної поліції України : монографія / В. Г. Дрозд [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Херсон : Гельветика, 2020. - 351 с. - Бібліогр.: с. 305-348 та в підрядк. Прим.

 

351.96(477)
П 69

Праксеологія парламентського контролю: порівняльно-аналітичне дослідження : монографія / Я. М. Крегул [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. - Херсон : Гельветика, 2020. - 261 с. - Бібліогр.: с. 227-260.


352.07(477)
І-29

Ідесіс І. В. Статути територіальних громад українських міст: проблеми теорії та практики : монографія / Ірина Валеріївна Ідесіс ; [рец.: О. В. Щербанюк, К. В. Головко]. - Херсон : Гельветика, 2020. - 233 с. - Бібліогр.: с. 205-233 та в підрядк. прим.

 

352.07(477)
Л 43

Лелеченко А. П. Публічне управління регіональною політикою сталого розвитку в Україні : монографія / А. П. Лелеченко ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Одеса : Гельветика ; [Херсон] : [Гельветика], 2020. - 313 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 285-313.


352.07(477:410)
Н 56

Нестор В. Р. Самоврядування у містах України та Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії: конституційно-порівняльний аналіз : монографія / В. Р. Нестор. - Запоріжжя : Гельветика ; [Херсон] : [Гельветика], 2020. - 386 с. - Бібліогр.: с. 350-386

 

В81775
355.02(477)
В 65

Войтович І. І. Протидія корупції у сфері воєнної безпеки : монографія / І. І. Войтович ; [відп. ред. К. О. Біла] ; Приват. установа "НДІ публ. права". - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 391 с. - Вид. друкується в авт. ред. - Бібліогр.: с. 346-391 та у підрядк. прим.


В80908
37(460)
З-17

Зайченко Наталія Іванівна. Смисли освіти в іспанському регенераціоністському дискурсі 1898-1914 років : монографія / Н. І. Зайченко ; [вид. А. В. Ямчинський]. - Київ : Компринт, 2020. - 201 с. : ил. - Бібліогр.: с. 165-191.

 

378(477)
Л 75

Ломоносова О. Е. Адаптація закладів вищої освіти України до трансформаційних змін зовнішнього середовища: теоретико-методологічні аспекти : монографія / О. Е. Ломоносова ; [ред. Т. В. Шутова]. - Херсон : Гельветика, 2020. - 397 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 361-397.

 

378(477)
М 51

Меняйло Вікторія Іванівна. Підготовка майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: теоретико-методичні аспекти : монографія / Вікторія Меняйло ; [літ. ред. С. Доброскок]. - Херсон : Гельветика, 2020. - 579 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 353-428, 503-512 та наприкінці модулів.

 

378.011
В 16

Валько Наталія Валеріївна. Теоретичні та методологічні засади підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування STEM-технологій : монографія / Н. В. Валько ; [ред. В. В. Осадчий]. - Херсон : Айлант, 2020. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 332-362.

 

378.147
В 68

Волошинов Сергій Анатолійович. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх морських фахівців в умовах інформаційно-технологічного освітнього середовища : монографія / С. А. Волошинов ; Херсон. держ. морська акад. - Херсон : ХДМА, 2020. - 283 с. : рис. - Бібліогр.: с. 235-266.

 

Д4378
398(=161.2)
Н 20

Найден О. С. Воїн в українському фольклорі : семантичні та образні аспекти / Олександр Найден ; [ред. Т. Бондаренко]. - Київ : Стилос, 2020. - 223 с.(тексту), 32 с. (кольор. іл.). - Бібліогр. у прим.: с. 213-223.

 

502.1(282.247.32)
П 36

Пічура В. І. Басейнова організація природокористування на водозбірній території транскордонної річки Дніпро : монографія / В. І. Пічура. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 377, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 288-344.


502.5(285)(477)(072)
М 54

Методичні рекомендації з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу водно-болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного опису / за заг. ред. Віктора Демченка та Олесі Петрович, [Б. Г. Александров, А. М. Волох, В. П. Воровка та ін.] ; М-во енергетики та захисту довкілля України, Центр екол. упр. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 227 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 221-227.

 

Г5428
51(091)
Р 93

Рыжий В. С. Очерки по истории математики второй половины XIX века / В. С. Рыжий, И. Г. Николенко ; М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2020. - 294, [1] c., [2] л. фот. - Библиогр.: с. 286-294. 

 

614.2(477)
Р 59

Рогачевський О. П. Теоретико-методологічні засади забезпечення стратегічного управління у системі охорони здоров'я в умовах глобальних викликів : монографія / О. П. Рогачевський. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 326-359.

 

633.85(477)
С 62

Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення : монографія / [Є. О. Домарацький та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 158 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 128-141.

 

636.02
В 68

Волох Анатолій Михайлович. Вирощування диких копитних : монографія / А. М. Волох. - Херсон : Олді-плюс, 2020. - 399 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 367-384.

 

738(477)
Р 32

Ревенок Н. М. Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу XIX - початку XX століття в контексті розвитку художньої культури : монографія / Н. М. Ревенок ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ ; [Херсон] : Гельветика, 2020. - 257 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 139-152 та у дод.


В80537
791.41
С 24

Світла Вселена. Кіно і телебачення: арт-терапія душі, зачарованої екраном : вступ до екранної метаантропології / Вселена Світла ; [в авт. ред.]. - Київ : КНТ, 2020. - 347 с. - Бібліогр.: с. 314-347.

 

В80906
811.161.2'373.232.1
П 58

Поповський Анатолій Михайлович. Дещиця про українські прізвища : [монографія] / Анатолій Поповський. - Дніпро : Ліра, 2020. - 303 с. : портр. - Бібліогр. в підрядк. прим. до вступ. ст. - Бібліогр.: с. 301-302.

 

В81778
821.09(477-87)"19"
С 89

Супрун В. М. Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття : монографія / В. М. Супрун. - Вінниця : Твори, 2020. - 415 с. - Бібліогр.: с. 376-414. 

 

В81702
929(477)
С 13

Савчук Б. Р. Адвокатська, економічна і громадсько-політична діяльність Степана Федака (1861-1937) / Богдан Савчук ; Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права, Рада адвокатів Львів. обл. - Львів : Манускрипт-Львів, 2020. - 303 с. : портр., фот. - (Адвокатська біографістика : засн. у 2016 р. ; т. 4). - Бібліогр.: с. 226-262.

 

В80990
930.85(510)
М 82

Москаль Роман Богданович. Тринадцятиканоння : тексти, що створили цивілізацію : [історія китайського канонознавства] / Роман Москаль ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2020. - 346, [2] с., [8] арк. іл. - (Схід : засн. у 2020 р.). - Бібліогр.: с. 339-345.

 

94(474.5)"1918/1940"
П 30

Петрик А. Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918-1940) / А. Петрик ; Клайпед. ун-т, Ін-т історії та археології Балтійс. регіону. - Херсон : Гельветика ; Рига : Baltija Publishing ; Торунь : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 380 с. : кольор. іл., фот. - Бібліогр.: с. 302-317.

 

В81846
94(569.4)"19"(092)
Б 25

Баркетт Е. Ґолда : [перша жінка - прем'єр-міністр Близького Сходу] / Елінор Баркетт ; [пер. з англ. Р. Сторожук ; голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Vivat, 2020. - 508, [2] с. - (Біографії та мемуари). - Назва, складена каталогізатором : Голда. - Бібліогр.: с. 483-491.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031